Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 ]

BAGIAN KEDUAPULUH SATU: 

KHAIBAR DAN UTUSAN KEPADA RAJA-RAJA

Islam dan reformasi sosial - 451; Kematangan ajaran Islam - 451; Larangan khamr - 452; Kerajaan Rumawi dan Persia - 454; Islam: keseimbangan rohani dan jasmani - 458; Penumpasan terakhir Yahudi seluruh jazirah - 459; Besarnya kekuatan kedua belah pihak - 461; Benteng Khaibar terkepung - 462; Pihak Yahudi mati-matian - 463; Sebabnya Yahudi putus asa - 464; Perdamaian Khaibar - 465; Yahudi Fadak - 466; MenyerahnyaWadi'l-Qura - 466; Perkawinan Shafia dengan Muhammad - 468; Kisra dan surat Nabi - 471; Jawaban Muqauqis - 472; Jawaban Najasyi - 472; Muslimin kembali dari Abisinia - 473; Menantikan Umrah pengganti - 475.

	
	 
	MUHAMMAD dan kaum Muslimin kembali lagi dari Hudaibiya menuju
	Medinah, setelah tiga minggu persetujuan antara mereka dengan
	Quraisy itu selesai - yaitu persetujuan yang menyatakan bahwa
	untuk tahun ini mereka tidak akan masuk Mekah, dan baru tahun
	berikutnya mereka boleh masuk. Mereka kembali dengan membawa
	suatu perasaan dalam hati. Ada sebagian mereka yang masih
	beranggapan bahwa isi persetujuan itu tidak sesuai dengan
	harga diri kaum Muslimin, sampai akhirnya datang Surah al-Fath
	sementara mereka sedang dalam perjalanan itu dan Nabi pun
	telah pula membacakannya kepada mereka. Sekarang yang menjadi
	pikiran Muhammad selama tinggal di Hudaibiya dan setelah
	kembali pulang, ialah apa yang harus dilakukannya dalam
	menambah  ketabahan  hati  sahabat-sahabatnya  disamping
	memperluas penyebaran dakwah. Akhirnya ia berpendapat akan
	mengutus orang-orang kepada Heraklius, Kisra,  Muqauqis1,
	Najasyi (Negus) di Abisinia, kepada Harith al-Ghassani dan
	kepada penguasa Kisra di Yaman. Bersamaan dengan itu dianggap
	perlu sekali menumpas samasekali kekuasaan Yahudi dari seluruh
	jazirah Arab.

	Pada waktu itu ajaran Islam sebenarnya  sudah  mencapai
	kematangannya, sehingga ia menjadi suatu agama untuk seluruh
	umat manusia, yang tidak lagi terbatas hanya pada masalah
	tauhid  serta  segala  konsekwensinya  seperti  dalam
	masalah-masalah ibadat' tetapi juga sudah meluas dan meliputi
	segala macam kehidupan sosial. Hal ini sesuai dengan kebesaran
	konsep tauhid itu dan membuat pembawanya dapat mencapai
	kematangan hidup insani serta terlaksananya cita-cita hidup
	yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu   turunlah
	peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah
	kemasyarakatan.

	Penulis-penulis riwayat hidup Nabi berbeda pendapat mengenai
	kapan diturunkannya larangan khamr (minuman keras). Ada yang
	mengatakan dalam tahun ke empat Hijrah. Tetapi sebagian besar
	mengatakan dalam masa Hudaibiya. Idea larangan khamr ini
	sosial sifatnya, yang tak ada hubungannya dengan tauhid dari
	segi tauhid an sich. Bukti yang lebih jelas dalam hal ini
	ialah, bahwa larangan itu disebutkan dalam Qur'an baru sekitar
	duapuluh tahun kemudian setelah kerasulan Nabi, dan selama itu
	pula Muslimin tetap minum khamr sampai datangnya larangan. Dan
	bukti yang lebih jelas lagi dalam hal ini ialah, bahwa
	larangan  itu  tidak  sekaligus  turunnya,  melainkan
	berangsur-angsur  sehingga kaum Muslimin dapat mengurangi
	kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Bilamana larangan itu
	kemudian datang, maka mereka pun berhenti minum. Dalam suatu
	sumber tentang Umar bin'l-Khattab disebutkan, bahwa ketika ia
	bertanya tentang khamr itu ia berkata: "Ya Allah, berikanlah
	penjelasannya kepada kami." Lalu turun ayat ini:
 
	"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah,
	dalam keduanya itu terdapat dosa besar dan juga banyak
	manfaatnya buat manusia, tetapi dosanya lebih besar dari
	manfaatnya." (Qur'an, 2: 219)
 
	Oleh karena sesudah turunnya ayat ini kaum Muslimin belum juga
	mau berhenti, bahkan dari mereka ada yang sepanjang malam
	minum sampai berlimpah-limpah, sehingga bila mereka pergi
	sembahyang sudah tidak tahu lagi apa yang mereka baca, kembali
	lagi Umar berkata: "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum
	khamr itu, sebab ini menyesatkan pikiran dan harta," maka
	turun ayat ini:
 
	"Orang-orang yang beriman. Janganlah kamu melakukan sembahyang
	sementara kamu dalam keadaan mabuk supaya kamu ketahui apa
	yang kamu baca." (Qur'an, 4: 43)
 
	Pada waktu itu muazzin Rasul pada waktu sembahyang berseru:
 
	"Orang yang mabuk jangan ikut sembahyang!"
 
	Sekalipun  yang demikian ini membawa akibat berkurangnya
	minuman itu dan dari segi ini pula pengaruhnya cukup besar,
	sehingga sudah banyak dari mereka itu yang mengurangi minuman
	khamr sedapat mungkin, namun beberapa waktu kemudian kembali
	Umar berkata lagi:
 
	"Ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum khamr itu, jelaskan
	dengan tegas, sebab ini menyesatkan pikiran dan harta."
	Sebenarnya  tepat  sekali Umar berkata begitu, mengingat
	orang-orang Arab - termasuk juga kaum Musliminnya - dengan
	minuman demikian itu mereka jadi kacau, saling bertengkar,
	saling menarik janggut dan saling memukul kepala satu sama
	lain.
 
	Pernah ada orang dari kalangan mereka itu mengadakan pesta
	makan minum. Setelah mereka dalam keadaan mabuk,  pihak
	Muhajirin dan Anshar mulai saling adu mulut. Yang satu
	menunjukkan sikap fanatiknya kepada Muhajirin sedang yang
	fanatik kepada Anshar mengambil sebatang tulang kepala unta
	yang mereka makan lalu dipukulkan kehidung salah seorang
	Muhajirin. Ada lagi dua kelompok suku sedang mabuk-mabuk.
	Mereka saling bertengkar, lalu saling bertikaman. Diantara
	mereka timbul rasa benci-membenci, sedang sebelum itu hubungan
	mereka hidup rukun dan saling cinta-mencintai. Ketika itulah
	firman Tuhan ini turun:
 
	"Orang-orang  yang  beriman! Bahwasanya khamr, perjudian,
	berhala, mengadu nasib dengan panah, adalah perbuatan keji
	yang termasuk perbuatan setan. Hindarilah itu supaya kamu
	beruntung. Tentu setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan
	dan  kebencian di kalangan kamu dengan jalan khamr dan
	perjudian itu, merintangi kamu dari mengingat Allah dan dari
	sembahyang. Maka maukah kamu menghentikan?" (Qur'an, 5 90-91)
 
	Ketika ada pelarangan khamr, waktu itu Anas yang bertugas
	sebagai pelayan. Setelah didengarnya ada orang yang menyerukan
	bahwa minuman itu dilarang, cepat-cepat cairan itu dibuangnya.
	Tetapi ada orang-orang yang bagi mereka soal larangan ini
	belum jelas, mereka berkata: mungkinkah khamr itu keji padahal
	sudah di perut si anu dan si fulan, yang sudah terbunuh dalam
	perang Uhud, juga dalam perut si anu dan si anu yang terbunuh
	dalam perang Badr? Maka firman Tuhan ini turun:
 
	"Tiada berdosa orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan
	perbuatan-perbuatan yang baik, karena makanan yang telah
	mereka makan dahulu, asal saja mereka tetap memelihara diri
	dari   kejahatan,   tetap  beriman  dan  mengerjakan
	perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian mereka tetap bertakwa
	dan beriman kemudian bertakwa dan berbuat kebaikan. Tuhan
	menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan." (Qur'an, 5: 93)
 
	Segala perhuatan baik dan kasih sayang yang dianjurkan Islam,
	mengajak orang selalu melakukan amal kebaikan, latihan jiwa
	dan watak yang terdapat dalam ibadat, fungsi ruku' dan sujud
	dalam sembahyang yang telah mcnghapuskan kecongkakan hati,
	semua itu  merupakan  pelengkapan  yang  wajar  terhadap
	agama-agama yang sebelumnya dan yang menyebabkan ajaran ini
	tertuju kepada semua umat manusia.

	Pada waktu itu Heraklius dan Kisra masing-masing sebagai
	kepala kerajaan Rumawi dan Persia, dua buah kerajaan yang
	terkuat pada zamannya merupakan dua  orang  yang  telah
	menentukan  jalannya  politik  dunia serta nasib seluruh
	penduduknya. Perang antara dua kerajaan ini berkecamuk dengan
	kemenangan yang selalu silih berganti seperti yang sudah kita
	lihat. Pada mulanya Persia adalah pihak yang menang. Ia
	menguasai  Palestina dan Mesir, menaklukkan Bait'l-Maqdis
	(Yerusalem) dan berhasil membawa Salib Besar (The True Cross).
	Kemudian giliran Persia mengalami kekalahan lagi. Panji-panji
	Bizantium kembali berkibar lagi di Mesir, di Suria dan di
	Palestina, dan Heraklius berhasil mengen-balikan salib itu -
	setelah ia bernadar - bahwa kalau  ia  telah  mencapai
	kemenangan, ia akan berziarah ke Yerusalem dengan berjalan
	kaki dan mengembalikan salib ke tempatnya.
 
	Kalau saja orang ingat akan kedudukan kedua kerajaan itu,
	orang akan dapat mengira-ngirakan betapa besarnya dua nama itu
	telah dapat menimbulkan kegentaran dan ketakutan dalam hati.
	Tiada  sebuah  kerajaan pun yang pernah berpikir hendak
	melawannya. Yang terlintas dalam pikiran orang ialah hendak
	membina  persahabatan  dengan  kedua kerajaan itu. Kalau
	kerajaan-kerajaan dunia yang terkenal pada waktu itu sudah
	begitu semua keadaannya, maka tidak aneh bila negeri-negeri
	Arab itu pun akan demikian pula. Yaman dan Irak waktu itu di
	bawah pengaruh Persia, sedang Mesir sampai ke Syam di bawah
	pengaruh Heraklius. Pada waktu itu  Hijaz  dan  seluruh
	semenanjung jazirah terkurung dalam lingkaran pengaruh kedua
	kemaharajaan itu. Kehidupan orang Arab pada masa itu hanya
	tergantung pada soal perdagangan dengan Yaman dan Syam. Dalam
	hal ini perlu sekali mereka mengambil hati Kisra dan Heraklius
	supaya kekuasaan kedua kerajaan itu jangan sampai merusak
	perdagangan mereka. Di samping itu kehidupan orang-orang Arab
	itu  tidak  lebih  daripada  kabilah-kabilah, yang dalam
	bermusuhan, kadang keras, kadang lunak. Tak ada sesuatu ikatan
	diantara mereka yang akan merupakan suatu kesatuan politik,
	yang akan dapat mereka pikirkan dalam menghadapi pengaruh
	kedua kerajaan raksasa itu.
 
	Oleh karena itu mengherankan sekali jika pada waktu itu
	Muhammad berpikir hendak mengirimkan utusan-utusannya kepada
	kedua penguasa besar itu - juga kepada Ghassan. Yaman, Mesir
	dan Abisinia. Diajaknya mereka itu meinganut agamanya, tanpa
	ia merasa kuatir akan segala akibat yang mungkin timbul karena
	tindakannya itu, dan yang mungkin juga akan dapat membawa
	seluruh negeri Arab itu tunduk dibawah cengkeraman Persia dan
	Bizantium.
 
	Akan tetapi kenyataannya Muhammad tidak ragu-ragu mengajak
	semua raja-raja itu menganut agama yang benar. Bahkan pada
	suatu hari ia pergi menemui sahabat-sahabatnya dan berkata:
 
	"Saudara-saudara. Tuhan mengutus saya adalah sebagai rahmat
	kepada  seluruh  umat  manusia. Janganlah saudara-saudara
	berselisih pendapat tentang saya, seperti kaum Hawariyun
	(pengikut-pengikut Almasih) tentang Isa anak Mariam."
 
	"Rasulullah,"   kata   sahabat-sahabatnya.   "Bagaimana
	pengikut-pengikut Isa itu berselisih pendapat?"
 
	"Ia mengajak mereka kepada apa yang seperti saya  ajak
	saudara-saudara. Orang yang diutusnya ke tempat yang dekat,
	orang itu menerima dan dengan senang hati. Tetapi orang yang
	diutusnya ke tempat yang jauh, muka orang itu terpaksa dan
	segan-segan."
 
	Kemudian dikatakannya kepada mereka bahwa ia akan mengutus
	orang-orang kepada Heraklius, kepada Kisra, Muqauqis, Harith
	al-Ghassani raja Hira, Harith al-Himyari raja Yaman dan kepada
	Najasi di Abisinia. Akan diajaknya mereka itu masuk Islam.
	Sahabat-sahabatnya menyatakan mereka bersedia melakukan itu.
	Lalu  dibuatnya  sebentuk cincin dari perak bertuliskan:
	"Muhammad Rasulullah."
 
	Isi surat-surat yang dikirimkan itu seperti contoh yang kita
	kemukakan kepada pembaca, yaitu suratnya kepada Heraklius yang
	berbunyi:
 
	"Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang. Dari Muhammad
	hamba Allah kepada Heraklius pembesar Rumawi. Salam sejahtera
	kepada orang yang sudi mengikut petunjuk yang benar.
 
	Kemudian daripada itu. Dengan ini saya mengajak tuan menuruti
	ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam, tuan akan selamat. Tuhan
	akan memberi pahala dua kali kepada tuan. Kalau tuan mengelak,
	maka dosa orang-orang arisiyin2 menjadi tanggungiawab tuan.
	Wahai orang-orang Ahli Kitab. Marilah sama-sama kita berpegang
	pada kata yang sama antara kami dan kamu yakni bahwa tak ada
	yang kita sembah selain  Allah  dan  kita  tidak  akan
	mempersekutukanNya dengan apa pun, bahwa yang satu takkan
	mengambil yang lain menjadi tuhan selain Allah. Tetapi kalau
	mereka mengelak juga, katakanlah kepada mereka, saksikanlah
	bahwa kami ini orang-orang Islam."
 
	Surat kepada Heraklius itu kemudian dibawa oleh Dihya b.
	Khalifa, surat kepada Kisra dibawa oleh Abdullah b. Hudhafa,
	surat kepada Najasyi oleh 'Amr b. Umayya, surat kepada
	Muqauqis oleh Hatib b. Abi Balta'a, surat kepada penguasa Oman
	oleh 'Amr bin'l-'Ash, surat kepada penguasa Yamama oleh Salit
	b.  'Amr,  surat  kepada  raja  Bahrain  oleh  al-'Ala
	bin'l-Hadzrami, surat  kepada  Harith  al-Ghassani,  raja
	perbatasan Syam, oleh Syuja' b. Wahb, surat kepada Harith
	al-Himyari, raja Yaman, oleh Muhajir b. Umayya.
 
	Mereka semua berangkat masing-masing menuju ke tempat yang
	telah ditugaskan oleh Nabi. Mereka berangkat dalam waktu yang
	bersamaan menurut pendapat sebagian besar penulis-penulis
	sejarah, sebagian lagi berpendapat mereka berangkat dalam
	waktu berlain-lainan.
	                 			 Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1