Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KEDELAPAN BELAS: PERANG KHANDAQ1 DAN BANU QURAIZA
	Muhammad Husain Haekal                  (3/3)
 
	Ketika Rasul kemudian sampai ke tempat itu Ali  segera
	menemuinya  dan  dimintanya  supaya  jangan ia mendekati
	perbentengan Yahudi itu.
 
	"Kenapa?" tanya Muhammad. "Rupanya kau mendengar  mereka
	memaki-maki aku."
 
	"Ya" jawab Ali.
 
	"Kalau mereka melihat aku" kata Rasulullah, "tentu mereka
	tidak akan mengeluarkan kata-kata itu."
 
	Setelah  berada  dekat  dari  perbentengan  itu  mereka
	dipanggil-panggil:
 
	"Hai, golongan kera. Tuhan sudah menghinakan kamu bukan, dan
	sudah menurunkan murkaNya kepada kamu sekalian?!"
 
	"Abu'l-Qasim," kata mereka. "Tentu  engkau  bukan  tidak
	mengetahui."
 
	Sepanjang hari itu kaum Muslimin terus berdatangan ke tempat
	Banu Quraiza, sehingga mereka dapat berkumpul di  sana.
	Kemudian Muhammad memerintahkan supaya tempat itu dikepung.
 
	Pengepungan demikian itu terjadi selama duapuluh lima malam.
	Sementara itu terjadi pula beberapa kali bentrokan dengan
	saling melempar anak panah dan batu. Selama dalam kepungan itu
	Banu Quraiza samasekali tidak berani keluar dari kubu-kubu
	mereka. Setelah terasa lelah dan yakin pula bahwa mereka tidak
	akan dapat tertolong dari bencana dan mereka pasti akan jatuh
	ke tangan kaum Muslimin apabila masa pengepungan berjalan
	lama, maka mereka mengutus orang  kepada  Rasul  dengan
	permintaan "supaya mengirimkan Abu Lubaba kepada kami untuk
	kami mintai pendapatnya sehubungan dengan masalah kami ini."
	Sebenarnya Abu Lubaba ini golongan Aus yang termasuk sahabat
	baik mereka.
 
	Begitu mereka melihat kedatangan Abu Lubaba, mereka memberikan
	sambutan yang luarbiasa. Kaum wanita dan anak-anak segera
	meraung pula, menyambutnya dengan ratap tangis. Ia merasa iba
	sekali melihat mereka.
 
	"Abu Lubaba," kata mereka kemudian. "Apa kita harus tunduk
	kepada keputusan Muhammad?"
 
	"Ya" jawabnya sambil memberi isyarat dengan tangan kelehernya
	"Kalau tidak berarti potong leher."
 
	Beberapa buku sejarah Nabi mengatakan, bahwa Abu Lubaba merasa
	sangat menyesal sekali memberikan isyarat demikian itu.
 
	Setelah Abu Lubaba pergi, Ka'b b. Asad menyarankan kepada
	mereka, supaya mereka mau menerima agama Muhammad dan menjadi
	orang Islam. Mereka serta harta-benda dan anak-anak mereka
	akan hidup lebih aman. Tetapi saran itu ditolak oleh teman
	Ka'b: "Kami tidak akan meninggalkan ajaran Taurat tidak akan
	menggantikannya dengan yang lain."
 
	Kemudian disarankannya lagi supaya kaum wanita dan anak-anak
	itu dibunuh saja, dan mereka boleh melawan Muhammad dan
	sahabat-sahabatnya dengan pedang terhunus tanpa meninggalkan
	suatu beban di belakang. Biar nanti Tuhan menentukan, kalah
	atau menang melawan Muhammad. Kalau mereka hancur, tidak ada
	lagi turunan nanti yang akan dikuatirkan. Sebaliknya, kalau
	menang mereka akan memperoleh wanita-wanita dan anak-anak
	lagi.
 
	"Kasihan kita membunuhi mereka. Apa artinya hidup tanpa mereka
	itu."
 
	"Kalau begitu tak ada jalan lain kita harus tunduk kepada
	keputusan Muhammad. Kita sudah mendengar, apa sebenarnya yang
	sedang menunggu kita." Demikian kata Ka'b kemudian kepada
	mereka.
 
	Mereka sekarang berunding antara sesama mereka.
 
	"Nasib mereka tidak akan lebih buruk dari Banu Nadzir," kata
	salah seorang dari mereka. "Wakil-wakil mereka dari kalangan
	Aus akan membela. Kalau mereka mengusulkan supaya mereka
	dibolehkan pergi ke Adhri'at di wilayah Syam, tentu terpaksa
	Muhammad mengabulkan."
 
	Banu Quraiza mengirimkan utusan kepada  Muhammad  dengan
	menyarankan  bahwa mereka akan pergi ke Adhri'at dengan
	meninggalkan harta-benda mereka. Tetapi ternyata usul ini
	ditolak. Mereka harus tunduk kepada keputusan. Dalam hal ini
	mereka lalu mengirim orang kepada Aus dengan pesan: Tuan-tuan
	hendaknya dapat membantu saudara-saudaramu ini; seperti yang
	pernah dilakukan oleh Khazraj terhadap saudara-saudaranya.
 
	Sebuah rombongan dari kalangan Aus segera berangkat hendak
	menemui Muhammad.
 
	"Ya Rasulullah," kata mereka memulai, "dapatkah permintaan
	kawan-kawan sepersekutuan  kami  itu  dikabulkan  seperti
	permintaan kawan-kawan sepersekutuan Khazraj dulu yang juga
	sudah dikabulkan?"
 
	"Saudara-saudara dari Aus," kata Muhammad, "Dapatkah kamu
	menerima kalau kuminta salah seorang dari kamu menengahi
	persoalan dengan teman-teman sepersekutuanmu itu?"
 
	"Tentu sekali," jawab mereka.
 
	"Kalau begitu," katanya lagi, "katakan kepada mereka memilih
	siapa saja yang mereka kehendaki."

	Dalam hal ini pihak Yahudi lalu memilih Sa'd b. Mu'adh. Mata
	mereka seolah-olah sudah tertutup dari nasib yang sudah
	ditentukan bagi mereka itu, sehingga mereka samasekali lupa
	akan kedatangan Sa'd tatkala pertama kali mereka melanggar
	perjanjian,  lalu diberi peringatan, juga tatkala mereka
	memaki-maki Muhammad di depannya serta mencerca kaum Muslimin
	tidak pada tempatnya.
 
	Sa'd lalu membuat persetujuan dengan kedua belah pihak itu.
	Masing-masing hendaknya dapat menerima keputusan yang akan
	diambilnya. Setelah persetujuan demikian diberikan, kepada
	Banu Quraiza diperintahkan supaya turun  dan  meletakkan
	senjata. Keputusan ini mereka laksanakan. Seterusnya Sa'd
	memutuskan, supaya mereka yang terjun melakukan kejahatan
	perang dijatuhi hukuman mati, harta-benda dibagi, wanita dan
	anak-anak supaya ditawan.
 
	Mendengar keputusan itu Muhammad berkata:
 
	"Demi Yang menguasai diriku. Keputusanmu itu diterima oleh
	Tuhan dan oleh orang-orang beriman, dan dengan itu aku
	diperintahkan."

	Sesudah itu ia keluar  ke  sebuah  pasar  di  Medinah.
	Diperintahkannya supaya digali beberapa buah parit di tempat
	itu. Orang-orang Yahudi itu dibawa dan disana leher mereka
	dipenggal, dan didalam parit-parit itu mereka dikuburkan.
	Sebenarnya Banu Quraiza tidak menduga akan menerima hukuman
	demikian dari Said b. Mu'adh teman sepersekutuannya itu.
	Bahkan tadinya mereka mengira ia akan bertindak seperti
	Abdullah b. Ubayy terhadap Banu Qainuqa.' Mungkin teringat
	oleh Said, bahwa kalau pihak Ahzab yang menang  karena
	pengkhianatan Banu Quraiza itu, kaum Muslimin pasti akan
	dikikis habis, akan dibunuh dan dianiaya. Maka balasannya
	seperti yang sedang mengancam kaum Muslimin sendiri.
 
	Keuletan orang-orang Yalmudi menghadapi maut dapat kita lihat
	dalam percakapan Huyayy b. Akhtab ini ketika ia dihadapkan
	untuk menjalani hukuman potong leher, Nabi telah menatapnya
	seraya berkata:
 
	"Huyayy, bukankah Tulman sudah membuat kau jadi hina?"
 
	"Setiap orang merasakan kematian," kata Huyayy. "Umurku juga
	tidak akan dapat kulampaui. Aku tidak akan menyalahkan diriku
	dalam memusuhimu ini."' Lalu ia menoleh kepada orang banyak
	sambil  katanya  lagi: "Saudara-saudara. Tidak apa kita
	menjalani perintah Tuhan, yang telah mentakdirkan kepada Banu
	Israil menghadapi perjuangan ini."
 
	Kemudian juga peristiwa yang terjadi dengan Zubair b. Bata
	dari Banu Quraiza. Ia pernah berjasa kepada Thabit b. Qais
	ketika terjadi perang Bu'ath, sebab ia telah membebaskannya
	dari tawanan musuh. Sekarang Thabit ingin membalas dergan
	tangannya sendiri budi orang itu, setelah Sa'd ibn Mu'adh
	menjatuhkan  keputusannya  terhadap  orang-orang  Yahudi.
	Disampaikannya kepada Rasulullah tentang jasa Zubair kepadanya
	dulu dan ia mempertaruhkan diri minta persetujuannya akan
	menyelamatkan  nyawa  Zubair.  Rasulullah  mengabulkan
	pernmintaannya itu. Tetapi setelah Zubair mengetahui usaha
	Thabit itu ia berkata: Orang yang sudah setua aku ini, tidak
	lagi ada isteri, tidak lagi ada anak; buat apa lagi aku
	hidup?!"
 
	Sekali lagi Thabit mempertaruhkan diri minta supaya isteri dan
	anak-anaknya dibebaskan. Ini pun dikabulkan juga. Selanjutnya
	dimintanya  supaya  hartanya juga diselamatkan. Juga ini
	dikabulkan.
 
	Setelah Zubair merasa puas tentang isteri, anak dan hartanya
	itu, ia bertanya lagi tentang Ka'b b. Asad, tentang Huyayy b.
	Akhtab dan 'Azzal b. Samu'al serta pemimpin-pemimpin Quraiza
	yang lain. Sesudah diketahuinya, bahwa mereka sudah menjalani
	hukuman mati, ia berkata:
 
	"Thabit, dengan budiku kepadamu itu aku minta, susulkanlah aku
	kepada mereka. Sesudah mereka tidak ada, juga tidak berguna
	aku hidup lagi. Aku sudah tidak betah hidup lama-lama lagi.
	Biarlah aku segera bertemu dengan orang-orang yang kucintai
	itu!"
 
	Dengan demikian hukuman potong leher dijalankan juga atas
	permintaannya sendiri.
 
	Pada dasarnya dalam perang itu pihak Muslimin tidak akan
	membunuh wanita atau anak-anak. Tetapi pada waktu itu mereka
	sampai membunuh seorang wanita juga yang telah lebih dulu
	membunuh seorang Muslim dengan mempergunakan batu giling.
	Dalam hal ini Aisyah pernah berkata:
 
	"Tentang dia sungguh suatu hal yang aneh tidak pernah akan
	saya lupakan. Dia seorang orang yang periang dan banyak
	tertawa, padahal dia mengetahui akan dibunuh mati."
 
	Waktu itu ada empat orang pihak Yahudi yang masuk Islam.
	Mereka ini terhindar dari maut.

	Menurut hemat kami terbunuhnya Banu Quraiza itu berada di
	tangan Huyayy b. Akhtab, meskipun dia sendiri juga turut
	terbunuh. Dia telah melanggar janji  yang  dibuat  oleh
	golongannya sendiri, oleh Banu Nadzir, yang oleh Muhammad
	telah dikeluarkan dari Medinah dengan tiada seorang pun yang
	dibunuh, setelah keputusannya itu mereka terima. Tetapi dengan
	tindakannya menghasut pihak Quraisy dan Ghatafan, kemudian
	menyusun masyarakat dan kabilah-kabilah Arab semua supaya
	memerangi Muhammad, hal ini telah memperbesar rasa permusuhan
	antara golongan Yahudi dengan kaum Muslimin, sehingga mereka
	itu berkeyakinan, bahwa kaum Israil itu tidak akan merasa puas
	sebelum dapat mengikis habis Muhammad dan sahabat-sahabatnya.
	Dia juga lagi yang kemudian mengajak Banu Quraiza melanggar
	perjanjian dan meninggalkan sikap kenetralannya. Sekiranya
	Banu Quraiza tetap bertahan, tentu mereka takkan mengalami
	nasib seburuk itu. Dia juga yang kemudian datang ke benteng
	Banu Quraiza - setelah kepergian pihak Ahzab dan mengajak
	mereka melawan kaum Muslimin. Sekiranya dari semula mereka
	sudah bersedia pula menerima keputusan Muhammad serta mengakui
	kesalahannya  yang telah melanggar janjinya sendiri itu,
	pertumpahan darah dan pemotongan leher niscaya takkan terjadi.
	Akan tetapi, permusuhan itu sudah begitu berakar dalam jiwa
	Huyayy dan kemudian menular pula ke dalam hati orang-orang
	Quraiza,  sehingga Sa'd b. Mu'adh sendiri sebagai kawan
	sepersekutuan mereka yakin bahwa kalau mereka dibiarkan hidup,
	keadaan tidak akan pernah jadi tenteram. Mereka akan menghasut
	lagi golongan Ahzab, akan mengerahkan kabilah-kabilah dan
	orang-orang Arab supaya memerangi Muslimin, dan akan mengikis
	sampai ke akar-akarnya kalau mereka  dapat  mengalahkan.
	Keputusan yang telah diambilnya dengan begitu keras, hanyalah
	karena terdorong oleh sikap hendak mempertahankan diri, dengan
	pertimbangan bahwa adanya atau lenyapnya orang-orang Yahudi
	itu berarti hidup atau matinya kaum Muslimin.
 
	Kaum wanita, anak-anak serta harta-benda Banu Quraiza oleh
	Nabi  di  bagi-bagikan  kepada  kaum  Muslimin,  setelah
	seperlimanya dikeluarkan, Setiap seorang dari pasukan berkuda
	mendapat dua pucuk panah, untuk kudanya sepucuk panah.
 
	Prajurit yang berjalan kaki mendapat sepucuk panah. Jumlah
	kuda dalam peristiwa Quraiza itu sebanyak tigapuluh enam ekor.
 
	Setelah itu, Sa'd b. Zaid kemudian mengirimkan tawanan-tawanan
	Banu Quraiza itu ke Najd. Dengan demikian dibelinya beberapa
	ekor kuda dan senjata untuk lebih memperkuat angkatan perang
	Muslimin.
 
	Raihana adalah salah seorang tawanan Banu Quraiza. Ia jatuh
	menjadi bagian Muhammad. Kepadanya ditawarkan kalau-kalau ia
	bersedia menjadi orang Islam. Tetapi ia tetap bertahan dengan
	agama Yahudinya. Juga ditawarkan kepadanya kalau-kalau ia mau
	di kawini. Tetapi dia menjawab: "Biar sajalah saya dibawah
	tuan. Ini akan lebih ringan buat saya, juga buat tuan."
 
	Barangkali juga, melekatnya ia kepada agama Yahudi  dan
	penolakannya  akan  dikawin,  berpangkal  pada  fanatisma
	kegolongan, serta sisa-sisa kebencian yang masih tertanam
	dalam hatinya terhadap kaum Muslimin dan terhadap Nabi. Tetapi
	tidak ada orang yang bicara tentang kecantikan Raihana seperti
	yang pernah disebut-sebut orang tentang Zainab bt. Jahsy,
	sekalipun ada juga yang menyebutkan bahwa dia juga cantik.
	Buku-buku sejarah dalam hal ini berbeda-beda pendapat: Adakah
	ia juga menggunakan tabir seperti terhadap isteri-isteri Nabi,
	atau masih seperti wanita-wanita Arab umumnya pada waktu itu,
	yang memang tidak menggunakan tutup muka. Sampai pada waktu
	Raihana wafat di tempat Nabi, ia tetap sebagai miliknya.
 
	Adanya serbuan Ahzab serta hukuman yang telah di jatuhkan
	kepada Banu Quraiza, telah memperkuat kedudukan Muslimin di
	Medinah. Orang-orang golongan Munafik sudah samasekali tidak
	bersuara lagi. Semua masyarakat dan kabilah-kabi]ah Arab sudah
	mulai  bicara  tentang  kekuatan dan kekuasaan Muslimin,
	disamping posisi dan kewibawaan Muhammad yang ada. Akan tetapi
	ajaran itu bukan hanya buat Medinah saja, meiainkan buat
	seluruh dunia. Jadi Nabi dan sahabat-sahabatnya masih harus
	terus meratakan jalan dalam menjalankan perintah Allah, dalam
	mengajak orang menganut agama yang benar, dengan  terus
	membendung setiap usaha yang hendak melanggarnya. Dan memang
	inilah yang mereka lakukan.
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Khandaq berarti parit. Dalam terjemahan seterusnya
	  sering dipakai kata parit (A).
	  
	 2 Ghatafan merupakan sekumpulan kabilah-kabilah, yang
	  terkenal diantaranya kabilah 'Abs dan Dhubyan yang
	  terlibat dalam perang Dahis, dan Dhubyan ini bercabang
	  lagi menjadi 'Ailan, Fazara, Murra, Asyja', Sulaim dan
	  lain-lain (A).
	  
	 3 Aslinya Al-Ahzab, kelompok-kelompok atau puak-puak.
	  Di sini berarti persekutuan atau gabungan kekuatan
	  angkatan perang kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah
	  dan Medinah serta golongan Yahudi, yang bersama-sama
	  hendak menghancurkan kaum Muslimin di Medinah. Dalam
	  terjemahan selanjutnya lebih banyak dipergunakan kata
	  Ahzab (A).
	  
	 4 Yakni Hari Sabat, hari besar agama Yahudi (A)
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1