Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH SATU: KHAIBAR DAN UTUSAN KEPADA RAJA-RAJA
	Muhammad Husain Haekal                  (2/4)
 
	Tindakan Muhammad mengirim utusan-utusan itu memang luarbiasa
	sekali menakjubkan. Betapa tidak! Belum selang tigapuluh tahun
	sesudah  itu  daerah-daerah  tempat  Muhammad  mengirim
	utusan-utusannya itu telah dimasuki oleh kaum Muslimin dan
	sebagian besar mereka telah beragama Islam. Akan tetapi
	ketakjuban akan segera hilang bila kita ingat, bahwa kedua
	imperium raksasa ini, yang telah mengemudikan jalannya dunia
	masa itu, dengan peradabannya yang telah menguasai seluruh
	dunia, mereka ini saling memperebutkan kemenangan materi,
	sementara kekuatan rohani keduanya sudah rontok dan hilang.
	Persia sendiri sudah terbagi antara paganisma dan Mazdaisma.
	Demikian juga agama Kristen di Bizantium sudah goyah sekali
	karena adanya pelbagai macam aliran sekta dan golongan. Ia
	sudah tidak lagi merupakan suatu ajaran yang utuh, yang dapat
	menggerakkan dan memberi tenaga hidup ke dalam jiwa manusia.
	Malahan ia sudah berbalik menjadi sekadar upacara-upacara
	serta tradisi yang dielu-elukan oleh pemuka-pemuka agama
	kedalam pikiran orang-orang awam supaya dapat mereka itu
	dikuasai dan diperkuda. Sedang ajaran baru yang dibawa oleh
	Muhammad dasarnya adalah kekuatan rohani yang murni. Ia dapat
	mengangkat martabat manusia ke tingkat yang lebih tinggi
	sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Apabila materi dan rohani
	itu bertemu, kepentingan yang bersifat sementara bertentangan
	dengan yang abadi sifatnya, maka segala materi dan yang
	bersifat sementara itu akan kalah adanya.
 
	Disamping semua itu, baik Persia mau pun Bizantium, dengan
	besarnya kekuasaan yang ada pada mereka, sebenarnya mereka
	sudah sama-sama kehilangan tenaga inisiatif dan kreatifnya.
	Dalam bidang pemikiran, dalam mengembangkan selera dan bekerja
	mereka hanya sekedar meniru dan meneruskan yang ada. Segala
	macam pembaruan dianggap bid'ah (menyimpang dari agama) dan
	setiap penyimpangan adalah sesat.

	Masyarakat manusia seperti pribadi manusia dan seperti setiap
	makhluk hidup juga, ia selalu berkembang setiap hari. Kalau ia
	masih muda belia, maka perkembangannya bersifat membentuk,
	membangun dan menambaqh vitalitas dalam hidupnya sendiri.
	Dengan demikian, hidupnya itu akan menyusut terus-menerus, ia
	akan  meluncur  turun sampai ke dasarnya yang terakhir.
	Masyarakat manusia yang sudah meluncur turun sampai kedasarnya
	itu, nasibnya akan dibentuk dalam bentuk yang baru samasekali
	oleh unsur dari luar dengan segala kesemarakan hidupnya. Unsur
	dari luar yang penuh dengan tenaga hidup yang bersemarak itu,
	di samping Persia dan Bizantium, adanya bukan di bilangan
	Tiongkok atau India, juga bukan di tengah-tengah Eropa,
	melainkan unsur itu ialah Muhammad sendiri.
 
	Sudah wajar sekali bila ajarannya yang segar bersemarak itu
	akan dapat mengembalikan denyutan hidup baru yang penuh
	vitalitas ke dalam jiwa yang sedang mengalami kehancuran dari
	dalam itu, yang disebabkan oleh pengaruh tradisi agama dan
	takhayul, yang sudah hidup berakar menggantikan kedudukan iman
	dan akidah. Kerdip iman baru yang telah menyinari kalbu Rasul
	itu, kekuatan jiwanya yang sudah melampaui segala kekuatan,
	itulah  yang  memberikan  ilham kepadanya untuk mengirim
	utusan-utusan mengajak pembesar-pembesar dunia itu mengenal
	ajaran Islam, sebagai agama yang benar, agama yang sempurna,
	agama Allah Yang Maha Agung. Mengajak mereka mengenal agama
	yang akan membebaskan pikiran manusia supaya dapat menilai,
	akan membebaskan jantung orang supaya dapat menyadari, dapat
	berpikir. Dalam sistem hidup berakidah dan bermasyarakat, ia
	telah meletakkan kaidah-kaidah umum buat manusia yang akan
	merupakan keseimbangan antara kemampuan rohani dengan kekuatan
	materi yang akan dapat  menguasai  jiwa.  Dengan  jalan
	keseimbangan itu manusia akan dapat mencapai tujuan berupa
	kekuatan dalam menghadapi hidup, suatu kekuatan yang bersih
	dari segala kelemahan dan kecongkakan hati. Dengan sistem
	masyarakat demikian itu manusia akan sampai ke tempat yang
	lebih  baik seperti yang diharapkan, setelah ia melalui
	pelbagai macam proses evolusinya di tengah-tengah  semua
	makhluk alam ini.

	Adakah  Muhammad  akan  mengirim  utusan-utusannya kepada
	raja-raja itu kalau ia masih kuatir akan adanya pengkhianatan
	pihak Yahudi yang tinggal di sebelah utara Medinah? Memang dia
	sudah membuat perjanjian Hudaibiya. Dari pihak Quraisy sudah
	aman, dari sebelah selatan juga sudah aman. Tetapi dari
	sebelah utara ia tidak akan merasa aman sekiranya nanti
	Heraklius atau Kisra datang meminta bantuan Yahudi Khaibar,
	atau juga dendam lama dalam hati mereka itu akan bangkit
	kembali, akan mengingatkan mereka kepada Banu Quraidza, Banu
	Nadzir dan Banu Qainuqa, saudara-saudara mereka seagama.
	Perkampungan mereka oleh Muhammad telah dikosongkan setelah
	dikepung dan terjadi pertempuran serta pertumpahan darah.
	Orang-orang Yahudi memusuhinya lebih sengit lagi daripada
	Quraisy, sebab mereka lebih bertahan dengan agama mereka itu
	daripada Quraisy. Juga di kalangan mereka orang cerdik pandai
	lebih banyak daripada di kalangan Quraisy. Memang tidak mudah
	mengadakan  perjanjian  perdamaian  dengan mereka seperti
	perdamaian Hudaibiya, juga ia tidak akan merasa  tenang
	terhadap mereka melihat permusuhan yang terjadi dahulu, mereka
	sebagai pihak yang tidak pernah menang. Wajar sekali mereka
	akan mengadakan pembalasan bila saja mereka mendapatkan bala
	bantuan dari pihak Heraklius. Jadi kalau begitu kekuasaan
	orang-orang Yahudi itu harus juga ditumpas sampai habis,
	sehingga samasekali mereka tidak akan bisa lagi mengadakan
	perlawanan  di  negeri-negeri  Arab.  Dan hal ini harus
	cepat-cepat dilaksanakan, sebelum ada waktu  yang  cukup
	terluang buat mereka guna meminta bantuan pihak Ghatafan atau
	kabilah-kabilah lain yang membantu mereka dan sedang memusuhi
	Muhammad.
 
	Yang demikian inilah yang harus dilaksanakan.
 
	Sekembalinya dari Hudaibiya - menurut sebuah sumber ia hanya
	tinggal limabelas malam, sumber lain menyatakan satu bulan.
	Disuruhnya supaya orang bersiap-siap untuk menyerbu Khaibar,
	dengan syarat hanya mereka yang ikut ke Hudaibiya saja yang
	boleh menyerbu, juga harus sukarela tanpa ada rampasan perang
	yang akan dibagikan.
 
	Sebanyak seribu enam ratus orang dengan seratus kavaleri
	Muslimin itu sekarang berangkat lagi. Mereka semua percaya
	akan adanya pertolongan Tuhan, mereka masih ingat akan firman
	Tuhan dalam Surah Al-Fath yang turun semasa Hudaibiya.
 
	"Orang-orang yang tinggal di belakang itu akan berkata ketika
	kamu berangkat mengambil harta rampasan perang: Biarlah kami
	turut bersama-sama kamu. Mereka hendak mengubah perintah
	Tuhan. Katakanlah: Kamu tidak akan turut bersama-sama kami.
	Begitulah Allah telah menyatakan sejak dulu. Nanti mereka akan
	berkata lagi: Tetapi kamu dengki kepada kami. Tidak. Mereka
	yang mengerti hanya sedikit saja." (Qur'an, 48: 15)
 
	Jarak antara Khaibar dengan Medinah itu mereka tempuh dalam
	waktu tiga hari. Dengan tiada mereka rasakan ternyata malamnya
	mereka telah berada di depan perbentengan Khaibar. Keesokan
	harinya bila pekerja-pekerja Khaibar berangkat kerja  ke
	ladang-ladang dengan membawa sekop dan keranjang, setelah
	melihat  pasukan  Muslimin,  mereka  berlarian  sambil
	berteriak-teriak:
 
	"Muhammad dengan pasukannya!"
 
	Ketika mendengar suara mereka itu Rasul berkata:
 
	"Khaibar binasa. Apabila kami sampai di halaman golongan ini,
	maka pagi itu amat buruk buat mereka yang telah diberi
	peringatan itu."

	Akan tetapi Yahudi Khaibar memang sudah menanti-nantikan
	Muhammad akan menyerang mereka. Mereka ingin mencari jalan
	membebaskan diri. Sebagian mereka ini ada yang menyarankan
	supaya cepat-cepat dibentuk sebuah blok, yang terdiri dari
	mereka dan Yahudi Wadi'l-Qura dan Taima, yang akan langsung
	menyerbu Yathrib (Medinah) tanpa menggantungkan diri kepada
	kabilah-kabilah Arab yang lain. Sedang yang sebagian lagi
	berpendapat supaya masuk saja  bersekutu  dengan  Rasul,
	kalau-kalau kebencian terhadap mereka dapat terhapus dari hati
	kaum Muslimin - terutama dari pihak Anshar - setelah dalam
	kenyataan Huyayy b. Akhtab dan segolongan Yahudi lainnya
	terlibat dalam usaha menghasut kabilah-kabilah Arab untuk
	menyerang Medinah dan secara kekerasan mengadakan perang
	Parit. Akan tetapi semangat kedua belah pihak sudah memuncak,
	sehingga sebelum terjadi perang pihak Muslimin sudah lebih
	dulu  berhasil  menewaskan  pemimpin-pemimpin  Khaibar
	masing-masing Sallam b. Abi'l-Huqaiq dan Yasir ibn Razzam.
	Oleh karena golongan Yahudi selalu mengadakan kontak dengan
	Ghatafan tatkala pertama kali tersiar berita Muhammad akan
	menyerang  mereka,  cepat-cepat  mereka  meminta  bantuan
	kabilah-kabilah itu. Mengenai Ghatafan ini, para ahli masih
	berbeda pendapat: Jadikah kabilah ini memberikan bala bantuan,
	ataukah pasukan Muslimin sudah memutuskan hubungan dengan
	Khaibar?
 
	Lepas dari apakah Ghatafan ini sampai membantu pihak Yahudi
	atau malah menjauhkan diri setelah Muhammad menjanjikan hendak
	memberikan harta rampasan perang nanti, namun kenyataannya
	peperangan ini merupakan perang terbesar yang pernah terjadi;
	mengingat pula kelompok-kelompok Yahudi di  Khaibar  ini
	merupakan koloni Israil yang terkuat yang paling kaya dan
	paling besar pula persenjataannya. Disamping  itu  pihak
	Muslimin pun sudah yakin sekali, bahwa selama Yahudi tetap
	menjadi duri dalam daging seluruh jazirah, maka selama itu
	pula persaingan antara agama Musa dengan agama baru ini akan
	jadi panjang tanpa dapat mencapai suatu penyelesaian. Dengan
	demikian mereka terjun menyabung nyawa tanpa ragu-ragu lagi.
 
	Sebaliknya pihak Quraisy dan seluruh jazirah Arab berbaris
	menonton peperangan ini. Dari kalangan Quraisy sampai ada yang
	berani bertaruh mengenai kesudahan perang itu dan siapa pula
	yang akan menang. Kebanyakan Quraisy mengharapkan  pihak
	Muslimin  akan  mengalami  kehancuran,  melihat  kukuhnya
	benteng-benteng Khaibar yang sudah terkenal serta letaknya di
	atas batu-batu karang dan gunung, disamping pengalaman mereka
	yang cukup lama dalam medan perang.

	Dengan persiapan senjata yang cukup kaum Muslimin sekarang
	sudah berada di depan perbentengan Khaibar. Yahudi juga sedang
	berunding dengan sesama mereka. Pemimpin mereka Sallam b.
	Misykam menyarankan, supaya harta-benda dan sanak keluarga
	mereka dimasukkan ke dalam benteng Watih dan Sulalim, bahan
	makanan dan perlengkapan dimasukkan ke dalam benteng Na'im,
	perajurit dan barisan penggempur dimasukkan ke dalam benteng
	Natat dan Sallam b. Misykam sendiri bersama-sama mereka,
	mengerahkan mereka dalam peperangan.
 
	Sekarang kedua belah pihak sudah berhadap-hadapan di sekitar
	benteng Natat dan pertempuran mati-matian sudah pula dimulai.
	Dalam hal ini sampai ada yang berkata: "Yang luka-luka dari
	pihak Muslimin sebanyak limapuluh orang. Apalagi jumlah yang
	luka-luka dari pihak Yahudi."
 
	Setelah Sallam b. Misykam tewas, maka pimpinan pasukan di
	pegang oleh Harith b. Abi Zainab. Ia keluar dari benteng Na'im
	itu dengan maksud hendak menggempur pasukan Muslimin Tetapi
	oleh Khazraj ia dapat dihalau dan dipaksa kembali mundur ke
	bentengnya. Pihak Muslimin lalu memperketat kepungannya atas
	benteng-benteng Khaibar itu sedang pihak Yahudi mati-matian
	mempertahankan dengan keyakinan, bahwa  kekalahan  mereka
	menghadapi Muhammad berarti suatu penumpasan terakhir terhadap
	Banu Israil di negeri-negeri Arab.
 
	Hal ini berlangsung selama beberapa hari. Kemudian Rasul
	menyerahkan bendera kepada Abu Bakr supaya memasuki benteng
	Na'im. Tetapi setelah terjadi pertempuran ia kembali tanpa
	berhasil menaklukkan benteng itu. Keesokan harinya pagi-pagi
	Rasui menugaskan Umar bin'l-Khattab. Tetapi dia pun mengalami
	nasib yang sama seperti Abu Bakr. Sekarang Ali b. Abi Talib
	yang dipanggilnya seraya katanya:
 
	"Pegang bendera ini dan bawa terus sampai Tuhan memberikan
	kemenangan kepadamu."

	Ali berangkat membawa bendera itu. Setelah ia berada dekat
	dari benteng, penghuni benteng itu keluar menghadapinya dan
	seketika itu juga pertempuran pun terjadi. Salah seorang
	Yahudi dapat memukulnya dan perisai yang  di  tangannya
	terlempar. Tetapi Ali segera menyambar daun pintu yang ada di
	benteng dan dengan memperisaikan daun pintu yang masih di
	tangan itu ia terus bertempur. Benteng itu akhirnya dapat
	didobraknya. Kemudian daun pintu tadi dijadikannya jembatan
	dan dengan "jembatan" ini kaum Muslimin dapat menyeberang
	masuk ke dalam benteng itu. Akan tetapi benteng Na'im ini baru
	jatuh setelah komandannya, Harith b. Abi Zainab terbunuh. Hal
	ini menunjukkan betapa sebenarnya pihak Yahudi itu mati-matian
	bertempur dan betapa pula pihak Muslimin juga mati-matian
	mengepung dan menyerbu.
 
	Setelah benteng Na'im  jatuh,  sekarang  pihak  Muslimin
	menaklukkan  benteng  Qamush  setelah lebih dulu terjadi
	pertempuran sengit. Oleh karena persediaan bahan makanan pada
	mereka (Muslimin) sudah tidak mencukupi lagi terpaksa ada
	beberapa orang yang datang kepada Muhammad mengeluh, dan minta
	sesuatu sekadar dapat menyambung hidup, dan oleh karena tidak
	ada sesuatu yang dapat diberikannya kepada mereka itu, maka
	mereka diijinkan makan daging kuda. Dalam pada itu salah
	seorang dari pihak Muslimin melihat ada sekawanan kambing
	memasuki salah satu benteng Yahudi itu. Dua ekor kambing
	diantaranya dapat mereka tangkap, lalu mereka sembelih dan
	mereka makan bersama-sama.
 
	Akan tetapi, setelah mereka menaklukkan benteng Sha'b b-
	Mu'adh, kebutuhan mereka sekarang sudah tidak begitu mendesak
	lagi, sebab ternyata di tempat ini persediaan makanan cukup
	banyak, yang akan memungkinkan  lagi  mereka  meneruskan
	perjuangan melawan Yahudi dan mengepung benteng-benteng yang
	ada lainnya. Sementara itu tidak sejengkal tanah pun atau
	sebuah benteng pun mau diserahkan kepada pihak Yahudi sebelum
	mereka benar-benar mempertahankannya secara heroik dan setelah
	dengan segala tenaga mereka berusaha membendung serangan
	Muslimin itu. Dengan terlebih dulu menyiapkan persenjataan dan
	perlengkapan untuk berperang, tiba-tiba keluar Marhab orang
	Yahudi itu dari salah satu benteng sambil  ia  membaca
	sajak-sajak ini:
 
	  Khaibar sudah mengenal
	  Akulah Marhab
	  Memanggul senjata pahlawan teruji
	  Kadang menetak sekali memukul
	  Bila singa sudah muncul
	  Maka ia pun menggeram murka
	  Pertahananku
	  Inilah pertahanan tak terkalahkan
	  Segala serangan terlumpuhkan oleh si pendekar
 
	Mendengar itu Muhammad berseru kepada sahabat-sahabatnya:
 
	"Siapa yang akan menjawab ini."
 
	Saat itu juga Muhammad b. Maslama menjawab:
 
	"Saya ya Rasulullah. Saya yang harus berontak menuntut balas.
	Saudara saya kemarin dibunuh."
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1