Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 | Bag. 5 | Bag. 6  | Bag. 7 | Bag. 8 | Bag. 9 ]

	Characters: 18451
	Lines: 341
	Words: 2410
	Sentences: 313
	Paragraphs: 256
 
	          PENGANTAR CETAKAN KEDUA      (8/9)

	CERITA-CERITA TIDAK MASUK AKAL DAN TIDAK ILMIAH
 
	Yang aneh lagi dalam hal ini ialah apa yang diceritakan oleh
	Ibn  'Asakir  dari  Abu  Sa'd  Isma'il  bin  Muthanna
	al-Astrabadhi. Tatkala ia sedang berkhutbah di Damsyik,
	salah seorang yang hadir bertanya tentang hadis Nabi yang
	berbunyi: "Saya gudang ilmu dan Ali pintunya" Ismail menekur
	sebentar, lalu diangkatnya kepalanya seraya katanya: "Ya,
	tak ada yang mengetahui hadis ini dari Nabi, kecuali yang
	hidup pada masa permulaan Islam. Akan tetapi Nabi berkata:
	"Saya gudang ilmu, Abu Bakr fondasinya, Umar dindingnya,
	Usman atapnya dan Ali pintunya." Dengan demikian para
	hadirin puas rasanya. Tetapi ketika diminta kepadanya supaya
	menerangkan sanadnya, ia merasa gusar sekali karena memang
	tidak mampu.
 
	Begitulah hadis-hadis itu dipalsukan orang karena memang ada
	maksud politik atau kemauan-kemauan insidentil lainnya.
	Demikian banyaknya hadis-hadis palsu itu sehingga kaum
	Muslimin kemudian terkejut sekali, karena ternyata banyak
	pula yang tidak cocok dengan yang ada dalam Kitabullah.
	Usaha hendak menghentikannyapun sudah banyak pula dikerahkan
	pada zaman Umayya, tapi tidak juga berhasil.
 
	Bagaimanapun juga pada masa dinasti Abbasia, dan Ma'mun yang
	berkuasa dua abad kemudian sesudah Nabi wafat, puluhan atau
	ratusan ribu hadis-hadis maudzu' (buatan) itu sudah tersebar
	- diantaranya terdapat banyak yang lemah dan kontradiksi
	sekali, yang tidak diduga semula. Pada waktu itulah para
	penghimpun hadis dan penulis-penulis biografi Nabi juga
	menuliskan  biografinya.  Al-Waqidi,  'Ibn  Hisyam  dan
	Al-Mada'ini hidup dan menuliskan buku-buku itu pada masa
	Ma'mun. Baik mereka ini atau yang lain pada waktu itu,
	karena takut akibatnya, tidak ada yang berani menentang
	pendapat Khalifah. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang
	harus mendapat penelitian mana kriterium yang menurut suatu
	sumber berasal dari Nabi a.s., yakni dengan mencocokkannya
	kepada Qur'an sebagaimana mestinya, tidak mereka pakai lagi,
	yaitu: mana-mana yang cocok dengan Qur'an, adalah dari Rasul
	dan yang tidak, bukan dari Rasul.
 
	Sekiranya  kriterium  itu  dipakai  dengan  penelitian
	sebagaimana  mestinya,  segala yang sudah ditulis oleh
	tokoh-tokoh itu niscaya akan berubah. Kritik ilmiah menurut
	metoda modern sama sekali tidak berbeda dari kriterium ini.
	Akan tetapi situasi masa itu mengharuskan  tokoh-tokoh
	tersebut menyesuaikan kriterium mereka itu untuk sesuatu
	golongan, sedang untuk golongan lain tidak pula demikian.
	Cara-cara ini dalam penulisan sejarah hidup Nabi oleh
	penulis-penulis  kemudian  telah  diwarisi  juga  dari
	orang-orang dahulu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang
	lain dari pertimbangan mereka itu. Kalau orang mau berlaku
	jujur terhadap sejarah, tentu mereka menyesuaikan hadis itu
	dengan sejarah hidup Nabi, baik dalam garis besar, maupun
	dalam perinciannya, tanpa mengecualikan sumber lain, yang
	tidak cocok dengan yang ada dalam Qur'an. Mana yang tidak
	sejalan dengan hukum alam dan tidak tersebut pula dalam
	Kitabullah tidak perlu mereka catat. Yang tidak sejalan
	dengan hukum alam itu diteliti dulu dengan saksama, sesudah
	itu baru diperkuat dengan yang ada pada mereka, disertai
	pembuktian yang positif, dan mana-mana yang tak dapat
	dibuktikan seharusnya ditinggalkan.
 
	Pendapat cara ini telah dijadikan pegangan oleh imam-imam
	terkemuka dari kalangan Muslimin dahulu, dan beberapa imam
	lainpun mengikuti mereka sampai sekarang. Syaikh Muhammad
	Mustafa  al-Maraghi  dalam  kata  perkenalan  buku ini
	menyebutkan: "Kekuatan mujizat Muhammad s.a.w. hanyalah
	dalam Qur'an, dan mujizat ini sungguh rasional adanya. Sajak
	Bushiri berikut ini memang indah sekali:
 
	"Tidak juga sampai kita dicoba Yang akan meletihkan akal
	karenanya Karena sayangnya kepada kita Kitapun tak ragu,
	kitapun tak sangsi."
 
	Almarhum Sayid Muhammad Rasyid Ridza, Redaktur majalah
	Al-Manar dalam menjawab kritik orang yang menentang buku
	kita ini, menulis: "Kalangan Al-Azhar dan pengikut-pengikut
	tarekat yang paling keberatan terhadap Haekal sebagian besar
	mengenai mujizat-mujizat dan hal-hal yang ajaib-ajaib di
	luar kebiasaan. Pada pasal dua bahagian dua dan pasal lima
	dalam buku Al-Wahy'l-Muhammadi, dari segala  segi  dan
	persoalannya mengenai hal ini, ada saya tulis, bahwa hanya
	Qur'anlah satu-satunya pembuktian Tuhan yang positif khusus
	tentang kenabian Muhammad s.a.w. dan kenabian para nabi yang
	lain. Ciri-ciri mereka zaman kita sekarang ini tak dapat
	dibuktikan tanpa kenyataan tersebut.
 
	"Masalah-masalah  alam  gaib  (supernatural)  adalah
	masalah-masalah yang diragukan, bukan suatu pembuktian yang
	meyakinkan menurut para ahli. Hal tersebut terdapat juga
	pada zaman kita ini, dan terdapat juga pada setiap zaman.
	Mereka yang masih terpesona oleh masalah semacam itu, adalah
	orang-orang yang suka pada takhayul yang memang terdapat
	pada setiap aliran kepercayaan. Saya terangkan juga sebab
	timbulnya daya tarik itu serta perbedaan-perbedaan mana yang
	umumnya termasuk hukum alam, hukum rohani dan lain-lain."
	[Majalah Al-Manar, 3 Mei 1935].
 
	Syaikh Muhammad Abduh pada bahagian pertama buku Al-Islam
	wan-Nashrania ("Islam dan Kristen") menyebutkan: "Dengan
	adanya ajaran dan tuntutan terhadap keimanan kepada Allah
	dan keesaanNya, Islam tidak memerlukan apa-apa lagi selain
	pembuktian rasional dan pemikiran insani yang sejalan dengan
	ketentuan yang wajar. Orang tidak perlu bingung terhadap hal
	yang  gaib,  tidak  perlu  menutup  mata  terhadap
	kejadian-kejadian yang tidak biasa, tidak perlu membisu
	karena ada ledakan dari langit; dan pikiran kitapun jangan
	terputus karena pekikan yang membawa suara suci. Kaum
	Muslimin sudah sepakat - kecuali sejumlah kecil dengan
	pendapat yang tidak berarti - bahwa kepercayaan kepada Allah
	adalah mendahului kepercayaan kepada  nabi-nabi.  Tidak
	mungkin orang percaya kepada rasul-rasul, sebelum ia beriman
	kepada Allah; sedang beriman kepada Allah melalui ucapan
	para rasul atau melalui kitab-kitab suci, tidak dibenarkan.
	Sungguh tidak masuk akal orang akan percaya kepada adanya
	kitab yang diturunkan Allah, jika sebelum itu kita tidak
	percaya akan adanya Allah. Maka Dialah yang harus menurunkan
	kitab dan mengutus rasul."
 
	Saya kira mereka yang pernah menulis sejarah hidup Nabi akan
	lebih condong pada pandangan semacam ini, kalau tidak karena
	situasi pada masa mereka dahulu dan kalau tidak karena
	dugaan mereka yang datang kemudian bahwa dengan menyebutkan
	peristiwa-peristiwa gaib dan mujizat-mujizat yang tidak
	terdapat dalam Qur'an itu akan menanamkan rasa keimanan
	dalam hati orang lebih dalam lagi. Oleh karena itu mereka
	menduga pula, bahwa dengan menyebutkan mujizat-mujizat itu
	akan berguna sekali, dan tidak akan merugikan. Sekiranya
	mereka hidup pada masa kita sekarang ini dan menyaksikan
	betapa musuh-musuh Islam itu mempergunakan apa yang mereka
	sebutkan itu sebagai argumen mereka menghantam Islam dan
	umat Islam, niscaya mereka akan berpegang pada apa yang ada
	dalam Qur'an, mereka akan berkata seperti Imam Ghazali,
	Muhammad 'Abduh, Maraghi dan pemuka-pemuka lain yang cukup
	teliti. Sekiranya mereka hidup pada masa kita sekarang ini,
	dan  menyaksikan  betapa  cerita-cerita  demikian  itu
	menyesatkan hati dan kepercayaan orang - bukan sebaliknya,
	menanamkan dan menguatkan iman - niscaya cukuplah mereka
	menyebutkan saja ayat-ayat Qur'an yang begitu jelas dengan
	dalil-dalil yang memang sudah tak dapat dibantah lagi.
 
	Adapun dari segi yang merugikan cerita-cerita yang tidak
	diterima oleh akal dan tidak pula ilmiah itu sudah jadi
	jelas  sekali:  bagi  setiap orang yang mau menggarap
	masalah-masalah serupa ini hendaknya selalu berpegang pada
	segi ketelitian ilmiah dalam mengadakan pengujian, demi
	pengabdiannya kepada kebenaran, kepada Islam dan kepada
	sejarah Nabi. Kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh
	hasil penyelidikan dalam sejarah yang besar ini, adalah
	sebagai penyuluh yang akan membawa umat manusia kepada
	peradaban yang sebenarnya.

	QUR'AN DAN MUJIZAT
 
	Kalau beberapa masalah yang terdapat dalam buku-buku sejarah
	hidup Nabi dan kitab-kitab hadis kita perbandingkan dengan
	apa yang terdapat dalam Qur'an, tentu tak bisa lain kita
	akan menerima pendapat-pendapat para imam yang sangat teliti
	itu. Pada waktu itu penduduk Mekah minta kepada Nabi
	berbangsa Arab itu supaya Tuhan menurunkan mujizat-mujizat
	kepadanya, kalau ia ingin supaya mereka mempercayainya. Maka
	Qur'an datang menyebutkan apa yang mereka minta itu dan
	menolaknya dengan beberapa argumen: "Dan kata mereka: 'Kami
	takkan percaya kepadamu, sebelum kaupancarkan mata air untuk
	kami dari bumi ini. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma
	dan anggur, dan di tengah-tengahnya memancar sungai-sungai
	yang deras mengalir. Atau seperti kauterangkan kepada kami
	kaujatuhkan langit berkeping-keping. Atau kaudatangkan Tuhan
	dan malaikat-malaikat itu berhadap-hadapan dengan kami. Atau
	engkau mempunyai sebuah mahligai berhiaskan emas. Atau
	engkau naik ke langit, dan kenaikanmu itu tidak akan kami
	percayai, sebelum kaubawakan sebuah kitab kepada kami yang
	akan kami baca' Ya, katakan: Maha suci Tuhanku. Bukankah aku
	hanya seorang manusia yang diutus?" (Qur'an 17:90-93)
 
	"Mereka bersumpah sungguh-sungguh demi Allah, bahwa jika
	sebuah tanda (mujizat) dibuktikan kepada mereka, niscaya
	mereka akan mempercayainya. Katakan: tanda-tanda itu hanya
	ada pada Allah. Tapi, sadarkah kamu, bahwa kalaupun itu
	dibuktikan, mereka tidak juga akan percaya? Juga akan Kami
	balikkan jantung dan pandangan mata mereka; karena tidak
	mempercayainya pada pertama kali. Dan akan kami biarkan
	mereka mengembara membawa durhaka. Kalaupun Kami kirimkan
	malaikat-malaikat kepada mereka dan mayat-mayatpun mengajak
	mereka bicara, lalu segalanya Kami kumpulkan di depan hidung
	mereka, tidak juga mereka akan mau beriman; kecuali bila
	Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti."
	(Qur'an 6:109-111)
 
	Di dalam Qur'an tidak ada disebutkan sesuatu mujizat yang
	oleh Allah dimaksudkan supaya segenap manusia - menurut
	zamannya masing-masing - mempercayai kerasulan Muhammad,
	selain daripada Qur'an. Padahal, beberapa mujizat disebutkan
	dengan ijin Allah terhadap para rasul yang datang sebelum
	Muhammad sama halnya seperti apa yang telah dianugerahkan
	Tuhan kepada Muhammad serta dari percakapan yang ditujukan
	kepadanya. Apa yang tersebut dalam Qur'an tentang Muhammad,
	samasekali tidak bertentangan dengan hukum alam.
 
	Kalau memang sudah itu yang digariskan oleh Qur'an dan
	begitu pula yang terjadi terhadap diri Rasulullah, apa lagi
	yang mendorong setengah kaum Muslimin - baik pada masa
	dahulu ataupun sekarang - menerapkan mujizat-mujizat kepada
	Nabi? Mereka terdorong demikian, karena mereka membaca dalam
	Qur'an adanya mujizat-mujizat pada para rasul  sebelum
	Muhammad.   Lalu   mereka   berkeyakinan,   bahwa
	keajaiban-keajaiban materi (mujizat-mujizat) semacam itu
	perlu  juga melengkapi kerasulan Muhammad. Mereka lalu
	percaya tentang itu sekalipun dalam Qur'an tidak disebutkan.
	Merekapun menduga, bahwa makin banyak jumlah mujizat-mujizat
	itu, akan makin kuat membuktikan kedudukan Nabi, akan makin
	besar pula merangsang orang beriman kepada kerasulan itu.
	Memperbandingkan Nabi dengan para rasul yang sebelumnya, ada
	perbedaannya. Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir.
	Sekalipun begitu dia adalah Rasul pertama diutus Allah
	kepada seluruh umat manusia- bukan diutus hanya kepada
	bangsanya saja - supaya memberi penerangan.

	MUJIZAT TERBESAR
 
	Oleh karena itu Allah menghendaki supaya mujizat Muhammad
	itu adalah mujizat insani yang rasional, yang masuk akal,
	yang takkan dapat ditiru, baik oleh manusia maupun jin,
	sekalipun mereka satu sama lain saling membantu. Mujizat itu
	ialah Qur'an. Ini adalah mujizat terbesar yang pernah
	diberikan  Allah.  Dengan  itu  Tuhan menghendaki akan
	memperkuat kerasulan NabiNya itu dengan argumen yang jelas
	dan dalil yang tak dapat dibantah. Ia menghendaki - dengan
	itu - agar agama ini mendapat kemenangan pada masa hidup
	Rasul,  supaya  dalam  kemenangan  itu  orang  melihat
	kemahakuasaanNya. Kalau Tuhan menghendaki adanya mujizat
	yang akan membuat mereka yang hidup pada masa Nabi merasa
	puas, tentu itu akan disebutkan dalam Qur'an. Tapi ada orang
	yang tidak mau percaya kalau tidak dibuktikan dengan akal.
	Karena itu maka ayat yang akan meyakinkan seluruh umat
	manusia akan kerasulan Muhammad itu ialah yang dekat sekali
	hubungannya dengan jantung dan pikiran mereka. Maka Allah
	telah  memperlihatkan itu dalam bentuk Qur'an, sebagai
	argumen yang paling nyata dan sebagai mujizat kepada mereka
	dari Nabi yang ummi itu. Ia memperlihatkan kemenangan agama
	dan kekuatan iman kepadanya itu dengan melalui dalil dan
	keyakinan yang positif. Agama yang dibangun atas dasar
	inilah yang lebih kuat menanamkan iman ke dalam hati umat
	manusia sepanjang zaman, kepada pelbagai bangsa dan aneka
	macam bahasa.
 
	Sekiranya ada segolongan masyarakat yang bukan Islam beriman
	kepada agama ini sekarsng, dan sebagai argumennya supaya ia
	yakin dan percaya, tidak ada sesuatu mujizat lain daripada
	Qur'an, niscaya itu tidak akan mengurangi imannya, juga
	tidak akan pula kurang Islamnya. Selama wahyu itu memang
	bukan bertugas membawa mujizat-mujizat semacam itu, tak ada
	salahnya apabila orang yang sudah beriman kepada Allah dan
	kepada RasulNya itu rnau menguji lagi segala yang mengenai
	mujizat, yang ada hubungannya dengan wahyu itu. Mana yang
	dapat dibuktikan dengan alasan positif dapat saja diterima;
	dan mana  yang  tak  dapat.dibuktikan,  terserah  pada
	pendapatnya sendiri. Iapun tidak salah. Beriman kepada Allah
	yang tunggal tiada bersekutu memang  memerlukan  suatu
	mujizat, dan untuk itu cukup dengan merenungkan alam semesta
	yang telah diciptakan Allah. Begitu juga, sebagai bukti
	kerasulan Muhammad, yang dengan perintah Tuhan mengajak
	manusia beriman serta menyelamatkan mereka agar jangan
	berpaling hati, juga tidak memerlukan sesuatu mujizat selain
	Qur'an: tidak diperlukan lebih daripada membacakan Kitab
	Suci yang telah diwahyukan Allah kepadanya itu.

	Sekiranya ada segolongan masyarakat yang bukan Islam beriman
	kepada agama ini sekarang, dan untuk meyakinkan itu tidak
	diperlukan sesuatu mujizat lain daripada Qur'an, niscaya
	orang yang pernah beriman itu akan terdiri dari dua macam:
	pertama orang yang sudah tidak tergoyahkan lagi hatinya;
	sejak pertama kali ia mendapat ajakan, hatinya sudah terbuka
	menerima iman, seperti halnya yang terjadi dengan Abu Bakr.
	Ia berimam dan percaya tanpa ragu-ragu lagi. Yang kedua,
	orang yang untuk imannya itu sudah tidak perlu lagi mencari
	mujizat-mujizat lain dari balik hukum alam,  melainkan
	dicarinya di dalam penciptaan alam yang luas ini. Jangkauan
	persepsi kita terbatas sekali. Perbatasan alam dalam arti
	ruang dan waktu, tak dapat kita tangkap. Sungguhpun demikian
	ketentuan-ketentuan itu berjalan menurut hukum yang tidak
	berubah-ubah  dan  tidak  pula  bertukar-tukar. Melalui
	undang-undang Tuhan yang ada dalam alam itu ia  akan
	terbimbing sampai kepada Penciptanya.
 
	Buat dua macam golongan ini sama saja: baik dengan mujizat
	atau tidak. Bahkan keduanya tak pernah memikirkan tentang
	mujizat-mujizat itu selain daripada, bahwa itu adalah bukti
	karunia Tuhan. Iman yang semacam inilah yang  menurut
	pendapat  bilangan besar pemuka-pemuka Muslimin sebagai
	bentuk iman yang tertinggi. Yang sebagian lagi berpendapat,
	bahwa sumber iman yang sejati seharusnya jangan karena takut
	kepada siksa Allah atau karena mengharapkan pahalaNya,
	melainkan harus iman itu semata-mata karena Allah serta fana
	total ke dalam Ego Tuhan. KepadaNyalah semua persoalan itu
	akan kembali. Kita adalah kepunyaan Allah dan kepadaNya pula
	kita kembali.

	ORANG-ORANG MUKMIN PADA MASA NABI
 
	Orang-orang sekarang yang sudah beriman, mereka beriman
	kepada  Allah  dan  Rasul  tanpa didorong oleh adanya
	mujizat-mujizat, sama halnya seperti mereka yang beriman
	kepada Allah dan Rasul itu pada masa hidup Nabi. Sejarah
	tidak menyebutkan, bahwa mujizat-mujizat itu pernah membuat
	orang jadi beriman Malah bukti mujizat Tuhan terbesar ialah
	wahyu yang diturunkan melalui NabiNya, dan peri hidup Nabi
	sendiri dengan akhlaknya yang begitu tinggi, itulah yang
	mengajak orang jadi beriman. Semua buku sejarah hidupnya
	menyebutkan bahwa ada segolongan orang yang sudah beriman
	kepada kerasulan Muhammad sebelum Isra, telah jadi murtad
	dari imannya tatkala Nabi menyebutkan, bahwa Tuhan telah
	memperjalankannya pada malam haji dari Mesjid Suci ke Mesjid
	Aqsha. Tatkala mengejar Muhammad yang sedang hijrah ke
	Medinah, dengan maksud supaya membawanya kembali ke Mekah,
	hidup atau mati, dengan harapan akan mendapat hadiah uang,
	Suraqa b. Ju'syum tidak juga beriman meskipun buku-buku
	riwayat  hidup  Nabi menceritakan adanya mujizat Tuhan
	sehubungan dengan peristiwa Suraqa dan kudanya itu. Juga
	sejarah tidak pernah menyebutkan bahwa ada orang musyrik
	yang beriman kepada kerasulan Muhammad hanya karena salah
	satu  mujizat, seperti tukang-tukang sihir Firaun yang
	beriman setelah melihat tongkat Musa menelan semua yang
	telah mereka buat itu.
 
	                  (bersambung ke bagian 9)
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1