Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

BAGIAN KESEBELAS: 

PERANG UHUD1

Persiapan Quraisy di Mekah - 311; Berangkat perang - 311; Bagaimana Muhammad mengetahui - 312; Muslimin bermusyawarah: bertahan di Medinah atau menyongsong musuh di luar - 314; Kalah dan menang - Nabi berangkat dari Medinah - 317; Berhadapan dengan lawan - 318; Abu Sufyan dan Quraisy kembali ke Mekah - 334.

	      
 
	SEJAK terjadinya perang Badr pihak Quraisy sudah tidak pernah
	tenang lagi. Juga penstiwa Sawiq tidak membawa keuntungan
	apa-apa buat mereka. Lebih-lebih karena kesatuan Zaid b.
	Haritha telah berhasil mengambil perdagangan mereka ketika
	mereka hendak pergi ke Syam melalui jalan Irak. Hal ini
	mengingatkan mereka pada korban-korban Badr dan menambah besar
	keinginan mereka hendak membalas dendam. Bagaimana Quraisy
	akan dapat melupakan peristiwa itu, sedang mereka adalah
	bangsawan-bangsawan   dan   pemimpin-pemimpin   Mekah,
	pembesar-pembesar yang angkuh dan punya kedudukan terhormat?
	Bagaimana  mereka  akan  dapat  melupakannya,  padahal
	wanita-wanita Mekah selalu ingat akan korban-korban yang
	terdiri dari anak, atau saudara, bapak, suami atau teman
	sejawat?  Mereka  selalu berkabung, selalu menangisi dan
	meratapi.
 
	Demikianlah keadaannya. Orang-orang Quraisy sejak Abu Sufyan
	b. Harb datang membawa kafilahnya dari Syam, yang telah
	menyebabkan timbulnya perang Badr, begitu juga mereka yang
	selamat kembali dan Badr, telah menghentikan kafilah dagang
	itu di Dar'n-Nadwa. Pembesar-pembesar mereka yang terdiri dari
	Jubair b. Mut'im, Shafwan b. Umayya' 'Ikrima b. Abi Jahl,
	Harith b. Hisyam, Huaitib b. Abd'l-'Uzza dan yang lain, telah
	mencapai kata sepakat, bahwa kafilah dagang itu akan dijual,
	keuntungannya akan disisihkan dan akan dipakai menyiapkan
	angkatan perang guna memerangi Muhammad, dengan memperbesar
	jumlah dan perlengkapannya. Selanjutnya tenaga kabilah-kabilah
	akan dikerahkan dan supaya ikut serta bersama-sama dengan
	Quraisy menuntut balas terhadap kaum Muslimin. Ikut pula
	dikerahkan di antaranya Abu 'Azza penyair yang telah dimaafkan
	oleh Nabi dan antara tawanan perang Badr. Begitu juga kabilah
	Ahabisy2 yang mau ikut mereka dikerahkan pula. Wanita-wanita
	pun mendesak akan ikut pergi berperang.
 
	Mereka berunding lagi. Ada yang berpendapat supaya kaum wanita
	juga ikut serta.
 
	"Biar  mereka  bertugas  merangsang  kemarahan kamu, dan
	mengingatkan kamu kepada korban-korban Badr. Kita adalah
	masyarakat yang sudah bertekad mati, tidak akan pulang sebelum
	sempat melihat mangsa kita, atau kita sendiri mati untuk itu."
 
	"Saudara-saudara dari Quraisy,"  kata  yang  lain  lagi.
	"Melepaskan wanita-wanita kita kepada musuh, bukanlah suatu
	pendapat yang baik. Apabila kalian mengalami  kekalahan,
	wanita-wanita kitapun akan tercemar."
 
	Sementara mereka sedang dalam perundingan itu tiba-tiba Hindun
	bt. 'Utba, isteri Abu Sufyan berteriak kepada mereka yang
	menentang ikut sertanya kaum wanita itu:
 
	"Kamu yang selamat dari perang Badr kamu kembali kepada
	isterimu. Ya. Kita berangkat dan ikut menyaksikan peperangan.
	Jangan  ada  orang  yang  menyuruh kami pulang, seperti
	gadis-gadis kita dulu dalam perjalanan ke Badr disuruh kembali
	ketika sudah sampai di Juhfa.3 Kemudian orang-orang yang
	menjadi kesayangan kita waktu itu terbunuh, karena tak ada
	orang yang dapat memberi semangat kepada mereka."

	Akhirnya pihak Quraisy berangkat dengan membawa kaum wanitanya
	juga, dipimpin oleh Hindun. Dialah orang paling panas hati
	ingin  membalas dendam, karena dalam peristiwa Badr itu
	ayahnya, saudaranya dan orang-orang yang dicintainya telah
	mati terbunuh. Keberangkatan Quraisy dengan tujuan Medinah
	yang disiapkan dari Dar'n-Nadwa itu terdiri dan tiga brigade.
	Brigade terbesar dipimpin oleh Talha b. Abi Talha terdiri dari
	3000 orang. Kecuali 100 orang saja dari Thaqif,4 selebihnya
	semua dari Mekah, termasuk pemuka-pemuka, sekutu-sekutu serta
	golongan Ahabisynya. Perlengkapan dan senjata tidak sedikit
	yang mereka bawa, dengan 200 pasukan berkuda dan 3000 unta, di
	antaranya 700 orang berbaju besi.
 
	Sesudah ada kata sepakat, sekarang sudah siap mereka akan
	berangkat. Sementara itu 'Abbas b. Abd'l-Muttalib, paman Nabi,
	yang juga berada di tengah-tengah mereka, dengan teliti dan
	saksama sekali memperhatikan semua kejadian itu. Disamping
	kesayangannya pada agama nenek-moyangnya dan agama golongannya
	sendiri,  juga  Abbas mempunyai rasa solider dan sangat
	mengagumi Muhammad. Masih ingat ia perlakuannya yang begitu
	baik ketika perang Badr. Mungkin karena rasa kagum dan
	solidernya itu yang membuat dia ikut Muhammad menyaksikan
	Ikrar 'Aqaba dan berbicara kepada Aus dan Khazraj bahwa kalau
	mereka tidak akan dapat mempertahankan kemenakannya  itu
	seperti mempertahankan isteri dan anak-anak mereka sendiri,
	biarkan sajalah keluarganya sendiri  yang  melindunginya,
	seperti yang sudah-sudah.
 
	Hal inilah yang mendorongnya - tatkala diketahuinya keputusan
	Quraisy akan berangkat dengan kekuatan yang begitu besar -
	sampai  ia  menulis surat menggambarkan segala tindakan,
	persiapan dan perlengkapan mereka itu. Surat itu diserahkannya
	kepada seseorang dari kabilah Ghifar supaya disampaikan kepada
	Nabi. Dan orang inipun sampai di Medinah dalam tiga hari, dan
	surat itupun diserahkan.
 
	Dalam pada itu pasukan Quraisypun sudah pula berangkat sampai
	di Abwa'. Ketika melalui makam Aminah bt. Wahb, timbul rasa
	panas hati beberapa orang yang pendek pikiran. Terpikir oleh
	mereka akan membongkarnya. Tetapi pemuka-pemuka mereka menolak
	perbuatan demikian; supaya jangan kelak menjadi kebiasaan
	Arab.
 
	"Jangan menyebut-nyebut soal ini," kata mereka. "Kalau ini
	kita lakukan, Banu Bakr dan Banu Khuza'a akan membongkar juga
	kuburan mayat-mayat kita."
 
	Quraisy meneruskan perjalanan sampai di 'Aqiq, kemudian;
	mereka berhenti di kaki gunung Uhud, dalam jarak lima mil dari
	Medinah.

	Orang dari Ghifar yang diutus oleh Abbas b. Abd'l-Muttalib
	membawa  surat  ke  Medinah  itu  telah sampai. Setelah
	diketahuinya berada di Quba', ia langsung pergi ke sana dan
	dijumpainya Muhammad di depan pintu mesjid sedang menunggang
	keledai
 
	Diserahkannya surat itu kepadanya, yang kemudian dibacakan
	oleh Ubay b. Ka'b. Muhammad minta isi surat itu supaya
	dirahasiakan, dan ia kembali ke Medinah langsung menemui Sa'd
	ibn'l-Rabi'  di  rumahnya. Diceritakannya apa yang telah
	disampaikan 'Abbas kepadanya itu dan juga dimintanya supaya
	hal itu dirahasiakan. Akan tetapi isteri Sa'd yang sedang
	dalam rumah waktu itu mendengar juga percakapan mereka, dan
	dengan demikian sudah tentu tidak lagi hal itu menjadi
	rahasia.
 
	Dua orang anak-anak Fudzala, yaitu Anas dan Mu'nis, oleh
	Muhammad  ditugaskan menyelidiki keadaan Quraisy. Menurut
	pengamatan mereka kemudian ternyata Quraisy sudah mendekati
	Medinah. Kuda dan unta mereka dilepaskan di padang rumput
	sekeliling Medinah. Di samping dua orang itu kemudian Muhammad
	mengutus lagi Hubab ibn'l-Mundhir bin'l-Jamuh. Setelah keadaan
	mereka itu disampaikan kepadanya seperti dikabarkan oleh
	'Abbas, Nabi s.a.w. jadi terkejut sekali. Ketika kemudian
	Salama b. Salama keluar, ia melihat barisan depan pasukan kuda
	Quraisy sudah mendekati Medinah, bahkan sudah hampir memasuki
	kota. Ia segera kembali dan apa  yang  dilihatnya  itu
	disampaikannya kepada masyarakatnya. Sudah tentu pihak Aus dan
	Khazraj, begitu juga semua penduduk Medinah merasa kuatir
	sekali akan akibat serbuan ini, yang dalam sejarah perang,
	Quraisy belum pernah mengadakan  persiapan  sebaik  itu.
	Pemuka-pemuka  Muslimin  dari penduduk Medinah malam itu
	berjaga-jaga dengan senjata di mesjid guna menjaga keselamatan
	Nabi. Sepanjang malam itu seluruh kota dijaga ketat.

	Keesokan harinya orang-orang terkemuka dari kalangan Muslimin
	dan mereka yang pura-pura Islam - atau orang-orang munafik
	seperti disebutkan waktu itu dan seperti dilukiskan pula oleh
	Qur'an - oleh Nabi diminta berkumpul; lalu mereka sama-sama
	bermusyawarah, bagaimana seharusnya menghadapi musuh Nabi
	'alaihi's-salam berpendapat akan tetap bertahan dalam kota dan
	membiarkan Quraisy di luar kota. Apabila mereka mencoba
	menyerbu masuk kota maka penduduk kota ini akan lebih mampu
	menangkis dan mengalahkan mereka. Abdullah b. Ubay b. Salul
	mendukung pendapat Nabi itu dengan mengatakan:
 
	"Rasulullah, biasanya kami bertempur di tempat ini, kaum
	wanita dan anak-anak sebagai benteng kami lengkapi dengan
	batu. Kota kami sudah terjalin dengan bangunan sehingga ia
	merupakan benteng dari segenap penjuru. Apabila musuh sudah
	muncul, maka wanita-wanita dan anak-anak melempari mereka
	dengan batu. Kami sendiri menghadapi mereka di jalan-jalan
	dengan pedang. Rasulullah, kota kami ini masih perawan, belum
	pernah diterobos orang. Setiap ada musuh menyerbu kami ke
	dalam kota ini kami selalu dapat menguasainya, dan setiap kami
	menyerbu  musuh keluar, maka selalu kami yang dikuasai.
	Biarkanlah mereka itu. Rasulullah. Ikutlah pendapat saya dalam
	hal  ini.  Saya  mewarisi  pendapat  demikian  ini dari
	pemuka-pemuka dan ahli-ahli pikir golongan kami."
 
	Apa yang dikatakan oleh Abdullah b. Ubayy itu adalah merupakan
	pendapat terbesar sahabat-sahabat Rasulullah - baik Muhajirin
	ataupun Anshar, mereka sependapat dengan Rasul a.s. Akan
	tetapi pemuda-pemuda yang bersemangat yang belum mengalami
	perang Badr - juga orang-orang yang sudah pernah ikut dan
	mendapat kemenangan disertai hati yang penuh iman, bahwa tak
	ada sesuatu kekuatan yang dapat mengalahkan mereka - lebih
	suka berangkat keluar menghadapi musuh di tempat mereka
	berada. Mereka kuatir akan disangka segan keluar dan mau
	bertahan di Medinah karena takut menghadapi musuh. Seterusnya
	apabila mereka ini di pinggiran dan di dekat kota akan lebih
	kuat dari musuh. Ketika dulu mereka di Badr penduduk tidak
	mengenal mereka samasekali.
 
	Salah seorang diantara mereka ada yang berkata:
 
	"Saya tidak ingin melihat Quraisy kembali ketengah-tengah
	golongannya lalu mengatakan: Kami telah mengepung Muhammad di
	dalam benteng dan kubu-kubu Yathrib. Ini akan membuat Quraisy
	lebih berani. Mereka sekarang sudah menginjak-injak daun palm
	kita. Kalau tidak kita usir mereka dari kebun kita, kebun kita
	tidak akan dapat ditanami lagi. Orang-orang Quraisy yang sudah
	tinggal selama setahun dapat mengumpulkan orang, dapat menarik
	orang-orang Arab, dari badwinya sampai kepada Ahabisynya.
	Kemudian, dengan membawa kuda dan mengendarai unta, mereka
	kini telah sampai ke halaman kita. Mereka akan mengurung kita
	di dalam rumah kita sendiri? Didalam benteng kita sendiri?
	Lalu mereka pulang kembali dengan kekayaan tanpa mengalami
	luka samasekali. Kalau kita turuti, mereka akan lebih berani.
	Mereka akan menyerang kita dan menaklukkan daerah-daerah kita.
	Kota kita akan berada dibawah pengawasan mereka. Kemudian
	jalan kitapun akan mereka potong."
 
	Selanjutnya penganjur-penganjur yang menghendaki supaya keluar
	menyongsong  musuh   masing-masing   telah   berbicara
	berturut-turut. Mereka semua mengatakan, bahwa bila Tuhan
	memberikan kemenangan kepada mereka atas musuh itu, itulah
	yang mereka harapkan, dan itu pula kebenaran yang telah
	dijanjikan Tuhan kepada RasulNya. Kalaupun mereka mengalami
	kekalahan dan mati syahid pula, mereka akan mendapat surga.
 
	Kata-kata yang menanamkan semangat keberanian dan mati syahid
	ini, sangat menggetarkan hati mereka. Jiwa mereka tergugah
	semua untuk sama-sama menempuh arus ini, untuk berbicara
	dengan nada yang sama. Waktu itu, bagi orang-orang yang kini
	sedang berhadap-hadapan dengan Muhammad, orang-orang yang
	hatinya sudah penuh dengan iman kepada Allah dan RasulNya,
	kepada Qur'an dan Hari Kemudian, yang tampak di hadapan mereka
	hanyalah wajah kemenangan terhadap  musuh  agresor  itu.
	Pedang-pedang mereka akan mencerai-beraikan musuh itu, akan
	membuat mereka. centang-perenang, dan rampasan perang akan
	mereka kuasai. Lukisan surga adalah bagi mereka yang terbunuh
	di jalan agama. Di tempat itu akan terdapat segala yang
	menyenangkan hati dan mata, akan bertemu dengan kekasih yang
	juga sudah turut berperang dan mati syahid.
 
	"Ucapan yang sia-sia tidak mereka dengar di tempat itu, juga
	tidak yang akan membawa dosa. Yang ada hanyalah ucapan "Damai!
	Damai!" (Qur'an, 56: 25-26)
 
	"Mudah-mudahan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, atau
	sebaliknya kita mati syahid," kata Khaithama Abu Sa'd b.
	Khaithama. "Dalam perang Badr saya telah meleset. Saya sangat
	mendambakannya sekali, sehingga begitu besarnya kedambaan saya
	sampai saya bersama anak saya turut ambil bagian dalam
	pertempuran itu. Tapi kiranya dia yang beruntung; ia telah
	gugur, mati syahid. Semalam saya bermimpi bertemu dengan anak
	saya, dan dia berkata: Susullah kami, kita bertemu dalam
	surga. Sudah saya terima apa yang dijanjikan Tuhan kepada
	saya. Ya Rasulullah, sungguh rindu saya akan menemuinya dalam
	surga. Saya sudah tua, tulang sudah rapuh. Saya ingin bertemu
	Tuhan."

	Setelah jelas sekali suara terbanyak ada pada pihak yang mau
	menyerang dan menghadapi musuh di luar kota, Muhammad berkata
	kepada mereka:
 
	"Saya kuatir kamu akan kalah."
 
	Tetapi mereka ingin berangkat juga. Tak ada jalan lain iapun
	menyerah kepada pendapat mereka. Cara musyawarah ini sudah
	menjadi  undang-undang  dalam kehidupannya. Dalam sesuatu
	masalah ia tidak mau bertindak sendiri, kecuali yang sudah
	diwahyukan Tuhan kepadanya.
 
	Hari itu hari Jum'at. Nabi memimpin sembahyang jamaah, dan
	kepada mereka diberitahukan, bahwa atas ketabahan hati mereka
	itu, mereka akan beroleh kemenangan. Lalu dimintanya mereka
	bersiap-siap menghadapi musuh.
 
	Selesai sembahyang Asar Muhammad masuk kedalam  rumahnya
	diikuti oleh Abu Bakr dan Umar. Kedua orang ini memakaikan
	sorban dan baju besinya dan ia mengenakan pula pedangnya.
	Sementara ia tak ada di tempat itu orang di luar sedang ramai
	bertukar pikiran. Usaid b. Hudzair dan Sa'd b. Mu'adh -
	keduanya termasuk orang yang berpendapat mau bertahan dalam
	kota berkata kepada mereka yang berpendapat mau menyerang
	musuh di luar:
 
	"Tuan-tuan mengetahui, Rasulullah berpendapat mau bertahan
	dalam kota, lalu tuan-tuan berpendapat lain  lagi,  dan
	memaksanya bertempur ke luar. Dia sendiri enggan berbuat
	demikian. Serahkan sajalah soal ini di tangannya. Apa yang
	diperintahkan kepadamu, jalankanlah. Apabila ada sesuatu yang
	disukainya atau ada pendapatnya, taatilah."
 
	Mendengar keterangan itu mereka yang  menyerukan  supaya
	menyerang saja, jadi lebih lunak. Mereka menganggap telah
	menentang Rasul mengenai sesuatu yang mungkin itu datang dari
	Tuhan. Setelah kemudian Nabi datang kembali ke tengah-tengah
	mereka, dengan memakai baju besi dan sudah pula mengenakan
	pedangnya, mereka yang tadinya menghendaki supaya mengadakan
	serangan berkata:
 
	"Rasulullah, bukan maksud kami  hendak  menentang  tuan.
	Lakukanlah apa yang tuan kehendaki. Juga kami tidak bermaksud
	memaksa tuan. Soalnya pada Tuhan, kemudian pada tuan."
 
	"Kedalam pembicaraan yang semacam inilah saya ajak tuan-tuan
	tapi tuan-tuan menolak," kata Muhammad. "Tidak layak bagi
	seorang nabi yang apabila sudah mengenakan pakaian besinya
	lalu akan menanggalkannya kembali, sebelum Tuhan memberikan
	putusan antara dirinya dengan musuhnya. Perhatikanlah apa yang
	saya  perintahkan kepada kamu sekalian, dan ikuti. Atas
	ketabahan hatimu, kemenangan akan berada di tanganmu."
 
	Demikianlah prinsip musyawarah itu oleh  Muhammad  sudah
	dijadikan undang-undang dalam kehidupannya. Apabila sesuatu
	masalah yang dibahas telah diterima dengan suara terbanyak,
	maka hal itu tak dapat dibatalkan oleh sesuatu keinginan atau
	karena ada maksud-maksud tertentu. Sebaliknya  ia  harus
	dilaksanakan, tapi orang yang akan melaksanakannya harus pula
	dengan cara yang sebaik-baiknya dan diarahkan ke suatu sasaran
	yang yang akan mencapai sukses.

	Sekarang Muhammad berangkat memimpin kaum Muslimin menuju
	Uhud. Di Syaikhan5 ia berhenti. Dilihatnya di tempat itu ada
	sepasukan tentara yang identitasnya belum dikenal. Ketika
	ditanyakan, kemudian diperoleh keterangan, bahwa mereka itu
	orang-orang Yahudi sekutu Abdullah b. Ubayy. Lalu kata Nabi
	'alaihi'ssalam: "Jangan minta pertolongan orang-orang musyrik
	dalam melawan orang musyrik, - sebelum mereka masuk Islam."
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1