Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

BAGIAN KEDELAPAN: 

DARI PEMBATALAN PIAGAM SAMPAI KEPADA ISRA'

Muslimin lari dari Mekah ke celah-celah gunung - 159; Tidak bergaul dengan orang kecuali dalam bulan-bulan suci - 159; Zuhair dan kawan-kawannya membatalkan piagam - 160; Abu Talib dan Khadijah wafat - 163; Gangguan Quraisy kepada Muhammad - 165; Kepergian Muhammad ke Ta'if dan penolakan Thaqif - 166; Menikah dengan Aisyah puteri Abu Bakr dan janda Sauda - 169; Isra, dan Mi'raj - 169.

		
	SELAMA tiga tahun berturut-turut piagam yang dibuat pihak
	Quraisy untuk memboikot Muhammad dan mengepung Muslimin itu
	tetap berlaku. Dalam pada itu Muhammad dan keluarga serta
	sahabat-sahabatnya sudah mengungsi ke celah-celah gunung di
	luar kota Mekah, dengan mengalami pelbagai macam penderitaan,
	sehingga untuk mendapatkan bahan makanan sekadar menahan rasa
	laparpun tidak ada. Baik kepada Muhammad atau kaum Muslimin
	tidak diberikan kesempatan bergaul dan bercakap-cakap dengan
	orang, kecuali dalam bulan-bulan suci. Pada  waktu  itu
	orang-orang  Arab berdatangan ke Mekah berziarah, segala
	permusuhan dihentikan - tak  ada  pembunuhan,  tak  ada
	penganiayaan, tak ada permusuhan, tak ada balas dendam.
 
	Pada bulan-bulan itu Muhammad turun, mengajak orang-orang Arab
	itu kepada agama Allah, diberitahukannya kepada mereka arti
	pahala  dan arti siksa. Segala penderitaan yang dialami
	Muhammad demi dakwah itu justru telah menjadi penolongnya dari
	kalangan orang banyak. Mereka yang telah mendengar tentang itu
	lebih bersimpati kepadanya, lebih suka  mereka  menerima
	ajakannya. Blokade yang dilakukan Quraisy kepadanya, kesabaran
	dan ketabahan hatinya memikul semua itu demi risalahnya, telah
	dapat memikat hati orang banyak, hati yang tidak begitu
	membatu, tidak begitu kaku seperti hati Abu Jahl, Abu Lahab
	dan yang sebangsanya.
 
	Akan tetapi, penderitaan yang begitu lama, begitu banyak
	dialami kaum Muslimin karena kekerasan pihak Quraisy - padahal
	mereka masih sekeluarga: saudara, ipar. sepupu - banyak
	diantara mereka itu yang merasakan betapa beratnya kekerasan
	dan kekejaman yang mereka lakukan itu. Dan sekiranya tidak ada
	dari penduduk yang merasa simpati kepada kaum Muslimin,
	membawakan  makanan ke celah-celah gunung1 tempat mereka
	mengungsi itu, niscaya mereka akan mati kelaparan. Dalam hal
	ini Hisyam ibn 'Amr termasuk salah seorang dari kalangan
	Quraisy yang paling simpati kepada Muslimin.
 
	Tengah malam ia datang membawa unta yang sudah dimuati makanan
	atau gandum. Bilamana ia sudah sampai di depan celah gunung
	itu, dilepaskannya tali untanya lalu dipacunya supaya terus
	masuk ke tempat mereka dalam celah itu.

	Merasa kesal melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya dianiaya
	demikian rupa, ia pergi menemui Zuhair b. Abi Umayya (Banu
	Makhzum). Ibu Zuhair ini adalah Atika bint Abd'l-Muttalib
	(Banu Hasyim).
 
	"Zuhair," kata Hisyam "Kau sudi menikmati makanan, pakaian dan
	wanita-wanita, padahal, seperti kau ketahui, keluarga ibumu
	demikian rupa  tidak  boleh  berhubungan  dengan  orang,
	berjual-beli, tidak boleh saling mengawinkan? Aku bersumpah,
	bahwa kalau mereka itu keluargaku dari pihak ibu, keluarga
	Abu'l-Hakam ibn Hisyam, lalu aku diajak seperti mengajak kau,
	tentu akan kutolak."
 
	Keduanya kemudian sepakat akan sama-sama membatalkan piagam
	itu. Tapi meskipun begitu harus mendapat dukungan juga dari
	yang lain, dan secara rahasia mereka harus  diyakinkan.
	Pendirian kedua orang itu kemudian disetujui oleh Mut'im b.
	'Adi (Naufal), Abu'l-Bakhtari b. Hisyam dan Zamia bin'l-Aswad
	(keduanya  dari  Asad). Kelima mereka lalu sepakat akan
	mengatasi persoalan piagam itu dan akan membatalkannya.
 
	Dengan tujuh kali mengelilingi Ka'bah keesokannya pagi-pagi
	Zuhair b. Umayya berseru kepada orang banyak: "Hai penduduk
	Mekah! Kamu sekalian enak-enak makan dan berpakaian padahal
	Banu Hasyim binasa tidak dapat mengadakan hubungan dagang!
	Demi Allah saya tidak akan duduk sebelum piagam yang kejam ini
	dirobek!"
 
	Tetapi Abu Jahl, begitu mendengar ucapan itu, iapun berteriak:
	"Bohong! Tidak akan kita robek!"
 
	Saat itu juga terdengar suara-suara Zam'a, Abu'l-Bakhtari,
	Mut'im dan 'Amr ibn Hisyam mendustakan Abu Jahl dan mendukung
	Zuhair.
 
	Abu Jahl segera  menyadari  bahwa  peristiwa  ini  akan
	terselesaikan juga malam itu dan orangpun sudah menyetujui.
	Kalau dia menentang mereka juga, tentu akan timbul bencana.
	Merasa kuatir, lalu cepat-cepat ia pergi. Waktu itu, ketika
	Mut'im bersiap akan merobek piagam tersebut, dilihatnya sudah
	mulai dimakan rayap, kecuali pada bagian pembukaannya yang
	berbunyi: "Atas namaMu ya Allah..."
 
	Dengan demikian terdapat kesempatan  pada  Muhammad  dan
	sahabat-sahabat pergi meninggalkan celah bukit yang curam itu
	dan kembali ke Mekah. Kesempatan berjual-beli dengan Quraisy
	juga terbuka, sekalipun hubungan antara keduanya seperti dulu
	juga, masing-masing siap-siaga bila permusuhan itu kelak
	sewaktu-waktu memuncak lagi.
 
	Beberapa penulis biografi dalam hal ini berpendapat, bahwa
	diantara mereka yang bertindak menghapuskan  piagam  itu
	terdapat orang-orang yang masih menyembah berhala. Untuk
	menghindarkan timbulnya bencana, mereka mendatangi Muhammad
	dengan permintaan supaya ia mau saling mengulurkan tangan
	dengan Quraisy dengan misalnya memberi hormat kepada dewa-dewa
	mereka  sekalipun  cukup  hanya dengan jari-jarinya saja
	dikelilingkan. Agak cenderung juga hatinya atas usul itu,
	sebagai pengharapan atas kebaikan hati mereka. Dalam hatinya
	seolah ia berkata: "Tidak apa kalau saya lakukan itu. Allah
	mengetahui bahwa saya tetap taat."
 
	Atau karena mereka yang telah menghapuskan piagam dan beberapa
	orang lagi itu, pada suatu malam mengadakan pertemuan dengan
	Muhammad sampai pagi. Dalam perbicaraan itu mereka sangat
	menghormatinya, menempatkannya sebagai yang dipertuan atas
	mereka, mengajaknya kompromi, seraya kata mereka:
 
	"Tuan adalah pemimpin kami ..."
 
	Sementara mereka masih mengajaknya bicara itu, sampai-sampai
	hampir saja ia mengalah atas beberapa hal menurut kehendak
	mereka. Ini adalah dua sumber hadis, yang pertama sebagian
	diceritakan oleh Sa'id b. Jubair, sedang yang kedua oleh
	Qatada. Kata mereka kemudian Allah melindungi Muhammad dari
	kesalahan, dengan firmanNya:
 
	"Dan hampir-hampir saja mereka itu menggoda kau tentang yang
	sudah Kami wahyukan kepadamu, supaya engkau mau atas nama Kami
	memalsukan dengan yang lain. Ketika itulah mereka mengambil
	engkau menjadi kawan mereka. Dan kalaupun tidak Kami tabahkan
	hatimu, niscaya engkau hampir cenderung juga kepada mereka
	barang sedikit. Dalam hal ini, akan Kami timpakan kepadamu
	hukuman berlipat ganda, dalam hidup dan mati. Selanjutnya
	engkau tiada mempunyai penolong menghadapi Kami." (Qur'an, 17:
	73-75)
 
	Ayat-ayat ini turun - menurut dugaan mereka yang membawa
	cerita gharaniq - sehubungan dengan cerita bohong itu seperti
	yang sudah kita lihat. Sedang  kedua  ahli  hadis  ini
	menghubungkannya pada cerita pembatalan piagam. Sebaliknya
	menurut hadis 'Ata, lewat Ibn 'Abbas, ayat-ayat ini turun
	sehubungan dengan delegasi Thaqif, yang datang meminta kepada
	Muhammad supaya lembah mereka dianggap suci seperti pohon,
	burung dan binatang di Mekah. Dalam hal ini Nabi a.s. masih
	maju-mundur sebelum ayat-ayat tersebut turun.
 
	Apapun juga yang sebenarnya terjadi, terhadap peristiwa yang
	menyebabkan turunnya ayat-ayat itu sumber-sumber tersebut
	tidak berbeda, yaitu melukiskan salah satu segi kebesaran jiwa
	Muhammad, di samping kejujuran dan keikhlasannya dengan suatu
	lukisan yang sungguh kuat sekali. Segi ini  yang  juga
	dilukiskan oleh ayat-ayat yang sudah kita kutipkan dari Surah
	"Abasa" (80) dan pula seluruh sejarah kehidupan Muhammad
	membuktikannya pula. Secara terus-terang dikatakan, bahwa dia
	adalah manusia biasa seperti yang lain, tapi yang telah
	mendapat wahyu Tuhan guna memberikan bimbingan, dan bahwa dia,
	sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan kalau tidak
	karena mendapat perlindungan Tuhan. Ia telah bersalah ketika
	bermuka masam dan berpaling dari Ibn Umm Maktum, dan hampir
	pula salah sehubungan dengan turunnya Surah "Isra" (17), juga
	hampir pula ia tergoda tentang apa yang telah diwahyukan
	kepadanya untuk dipalsukan dengan yang lain.
 
	Apabila  wahyu  turun  kepadanya memberi peringatan atas
	perbuatannya terhadap orang buta itu, dan terhadap godaan
	Quraisy yang hampir menjerumuskannya, maka kejujurannya dalam
	menyampaikan wahyu itu kepada orang sama pula seperti ketika
	menyampaikan amanat Tuhan itu. Tak ada sesuatu yang akan
	menghalanginya ia menyatakan apa yang sebenarnya tentang
	dirinya itu. Tak ada sikap sombong dan congkak, tidak ada rasa
	tinggi hati.
 
	Jadi kebenaranlah, dan hanya kebenaran semata yang ada dalam
	-risalahnya itu. Apabila dalam menanggung siksaan orang lain
	demi idea yang diyakininya, orang yang berjiwa besar masih
	sanggup memikulnya, maka pengakuan orang besar itu bahwa ia
	hampir-hampir tergoda, tidaklah menjadi kebiasaan, sekalipun
	oleh orang-orang besar sendiri. Hal-hal semacam itu biasanya
	oleh mereka disembunyikan dan yang diperhitungkan hanya harga
	dirinya, meskipun dengan susah payah. Inilah kebesaran yang
	tak ada taranya, lebih besar dari orang besar.  Itulah
	sebenarnya kebesaran jiwa yang dapat memperlihatkan kebenaran
	secara keseluruhan. Itulah yang juga lebih luhur dari segala
	kebesaran, dan lebih besar dari segala yang besar, yakni sifat
	kenabian yang menyertai Rasul itu dengan segala keikhlasan dan
	kejujurannya meneruskan Risalah Kebenaran Tertinggi.
 
	Sesudah piagam disobek, Muhammad dan pengikut-pengikutnyapun
	keluar dari lembah bukit-bukit itu. Seruannya dikumandangkan
	lagi kepada penduduk Mekah dan kepada kabilah-kabilah yang
	pada bulan-bulan suci itu datang berziarah ke Mekah. Meskipun
	ajakan Muhammad sudah tersiar kepada seluruh kabilah Arab di
	samping banyaknya mereka yang sudah menjadi pengikutnya, tapi
	sahabat-sahabat itu tidak selamat dari siksaan Quraisy, juga
	dia tidak dapat mencegahnya.

	Beberapa bulan kemudian sesudah penghapusan piagam itu, secara
	tiba-tiba sekali dalam satu tahun saja Muhammad mengalami
	dukacita yang sangat menekan perasaan, yakni kematian Abu
	Talib dan Khadijah secara berturut-turut. Waktu itu Abu Talib
	sudah berusia delapanpuluh tahun lebih. Setelah  Quraisy
	mengetahui ia dalam keadaan sakit yang akan merupakan akhir
	hayatnya, mereka merasa kuatir apa yang akan terjadi nanti
	antara mereka dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Apalagi
	sesudah ada Hamzah dan Umar yang terkenal garang dan keras.
	Karena itu pemuka-pemuka Quraisy segera mendatangi Abu Talib,
	untuk kemudian mengatakan:
 
	"Abu Talib, seperti kau ketahui, kau adalah dari keluarga kami
	juga. Keadaan sekarang seperti kau ketahui sendiri, sangat
	mencemaskan kami. Engkau juga sudah mengetahui keadaan kami
	dengan kemenakanmu itu. Panggillah dia. Kami akan saling
	memberi dan saling menerima. Dia angkat tangan dari kami,
	kamipun akan demikian. Biarlah kami dengan agama kami dan dia
	dengan agamanya sendiri pula."
 
	Muhammad datang tatkala mereka masih berada di tempat pamannya
	itu. Setelah diketahuinya maksud kedatangan mereka, iapun
	berkata:
 
	"Sepatah kata saja saya minta, yang akan membuat mereka
	merajai semua orang Arab dan bukan Arab."
 
	"Ya, demi bapamu," jawab Abu Jahl. "Sepuluh kata sekalipun
	silakan!"
 
	Kata Muhammad: "Katakan, tak ada tuhan selain Allah, dan
	tinggalkan segala penyembahan yang selain Allah."
 
	"Muhammad, maksudmu supaya tuhan-tuhan itu dijadikan satu
	Tuhan saja?" kata mereka.
 
	Kemudian mereka berkata satu sama lain: "Orang ini tidak akan
	memberikan apa-apa seperti yang kamu kehendaki. Pergilah
	kalian!"
 
	Ketika Abu Talib meninggal hubungan Muhammad dengan pihak
	Quraisy lebih buruk lagi dari yang sudah-sudah.
 
	Dan sesudah Abu Talib, disusul pula dengan kematian Khadijah,
	Khadijah yang menjadi sandaran Muhammad, Khadijah yang telah
	mencurahkan  segala  rasa cinta dan kesetiaannya, dengan
	perasaan yang lemah-lembut, dengan hati yang bersih, dengan
	kekuatan  iman  yang  ada  padanya. Khadijah, yang dulu
	menghiburnya bila ia mendapat kesedihan, mendapat tekanan dan
	yang  menghilangkan rasa takut dalam hatinya. Ia adalah
	bidadari yang penuh kasih sayang. Pada kedua mata dan bibirnya
	Muhammad melihat arti yang penuh percaya kepadanya, sehingga
	ia sendiripun tambah percaya kepada dirinya. Abu Talibpun
	meninggal, orang yang menjadi pelindung dan perisai terhadap
	segala tindakan musuh. Pengaruh apakah yang begitu sedih,
	begitu pedih menusuk jiwa Muhammad 'alaihissalam?! Yang pasti,
	dua peristiwa itu akan meninggalkan luka parah dalam jiwa
	orang - yang bagaimanapun kuatnya - akan menusukkan racun
	putus asa kedalam hatinya. Ia akan dikuasai perasaan sedih dan
	duka, akan dirundung kepiluan dan akan membuatnya jadi lemah,
	tak dapat berpikir lain diluar dua peristiwa yang sangat
	mengharukan itu.

	Sesudah kehilangan dua orang yang selalu membelanya itu
	Muhammad melihat Quraisy makin keras mengganggunya. Yang
	paling ringan diantaranya ialah ketika seorang pandir Quraisy
	mencegatnya di tengah jalan lalu menyiramkan tanah ke atas
	kepalanya. Tahukah orang apa yang dilakukan Muhammad? Ia
	pulang ke rumah dengan tanah yang masih diatas kepala. Fatimah
	puterinya lalu datang mencucikan tanah yang di kepala itu. Ia
	membersihkannya sambil menangis. Tak ada yang lebih pilu
	rasanya dalam hati seorang ayah dari pada mendengar tangis
	anaknya, lebih-lebih anak perempuan.  Setitik  air  mata
	kesedihan yang mengalir dari kelopak mata seorang puteri
	adalah sepercik api yang membakar jantung, membuatnya kaku
	karena pilu, dan karena pilunya ia akan menangis kesakitan.
	Juga secercah duka yang menyelinap kedalam hati  adalah
	rintihan jiwa yang sungguh keras, terasa mencekik leher dan
	hampir pula menggenangi mata.
 
	Sebenarnya Muhammad adalah seorang ayah yang sungguh bijaksana
	dan penuh kasih kepada puteri-puterinya. Apakah yang kita
	lihat ia lakukan terhadap tangisan anak perempuan yang baru
	saja  kehilangan ibunya itu? Yang menangis hanya karena
	malapetaka yang menimpa ayahnya? Tidak lebih dan semua itu ia
	hanya menghadapkan hatinya kepada Allah dengan penuh iman akan
	segala pertolonganNya.
 
	"Jangan menangis anakku," katanya kepada puterinya yang sedang
	berlinang air mata itu. "Tuhan akan melindungi ayahmu."
 
	Kemudian diulangnya: "Sebelum wafat Abu Talib orang-orang
	Quraisy itu tidak seberapa mengganggu saya."
 
	Sesudah peristiwa itu gangguan Quraisy kepada Muhammad makin
	menjadi-jadi. Ia merasa tertekan sekali.
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1