Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH: PERJANJLAN HUDAIBIYA         (2/3)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Mendengar itu ia mengeluarkan sebuah anak panah dari tabungnya
	lalu diberikannya kepada seseorang supaya dibawa turun kedalam
	salah sebuah sumur yang banyak tersebar di tempat itu. Bila
	anakpanah itu ditancapkan ke dalam pasir pada dasar sumur
	ketika itu airpun memancar. Orang baru merasa puas dan
	merekapun turun.
 
	Mereka turun dari kendaraan. Akan tetapi pihak Quraisy di
	Mekah selalu mengintai. Lebih baik mereka mati daripada
	membiarkan  Muhammad memasuki wilayah mereka dengan cara
	kekerasan sekalipun. Adakah agaknya mereka sudah mengadakan
	persiapan dan perlengkapan perang guna menghadapi Quraisy,
	kemudian Tuhan yang akan menentukan nasib mereka masing-masing
	dan Tuhan juga yang akan memutuskan persoalannya jika sudah
	mesti terjadi?!
 
	Kearah inilah mereka sebagian berpikir dan pada kemungkinan
	ini pula pihak Quraisy itu berpikir. Sekiranya hal ini memang
	teriadi dan yang mendapat kemenangan pihak Muslimin, tentu
	tamatlah  riwayat  Quraisy  itu  di  mata  orang, untuk
	selama-lainanya- Posisi Quraisy jadi terancam kalau begitu,
	jabatan menjaga Ka'bah dan mengurus air para pengunjung dan
	segala macam upacara keagamaan yang  dibanggakan  kepada
	masyarakat Arab itu, akan hilang dari tangan mereka. Jadi apa
	yang harus mereka lakukan kalau begitu? Kedua kelompok itu
	masing-masing sekarang sedang memikirkan langkah berikutnya.
	Adapun Muhammad sendiri ia tetap berpegang pada langkah yang
	sudah digariskannya sejak semula, mengadakan persiapan untuk
	'umrah, yaitu suatu langkah perdamaian dan menghindari adanya
	pertempuran; kecuali jika pihak Quraisy menyerangnya atau
	mengkhianatinya; tak ada jalan lain iapun harus menghunus
	pedang.
 
	"Sebaliknya  Quraisy,  mereka masih maju-mundur. Kemudian
	terpikir oleh mereka akan mengutus beberapa orang terkemuka
	dari  kalangan  mereka;  dan  satu segi untuk menjajagi
	kekuatannya dan dari segi lain untuk merintangi jangan sampai
	masuk Mekah. Dalam hal ini yang datang menemuinya ialah Budail
	b. Warqa' dalam suatu rombongan yang terdiri dari suku
	Khuza'a.  Oleh  mereka  ditanyakan,  gerangan  apa  yang
	mendorongnya datang. Setelah dalam pembicaraan itu mereka
	merasa puas, bahwa ia datang bukan untuk berperang, melainkan
	hendak berziarah dan hendak memuliakan Rumah Suci, merekapun
	pulang kembali kepada Quraisy. Mereka juga ingin meyakinkan
	Quraisy, supaya orang itu dan sahabat-sahabatnya dibiarkan
	saja mengunjungi Rumah Suci. Akan tetapi mereka malah dituduh
	dan tidak diterima baik oleh Quraisy. Dikatakannya kepada
	mereka: Kalau kedatangannya tidak menghendaki perang, pasti ia
	takkan masuk kemari secara paksa dan kitapun takkan menjadi
	bahan pembicaraan orang.

	Kemudian Quraisy mengutus orang lain yang sudah mengetahui
	keadaan mereka dari orang yang sudah diutus sebelumnya. Ia
	tidak  akan serampangan supaya jangan dituduh pula oleh
	Quraisy. Dalam maksudnya hendak memerangi Muhammad itu Quraisy
	banyak  menyandarkan diri kepada sekutunya dari golongan
	Ahabisy5. Terpikir oleh Quraisy pemimpin mereka ini yang
	hendak  di utus, kalau-kalau bila sudah diketahui bahwa
	Muhammad tidak juga mau mengerti dan tidak ada  saling
	pengertian dengan dia Quraisy akan merasa lebih mendapat
	dukungan dan akan lebih kuat mereka menghadapi Muhammad. Untuk
	itu maka berangkatlah Hulais pemimpin Ahabisy itu menuju ke
	perkemahan Muslimin.
 
	Tatkala Nabi melihatnya ia datang, dimintanya supaya ternak
	kurban itu dilepaskan didepan matanya, supaya dapat melihat
	dengan mata kepala sendiri adanya suatu bukti yang sudah
	jelas, bahwa orang-orang yang oleh Quraisy hendak diperangi
	itu tidak lain adalah orang-orang yang datang hendak berziarah
	ke Rumah Suci. Hulais dapat menyaksikan sendiri adanya ternak
	kurban yang tujuhpuluh ekor itu, mengalir dari tengah wadi
	dengan bulu yang sudah rontok. Terharu sekali ia melihat
	pemandangan itu. Dalam hatinya timbul rasa keagamaannya. Ia
	yakin bahwa dalam hal ini pihak Quraisylah yang berlaku kejam
	terhadap mereka, yang datang bukan ingin berperang atau
	mencari permusuhan.
 
	Sekarang ia kembali kepada Quraisy tanpa menemui Muhammad
	lagi. Diceritakannya kepada mereka apa yang telah dilihatnya.
	Tetapi begitu mendengar ceritanya itu, Quraisy naik pitam.
 
	"Duduklah," kata mereka kepada Hulais. "Engkau ini Arab badui
	yang tidak tahu apa-apa."
 
	Mendengar itu Hulais juga jadi marah. Diingatkannya bahwa
	persekutuannya dengan Quraisy itu bukan untuk merintangi orang
	dari Rumah Suci, siapa saja yang datang berziarah, dan tidak
	semestinya mereka akan mencegah Muhammad dan beberapa orang
	Ahabisy yang datang dengan dia ke Mekah. Takut akan akibat
	kemarahannya itu, Quraisy mencoba membujuknya kembali dan
	memintanya supaya menunda sampai dapat mereka pikirkan lebih
	lanjut.

	Kemudian terpikir oleh mereka hendak mengutus orang yang
	bijaksana dan dapat mereka yakinkan kebijaksanaannya. Hal ini
	mereka  bicarakan  kepada  'Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi.
	Menanggapi pendapatnya mengenai sikap mereka yang keras dan
	memperlakukan  tidak  layak  terhadap kepada utusan yang
	sebelumnya, mereka meminta maaf kepada 'Urwa. Setelah mereka
	minta maaf dan sekaligus menegaskan bahwa mereka sangat
	menaruh kepercayaan  kepadanya  dan  yakin  sekali  akan
	kebijaksanaan dan pandangannya yang baik, ia pun berangkat
	menemui Muhammad dan dikatakannya bahwa Mekah juga tanah
	tumpah darahnya yang harus dipertahankan. Kalau ini sampai
	dirusak, yang akan diderita oleh penduduk yang tinggal di
	tempat itu, yang terdiri dari rakyat jelata yang campur-aduk,
	kemudian dia ditinggalkan oleh rakyat jelata itu, maka yang
	akan mengalami kecemaran yang cukup parah adalah Quraisy,
	suatu hal yang oleh Muhammad juga tidak diinginkan, sekalipun
	antara dia dengan Quraisy terjadi perang terbuka.
 
	Ketika itu Abu Bakr berkata kepada 'Urwa dengan membantah
	keras, bahwa orang akan meninggalkan Rasullullah.  'Urwa
	mengajaknya berbicara sambil memegang janggut Muhammad. Sedang
	Mughira bin Syu'ba yang berdiri di arah kepala Rasul memukul
	tangan 'Urwa setiap ia memegang janggut Muhammad meskipun ia
	sadar bahwa sebelum ia masuk Islam, 'Urwa pernah menebuskan
	tigabelas diat atas beberapa orang yang telah dibunuh oleh
	Mughira.
 
	Sekarang 'Urwa pulang kembali setelah ia mendapat keterangan
	dari Muhammad sama seperti yang juga diberikan kepada mereka
	yang datang sebelumnya, bahwa kedatangannya bukan hendak
	berperang,  melainkan  hendak  mengagungkan  Rumah  Suci,
	menunaikan kewajiban kepada Tuhan.
 
	"Saudara-saudara," katanya setelah ia berada kembali  di
	tengah-tengah masyarakat Quraisy. "Saya sudah pernah bertemu
	dengan Kisra, dengan Kaisar dan dengan Negus di kerajaan
	mereka masing-masing. Tetapi belum pernah saya melihat seorang
	raja  dengan  rakyatnya  seperti   Muhammad   dengan
	sahabat-sahabatnya itu. Begitu ia hendak mengambil wudu,
	sahabat-sahabatnya sudah lebih dulu bergegas. Begitu mereka
	melihat ada rambutnya yang jatuh, cepat-cepat pula mereka
	mengambilnya. Mereka takkan menyerahkannya bagaimanapun juga.
	Pikirkanlah kembali baik-baik."

	Pembicaraan seperti yang kita kemukakan itu berjalan lama
	juga. Terpikir oleh Muhammad, mungkin utusan-utusan Quraisy
	itu tidak berani menyampaikan pendapatnya yang akan dapat
	meyakinkan pihak Quraisy. Oleh karena itu dari pihaknya ia
	lalu mengutus orang menyampaikan pendapatnya itu. Akan tetapi
	disini unta utusan itu oleh mereka ditikam. Bahkan utusan itu
	hendak mereka bunuh kalau tidak pihak Ahabisy segera mencegah
	dan utusan itu dilepaskan. Ini menunjukkan, bahwa dengan
	tingkah-lakunya itu pihak Mekah memang sudah dikuasai oleh
	jiwa kebencian dan permusuhan, yang membuat pihak Muslimin
	gelisah tidak sabar lagi, sampai-sampai ada diantaranya yang
	sudah berpikir sampai ke soal perang.
 
	Sementara mereka sedang berusaha hendak mencapai persetujuan
	dengan jalan saling tukar-menukar utusan, beberapa orang yang
	tidak bertanggungjawab dari pihak Quraisy malam-malam keluar
	dan mereka ini melempari kemah Nabi dengan batu. Jumlah mereka
	ini pada suatu ketika sampai empatpuluh atau limapuluh orang,
	dengan maksud hendak menyerang sahabat-sahabat Nabi. Tetapi
	mereka ini tertangkap basah lalu di bawa kepada Nabi. Tahukah
	kita apa yang dilakukannya? Mereka itu dimaafkan semua dan
	dilepaskan, sebagai suatu tanda ia ingin menempuh jalan damai
	serta ingin menghormati bulan suci, jangan ada pertumpahan
	darah di Hudaibiya, yang juga termasuk daerah suci Mekah.
	Mengetahui hal ini pihak Quraisy terkejut sekali. Segala bukti
	yang hendak dituduhkan bahwa Muhammad bermaksud memerangi
	mereka, jadi gugur samasekali. Mereka yakin kini bahwa semua
	tindakan permusuhan dari pihak mereka terhadap Muhammad, oleh
	pihak Arab hanya akan dipandang sebagai suatu pengkhianatan
	kotor saja. Jadi berhak sekalilah Muhammad mempertahankan diri
	dengan segala kekuatan yang ada.
 
	Kemudian  Nabi 'alaihissalam sekali lagi berusaha hendak
	menguji kesabaran Quraisy dengan mengirimkan seorang utusan
	yang  akan  mengadakan  perundingan  dengan mereka. Umar
	bin'l-Khattab dipanggil dan dimintainya menyampaikan maksud
	kedatangannya itu kepada pemuka-pemuka Quraisy.
 
	"Rasulullah," kata Umar. "Saya kuatir Quraisy akan mengadakan
	tindakan terhadap saya, mengingat di Mekah tidak ada pihak
	Banu 'Adi b. Ka'b yang akan melindungi saya. Quraisy sudah
	cukup mengetahui bagaimana permusuhan saya dan tindakan tegas
	saya terhadap mereka. Saya ingin menyarankan orang yang lebih
	baik dalam hal ini daripada saya yaitu Usman b. 'Affan."

	Nabipun segera memanggil Usman b. 'Affan -menantunya- dan
	diutusnya kepada Abu Sufyan dan pemuka-pemuka Quraisy lainnya.
	Bila Usman berangkat membawa pesan itu, ketika memasuki Mekah
	terlebih  dulu  ia menemui Aban b. Sa'id yang kemudian
	memberikan jiwar (perlindungan) selama ia bertugas membawa
	tugas itu sampai selesainya. Sekarang Usman berangkat menemui
	pemimpin-pemimpin Quraisy itu dan menyampaikan  pesannya.
	Tetapi kata mereka kepadanya:
 
	"Usman, kalau engkau mau bertawaf di Ka'bah, bertawaflah."
 
	"Saya tidak akan melakukan ini sebelum Rasulullah bertawaf,"
	jawab Usman. "Kedatangan kami kemari hanya akan berziarah ke
	Rumah  Suci,  akan  memuliakannya, kami ingin menunaikan
	kewajiban ibadah di tempat ini. Kami telah datang membawa
	binatang korban, setelah disembelih kamipun akan kembali
	pulang dengan aman."
 
	Quraisy menjawab, bahwa mereka sudah bersumpah tahun ini
	Muhammad tidak boleh masuk Mekah dengan kekerasan. Pembicaraan
	itu jadi lama, dan lama pula Usman menghilang dari Muslimin.
	Desas-desus segera timbul di kalangan mereka bahwa pihak
	Quraisy  telah  membunuhnya  secara  gelap  dan  dengan
	tipu-muslihat. Boleh jadi sementara itu pemimpin-pemimpin
	Quraisy dan Usman sedang sama-sama mencari suatu rumusan jalan
	tengah antara sumpah mereka supaya Muhammad jangan datang ke
	Mekah tahun ini dengan kekerasan, dengan keinginan pihak
	Muslimin  yang akan bertawaf di Ka'bah serta menunaikan
	kewajiban kepada Tuhan. Boleh jadi juga mereka sudah akrab
	kepada Usman dan dalam pada itu mereka sama-sama mencari suatu
	cara yang akan mengatur hubungan mereka dengan Muhammad dan
	hubungan Muhammad dengan mereka.
 
	Akan tetapi bagaimanapun juga pihak Muslimin di Hudaibiya
	sudah gelisah sekali memikirkan keadaan Usman. Terbayang oleh
	mereka kelicikan Quraisy serta tindakan mereka membunuh Usman
	dalam bulan suci. Semua agama orang Arab tidak membenarkan
	seorang musuh membunuh musuhnya yang lain di sekitar Ka'bah
	atau di sekitar Mekah yang suci. Terbayang pula oleh mereka
	kelicikan Quraisy itu terhadap orang yang datang mengunjungi
	mereka membawa pesan perdamaian dan tidak saling menyerang.
	Oleh karena itu mereka lalu meletakkan tangan mereka di atas
	empu pedang masing-masing, suatu tanda mengancam,  tanda
	kekerasan dan kemarahan. Juga Nabi 'a.s, sudah merasa kuatir
	bahwa Quraisy telah mengkhianati dan membunuh Usman dalam
	bulan suci itu. Lalu katanya:
 
	"Kita tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kita dapat
	menghadapi mereka."

	Dipanggilnya sahabat-sahabatnya sambil ia berdiri di bawah
	sebatang  pohon dalam lembah itu. Mereka semua berikrar
	(berjanji setia) kepadanya untuk tidak akan beranjak sampai
	mati sekalipun. Mereka semua berikrar kepadanya dengan iman
	yang teguh, dengan kemauan yang keras. Semangat mereka sudah
	berkobar-kobar  hendak  mengadakan  pembalasan  terhadap
	pengkhianatan dan pembunuhan itu. Mereka menyatakan ikrar
	kepadanya (yang kemudian dikenal dengan nama) Bai'at'r Ridzwan
	(Ikrar Ridzwan). Untuk itulah firman Tuhan ini turun:
 
	"Allah sudah rela sekali terhadap orang-orang beriman tatkala
	mereka  berikrar  kepadamu  di bawah pohon. Tuhan telah
	mengetahui isi hati mereka, lalu di turunkanNya kepada mereka
	rasa ketenangan dan memberi balasan kemenangan kepada mereka
	dalam waktu dekat ini." (Qur'an, 48: 18)
 
	Selesai Muslimin mengadakan ikrar itu Nabi 'a.s. menepukkan
	sebelah tangannya pada yang sebelah lagi sebagai tanda ikrar
	buat Usman seolah ia juga turut hadir dalam Ikrar Ridzwan itu.
	Dengan ikrar ini pedang-pedang yang masih tersalut dalam
	sarungnya itu seolah sudah turut guncang. Tampaknya bagi
	Muslimin perang itu pasti pecah. Masing-masing mereka tinggal
	menunggu saat kemenangan atau gugur sebagai syahid dengan rela
	hati.
 
	Sementara mereka dalam keadaan serupa itu tiba-tiba tersiar
	pula berita bahwa Usman tidak terbunuh. Dan tidak lama
	kemudian disusul pula dengan kedatangan Usman sendiri ke
	tengah-tengah mereka itu. Tetapi, sungguhpun begitu Ikrar
	Ridzwan ini tetap berlaku, seperti halnya dengan Ikrar 'Aqaba
	Kedua, sebagai tanda dalam sejarah umat Islam. Nabi sendiri
	senang  sekali menyebutnya, sebab disini terlihat adanya
	pertalian  yang  erat  sekali  antara  dia  dengan
	sahabat-sahabatnya,  juga  memperlihatkan  betapa  benar
	keberanian mereka itu, bersedia terjun menghadapi maut, tanpa
	takut-takut lagi. Barangsiapa berani menghadapi maut, maut itu
	takut kepadanya. Dia malah akan  hidup  dan  memperoleh
	kemenangan.

	Usman kembali. Apa yang di katakan Quraisy disampaikannya
	kepada Muhammad. Mereka sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa
	kedatangannya  dengan  sahabat-sahabatnya  itu hanya akan
	menunaikan ibadah haji. Mereka juga menyadari bahwa mereka
	tidak melarang siapa saja dari kalangan Arab yang akan datang
	berziarah dan melakukan umrah dalam bulan-bulan suci itu. Akan
	tetapi mereka sudah lebih dulu berangkat di bawah panji Khalid
	bin'l-Walid dengan tujuan akan memerangi dan mencegahnya masuk
	ke Mekah. Dan memang sudah terjadi benterokan-benterokan
	antara anak buah mereka dengan anak buah Muhammad. Kalau
	sesudah peristiwa itu mereka membiarkannya masuk ke Mekah,
	kalangan Arab akan bicara bahwa mereka sudah kalah menyerah
	kepadanya. Kedudukan dan kewibawaan mereka di mata orangsrang
	Arab itu akan jatuh. Oleh karena itu dengan maksud menjaga
	kewibawaan dan kedudukan mereka, untuk tahun ini mereka tetap
	bertahan pada pendirian dan sikap mereka itu. Baiklah ia juga
	memikirkan seperti mereka. Dia dan mereka, dengan sikapnya
	masing-masing. Begini ini pendiriannya dan begitu jalan keluar
	dari pendirian dan sikap masing-masing itu. Sebab kalau tidak,
	mau tidak mau tentu hanya jalan perang yang dapat ditempuh.
	Tetapi sebenarnya dalam bulan-bulan suci mereka tidak mau;
	dari satu segi mereka menghormati kesucian agama, dan dari
	segi lain, bila bulan suci ini sekarang tidak dihormati dan
	terjadi peperangan, maka untuk hari depan orang-orang Arab itu
	sudah merasa tidak aman lagi datang ke Mekah atau ke pasaran
	kota itu, sebab kuatir bulan-bulan suci itu akan dilanggar
	lagi. Ini suatu perkosaan terhadap perdagangan Mekah dan mata
	pencarian penduduk kota itu.

	Pembicaraan diteruskan. Perundingan-perundingan antara kedua
	belah pihak sudah dimulai lagi. Pihak Quraisy mengutus Suhail
	b. 'Amr dengan pesan:
 
	"Datangilah Muhammad dan adakan persetujuan dengan dia. Dalam
	persetujuan itu untuk tahun ini ia harus pulang. Jangan sampai
	ada kalangan Arab mengatakan, bahwa dia telah  berhasil
	memasuki tempat ini dengan kekerasan."
 
	Sesampainya Suhail ke tempat Rasul, perundingan perdamaian dan
	syarat-syaratnya secara panjang lebar segera pula dibicarakan.
	Sekali-sekali pembicaraan itu hampir saja terputus, yang
	kemudian dilanjutkan lagi, mengingat bahwa kedua belah pihak
	sama-sama ingin mencapai hasil. Pihak Muslimin di sekeliling
	Nabi juga turut mendengarkan pembicaraan- itu.
 
	Ada beberapa orang dari mereka ini yang sudah tidak sabar lagi
	melihat Suhail yang begitu ketat dalam beberapa masalah,
	sedang Nabi menerimanya dengan cukup memberikan kelonggaran.
	Kalau tidak karena kepercayaan Muslimin yang mutlak kepada
	Nabi, kalau tidak karena iman mereka yang teguh kepadanya,
	niscaya hasil persetujuan itu tidak akan mereka terima. Akan
	mereka hadapi dengan perang supaya dapat masuk ke Mekah atau
	sebaliknya.

	Sampai pada akhir perundingan itu Umar bin'l-Khattab pergi
	menemui Abu Bakr dan terjadi percakapan berikut ini:
 	Umar: "Abu Bakr, bukankah dia Rasulullah?"
 	Abu Bakr: "Ya, memang!"
 	Umar: "Bukankah kita ini Muslimin?"
 	Abu Bakr: "Ya, memang!"
 	Umar: "Kenapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita?"
 	Abu Bakr: "Umar, duduklah di tempatmu. Aku bersaksi, bahwa dia
	Rasulullah."
 
	Setelah  itu  Umar  kembali menemui Muhammad. Diulangnya
	pembicaraan itu kepada Muhammad dengan perasaan geram dan
	kesal. Tetapi hal ini tidak mengubah kesabaran dan keteguhan
	hati Nabi. Paling banyak yang dikatakannya  pada  akhir
	pembicaraannya dengan Umar itu ialah:
 
	"Saya  hamba  Allah dan RasulNya. Saya takkan melanggar
	perintahNya, dan Dia tidak akan menyesatkan saya."
 
	                 			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1