Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 ]

	BAGIAN KEDUA: MEKAH, KA'BAH DAN QURAISY         (3/4)
	Muhammad Husain Haekal
	
	Seperti ayahnya, Abd'd-Dar juga telah memegang pimpinan Ka'bah
	dan kemudian diteruskan oleh anak-anaknya.  Akan  tetapi
	anak-anak Abd Manaf sebenarnya mempunyai kedudukan yang lebih
	baik dan terpandang juga di kalangan masyarakatnya. Oleh
	karena itu, anak-anak Abd Manaf, yaitu Hasyim, Abd Syams,
	Muttalib dan Naufal sepakat akan mengambil pimpinan yang ada
	di tangan sepupu-sepupu mereka itu. Tetapi pihak Quraisy
	berselisih pendapat: yang satu membela satu golongan yang lain
	membela golongan yang lain lagi.
	
	Keluarga Abd Manaf mengadakan Perjanjian Mutayyabun dengan
	memasukkan tangan mereka ke  dalam  tib,  (yaitu  bahan
	wangi-wangian) yang dibawa ke dalam Ka'bah. Mereka bersumpah
	takkan melanggar janji. Demikian juga pihak Keluarga Abd,d-Dar
	mengadakan pula Perjanjian Ahlaf: Antara kedua golongan itu
	hampir saja pecah perang yang akan memusnakan Quraisy, kalau
	tidak cepat-cepat diadakan perdamaian. Keluarga Abd Manaf
	diberi bagian mengurus persoalan air dan makanan, sedangkan
	kunci, panji dan pimpinan rapat di tangan Keluarga Abd'd-Dar.
	Kedua belah pihak setuju, dan keadaan itu berjalan tetap
	demikian, sampai pada waktu datangnya Islam.
	
	Hasyim termasuk pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan.
	Dialah yang memegang urusan air dan makanan. Dia mengajak
	masyarakatnya seperti yang dilakukan oleh Qushayy kakeknya,
	yaitu supaya masing-masing menafkahkan hartanya untuk memberi
	makanan  kepada pengunjung pada musim ziarah. Pengunjung
	Baitullah, tamu Tuhan inilah yang paling berhak mendapat
	penghormatan. Kenyataannya memang para tamu itu diberi makan
	sampai mereka pulang kembali.
	
	Peranan yang dipegang Hasyim tidak hanya itu saja, bahkan
	jasanya sampai ke seluruh Mekah. Pernah terjadi musim tandus,
	dia datang membawakan persediaan makanan, sehingga kembali
	penduduk itu menghadapi hidupnya dengan wajah berseri. Hasyim
	jugalah yang membuat ketentuan perjalanan musim, musim dingin
	dan musim panas. Perjalanan musim dingin ke Yaman, dan
	perjalanan musim panas ke Suria.
	
	Dengan adanya semua kenyataan ini  keadaan  Mekah  jadi
	berkembang dan mempunyai kedudukan penting di seluruh jazirah,
	sehingga ia dianggap sebagai ibukota yang sudah diakui. Dengan
	perkembangan serupa itu tidak ragu-ragu lagi anak-anak Abd
	Manaf   membuat   perjanjian   perdamaian   dengan
	tetangga-tetangganya.  Hasyim  sendiri  membuat perjanjian
	sebagai tetangga baik dan bersahabat dengan Imperium Rumawi
	dan  dengan  penguasa  Ghassan. Pihak Rumawi mengijinkan
	orang-orang Quraisy memasuki Suria dengan aman. Demikian juga
	Abd Syams membuat pula perjanjian dagang dengan Najasyi
	(Negus). Selanjutnya Naufal dan  Muttalib  juga  membuat
	persetujuan dengan Persia dan perjanjian dagang dengan pihak
	Himyar di Yaman.
	
	Mekah sekarang bertambah kuat dan bertambah makmur. Demikian
	pandainya penduduk kota itu dalam perdagangan sehingga tak ada
	pihak lain yang semasa yang dapat menyainginya. Rombongan
	kafilah  datang ke tempat itu dari segenap penjuru dan
	berangkat lagi pada musim dingin dan musim panas. Di sekitar
	tempat itu didirikan pasar-pasar guna menjalankan perdagangan
	itu. Itu pula sebabnya mereka jadi cekatan sekali dalam
	utang-piutang dan riba serta segala sesuatu yang berhubungan
	dengan perdagangan. Tak ada yang teringat akan menyaingi
	Hasyim  yang kini sudah makin lanjut usianya itu dalam
	kedudukannya sebagai penguasa Mekah. Hanya kemudian terbayang
	oleh Umayya anak Abd Syams -sepupunya - bahwa sudah tiba
	masanya kini ia akan bersaing. Tetapi dia tidak berdaya, dan
	kedudukan itu tetap dipegang Hasyim. Sementara itu Umayya
	telah meninggalkan Mekah dan selama sepuluh tahun tinggal di
	Suria.
	
	Pada suatu ketika dalam perjalanan pulang dari Suria, ketika
	Hasyim melalui Jathrib dilihatnya seorang wanita baik-baik dan
	terpandang,  muncul  di  tengah-tengah orang yang sedang
	mengadakan perdagangan dengan dia. Wanita itu ialah Salma anak
	'Amr  dari  kabilah  Khazraj.  Hasyim  merasa  tertarik.
	Ditanyakannya, adakah ia sedang dalam ikatan dengan laki-laki
	lain? Setelah diketahui bahwa dia seorang janda dan tidak mau
	kawin lagi kecuali bila ia memegang kebebasan sendiri, Hasyim
	lalu melamarnya. Dan wanita itupun menerima, karena dia
	mengetahui kedudukan Hasyim di tengah-tengah masyarakatnya.
	
	Beberapa waktu lamanya ia tinggal di Mekah dengan suaminya.
	Kemudian ia kembali ke Jathrib. Di kota ini ia melahirkan
	seorang anak yang diberi nama Syaiba.
	
	Beberapa tahun kemudian dalam suatu perjalanan musim panas ke
	Ghazza (Gaza). Hasyim meninggal dunia. Kedudukannya digantikan
	oleh adiknya, Muttalib. Sebenarnya Muttalib ini masih adik Abd
	Syams. Tetapi dia sangat dihormati oleh masyarakatnya. Karena
	sikapnya yang suka menenggang dan murah hati oleh Quraisy ia
	dijuluki Al-Faidz', ("Yang melimpah"). Dengan keadaan Muttalib
	yang demikian itu di tengah-tengah masyarakatnya, sudah tentu
	segalanya akan berjalan tenteram sebagaimana mestinya.
	
	Pada suatu hari terpikir oleh Muttalib akan kemenakannya, anak
	Hasyim itu. Ia pergi ke Jathrib. Dan karena anak itu sudah
	besar, dimintanya kepada Salma supaya anaknya itu diserahkan
	kepadanya. Oleh Muttalib dibawanya pemuda itu ke atas untanya
	dan dengan begitu ia memasuki Mekah. Orang-orang Quraisy
	menduga bahwa yang dibawa itu budaknya. Oleh karena itu mereka
	lalu memanggilnya: Abd'l Muttalib (Budak Muttalib). "Hai,"
	kata Muttalib. "Dia kemenakanku anak Hasyim yang kubawa dari
	Jathrib."  Tetapi sebutan itu sudah melekat pada pemuda
	tersebut. Orang sudah memanggilnya demikian dan nama Syaiba
	yang diberikan ketika dilahirkan sudah dilupakan orang.
	
	Pada mulanya Muttalib ingin sekali mengembalikan harta Hasyim
	untuk kemenakannya. Tetapi Naufal menolak, lalu menguasainya.
	Sesudah Abd'l-Muttalib mempunyai kekuatan ia meminta bantuan
	kepada saudara-saudara ibunya di Jathrib terhadap tindakan
	saudara ayahnya itu dengan maksud supaya miliknya dikembalikan
	kepadanya. Untuk memberikan bantuan itu pihak Khazraj di
	Jathrib mengirimkan delapan puluh orang pasukan perang. Dengan
	demikian Naufal terpaksa mengembalikan harta itu.
	
	Sekarang Abd'l-Muttalib sudah menempati kedudukan Hasyim.
	Sesudah pamannya Muttalib, dialah yang mengurus pembagian air
	dan persediaan makanan. Dalam mengurus dua jabatan  ini
	terutama urusan air - ia menemui kesulitan yang tidak sedikit.
	Sampai saat itu anaknya hanyalah seorang, yaitu Harith. Sedang
	persediaan air untuk tamu - sejak terserapnya sumur Zamzam
	didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar sekitar
	Mekah, yang kemudian diletakkan di sebuah kolam di dekat
	Ka'bah. Anak yang banyak itu akan merupakan bantuan besar dan
	memudahkan pekerjaan serupa ini serta pengawasannya sekaligus.
	Sebaliknya, kalau Abd'l-Muttalib  harus  memikul  jabatan
	penyediaan  air  dan  makanan  sedang anak hanya Harith
	satu-satunya, tentu hal ini akan terasa berat sekali. Ini
	jugalah yang lama menjadi pikiran.
	
	Orang-orang Arab masih selalu ingat kepada sumur Zamzam yang
	telah dicetuskan oleh Mudzadz bin Amr beberapa abad yang lalu.
	Menjadi harapan mereka selalu andaikata sumur itu masih tetap
	ada. Dan sesuai dengan kedudukannya Abd'l-Muttalib pun tentu
	lebih  banyak lagi memikirkan dam mengharapkan hal itu.
	Demikian kerasnya keinginan itu hingga terbawa dalam tidurnya
	seolah ada suara gaib menyuruhnya menggali kembali sumur yang
	pernah menyembur di kaki Ismail neneknya dulu itu. Demikian
	mendesaknya suara itu dengan menunjukkan sekali letak sumur
	itu. Dan diapun memang gigih sekali ingin mencari letak Zamzam
	tersebut, sampai achirnya diketemukannya juga, yaitu terletak
	antara dua patung: Isaf dan Na'ila.
	
	Ia terus mengadakan penggalian, dibantu oleh anaknya, Harith.
	Waktu itu tiba-tiba air membersit dan dua pangkal pelana emas
	dan pedang Mudzadz mulai tampak. Sementara itu orang-orang
	lalu mau mencampuri Abd'l-Muttalib dalam urusan sumur itu
	serta  apa  yang  terdapat  di  dalamnya.  Akan  tetapi
	Abd'l-Muttalib berkata:
	
	"Tidak! Tetapi marilah kita mengadakan pembagian, antara aku
	dengan kamu sekalian. Kita mengadu nasib dengan permainan
	qid-h (anak panah). Dua anak panah buat Ka'bah, dua buat aku
	dan dua buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, ia mendapat
	bagian, kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa."
	
	Usul ini disetujui. Lalu anak-anak panah itu diberikan kepada
	juru qid-h yang biasa melakukan itu di tempat Hubal di
	tengah-tengah  Ka'bah. Anak panah Quraisy ternyata tidak
	keluar. Sekarang pedang-pedang itu buat Abd'l-Muttalib dan dua
	buah pangkal pelana emas buat Ka'bah. Pedang-pedang itu oleh
	Abd'l-Muttalib dipasang di pintu Ka'bah, sedang kedua pelana
	emas dijadikan perhiasan dalam Rumah Suci itu. Abd'l Muttalib
	meneruskan tugasnya mengurus air untuk keperluan tamu, sesudah
	sumur Zamzam dapat berjalan lancar.
	
	Karena tidak banyak anak, Abd'l-Muttalib di tengah-tengah
	masyarakatnya sendiri itu merasa kekurangan tenaga yang akan
	dapat membantunya. Ia bernadar; kalau sampai beroleh sepuluh
	anak laki-laki kemudian sesudah besar-besar tidak beroleh anak
	lagi seperti ketika ia menggali sumur Zamzam dulu, salah
	seorang di antaranya akan disembelih di Ka'bah sebagai kurban
	untuk Tuhan. Tepat juga anaknya yang laki-laki akhirnya
	mencapai sepuluh orang dan takdirpun menentukan pula sesudah
	itu tidak beroleh anak lagi.
	
	Dipanggilnya semua anak-anaknya dengan maksud supaya dapat
	memenuhi  nadarnya.  Semua  patuh.  Sebagai  konsekwensi
	kepatuhannya itu setiap anak menuliskan namanya masing-masing
	di atas qid-h (anak panah). Kemudian semua itu diambilnya oleh
	Abd'l-Muttalib dan dibawanya kepada juru qid-h di tempat
	berhala Hubal di tengah-tengah Ka'bah.
	
	Apabila sedang  menghadapi  kebingungan  yang  luarbiasa,
	orang-orang Arab masa itu lalu minta pertolongan juru qid-h
	supaya memintakan kepada Maha Dewa Patung itu dengan jalan
	(mengadu nasib) melalui qid-h. Abdullah bin Abd'l-Muttalib
	adalah anaknya yang bungsu dan yang sangat dicintai.
	
	Setelah juru qid-h mengocok anak panah yang sudah dicantumi
	nama-nama semua anak-anak yang akan menjadi pilihan dewa Hubal
	untuk kemudian disembelih oleh sang ayah, maka yang keluar
	adalah  nama  Abdullah.  Dituntunnya anak muda itu oleh
	Abd'l-Muttalib dan dibawanya untuk disembelih ditempat yang
	biasa orang-orang Arab melakukan itu di dekat Zamzam yang
	terletak antara berhala Isaf dengan Na'ila.
	
	Tetapi saat itu juga orang-orang Quraisy serentak sepakat
	melarangnya supaya jangan berbuat, dan atas pembatalan itu
	supaya memohon ampun kepada Hubal. Sekalipun mereka begitu
	mendesak,  namun  Abd'l-Muttalib  masih  ragu-ragu  juga.
	Ditanyakannya kepada mereka apa yang harus diperbuat supaya
	sang berhala itu berkenan. Mughira bin Abdullah dari suku
	Makhzum berkata: "Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan
	harta kita, kita tebuslah."
	
	Setelah antara mereka diadakan perundingan, mereka sepakat
	akan pergi menemui seorang dukun di Jathrib yang sudah biasa
	memberikan pendapat dalam hal semacam ini. Dalam pertemuan
	mereka dengan dukun wanita itu kepada mereka dimintanya supaya
	menangguhkan sampai besok.
	
	"Berapa tebusan yang ada pada kalian?" tanya sang dukun.
	
	"Sepuluh ekor unta."
	
	"Kembalilah  ke  negeri kamu sekalian," kata dukun itu.
	"Sediakanlah tebusan sepuluh ekor unta. Kemudian keduanya itu
	diundi dengan anak panah. Kalau yang keluar itu atas nama anak
	kamu, ditambahlah jumlah unta itu sampai dewa berkenan."
	
	Merekapun menyetujui.
	
	Setelah yang demikian ini dilakukan ternyata anak panah itu
	keluar atas nama Abdullah juga. Ditambahnya jumlah unta itu
	sampai mencapai jumlah seratus ekor. Ketika itulah anak panah
	keluar atas nama unta itu. Sementara itu orang-orang Quraisy
	berkata kepada Abd'l-Muttalib - yang sedang berdoa kepada
	tuhannya: "Tuhan sudah berkenan."
	
	"Tidak," kata Abd'l-Muttalib. "Harus kulakukan sampai tiga
	kali." Tetapi sampai tiga kali dikocok anak panah itupun tetap
	keluar atas nama unta itu juga. Barulah Abd'l-Muttalib merasa
	puas setelah ternyata sang dewa berkenan. Disembelihnya unta
	itu  dan dibiarkannya begitu tanpa dijamah manusia atau
	binatang.
	
	Dengan  begitu  itulah  buku-buku  biografi  melukiskan.
	Digambarkannya  beberapa  macam adat-istiadat orang Arab,
	kepercayaan  serta  cara-cara  mereka  melakukan  upacara
	kepercayaan itu. Hal ini menunjukkan sekaligus betapa mulianya
	kedudukan Mekah dengan Rumah Sucinya itu di tengah-tengah
	tanah Arab. At-Tabari menceritakan - sehubungan dengan kisah
	penebusan ini - bahwa pernah ada seorang wanita Islam bernadar
	bahwa bila maksudnya terlaksana dalam melakukan sesuatu, ia
	akan menyembelih  anaknya.  Ternyata  kemudian  maksudnya
	terkabul. Ia pergi kepada Abdullah bin Umar. Orang ini tidak
	memberikan pendapat. Kemudian ia pergi kepada Abdullah bin
	Abbas yang ternyata memberikan fatwa supaya ia menyembelih
	seratus ekor unta, seperti halnya dengan penebusan Abdullah
	anak Abd'l-Muttalib. Tetapi Marwan - penguasa Medinah ketika
	itu - merasa heran sekali setelah mengetahui hal itu. "Nadar
	tidak berlaku dalam suatu perbuatan dosa," katanya.
	
	Kedudukan Mekah dengan status Rumah Sucinya itu menyebabkan
	beberapa daerah lain yang jauh-jauh juga membuat rumah-rumah
	ibadat sendiri-sendiri, dengan maksud mengalihkan perhatian
	orang dari Mekah dan Rumah Sucinya. Di Hira pihak Ghassan
	mendirikan rumah suci, Abraha al-Asyram membangun rumah suci
	di Yaman. Tetapi bagi orang Arab itu tak dapat menggantikan
	Rumah Suci yang di Mekah, juga tak dapat memalingkan mereka
	dari Kota Suci itu. Bahkan sampai demikian rupa Abraha
	menghiasi  rumah  sucinya yang di Yaman, dengan membawa
	perlengkapan yang paling mewah yang kira-kira akan menarik
	orang-orang Arab - bahkan orang-orang Mekah sendiri - ke
	tempat itu.
	
	Akan tetapi setelah ternyata bahwa tujuan orang-orang Arab itu
	hanya Rumah Purba itu juga, dan orang-orang Yaman sendiripun
	meninggalkan rumah yang dibangunnya itu serta menganggap
	ziarah mereka tidak sah kalau tidak ke Mekah, maka sekarang
	tak ada jalan lain bagi penguasa Negus itu kecuali ia harus
	menghancurkan rumah Ibrahim dan Ismail itu. Dengan pasukan
	yang besar didatangkan dari Abisinia dia sudah mempersiapkan
	perang dan dia sendiri di depan sekali di atas seekor gajah
	besar.
	
	Tatkala pihak Arab  mendengar  hal  itu,  besar  sekali
	kekuatirannya akan akibat yang mungkin ditimbulkan karenanya.
	Suatu hal yang luarbiasa bagi mereka, kedatangan seorang
	laki-laki Abisinia akan menghancurkan rumah suci mereka dan
	tempat berhala-berhala mereka. Seorang laki-laki  bernama
	Dhu-Nafar - salah seorang bangsawan dan terpandang di Yaman -
	tampil ke depan mengerahkan masyarakatnya dan orang Arab
	lainnya yang bersedia berjuang melawan Abraha serta maksudnya
	yang hendak menghancurkan Baitullah. Tetapi dia tak dapat
	menghalangi Abraha. Malah dia sendiri terpukul dan menjadi
	tawanan. Nasib yang demikian itu juga yang menimpa Nufail bin
	Habib al-Khath'ami ketika ia mengerahkan masyarakatnya dari
	kabilah Syahran dan Nahis, malah dia sendiri yang tertawan,
	yang kemudian menjadi anggota pasukannya dan menjadi penunjuk
	jalan. Ketika Abraha sampai di Ta'if penduduk tempat itu
	mengatakan, bahwa rumah suci mereka bukanlah rumah suci yang
	dimaksudkan Abraha. Itu adalah rumah Lat. Kemudian ia diantar
	oleh orang-orang yang bersedia menunjukkan jalan ke Mekah.
	
	Bila Abraha sudah mendekati Mekah dikirimnya pasukan berkuda
	sebagai kurir. Dari Tihama mereka dapat membawa harta benda
	Quraisy dan yang lain-lain, di antaranya seratus ekor unta
	kepunyaan Abd'l-Muttalib bin Hasyim. Pada mulanya orang-orang
	Quraisy  bermaksud  mengadakan  perlawanan. Tapi kemudian
	berpendapat, bahwa mereka takkan mampu. Sementara itu Abraha
	sudah mengirimkan salah seorang pengikutnya sebagai utusan
	bernama Hunata dan Himyar untuk menemui pemimpin Mekah. Ia
	diantar menghadap Abd'l-Muttalib bin Hasyim, dan kepadanya ia
	menyampaikan pesan Abraha, bahwa kedatangannya bukan akan
	berperang melainkan akan menghancurkan Baitullah. Kalau Mekah
	tidak mengadakan perlawanan tidak perlu ada pertumpahan darah.
	
	Begitu Abd'l-Muttalib mendengar, bahwa mereka tidak bermaksud
	berperang, ia pergi ke markas pasukan Abraha bersama Hunata,
	bersama anak-anaknya dan beberapa pemuka Mekah  lainnya.
	Kedatangan delegasi Abd'l-Muttalib ini disambut baik oleh
	Abraha,  dengan  menjanjikan  akan  mengembalikan  unta
	Abd'l-Muttalib. Akan tetapi segala pembicaraan mengenai Ka'bah
	serta  supaya  menarik  kembali  maksudnya  yang  hendak
	menghancurkan tempat suci itu ditolaknya belaka. Juga tawaran
	delegasi Mekah yang akan mengalah sampai sepertiga harta
	Tihama baginya, ditolak. Abd'l-Muttalib dan rombongan kembali
	ke Mekah. Dinasehatkannya supaya orang meninggalkan tempat itu
	dan pergi ke lereng-lereng bukit, menghindari Abraha dan
	pasukannya yang akan memasuki kota suci dan menghancurkan
	Rumah Purba itu.
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1