Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 | Bag. 5 | Bag. 6 ]

	2. ORIENTALIS DAN KEBUDAYAAN ISLAM            (6/6)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Itu juga sebabnya, meskipun bangsa-bangsa yang menganut Islam
	secara silih berganti ditaklukkan, dikuasai dan dijaJah oleh
	bangsa-bangsa lain, namun keislaman mereka tak pernah goyah,
	keimanan mereka tak pernah berubah. Sampai saat ini Eropa
	masih tetap menguasai bangsa-bangsa beragama Islam. Tetapi
	mereka takkan mampu mengubah iman bangsa itu kepada Tuhan.
	Sebaliknya, mereka yang dewasa ini mempergunakan pedang dan
	menaklukkan umat Islam, maka nasib merekapun - supaya cocok
	dengan kata-kata dalam Injil itu binasa oleh pedang sebagai
	balasan yang sesuai pula.
 
	Para penguasa dan raja-raja itu oleh Nabi telah dikembalikan
	kepada kekuasaan mereka masing-masing. Negeri Arab yang pada
	akhir zaman Nabi itu merupakan suatu kesatuan beberapa bangsa
	Arab yang beragama Islam, tak ada sebuah negara pun yang dalam
	status jajahan tunduk kepada Mekah atau Medinah. Dengan iman
	mereka yang begitu teguh semua golongan Arab pada waktu itu
	merasa sama rata di hadapan Allah. Mereka semua sejalan
	seiring dalam menghadap pihak yang hendak melanda mereka atau
	hendak membujuk mereka dari agamanya. Sampai pada waktu
	sesudah itu, pada waktu Pax Islamica atau liga kesatuan
	bangsa-bangsa Islam mulai goyah, pusat kediaman khalifah tetap
	menjadi pusat liga itu. Kekuasaan Khalifah tidak pernah
	mendakwakan sebagai pemegang monopoli masalah-masalah rohani
	atau monopoli dalam kebudayaan. Bahkan semua bangsa yang
	menganut Islam tidak mengenal adanya suatu kekuasaan rohani
	diluar kekuasaan Tuhan. Semua pusat kawasan Islam waktu itu
	adalah juga pusat pengembangan seni, ilmu dan teknologi. Yang
	demikian ini berjalan terus, sampai datang waktunya keadaan
	kaum Muslimin terpisah dari Islam. Ajaran Islam yang begitu
	gemilang sudah tidak mereka kenal lagi, persaudaraan di
	kalangan sesama mukmin sudah mereka lupakan, seseorang tidak
	sempurna imannya sebelum ia mencintai saudaranya seperti
	mencintai diri sendiri sudah mereka lupakan pula. Yang mulai
	berlaku kemudian ialah mementingkan diri sendiri, yang mulai
	memegang peranan kemudian ialah politik destruktif. Maka
	pedang itulah yang dijadikan juru selamat. Terjadilah mereka
	yang mempergunakan pedang akan binasa oleh pedang.
 
	Berhubung dengan itu, sejak abad ke-15 Kristen Eropa mulai
	bangkit dengan jiwa baru, yang barangkali akan ada juga
	gunanya buat dunia kalau tidak segera mengalami kehancuran
	yang  sudah  menjadi  suatu  keharusan  sebagai  akibat
	pecah-belahnya ajaran Kristen menjadi sekte-sekte. Dalam pada
	itu, bersamaan dengan masa kebangkitan itu pula bangsa-bangsa
	Islam yang sudah melupakan Islam itu pun mulai pula dihadapkan
	pada kekerasan pedang dan akan tetap dihadapkan pada pedang.
	Dan pedang itu jugalah yang dijadikan juru selamat dalam
	berhadapan dengan bangsa-bangsa Islam. Dalam hal ini apabila
	pedang yang berbicara, maka segala pikiran, ilmu pengetahuan,
	segala kebaikan, cinta kasih, iman bahkan kemanusiaan, sudah
	tak ada gunanya lagi.
 
	Dikuasainya dunia dewasa ini oleh pedang, ialah karena adanya
	krisis rohani dan psikologi yang telah melandanya dan sampai
	manusia menderita karenanya. Beberapa negara besar yang telah
	menguasai dunia dengan pedang selama Perang Dunia Pertama -
	yakni duapuluh tahun yang lalu - mereka sudah yakin sekali
	akan kenyataan ini, dan lalu bermaksud hendak mengadakan
	perdamaian di dunia. Maka  untuk  mencapai  tujuan  ini
	dibangunlah Liga Bangsa-bangsa dan tugas liga ini ialah
	seperti dalam firman Tuhan:
 
	"Dan apabila ada dua golongan orang-orang beriman berkelahi,
	maka damaikanlah keduanya itu. Tetapi jika salah satu dari
	keduanya membangkang terhadap yang lain, maka lawanlah yang
	membangkang itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Bila
	mereka kembali, damaikanlah keduanya itu dengan cara yang
	adil. Hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang beriman
	itu bersaudara. Demikianlah kedua golongan saudara kamu itu.
	Berbaktilah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."
	(Qur'an, 49: 9-10)

	Akan tetapi jiwa perdamaian itu belum lagi merata ke seluruh
	dunia, karena dasar kebudayaan yang kini berkuasa ialah
	kebudayaan imperialisma, imperialisma yang didasarkan kepada
	nasionalisma dengan segala pertentangannya, dengan segala daya
	upayanya,  setiap  negara  yang  kuat  hendak  mengisap
	negara-negara kecil lainnya, maka sudah menjadi hak setiap
	bangsa yang masih dijajah, bahkan harus menjadi kewajiban
	pertama, berusaha menghancurkan belenggu si penjajah itu,
	sebab penjajahan itulah bibit segala  pemberontakan  dan
	peperangan.  Selama masih ada penjajahan, perdamaian tak
	mungkin terwujud, peperangan takkan berkesudahan, kecuali
	dalam bentuk formalitas saja. Setiap bangsa, satu sama lain
	akan tetap memandang dengan saling curiga-mencurigai, dengan
	hati-hati dan menunggu-nunggu kesempatan hendak mengadakan
	pembunuhan gelap. Dimana mungkin ada perdamaian kalau jiwa
	semacam ini masih tetap berakar! Perdamaian itu baru ada,
	apabila orang dari pelbagai bangsa dapat mengubah diri. Mereka
	harus benar-benar percaya akan arti perdamaian, memegang teguh
	segala ajaran yang didasarkan pada perdamaian dan dengan
	ikhlas pula bersepakat menghadapi setiap usaha yang hendak
	mengeruhkannya.
 
	Hal ini baru akan terjadi apabila imperialisma itu sudah tidak
	lagi menjadi dasar kebudayaan dunia, apabila semua orang di
	segenap pelosok bumi ini sudah menyadari kewajibannya yang
	pokok, yaitu yang kuat membantu yang lemah, yang besar
	mengasihi yang kecil, yang pandai mau mendidik yang belum
	pandai, dengan menyebarkan sinar panji ilmu pengetahuan ke
	segenap penjuru bumi, dengan hasrat hendak memberi kebahagiaan
	kepada umat manusia, bukan hendak mempergunakannya sebagai
	alat memeras bangsa-bangsa lain atas nama ilmu pengetahuan,
	atas nama perkembangan teknologi.

	Apabila dunia semua sudah memegang prinsip ini, apabila orang
	semua sudah merasa, bahwa dunia semua tanah airnya, dan bahwa
	mereka semua bersaudara, satu sama lain saling mencintai
	seperti mencintai diri sendiri - ketika itu akan ada toleransi
	antara sesama manusia, akan ada keakraban; ketika itu mereka
	akan berdialog dengan bahasa yang tidak lagi seperti sekarang.
	Mereka   akan  saling  percaya-mempercayai,  sekalipun
	masing-masing berjauhan tempat. Mereka semua akan bekerja
	untuk kebaikan demi Allah. Ketika itulah segala permusuhan dan
	kebencian akan terhapus. Dengan rahmat Tuhan kepada umat
	manusia, dan kerelaan manusia kepada Tuhan, hanya kebenaran
	yang akan ada, hanya perdamaian yang akan merata.
 
	"Orang-orang yang beriman dan  pengikut-pengikut  Yahudi,
	Nasrani dan orang-orang Shabi'un yang percaya kepada Allah dan
	Hari Kemudian serta mengerjakan perbuatan yang baik, mereka
	akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Mereka tidak perlu takut,
	tidak usah bersedih hati." (Qur'an, 2: 62)
 
	Adakah dalam hal ini toleransi yang lebih luas dari ini! Orang
	yang beriman kepada Allah, kepada Hari Kemudian lalu berbuat
	kebaikan, mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Pada
	dasarnya tiada perbedaan antara orang-orang yang beriman itu
	dengan mereka yang belum mendapat ajakan Islam, baik Yahudi,
	Nasrani atau Shabi'un10 (atau Sabian) yang belum dipalsukan
	itu.
 
	Tuhan berfirman:
 
	"Dan ada sebagian Ahli Kitab itu yang beriman kepada Allah dan
	kepada  apa yang sudah diturunkan kepada kamu dan yang
	diturunkan kepada mereka. Mereka sangat berendah hati kepada
	Tuhan, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah.
	Mereka itulah yang akan mendapat ganjaran dari Tuhan, sebab
	Allah sangat cepat memperhitungkan." (Qur'an, 3: 199)
 
	Mana pula semua itu bila dibandingkan dengan kebudayaan Barat
	yang kini menguasai dunia dengan segala chauvinisma dan
	fanatisma agamanya serta segala peperangan dan kehancuran yang
	timbul sebagai akibat fanatisma itu!
 
	Inilah semangat jiwa yang begitu tinggi memberikan toleransi,
	semangat  yang harus merata menguasai dunia bila memang
	dikehendaki supaya perdamaian itu bertakhta di dunia demi
	kebahagiaan umat manusia. Semangat inilah yang telah membuat
	setiap studi tentang sejarah hidup orang yang telah menerima
	wahyu Allah dengan firman ini, menjadi suatu studi ilmiah yang
	benar-benar bersih demi ilmu semata. Masalah-masalah psikologi
	dan spirituil yang hendak mengantarkan manusia ke jalan
	kebudayaan baru yang selama ini dicarinya, seharusnya sudah
	dapat diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Dengan mendalami
	studi demikian ini akan banyak sekali hal-hal yang akan dapat
	diungkapkan, yang sejak sekian lama orang menduga tidak
	mungkin akan dapat  dianalisa  secara  ilmiah.  Ternyata
	pembahasan-pembahasan ilmu jiwa kemudian dapat menerangkan
	dengan jelas sekali, terutama bagi mereka yang memang mau
	memahaminya.

	Seperti sudah kita lihat, keluhuran hidup Muhammad adalah
	hidup manusia yang sudah begitu tinggi sejauh yang pernah
	dicapai oleh umat manusia. Hidup yang penuh dengan teladan
	yang luhur dan indah bagi setiap insan yang sudah mendapat
	bimbingan hati nurani, yang hendak berusaha mencapai kodrat
	manusia yang lebih sempurna dengan jalan iman dan perbuatan
	yang baik. Dimana pulakah ada suatu keagungan dan keluhuran
	dalam hidup seperti yang terdapat dalam diri Muhammad ini,
	yang dalam hidup sebelum kerasulannya sudah menjadi suri
	teladan pula sebagai lambang kejujuran, lambang harga diri dan
	tempat  kepercayaan  orang.  Demikian  juga sesudah masa
	kerasulannya, hidupnya penuh pengorbanan, untuk Allah, untuk
	kebenaran, dan untuk itu pula Allah telah mengutusnya. Suatu
	pengorbanan yang sudah berkali-kali menghadapkan nyawanya
	kepada maut. Tetapi, bujukan masyarakatnya sendiri pun - yang
	dalam gengsi dan keturunan ia sederajat dengan mereka - yang
	baik dengan harta, kedudukan atau dengan godaan-godaan lain
	-mereka tidak dapat merintanginya.
 
	Kehidupan insani yang begitu luhur dan cemerlang itu belum ada
	dalam  kehidupan  manusia  lain yang pernah mencapainya,
	keluhuran yang sudah meliputi segala segi kehidupan. Apalagi
	yang kita lihat suatu kehidupan manusia yang sudah bersatu
	dengan kehidupan alam semesta sejak dunia ini berkembang
	sampai akhir zaman, berhubungan dengan Pencipta alam dengan
	segala karunia dan pengampunanNya. Kalau tidak karena adanya
	kesungguhan dan kejujuran Muhammad menyampaikan risalah Tuhan,
	niscaya kehidupan yang kita lihat ini lambat laun akan
	menghilangkan apa yang telah diajarkannya itu.
 
	Tetapi, seribu tigaratus limapuluh tahun ini sudah lampau,
	namun amanat Tuhan yang disampaikan Muhammad, masih tetap
	menjadi saksi kebenaran dan bimbingan hidup. Untuk itu cukup
	satu saja kiranya kita kemukakan sebagai contoh, yaitu apa
	yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, bahwa dia adalah
	penutup para nabi dan para rasul. Empat belas abad sudah lalu,
	tiada seorang juga sementara itu yang mendakwakan diri bahwa
	dia seorang nabi atau rasul Tuhan lalu orang mempercayainya.
	Sementara dalam abad-abad itu memang sudah lahir tokoh-tokoh
	di dunia yang sudah mencapai kebesaran begitu tinggi dalam
	pelbagai bidang kehidupan, namun anugerah sebagai kenabian dan
	kerasulan tidak sampai kepada mereka. Sebelum Muhammad memang
	sudah ada para nabi dan rasul yang datang silih berganti.
	Mereka semua sudah memberi peringatan kepada masyarakatnya
	masing-masing bahwa mereka itu sesat, dan diajaknya mereka
	kepada agama yang benar. Namun tiada seorang diantara mereka
	itu yang menyebutkan, bahwa dia diutus kepada seluruh umat
	manusia, atau bahwa dia adalah penutup para nabi dan para
	rasul. Sebaliknya Muhammad, ia mengatakan itu, dan sejarah pun
	sepanjang abad membenarkan kata-katanya. Dan itu bukan suatu
	cerita yang dibuat-buat, tetapi memang hendak memperkuat apa
	yang sudah ada, serta menjelaskan sesuatunya, sebagai petunjuk
	dan rahmat bagi mereka yang beriman.
 
	Tujuan pokok yang saya harapkan ialah, semoga apa yang saya
	maksudkan dengan pembahasan ini sudah akan memadai juga
	hendaknya, dan semoga dengan ini saya sudah merambah jalan ke
	arah adanya pembahasan-pembahasan yang lebih  dalam  dan
	menyeluruh dalam bidangnya. Saya sudah berusaha kearah itu
	sekuat kemampuan saya, dan Tuhan juga kiranya yang akan
	memberi keringanan kepada saya.
 
	"Tuhan tidak akan memaksa seseorang di luar kesanggupannya.
	Segala usaha baik yang dikerjakannya adalah untuk dirinya, dan
	yang sebaliknya pun untuk dirinya pula. 'Ya Allah, jangan kami
	dianggap bersalah, bila kami lupa atau keliru. Ya Allah,
	janganlah Kaupikulkan kepada kami beban seperti yang pernah
	Kaupikulkan kepada mereka yang sebelum kami. Ya Allah, jangan
	hendaknya Kaupikulkan kepada kami beban yang kiranya takkan
	sanggup kami pikul. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan
	berilah kami rahmat. Engkau jugalah Pelindung kami terhadap
	mereka yang tiada beriman itu." (Qur'an, 2: 286)
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Paham jabariyah ini mengatakan bahwa Tuhan menciptakan
	  manusia dengan perbuatannya, sehingga manusia tak dapat
	  berbuat lain daripada yang sudah ditakdirkan Tuhan (lihat
	  catatan di bawah). Paham ini sering disamakan dengan
	  'fatalisma' dan 'predestination.' Sebaliknya dari paham
	  ini ialah qadariyah yang berpendapat bahwa Tuhan hanya
	  menciptakan manusia tapi tidak menciptakan perbuatannya.
	  Kedua aliran paham ini timbul sekitar abad ke-8 M.
	  Menurut Qur'an (2: 177) rukun iman ada lima, yang keenam,
	  yaitu jabariyah tidak ada. Paham ini didasarkan kepada
	  hadis, yang menurut beberapa ahli sanadnya tidak begitu
	  kuat dan dianggap bertentangan dengan Qur'an (A).
	  
	 2 Yang dimaksud dengan 'papan abadi' tentunya ialah
	  'al-lauh'l-mahfuz' yang secara harfiah 'papan tulis yang
	  terjaga' dan secara awam kadang diartikan, bahwa segala
	  perbuatan nasib manusia sudah ditakdirkan dan tertulis
	  lebih dulu dalam 'papan' ini, sehingga manusia sudah tak
	  dapat mengelak lagi. Padahal arti 'lauh mafhuz' yang
	  sebenarnya ialah Qur'an (85: 21-22) yang terjaga, yang
	  takkan pernah dapat dipalsu atau diubah oleh tangan
	  manusia (15: 9). Juga tidak sekali-kali dalam arti materi
	  terbuat dari batu, kayu dan sebagainya (A).
	  
	 3 Ikhtiar disini berarti kemauan bebas atau free will,
	  atau sengaja, sebaliknya daripada jabariyah atau
	  fatalisma (A).
	  
	 4 Tawakal atau tawakkal berarti mempercayakan diri kepada
	  Allah setelah segala usaha dan daya upaya dilakukan, atau
	  seperti kata pepatah 'habis akal barulah tawakal' (A).
	  
	 5 Determinisma ilmiah, 'dunia sebagai kemauan dan
	  pikiran' dan 'evolusi kreatif' ialah beberapa mazhab
	  filsafat Barat. Yang pertama menurut pendapat kaum
	  Positivist, yang kedua menurut Schopenhauer dan yang
	  ketiga menurut Bergson. Di sini tempatnya sangat terbatas
	  untuk dapat menguraikan semua ini.
	  
	 6 Sekedar gambaran, jarak matahari dari bumi 93.000.000
	  mil jauhnya. Kecepatan tertinggi yang dapat dicatat oleh
	  ilmu pengetahuan sampai sekarang ialah cahaya, yakni
	  186.000 mil per detik. Ada beberapa bintang yang demikian
	  jauh sehingga cahayanya baru sampai ke bumi sesudah lebil
	  dari 2.000.000 tahun (A).
	  
	 7 Al-Islam wan-Nashrania, p. 122 - 125.
 
	 8 Stoa ialah suatu ajaran filsafat Yunani dibangun oleh
	  Zeno (336? - 264? sebelum Masehi). Kaum Stoa percaya
	  bahwa segala kejadian harus diterima dengan tenang dan
	  sabar dan bebas dari segala perasaan benci dan suka,
	  sedih dan gembira (A).
	  
	 9 Kaum Parisi ialah suatu sekte agama Yahudi dahulu kala
	  yang memisahkan diri, sangat kaku sekali mempertahankan
	  undang-undang agama, baik yang tertulis (Taurat), lisan
	  ataupun adat kebiasaan. Lawan sekte Saduki (A).
	  
	10 Dalam menafsirkan ayat ini At-Tabari menyebutkan,
	  bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman itu
	  ialah mereka yang percaya kepada Rasulullah;
	  pengikut-pengikut Yahudi ialah orang-orang (yang menganut
	  agama) Yahudi. Mereka ini disebut Yahudi karena kata-kata
	  mereka juga: inna hudna ilaika - 'kami kembali kepadaMu'
	  atau 'kami bertaubat.' Orang-orang Nasrani ialah
	  pengikut-pengikut Kristus. Dinamakan Nasrani, satu
	  pendapat mengatakan nama itu dinisbatkan kepada Nazareth,
	  yaitu nama desa di Palestina tempat Isa dilahirkan, yang
	  lain berpendapat, ialah karena ucapan Isa yang mengatakan
	  'man anshari ila'llah' ('siapakah penolong-penolongku ke
	  jalan Allah'), maka penolong-penolong itu diberi sebutan
	  'Nashara' (bentuk jamak 'Nashrani); Shabi'un (atau
	  Sabian) menurut satu pendapat ialah mereka yang menyembah
	  malaikat. Pendapat lain mengatakan, bahwa mereka ini
	  percaya kepada: keesaan Tuhan, tetapi tidak mempunyai
	  kitab suci, tak ada nabi dan tidak mengamalkan sesuatu
	  selain percaya bahwa tak ada tuhan selain Allah. Pendapat
	  ketiga mengatakan, bahwa kaum Shabi'un ini orang-orang
	  tidak beragama (Lihat juga catatan bawah halaman 33). Ibn
	  Jarir menafsirkan ayat dalam firman Tuhan: "Orang yang
	  beriman kepada Allah dan Hari Kemudian" ialah orang yang
	  percaya akan hari kebangkitan sesudah mati pada hari
	  kiamat, orang berbuat kebaikan dan taat kepada perintah
	  Allah, mereka itulah yang akan mendapat ganjaran dari
	  Tuhan, yakni mereka akan mendapat pahala dari Tuhan
	  karena perbuatan-perbuatan yang baik. Sedang firman
	  "mereka tidak perlu takut, tidak usah berduka cita,"
	  ialah bahwa mereka tidak perlu takut dalam menghadapi
	  hari kebangkitan, juga mereka tidak usah bersedih hati
	  akan kehidupan dunia yang ditinggalkannya dalam
	  menghadapi pahala dan kenikmatan abadi dari Tuhan. Dalam
	  hal ini selanjutnya Ibn Jarir mengatakan, bahwa ayat ini
	  ditujukan kepada orang Nasrani yang telah mengajak Salman
	  al-Farisi menganut agama mereka. Salah seorang dari
	  mereka juga mengatakan kepada Salman bahwa kelak akan
	  muncul nabi di negeri Arab dengan menunjukkan sekali akan
	  tanda-tanda kenabiannya itu. Dinasehatinya bahwa kalau
	  nanti sampai ia mengalami supaya dia pun menjadi
	  pengikutnya. Setelah Salman masuk Islam dan hal ini
	  disampaikannya kepada Nabi, Nabi berkata: "Salman, mereka
	  itu penghuni neraka." Hal ini sangat berkesan sekali pada
	  Salman. Maka turunlah ayat ini "Orang-orang yang berirnan
	  dari pengikut-pengikut Yahudi," dan seterusnya. Ada lagi
	  yang berpendapat bahwa Tuhan telah menghapus ayat
	  tersebut dengan firmanNya: "Barangsiapa menerima agama
	  selain Islam ia tidak akan diterima." Tetapi Ibn Jarir
	  menambahkan: "Apa yang kita sebutkan menurut penafsiran
	  yang pertama itu lebih mirip dengan keadaan wahyu menurut
	  lahirnya saja, sebab Tuhan tidak mengkhususkan ganjaran
	  itu atas perbuatan baik, dengan yang sebagian beriman dan
	  yang lain tidak. Predikat dengan kata-kata 'Orang yang
	  beriman kepada Allah dan hari kemudian' meliputi semua
	  yang disebutkan dalam ayat pertama itu. Barangkali dapat
	  juga disebutkan - untuk memperkuat pendapat Ibn Jarir
	  mengenai ulasan ayat "Barangsiapa menerima agama selain
	  Islam, ia tidak akan diterima," - bahwa itu ditujukan
	  kepada orang-orang Islam yang memilih agama lain setelah
	  mereka dilahirkan secara Islam atau sesudah beriman
	  kepada ajaran Islam. Sebaliknya yang dilahirkan tidak
	  sebagai Muslim, ajakan dan ajaran Islam tidak sampai
	  kepadanya seperti apa adanya, maka halnya sama dengan
	  mereka yang sebelum datangnya kerasulan Muhammad atau
	  yang semasa dengan itu tapi belum mengetahui tentang
	  ajaran itu dengan sebenarnya. [Lihat tafsir at-Tabarr
	  (Jami'l Bayan) Jilid Satu hal. 253 - 257].
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1