Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH DELAPAN: TAHUN PERUTUSAN        (2/3)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Untuk maksud itu Nabi lalu mengutus Ali b. Abi Talib menyusul
	Abu Bakr, dan berkhotbah menyampaikan perintah Allah dan Rasul
	itu kepada orang ramai waktu musim haji di Arafat. Dalam
	menunaikan tugasnya Ali dapat menyusul Abu Bakr dan kaum
	Muslinmin yang berangkat bersama-sama pergi haji itu. Begitu
	Abu Bakr melihatnya ia bertanya:
 
	"Amir atau ma'mur?"2
 
	"Ma'mur,"3 jawab Ali.
 
	Kemudian diceritakannya maksud kedatangannya itu, dan bahwa
	Nabi mengutus dia kepada orang banyak karena dia termasuk
	keluarganya.
 
	Bilamana orang sudah berkumpul di Mina melaksanakan upacara
	haji, Ali berdiri di samping Abu Huraira, dan diserukannya
	kepada orang banyak dengan membaca firman Allah ini:4
 
	"Suatu pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan RasulNya
	kepada orang-orang musyrik yang telah kamu ikat  dengan
	perjanjian (1). Oleh karena itu, bolehlah kamu berjalan di
	muka bumi ini selama empat bulan dan ketahuilah, bahwa kamu
	tidak akan dapat melemahkan Tuhan dan Tuhan akan mencampakkan
	kehinaan kepada orang-orang kafir (2). Dan ini sebuah Maklumat
	dari Allah dan Rasul kepada umat manusia pada Hari Haji Akbar5
	bahwa Allah dan Rasul lepas tangan dari orang-orang musyrik.
	Tetapi kalau mau bertaubat, itu lebih baik buat kamu. Tetapi
	kalau kamu mengelak juga, ketahuilah, kamu takkan dapat
	melemahkan Tuhan. Beritahukanlah kepada orang-orang yang kafir
	itu akan adanya siksa yang pedih (3). Kecuali mereka, yang
	telah kamu adakan perjanjian dengan orang-orang musyrik dan
	tiada pula mereka melanggar sesuatu dalam perjanjian itu, dan
	mereka tidak membantu seseorang dalam memusuhi kamu, maka
	penuhilah perjanjian itu dengan mereka sampai batas waktunya.
	Allah menyukai orang-orang yang teguh dalam kebenaran (4).
	Apabila bulan-bulan suci sudah lalu, orang-orang musyrik itu
	boleh diperangi dimana saja kamu jumpai mereka, tangkap dan
	kepunglah mereka dan intailah mereka pada setiap tempat
	penjagaan.  Tetapi apabila mereka sudah bertaubat, sudah
	menjalankan salat dan mengeluarkan zakat, biarkanlah mereka
	bebas  berjalan.  Sesungguhnya  Allah Maha Pengampun dan
	Penyayang (5). Dan apabila ada seseorang dari pihak musryik
	itu meminta perlindungan (suaka) kepadamu, lindungilah ia
	supaya sempat ia mendengar Firman Allah, kemudian antarkanlah
	ia ke tempat vang aman. Demikianlah, sebab mereka orang-orang
	yang tidak mengetahui (6). Bagaimana mungkin di hadapan Allah
	dan RasulNya akan ada suatu perjanjian dengan orang-orang
	musyrik; kecuali yang telah kamu adakan perjanjian dengan
	mereka di dekat Masjid'l-Haram. Maka selama mereka berlaku
	lurus kepada kamu, hendaklah kamu berlaku lurus juga kepada
	mereka; sebab Allah menyukai orang-orang yang teguh dalam
	kebenaran (7). Bagaimana mungkin (ada perjanjian demikian
	itu), padahal bilamana mereka dapat menguasai kamu, mereka
	tidak akan menghormat kamu, baik dalam tali kekeluargaan mau
	pun dalam perjanjian. Mereka menyenangkan kamu dengan mulut
	(manis) tapi hati mereka sebaliknya. Dan kebanyakan mereka itu
	orang-orang fasik (8). Ayat-ayat Tuhan mereka jual dengan
	harga murah dan mereka mau menghalangi orang dari jalan Allah.
	Memang buruk sekali perbuatan mereka itu (9). Mereka tidak
	lagi menghormati orang beriman, baik dalam kekeluargaan mau
	pun dalam perjanjian. Mereka itulah orang-orang yang melanggar
	batas (10). Akan tetapi bila mereka bertaubat, menjalankan
	sembahyang  dan  mengeluarkan  zakat,  maka  mereka  itu
	saudara-saudaramu seagama. Ayat-ayat itu Kami uraikan kepada
	mereka yang mau mengerti (11). Tetapi bilamana mereka sudah
	melanggar sumpah mereka sendiri sesudah perjanjian mereka itu,
	dan mereka memaki agamamu, maka perangilah pemuka-pemuka orang
	kafir itu - mereka orang-orang yang tak dapat menahan diri (
	12). Kamu tidak mau melawan golongan yang telah melanggar
	sumpahnya sendiri, padahal mereka sudah berkonmplot hendak
	mengusir Rasul, dan mereka itulah yang pertama kali mulai
	memerangi kamu. Takutkah kamu kepada mereka? Padahal Allah
	yang harus lebih ditakuti, kalau kamu orang-orang beriman
	(13). Lawanlah mereka itu! Tuhan akan menyiksa mereka melalui
	tangan kamu, Allah akan menista mereka dan akan menolong kamu
	melawan mereka, akan melegakan hati orang-orang beriman (14).
	Tuhan akan menghapuskan kemarahan hati mereka, akan menerima
	taubat siapa saja yang dikehendakiNya. Allah Maha Mengetahui,
	Maha Bijaksana ( 15). Adakah kamu mengira, bahwa kamu akan
	dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum membuktikan kamu
	yang benar berjuang dan tiada pula mengambil sebagai teman
	akrabnya, selain Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Allah
	Maha  Mengetahui  apa  yang kamu perbuat (16). Bukanlah
	orang-orang musyrik itu yang akan memeriahkan mesjid-mesjid
	Allah, karena mereka sudah mengakui sendiri kekufuran mereka.
	Perbuatan mereka itu rendah sekali, dan mereka akan kekal
	dalam  api  neraka  (17).  Tetapi yang akan memeriahkan
	mesjid-mesjid Allah ialah orang yang sudah beriman kepada
	Allah dan hari kemudian, serta menjalankan sembahyang dan
	mengeluarkan zakat dan tidak takut kepada siapa pun selain
	kepada Allah. Mereka inilah yang diharapkan akan mendapat
	petunjuk (18). Pemberian minuman kepada jemaah haji dan
	mengurus Mesjid Suci adakah kamu samakan dengan orang yang
	beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjuang di jalan
	Allah? Dalam pandangan Tuhan mereka tidak sama. Allah tidak
	memberi petunjuk kepada orang-orang yang bersalah  (19).
	Orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjuang di jalan
	Allah dengan harta dan jiwaraga mereka dalam pandangan Allah
	lebih tinggi derajatnya; dan mereka itulah orang-orang yang
	mendapat kemenangan (20). Tuhan memberikan berita gembira
	kepada mereka dengan rahmat, keridaan dan surga daripadaNya
	buat mereka. Disana tempat kesenangan abadi (21). Mereka kekal
	selalu  disana. Pahala yang besar ada pada Tuhan (22).
	Orang-orang beriman! Janganlah kamu menjadikan bapa-bapa dan
	saudara-saudaramu itu sebagai wakil-wakil kamu kalau mereka
	lebih mengutamakan kekufuran daripada iman; dan barangsiapa
	mengambil mereka menjadi wakil, mereka itulah orang-orang yang
	aniaya (23). Ya, katakanlah: Kalau bapa-bapa kamu, anak-anak
	kamu, saudara-saudara dan isteri-isteri kamu serta keluarga
	kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu
	kuatirkan akan menjadi rugi, tempat-tempat tinggal yang kamu
	senangi, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan
	RasulNya  serta  daripada berjuang di jalan Allah, maka
	tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Allah tidak
	memberikan bimbingan kepada orang-orang fasik (24). Allah
	telah menolong kamu pada beberapa tempat dan pada Peristiwa
	Hunain, tatkala kamu merasa bangga sekali karena jumlah kamu
	yang besar. Tetapi ternyata jumlah yang besar itu sedikit pun
	tidak menolong kamu, dan bumi yang seluas ini pun terasa amat
	sempit olehmu, lalu kamu berbalik mundur (25). Sesudah itu
	Tuhan menurunkan perasaan tenang kedalam hati Rasul dan
	orang-orang beriman serta diturunkanNya pula balatentara yang
	tidak kamu lihat, dan disiksaNya orang-orang kafir itu dan
	memang itulah balasan buat orang-orang kafir (16). Sesudah itu
	kemudian  Allah  menerima  taubat  barangsiapa  yang
	dikehendakiNya. Allah Maha Pengampun dan Penyayang (27).
	Orang-orang beriman! Ingatlah, orang-orang musyrik itu kotor.
	Sebab itu. sesudah ini, janganlah mereka memasuki Mesjid Suci,
	dan kalau kamu kuatir akan menjadi miskin, maka Tuhan dengan
	karuniaNya akan memberikan kekayaan  kepada  kamu.  Jika
	dikehendaki, sesungguhnya Tuhan Maha Tahu dan Bijaksana (28).
	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
	Hari Kemudian dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan
	oleh Allah dan RasulNya, dan tidak pula beragama menurut agama
	yang benar.yaitu orang-orang yang sudah mendapat Al-Kitab,
	sampai mereka membayar jizya dengan patuh dalam keadaan tunduk
	(29). Orang-orang Yahudi berkata: 'Uzair itu putera Allah, dan
	orang-orang Nasrani berkata: 'Almasih itu putera Allah,.
	Demikianlah kata-kata mereka, menurut mulut mereka. Mereka
	meniru-niru perkataan orang-orang kafir masa dulu. Tuhan
	mengutuk mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan? (30).
	Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib  mereka
	sebagai tuhan selain Allah, dan al-Masih putera Mariam (juga
	mereka pertuhan), padahal mereka diperintahkan hanya menyembah
	Tuhan Yang Maha Esa. Tiada tuhan selain Dia. Maha Suci Allah
	dari apa yang mereka persekutukan (31). Mereka berkehendak
	memadamkan Nur ilahi dengan mulut mereka. Tetapi kehendak
	Tuhan hanya akan menyelesaikan pancaran  cahayaNya  itu,
	meskipun tidak disukai orang-orang kafir (32). Dialah Yang
	telah mengutus RasulNya dengan membawa Petunjuk Qur'an dan
	agama yang benar untuk dimenangkanNya atas semua agama,
	meskipun tidak disukai oleh  orang-orang  musyrik  (33).
	Orang-orang  beriman!  Banyak  sekali  para  pendeta dan
	rahib-rahib memakan harta orang dengan jalan yang batil dan
	mereka merintangi orang dari jalan Allah. Dan mereka yang
	menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan
	Allah, beritahukanlah kepada mereka adanya siksa yang pedih
	(34). Tatkala semuanya dipanaskan dalam api jahanam, lalu
	dengan itu dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka
	dibakar. Inilah harta-bendamu yang kamu timbun untuk dirimu
	sendiri. Sebab itu, rasakan sekarang akibat apa yang kamu
	timbun itu (35). Sebenarnya bilangan bulan dalam pandangan
	Tuhan ialah duabelas bulan. Demikian ditentukan Allah tatkala
	Ia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan
	suci. Itulah ketentuan agama yang lurus. Oleh karena itu
	janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu.
	Lawanlah orang-orang musyrik itu semua, seperti mereka juga
	memerangi kamu semua. Ketahuilah, Allah beserta orang-orang
	yang teguh bertakwa (36).(Qur'an, 9: 1-36)
 
	Ketika itu Ali berdiri di tengah-tengah orang yang sedang
	menunaikan upacara haji di Mina. Dibacakannya kepada mereka
	itu ayat-ayat Surah At-Taubah, yang di sini saya kutip secara
	keseluruhan, dengan maksud seperti yang akan saya terangkan
	kemudian.  Selesai membaca ia berhenti sejenak, kemudian
	serunya lagi kepada orang ramai itu:

	"Saudara-saudara! Orang kafir tidak akan masuk surga. Sesudah
	tahun ini orang musyrik tidak boleh lagi naik haji, tidak
	boleh lagi bertawaf di Ka'bah dengan telanjang. Barangsiapa
	terikat oleh suatu perjanjian dengan Rasulullah s.a.w. maka
	itu tetap berlaku sampai pada waktunya."
 
	Ali menyampaikan keempat perintah itu di tengah-tengah orang
	ramai, kemudian sesudah itu kepada mereka diberi waktu empat
	bulan supaya masing-masing golongan itu sempat pulang ke
	daerah dan negeri masing-masing. Sejak itu tiada seorang
	musyrik lagi mengerjakan haji, tiada lagi orang telanjang
	bertawaf di Ka'bah. Juga sejak itulah dasar tempat berdirinya
	suatu negara Islam diletakkan.
 
	Karena dasar ini pulalah maka disini saya kutip bagian-bagian
	permulaan Surah At-Taubah itu secara keseluruhan. Dengan
	hasrat supaya dasar itu diketahui oleh semua orang Arab. Ali
	bukan saja membacakan ayat-ayat Bara'ah (At-Taubah) itu pada
	musim haji saja - menurut suatu sumber yang sudah disetujui
	melainkan  juga  sesudah  itu  pun dibacakannya pula di
	rumah-rumah mereka - demikian sumber-sumber lain menyebutkan.
	Kalau orang membaca bagian-bagian permulaan Surat Bara'ah ini
	lalu diulang membacanya dan diteliti dengan seksama, orang
	akan merasakan sekali bahwa itulah dasar ideal dalam bentuk
	yang paling jelas bagi setiap negara yang baru tumbuh.
	Turunnya Surah Bara'ah ini secara keseluruhan ialah pada
	ekspedisi terakhir yang dilakukan Nabi. Setelah penduduk Tatif
	datang menyatakan diri sebagai keluarga agama baru ini,
	setelah seluruh Hijaz berikut Tihama dan Najd bernaung dibawah
	bendera Islam, dan setelah sebagian besar kabilah-kabilah
	selatan semenanjung menyatakan diri tunduk kepada Muhammad
	dan bergabung kedalam ajaran agamanya. ketika itulah tampak
	hikmah sejarah turunnya ayat-ayat yang mengatur dasar negara
	ideal sampai pada waktu itu. Supaya negara menjadi kuat, maka
	ia harus mempunyai suatu ideologi ideal yang umum sifatnya
	dapat dijadikan keyakinan masyarakat dan semua bersedia pula
	membelanya dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada.
	Dalam hal ini mana pula ada suatu ideologi yang lebih besar
	daripada keimanan kepada Allah Yang Maha Esa dan tidak
	bersekutu. Dan ideologi yang mana pula yang lebih besar
	pengaruhnya dalam jiwa manusia daripada suatu kesadaran bahwa
	ia merasa dirinya berhubungan dengan Alam dengan segala
	manifestasinya yang paling tinggi. Tak ada  yang  dapat
	menguasai dirinya selain Allah dan hanya Allah pula dapat
	mengawasi hati nuraninya. Apabila ada orang yang menentang
	ideologi umum yang harus menjadi dasar negara ini, maka mereka
	itu ialah orang-orang fasik, orang-orang yang mau menyebarkan
	benih-benih pergolakan perang saudara dan fitnah yang merusak.
	Oleh karena itu, terhadap orang-orang semacam itu tidak boleh
	ada suatu perjanjian. Negara harus memerangi mereka. Kalau
	pembangkangan mereka terhadap ideologi umum itu bersifat liar
	dan tak terkemudikan, mereka harus diperangi sampai mereka
	tunduk. Kalau pembangkangannya terhadap ideologi bersifat
	tidak liar dan dapat dikendalikan - seperti halnya dengan Ahli
	Kitab - maka mereka wajib membayar jizyah dengan taat dan
	patuh pada peraturan yang berlaku.

	Dari tinjauan kita mengenai arti ayat-ayat Surah At-Taubah
	yang sudah kita baca itu, dari segi sejarah dan sosiologi,
	tentu akan mengantarkan kita pada penilaian itu juga. Dan
	setiap orang yang jujur dan beritikad baik, akan kesana pula
	penilaiannya.  Akan tetapi, mereka yang telah memberikan
	tanggapan kepada Rasul dengan cara yang sudah melampaui batas
	itu, akan meninggalkan tinjauan demikian ini. Mereka akan
	menafsirkan ayat dalam Surah At-Taubah yang sudah begitu jelas
	dan kuat itu dengan mengatakan, bahwa hal itu akan mendorong
	orang jadi fanatik, yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa
	toleransi peradaban dewasa ini; akan mendorong orang supaya
	mengejar dan membunuh orang-orang musyrik dimana saja ada
	orang-orang yang beriman - tanpa mengenal ampun dan kasihan
	lagi, juga mendorong orang membuat undang-undang atas dasar
	tirani.
 
	Demikian  inilah  kata-kata yang sering kita baca dalam
	buku-buku kaum Orientalis. Kata-kata ini sangat  menarik
	pikiran orang yang memang belum matang dalam masalah-masalah
	kritik sosial dan sejarah, dalam kalangan Muslimin sendiri
	sekali pun. Kata-kata demikian itu sebenarnya sama sekali
	tidak sesuai dengan kenyataan sejarah, juga tidak sesuai
	dengan kenyataan sosial. Hal inilah - yang dalam penafsiran
	mereka mengenai Surah At-Taubah seperti yang kita sebutkan,
	dan  yang  serupa  itu pula yang banyak terdapat dalam
	surah-surah lain dalam Qur'an yang menyebabkan orang membuat
	suatu penafsiran yang sama sekali tak dapat diterima oleh
	logika dan kenyataan dalam sejarah Rasul, juga bertentangan
	dengan rangkaian sejarah hidup Nabi Besar itu sejak ia diutus
	Allah membawa agama ini sampai ia berpulang kembali ke
	rahmatullah.

	Untuk menjelaskan hal ini, baik juga kalau kita bertanya
	mengenai dasar ideal peradaban yang berlaku sekarang, lalu
	kita bandingkan dengan dasar ideal seperti yang dibawa oleh
	Muhammad itu. Dasar ideal peradaban yang berlaku dewasa ini
	ialah kebebasan berpikir yang tidak terbatas, dan hanya cara
	menyatakannya dibatasi dengan undang-undang. Dan kebebasan
	berpikir inilah yang lalu dijadikan suatu ideologi, yang
	dibela orang dan bersedia ia berkorban untuk itu. Ia berjuang
	dan berperang mati-matian hendak mewujudkan hal itu, dan
	menganggap semua itu sebagai kejayaan yang patut dibanggakan
	oleh setiap generasi, dan dibanggakan juga terhadap masa
	lampau Karena itu pulalah Orientalis-orientalis seperti yang
	kita sebutkan itu berkata:
 
	"Ajaran Islam yang hendak memerangi orang yang tidak mau
	beriman kepada Tuhan dan Hari Kemudian, ialah ajaran yang
	menyuruh orang jadi fanatik. Sebenarnya ini bertentangan
	dengan kebebasan berpikir."
 
	Ini suatu pemalsuan yang memalukan, apabila kita  sudah
	mengetahui bahwa nilai pikiran itu terletak pada ajaran dan
	perbuatannya. Islam tidak menyuruh menentang  orang-orang
	musyrik penduduk semenanjung itu, kalau saja mereka patuh dan
	tidak mengajak orang melakukan syirik dan menyuruh pula
	melaksanakan upacaranya. Peradaban yang sedang berkuasa (the
	ruling culture) sekarang, dalam memerangi pikiran-pikiran yang
	berlawanan  dengan  situasi  ideologi itu sudah melebihi
	perlawanan kaum Muslimin terhadap orang-orang musyrik. Juga
	peradaban yang berkuasa sekarang ini seribu kali lebih jahat
	dibandingkan dengan jizya yang berlaku terhadap orang yang
	dianggap Ahli Kitab itu.

	Sengaja disini kita tidak akan mengambil contoh kejadian dulu
	ketika terjadi gerakan pemberantasan perdagangan budak-belian,
	sekali pun mereka yang bekerja dalam perdagangan ini yakin
	sekali bahwa hal itu tidak dilarang. Kita tidak mengambil ini
	sebagai contoh, supaya jangan ada yang berkata, bahwa kita
	bukan tidak menyetujui adanya perdagangan semacam itu meskipun
	Islam tidak menyuruh lebih daripada memberantas apa yang tidak
	disetujuinya itu. Sebaliknya Eropa sekarang, Eropa yang punya
	peradaban yang sedang berkuasa itu, dengan dibantu oleh
	Amerika, oleh kekuatan-kekuatan bersenjata di Asia bagian
	selatan  dan  Timur  Jauh, telah pula memerangi gerakan
	bolsyevisma (komunisma),  dan  bersedia  berperang  terus
	mati-matian. Kami di Mesir ini pun bersedia pula bersama-sama
	dengan peradaban yang sedang berkuasa ini memerangi dan
	memberantas bolsyevisma, meskipun dalam hal ini bolsyevisma
	tidak lebih dari suatu gagasan ekonomi yang mau melawan
	gagasan lain yang dianut oleh peradaban yang sedang berkuasa
	sekarang itu. Adakah seruan Islam yang hendak memberantas
	orang-orang syirik yang telah melanggar perjanjian Tuhan
	setelah disahkan itu sebagai suatu seruan  biadab  yang
	menganjurkan fanatisma dan antikebebasan? Sebaliknya seruan
	yang hendak memberantas bolsyevisma yang merusak susunan
	masyarakat itu, dalam peradaban yang sedang berkuasa ini
	dipandang sebagai seruan yang menganjurkan kebebasan berpikir
	dan berideologi dan patut dihormati?
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1