Muhammad Husain Haekal

  Test Indeks Artikel | Tentang Penulis

MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
 
	SEJAK masa mudanya Haekal tidak pernah berhenti menulis; di
	samping masalah-masalah politik dan kritik sastra ia juga
	menulis beberapa biografi. Dari Kleopatra sampai  kepada
	Mustafa Kamil di Timur, dari Shakespeare, Shelley, Anatole
	France, Taine sampai kepada Jean Jacques Rousseau dengan gaya
	yang khas dan sudah cukup dikenal. Setelah mencapai lebih
	setengah abad  usianya,  perhatiannya  dicurahkan  kepada
	masalah-masalah Islam. Ditulisnya bukunya yang kemudian sangat
	terkenal, Hayat Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad) dan "Di
	Lembah Wahyu". "Dua buku yang sungguh indah dan baru sekali
	dalam cara menulis sejarah hidup Muhammad, yang kemudian
	dilanjutkan dengan studi lain tentang Abu Bakr dan Umar. Suatu
	contoh  bernilai,  baik  mengenai  studinya  atau  cara
	penulisannya. Ini merupakan masa transisi dalam hidupnya",
	demikian antara lain orang menulis tentang Haekal.
 
	Pada mulanya Sejarah Hidup Muhammad ini telah menimbulkan
	reaksi hebat dan kritik tajam di kalangan bangsa Mesir dan
	dunia Islam umumnya. Tapi semua itu dihadapinya dengan tenang
	dan di mana perlu dijawabnya dengan penuh tanggung jawab dan
	rasional sekali.
 
	Dilahirkan di desa Kafr Ghanam bilangan distrik Sinbillawain
	di propinsi Daqahlia, di delta Nil, Mesir, 20 Agustus 1888,
	Muhammad Husain Haekal, setelah selesai belajar mengaji Qur'an
	di madrasah desanya ia pindah ke Kairo guna memasuki sekolah
	dasar lalu sekolah menengah sampai tahun 1905. Kemudian
	meneruskan belajar hukum hingga mencapai lisensi dalam bidang
	hukum (1909). Selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum di
	Universite de Paris di Perancis, lalu dilanjutkan pula sampai
	mencapai tingkat doktoral dalam ekonomi dan politik dan
	memperoleh Ph. D. dalam tahun 1912 dengan disertai La Dette
	Publique Egyptienne. Dalam tahun itu juga ia kembali ke Mesir
	dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansura, kemudian di
	Kairo sampai tahun 1922.
 
	Semasa masih mahasiswa  sampai  pada  waktu  menjalankan
	pekerjaannya sebagai pengacara, ia terus aktif menulis dalam
	harian-harian Al-Jarida yang dipimpin oleh Ahmad Lutfi as
	Sayyid, As-Sufur dan Al-Ahram. Umumnya ia menulis dalam
	masalah-masalah sosial dan politik, di samping juga memberikan
	kuliah dalam bidang ekonomi dan hukum perdata (1917-22). Tahun
	itu juga ia dipilih sebagai pemimpin redaksi harian As-Siasa
	sebagai  organ  resmi  Partai Liberal. Dalam tahun 1926
	mendirikan mingguan As-Siasa, yang dalam bidang kulturil besar
	sekali pengaruhnya ke seluruh negara-negara Arab. Ia aktif
	dalam bidang jurnalistik sampai tahun 1938.
 
	Karya-karya  Haekal  menduduki  tempat  penting  dalam
	perpustakaan-perpustakaan  berbahasa Arab. Penulisan novel
	modern dimulai Haekal. Kemudian ia menulis serangkaian sejarah
	Islam  dan  biografi di samping masalah-masalah politik.
	Buku-bukunya dalam sejarah Islam merupakan sumber penting
	dalam studi keislaman.
 
	Secara kronologis karya-karya Haekal adalah sebagai berikut:
	Zainab (novel), 1914, Jean Jacques Rousseau (dua jilid),
	1921-23;  Fi  Auqat'l-Firaqh  ("Diwaktu senggang"), 1925;
	"Asyarata Ayyam fis-Sudan" 1927; Tarajim Mishria wa Gharbia
	("Biografi  orang orang Mesir dan Barat"), 1929; Waladi
	("Anakku"), 1931; Thaurat'l-Adab, 1933 ; Hayat  Muhammad
	("Sejarah Hidup Muhammad"), 1935; Fi Manzil'l-Wahy ("Di lembah
	Wahyu"), 1937; Asy-Shiddiq Abu Bakr, 1942; Al Faruq 'Umar
	("'Umar ibn'l-Khattab") (dua jilid). 1944-45; Mudhakkirat
	fis-Siasat'l-Mishria ("Memoir tentang Politik Mesir") (dua
	jilid),  1951-53;  Hakadha  Khuliqat, 1955; Al-Imbraturia
	al-Islamia wal-Amakin  al-Mugaddasa  fisy-Syarq'  l-Aushat
	("Commonwealth Islam dan tempat-tempat Suci di Timur Tengah")
	(kumpulan studi), 1960; Asy-Syarq' l-Jadid (kumpulan studi),
	1963;  'Uthman  bin  'Affan,  1964; Al-Iman, wal-Ma'rifa
	wal-Falsafa ("Tentang Iman, Ma'rifat dan Filsafat") (kumpulan
	studi), 1965; Qisas Mishria ("Cerpen-cerpen Mesir"), 1969.
 
	Novelnya Zainab, yang mengisahkan kehidupan petani Mesir,
	mula-mula ditulisnya semasa ia masih mahasiswa di Paris, dan
	pada hari-hari libur sebagian ditulisnya di London dan di
	Jenewa, Swis; telah dibuat film dan dalam festival film
	internasional di Jerman (1952) Die Liebesromanze der Zenab ini
	yang ditulisnya sebagai kenangan kepada tanah  air  dan
	masyarakat di kampungnya, dalam dua kali pertunjukkan telah
	mendapat sambutan yang luar biasa dan telah terpilih pula
	sebagai  film  yang  paling berhasil, dilukiskan sebagai
	"Egyptische Welturauffuhrung in Berlin".
 
	Dalam tahun 1943 ia terpilih sebagai ketua Partai Liberal
	Konstitusi (Liberal Constitutional Party), yang dipegangnya
	sampai tahun 1952.
 
	Tahun 1938 ia menjabat Menteri Negara, kemudian Menteri
	Pendidikan, lalu Menteri Sosial. Sesudah itu menjadi Menteri
	Pendidikan lagi dalam tahun 1940 dan 1944. Pada permulaan
	tahun 1945 ia terpilih sebagai ketua Majelis Senat sampai
	tahun 1950.
 
	Berkali-kali mengetuai delegasi mewakili negaranya di PBB dan
	dalam   konperensi-konperensi   internasional,   dalam
	Interparliamentary Union dan secara pribadi terpilih pula
	sebagai anggota panitia eksekutif lembaga tersebut.
 
	Beberapa buku dan disertasi tentang sejarah hidup Dr. Haekal
	telah terbit, diantaranya: Beberapa studi tentang Dr. Haekal,
	oleh beberapa penulis (1958).
 
	Mohammed Hussein Haekal, oleh Baber Johansen, sebuah thesis,
	Universitas Berlin, 1962.
 
	Dr. Mohammad Hussein Haekal, oleh Taha  Wadi',  thesis,
	Universitas Kairo (Fakultas Sastra), 1965.
 
	Dr. Mohammed Hussein Haekal, oleh Charles Smith, sebuah
	thesis, Universitas Michigan, Amerika Serikat, 1968.
 
	Dr. Haekal seorang pengarang yang produktif, baik dalam bidang
	sastra, kemasyarakatan, maupun politik, yang disiarkan selama
	ia aktif dalam jurnalistik. Banyak juga naskah-naskahnya yang
	belum disiarkan.
 
	Kembali aktif menulis dalam harian-harian Al-Mishri, dan
	Al-Akhbar sejak 1953 hingga wafatnya.
 
	Meninggal pada 8 Desember 1956.


S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
 diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 Penerbit PUSTAKA JAYA
 Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
 Cetakan Kelima, 1980
 Seri PUSTAKA ISLAM No.1