Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH SATU: KHAIBAR DAN UTUSAN KEPADA RAJA-RAJA
	Muhammad Husain Haekal                  (3/4)
 
	Kemudian setelah mendapat ijin dari Nabi ia tampil kedepan dan
	mulai  mereka saling menyerang sehingga hampir-hampir ia
	sendiri dapat dibunuh oleh Marhab. Tetapi pedangnya itu dapat
	ditahan dengan perisai oleh Ibn Maslama dan pedang itu
	tersangkut dan tertahan. Dengan demikian orang itu dihantam
	oleh Muhammad Ibn Maslama sampai menemui ajalnya.
 
	Demikianlah perang antara Yahudi dan Muslimin itu terjadi
	sangat seru sekali, ditambah lagi ketahanan benteng-benteng
	Yahudi ketika itu memang sangat kuat dan keras.
 
	Sekarang pihak Muslimin mengepung benteng Zubair. Pengepungan
	ini tampaknya cukup lama disertai dengan pertempuran yang
	sengit pula. Sungguh pun begitu mereka tidak juga berhasil
	menaklukkannya. Baru setelah akhirnya saluran air ke benteng
	itu diputuskan, pihak Yahudi terpaksa keluar dan dengan
	mati-matian mereka memerangi kaum Muslimin sekalipun mereka
	itu akhirnya lari juga. Dengan demikian benteng-benteng itu
	satu demi satu jatuh ke tangan Muslimin yang berakhir pada
	benteng Watih dan Sulalim dalam kelompok perbentengan Katiba,
	dua buah benteng terakhir yang kukuh dan kuat.

	Sejak itulah perasaan putus-asa mulai merayap ke dalam hati
	mereka. Kini mereka minta damai. Semua harta-benda mereka
	didalam benteng- benteng  asy-Syiqq,  Natat  dan  Katiba
	diserahkan  kepada Nabi untuk disita, asal nyawa mereka
	diselamatkan.  Permohonan  ini  oleh  Muhammad  diterima.
	Dibiarkannya mereka itu tinggal di kampung halaman mereka,
	yang menurut hukum penaklukan  sudah  berada  di  bawah
	kekuasaannya. Mereka akan mendapat separoh hasil buah-buahan
	daerah itu sebagai imbalan atas tenaga kerja mereka.

	Muhammad memperlakukan Yahudi Khaibar tidak sama seperti
	terhadap Yahudi Banu Qainuqa dan Banu Nadzir tatkala mereka
	dikosongkan dari kampung halaman itu; sebab dengan jatuhnya
	Khaibar ini ia sudah merasa terjamin dari adanya bahaya Yahudi
	dan yakin pula bahwa mereka samasekali tidak akan bisa lagi
	mengadakan perlawanan. Di sainping itu di Khaibar terdapat
	pula beberapa perkebunan, ladang dan kebun-kebun kurma. Semua
	ini masih memerlukan tenaga-tenaga ahli yang cukup banyak
	untuk mengolahnya dan yang akan dapat pula mengurus pengolahan
	itu  dengan  cara  yang  sebaik-baiknya.  Kendatipun
	pengikut-pengikut Medinah terdiri dari penduduk yang bercocok
	tanam, tanah mereka pun sangat pula memerlukan tenaga mereka,
	namun mengingat, bahwa Nabi juga sangat memerlukan tentara
	untuk angkatan perangnya, maka ia tidak suka membiarkan mereka
	semua itu dalam bercocok tanam. Dalam pada itu orang-orang
	Yahudi Khaibar tetap bekerja meskipun kekuasaan politik mereka
	sudah runtuh demikian rupa yang juga mempengaruhi kegiatan
	mereka, sehingga dari segi pertanian dan perkebunan pun cepat
	sekali Khaibar mengalami kemunduran dan kehancuran; padahal
	sudah begitu baik Nabi memperlakukan penduduk daerah itu, di
	samping Abdullah b. Rawaha utusan Nabi kepada mereka yang
	cukup adil, setiap tahun mengadakan pembagian hasil dengan
	mereka. Demikian baiknya Nabi memperlakukan penduduk Yahudi
	Khaibar itu sehingga tatkala kaum Muslimin menyerbu mereka,
	dan diantara barang-barang rampasan perang itu terdapat juga
	ada beberapa buah kitab Taurat, ketika oleh pihak Yahudi
	diminta, maka oleh Nabi diperintahkan supaya kitab-kitab itu
	diserahkan kembali kepada mereka. Ia tidak sampai berbuat
	seperti yang pernah dilakukan oleh pihak Rumawi  ketika
	menaklukkan  Yerusalem. Kitab-kitab suci itu oleh mereka
	dibakar dan diinjak-injak dengan telapak kaki. Juga ia tidak
	melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pihak Nasrani
	dalam perang menindas kaum Yahudi  Andalusia  (Spanyol).
	Kitab-kitab Taurat itu oleh mereka juga dibakar.

	Setelah Yahudi Khaibar minta damai - selama Muslimin mengepung
	mereka di perbentengan Watih dan Sulalim, Nabi telah mengutus
	orang kepada penduduk Fadak3 dengan maksud supaya mereka mau
	menerima ajakannya atau menyerahkan  harta-benda  mereka.
	Mengetahui peristiwa yang sudah terjadi di Khaibar, penduduk
	Fadak sudah merasa ketakutan sekali. Persetujuan diadakan
	dengan menyerahkan separo harta mereka tanpa pertempuran.
	Kalau daerah Khaibar menjadi milik Muslimin karena mereka yang
	telah berjuang membebaskannya, maka Fadak untuk Muhammad
	karena pihak Muslimin tidak memperolehnya dengan pertempuran.

	Selesai semua itu Rasul pun berkemas-kemas hendak kembali ke
	Medinah melalui Wadi'l-Qura.4 Akan tetapi pihak Yahudi daerah
	ini sudah menyiapkan diri hendak menyerang Muslimin. Dan
	pertempuran segera pecah. Tetapi mereka juga terpaksa menyerah
	dan minta damai seperti halnya  dengan  pihak  Khaibar.
	Sebaliknya golongan Yahudi Taima, mereka bersedia membayar
	jizya (pajak) tanpa terjadi peperangan atau pertempuran.
 
	Dengan demikian semua orang Yahudi tunduk kepada kekuasaan
	Nabi, dan berakhir pulalah semua kekuasaan mereka di seluruh
	jazirah. Dari jurusan utara ke Syam sekarang Muhammad sudah
	tidak kuatir lagi, sama halnya seperti dulu, dari jurusan
	selatan juga ia sudah tidak kuatir lagi setelah adanya
	Perjanjian Hudaibiya.
 
	Dengan habisnya kekuasaan Yahudi itu, maka kebencian pihak
	Muslimin - terutama kaum Anshar - terhadap kepada mereka jadi
	berkurang sekali. Bahkan mereka menutup mata terhadap beberapa
	orang Yahudi yang kembali ke Yathrib. Dan Nabi berdiri
	bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang sedang berkabung
	terhadap kematian Abdullah b. Ubayy dan menyatakan turut
	berdukacita pula kepada anaknya. Kepada Mu'adh b. Jabal pun
	dipesannya untuk tidak membujuk orang-orang Yahudi itu dari
	agama Yahudinya. Juga pajak jizya tidak dikenakan kepada
	orang-orang Yahudi Bahrain meskipun mereka tetap berpegang
	pada keyakinan agama mereka. Dengan Yahudi Banu Ghazia dan
	Banu 'Aridz dibuat pula persetujuan bahwa  mereka  akan
	memperoleh dhimma (perlindungan) dan kepada mereka dikenakan
	pula pajak.
 
	Ringkasnya, pihak Yahudi itu sekarang tunduk kepada kekuasaan
	kaum Muslimin. Kedudukan mereka di negeri-negeri Arab sudah
	berantakan dan mereka pun terpaksa meninggalkan daerah itu.
	Tadinya mereka di tempat itu sebagai golongan yang dipertuan,
	sampai selesai mereka itu dikeluarkan, yang menurut satu
	pendapat sejak semasa hidup Rasul, pendapat lain mengatakan
	setelah Rasul wafat.
 
	Akan tetapi tunduknya penduduk Khaibar dan golongan Yahudi
	lainnya di seluruh jazirah itu tidak terjadi sekaligus setelah
	mereka jatuh. Bahkan akibat kejatuhan mereka itu hati mereka
	masih penuh memikul kebencian dan dendam yang kotor sekali.
	Zainab bint'l-Harith isteri  Sallam  b.  Misykam  pernah
	menyampaikan hadiah daging domba kepada Muhammad - setelah ia
	merasa aman dan setelah ada perjanjian perdamaian dengan pihak
	Khaibar. Ketika ia dan sahabat-sahabat sedang duduk hendak
	memakan daging itu, Nabi 'a.s. mengambil bagian kakinya dan
	sudah akan mulai di kunyah, tapi tidak sampai ditelannya.
	Dalam pada itu Bisyr bin'l-Bara' yang duduk makan bersama-sama
	telah pula mengambil daging itu sekerat. Tapi Bisyr lalu
	menelannya sekaligus. Sedang Rasul memuntahkannya kembali
	seraya katanya.
 
	"Ada tanda-tanda tulang ini beracun."
 
	Kemudian Zainab dipanggil, dan ia pun mengaku. Lalu katanya:
 
	"Tuan telah mengadakan tindakan terhadap golongan saya seperti
	sudah tuan ketahui." Lalu kataku: "Kalau dia seorang raja, aku
	sudah lega; kalau dia seorang nabi tentu dia akan diberi
	tahu!"
 
	Akibat makan daging itu Bisyr kemudian meninggal dunia.
 
	Dalam hal ini ahli-ahli sejarah masih berbeda pendapat.
 
	Tetapi sebahagian besar menyatakan, bahwa Nabi telah memaafkan
	Zainab, dan sangat menghargai sekali alasannya mengingat
	malapetaka yang telah menimpa ayah dan suaminya itu. Disamping
	itu ada juga yang mengatakan bahwa dia pun dibunuh karena
	Bisyr yang telah mati diracun itu.

	Sebenarnya perbuatan Zainab itu telah menimbulkan kesan yang
	dalam sekali di dalam hati kaum Muslimin. Peristiwa-peristiwa
	yang timbul sesudah Khaibar membuat mereka tidak percaya lagi
	kepada orang-orang Yahudi. Bahkan mereka kuatir akan segala
	akibat tipu muslihat yang akan dilakukan secara perseorangan,
	setelah secara massal mereka dapat dihancurkan. Shafia bt.
	Huyayy b. Akhtab dari Banu Nadzir termasuk salah seorang
	tawanan yang oleh kaum Muslimin diambil dari benteng Khaibar.
	Dia isteri Kinana bin'l-Rabi'. Setahu pihak Muslimin, di
	tangan Kinana inilah harta-benda Banu Nadzir itu disimpan.
	Ketika  Nabi  menanyakan  harta  itu  kepadanya,  ia
	bersumpah-sumpah bahwa dia tidak mengetahui tempatnya.
 
	"Kalau kami dapati di tempatmu, mau kamu dibunuh?" tanya
	Muhammad.
 
	"Ya," jawab Kinana.
 
	Salah seorang dari mereka ini pernah melihat Kinana sedang
	mundar-mandir pada sebuah puing, dan hal ini disampaikan
	kepada Nabi. Oleh Nabi diperintahkan supaya puing itu digali
	dan dari dalam puing itulah harta simpanan itu dikeluarkan.
	Kinana akhirnya dibunuh karena perbuatannya itu.
 
	Sekarang Shafia berada ditangan Muslimin sebagai salah seorang
	tawanan perang.
 
	"Shafia adalah ibu Banu Quraidza dan Banu Nadzir. Dia hanya
	pantas buat tuan," demikian dikatakan kepada Nabi.
 
	Setelah wanita itu dimerdekakan kemudian ia diperisteri oleh
	Nabi seperti biasanya dilakukan oleh orang-orang besar yang
	menang perang. Mereka kawin dengan puteri-puteri orang-orang
	besar guna mengurangi tekanan karena bencana yang dialaminya
	dan memelihara pula kedudukannya yang terhormat.
 
	Kuatir akan timbulnya dendam kepada Rasul dalam hati wanita -
	yang  baik ayahnya, suaminya atau pun golongannya sudah
	terbunuh itu - maka semalaman itu dalam perjalanan pulang dari
	Khaibar Abu Ayyub Khalid al-Anshari dengan membawa pedang
	terhunus berjaga-jaga di sekitar kemah tempat perkawinan
	Muhammad  dengan Shafia itu dilangsungkan. Pagi harinya,
	setelah Rasul melihatnya, ia ditanya: "Ada apa?"
 
	"Saya kuatir akan keselamatan tuan dari perbuatan wanita itu,"
	katanya, "karena ayahnya, suaminya dan golongannya sudah
	dibunuh sedang belum selang lama dia masih kafir."
 
	Akan tetapi sampai Muhammad wafat ternyata Shafia sangat setia
	kepadanya. Ketika menderita sakit terakhir isteri-isterinya
	sedang berada di sekelilingnya, Shafia berkata:
 
	"Ya Nabiullah. Sekiranya saya saja yang menderita sakit ini."
 
	Isteri-isteri Nabi saling mengedipkan mata kepadanya.
 
	"Bersihkan mulutmu," kata Nabi kepada mereka.
 
	"Dari apa ya Nabiullah?" kata mereka pula.
 
	"Dari kedipan matamu kepada teman sejawatmu itu. Demi Allah,
	dia sungguh jujur."
 
	Setelah Nabi wafat, Shafia masih mengalami masa khilafat
	Mu'awiyah. Pada masa itulah ia meninggal dan dimakamkan di
	Baqi'.
 
	                ***
 
	Sekarang apa yang terjadi dengan para utusan yang telah diutus
	oleh Muhammad kepada Heraklius, kepada Kisra, Najasyi dan
	raja-raja sekeliling negeri Arab itu? Adakah keberangkatan
	mereka itu sebelum perang  Khaibar  atau  mereka  turut
	mengalaminya juga dan baru kemudian setelah kemenangan berada
	di pihak Muslimin mereka berangkat masing-masing  menuju
	tujuannya? Dalam hal ini pendapat ahli-ahli sejarah masih jauh
	sekali berbeda-beda, sehingga sukar  sekali  kita  dapat
	mengambil suatu kesimpulan yang lebih pasti. Tetapi menurut
	dugaan kami mereka tidak semua berangkat dalam waktu yang
	bersamaan; dan keberangkatan mereka ada yang sebelum dan ada
	pula yang sesudah Khaibar
 
	Tidak hanya sebuah sumber saja yang menyebutkan, bahwa Dihya
	b. Khalifa al-Kalbi pernah mengalami perang Khaibar tetapi dia
	juga yang telah pergi membawa surat kepada Heraklius, yang
	ketika itu tengah kembali pulang membawa kemenangan setelah ia
	berhasil mengalahkan Persia, dan berhasil pula menyelamatkan
	Salib Besar yang mereka ambil dari Yerusalem. Dan sudah tiba
	pula saatnya ia akan menunaikan nadarnya hendak berziarah ke
	Yerusalem dengan berjalan kaki guna mengembalikan salib itu ke
	tempatnya semula.
 
	Ketika surat itu disampaikan baginda sudah sampai di kota
	Himsh.5 Apakah orang-orangnya sendiri yang menyerahkan surat
	itu kepada Heraklius setelah oleh Dihya diserahkan kepada
	penguasanya di Bostra, ataukah Dihya yang memimpin rombongan
	Arab badui itu - yang setelah di perkenalkan - dia sendiri
	yang menyerahkan surat tersebut kepadanya? Juga dalam hal ini
	sumber tersebut masih kacau.
 
	Selanjutnya surat itu dibacakan dan diterjemahkan di hadapan
	Maharaja. Baginda tidak murka atau geram, juga tidak lalu
	merencanakan hendak mengirim angkatan perangnya  menyerbu
	negeri-negeri Arab. Sebaliknya malah surat itu dibalas dengan
	baik sekali. Ini pula agaknya yang menyebabkan beberapa ahli
	sejarah salah menduga, dikira baginda telah masuk Islam.
 
	Dalam  waktu  bersamaan  Harith  al-Ghassani  telah pula
	menyampaikan berita kepada Heraklius, bahwa ada seorang utusan
	Muhammad datang kepadanya membawa surat. Heraklius melihat isi
	surat itu sama seperti yang dikirimkan kepadanya, mengajaknya
	memeluk agama Islam. Harith meminta persetujuan baginda hendak
	memimpin sendiri sebuah pasukan yang akan menghajar orang yang
	mendakwakan diri nabi itu. Akan tetapi menurut Heraklius lebih
	baik Harith berada di Yerusalem bila baginda nanti berziarah,
	supaya perayaan mengembalikan salib lebih meriah adanya, dan
	orang yang menyerukan agama baru itu tak usah dipedulikan.
	Tidak terlintas dalam pikirannya, bahwa tidak akan selang
	berapa tahun lagi Yerusalem dan Syam itu sudah akan berada
	dibawah panji Islam pula, bahwa ibukota Islam akan pindah ke
	Damsyik dan bahwa pertentangan antara negeri-negeri Islam
	dengan  kemaharajaan  Rumawi  baru  menjadi reda setelah
	Konstantinopel dalam tahun 1453 dikuasai oleh pihak Turki,
	gerejanya yang besar diubah menjadi mesjid, sehingga itu Nabi
	yang oleh Heraklius dicoba hendak ditaklukkannya dengan cara
	tanpa menghiraukannya, namanya tertulis dalam bangunan itu,
	dan selama berabad-abad gereja itu tetap menjadi mesjid,
	sampai akhirnya oleh Muslimin Turki ia diubah lagi menjadi
	sebuah museum kesenian Rumawi.
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1