Akhlak Rasulullah Test

 [Rupa & Ciri-Cirinya | Kebagusan Ahlaknya | Pakaiannya | Makanannya | Perkataan & Ketawanya ]

Adab Kehidupan & Ahlak Kenabian

Sesungguhnya adab kesopanan dzhiriah adalah merupakan tanda adab kesopanan bathiniah. Dan contoh terbaik telah ada pada diri Rasulullah SAW. Allah ta’ala mengajarkan adab kepada Rasulullah SAW dengan Al-qur’an. Allah SWT menurunkan AL-Qur’an dan diberikanNya pengajaran adab kesopanan dengan AL-Qur’an. Maka Akhlaqnya itu akhlaq Al-Qur’an.

1.     Rasulullah SAW banyak merendahkan diri dan bermohon. Selalu minta kepada Allah supaya menghiaskannya dengan kebagusan adab dan kemuliaan budi pekerti. Ia mengucapkan dalam doanya,”Allahumma hass-sin khalqii wa khuluqii (Wahai Allah Tuhanku baguskanlah kejadianku dan akhlaqku)”.
“Allahumma jan-nibnii munkaraatil-akhlaaq (Wahai Allah Tuhanku, Jauhkanlah aku dari akhlaq yang munkar/budi pekerti yang tiada baik)”.

2.     Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sabar, paling berani, paling adil, paling menjaga diri.

3.     Tiada sekali tangannya menyentuh tangan wanita yang tiada dimilikinya selain budak atau ikatan perkawinan atau wanita itu mahramnya (yang haram dikawini)

4.     Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemurah. Tidak bermalam dinar dan dirham padanya. Kalau ada kelebihan sesuatu dan tidak didapatinya orang yang akan diberikannya dan tiba-tiba datang malam, maka ia tidak akan pulang ke rumahnya sebelum terlepas uang itu daripadanya kepada orang yang memerlukannya.

5.     Ia tidak mengambil dari apa yang dianugerahkan Allah selain untuk makanan setahunnya saja, apa yang mudah diperoleh dari kurma kering (tamar) dan sya’ir (bentuknya seperti padi). Selebihnya diletakkan pada sabilillah. Tiada yang meminta sesuatu daripadanya, melainkan diberinya

6.     Rasulullah SAW menempel sandalnya, menampak kainnya dan mengurus kepentingan keluarganya. Beliau memotong daging bersama keluarganya.

7.     Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat pemalu. Tidak tetap pandangannya pada muka seseorang.

8.     Rasulullah SAW memperkenankan undangan budak dan orang merdeka

9.     Rasulullah SAW menerima hadiah walaupun seteguk air dan sepaha kelinci. Dan membalas hadiah itu dan memakannya.

10.  Rasulullah SAW tidak memakan harta sedekah dan tidak merasa sombong untuk memperkenankan panggilan budak dan orang miskin.

11.  Beliau marah karena Allah, dan tidak marah untuk dirinya sendiri.

12.  Beliau menjalankan kebenaran walaupun kemelaratannya kembali kepada dirinya sendiri atau kepada sahat-sahabatnya. Dikemukakan kepadanya, supaya meminta pertolongan dari orang musyrik. Sedangkan beliau dalam jumlah yang sedikit dan memerlukans atu orang yang akan menambahkan bilangan orang yang ada bersamanya. Beliau menolak dan bersabda,”Ana laa antashiru bi musyrik (Aku tiada meminta tolong dengan orang musyrik)” (Muslim dari Aisyah)

13.  Rasulullah SAW mengikat batu atas perutnya. Sekali dari karena lapar dan sekali karena beliau makan apa yang ada. Beliau tidak menolak apa yang diperolehnya. Dan tiada menolak makanan halal.

14.  Beliau tidak makan dengan duduk bersandar dan tidak diatas meja.

15.  Sapu tangannya adalah kedua telapak kakinya (habis makan tangan itu disapu pada telapak kaki)

16.  Beliau tiada kenyang dari roti gandum tiga hari berturut-turut sehingga beliau wafat, karena mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Tidak karena kemiskinan dan tidak karena kekikiran.

17.  Beliau berkenan hadir pada walimah perkawinan, mengunjungi orang sakit walau sampai ke ujung Madinah, menghadiri jenazah.

18.  Beliau berjalan sendirian diantara musuh-musuhnya tanpa pengawalan

19.  Beliau adalah manusia yang paling merendah diri (tawadlu’), paling tenang dengan tidak menyombong.

20.  Beliau paling bijak berbicara dan tidak berpanjang-panjang.

21.  Beliau paling baik kegembiraannya

22.  Beliau tidak terganggu urusan dunia

23.  Beliau memakai apa yang diperolehnya, mengendarai apa yang mungkin

24.  Beliau suka kepada bau-bauan, dan tidak menyukai bau yang kurang baik

25.  Beliau duduk bersama orang miskin

26.  Beliau memuliakan orang-orang yang mempunyai akhlaq utama.

27.  Beliau berjinak-jinak hati dengan kaum bangsawan, dengan berbuat baik kepada mereka

28.  Beliau menyambung tali silaturrahim, tanpa melebihkan orang yang lebih utama dari mereka

29.  Beliau tidak bermasam muka dna tidak bercakap-cakap kepada seseorang

30.  Beliau menerima halangan dari orang yang berhalangan kepadanya.

31.  Beliau bergurau dan tidak mengatakan selaind ari yang benar

32.  Beliau ketawa tanpa terbahak-bahak

33.  Beliau melihat permainan yang mubah, tiada beliau menantangnya

34.  Beliau berlomba-lomba dengan keluarganya

35.  Beliau sabar kepada orang yang meninggikan suaranya kepadanya

36.  Beliau minum bersama keluarganya dari susu unta dan kambing yang dimilikinya

37.  Beliau tidak meninggi kepada hamba sahayanya baik lelaki maupun wanita terhadap makanan dan pakaian

38.  Tidak ada waktu beliau yang berlalu pada bukan amalan karena Allah SWT atau pada perbuatan yang tidak boleh tidak dmei kebaikan dirinya

39.  Beliau keluar ke kebun-kebun sahabatnya

40.  Beliau tidak menghina orang miskin karena kemiskinan dan kelemahannya

41.  Beliau tidak takut kepada raja karena kerajaannya

42.  Beliau mengajak si ini dan si itu kepada Allah, ajakan yang sama

43.  Beliau tidak memaki seseorang dari orang mukmin dengan suatu makian melainkan beliau jadikan kafarat dan rakhmat kepada makian itu untuk orang tersebut

44.  Beliau tiada sekali-kali mengutuk wanita dan pelayan dengan suatu kutukan

45.  Beliau tidak pernah memukul seseorang deng tangannya kecuali memukul pada jalan Allah SWT.

46.  Beliau tidak sekali-kali menaruh dendam dari sesuatu yang diperbuat orang kepada beliau, kecuali melanggar kehormatan Agama Allah. Tiada sekali-kali apa yang diminta beliau memilih diantara dua urusan melainkan beliau memilih yang termudah, kecuali ada padanya dosa dan memutuskan silaturrahim

47.  Tidak datang seseorang padanya baik orang merdeka atau budak laki dan perempuan, melainkan beliau bangun berdiri untuk memenuhi hajat keperluan orang itu

48.  Beliau memulai salam dengan orang yang ditemuinya

49.  Sesiapa yang bersoal jawab dengan beliau dengan beliau karena keperluan, niscaya beliau sabar menyabar dengan orang itu, sehingga orang itu yang pergi

50.  Beliau jika bertemu dengan sahabatnya maka beliau memulai dengan berjabatan tangan, kemudian beliau mengambil tangannya lalu menjerejakkannya, dan memegangnya erat-erat

51.  Beliau tiada berdirid an duduk kecuali dengan zikir kepada Allah

52.  Tiada seseorang duduk di tempatnya dimana beliau sedang shalat, melainkan beliau mempercepat sholatnya, dan terus menghadapi orang tersebut seraya bertanya,”Apakah engkau mempunyai keperluan?”. Apabila orang itu telah selesai dari keperluannya maka Nabi SAW kembali lagi pada sholatnya

53.  Beliau menegakkan kedua betisnya pada kebanyakan duduknya. Dan memegang kedua tangannya diatas kedua betis itu, menyerupai kain yang mengikatnya

54.   Tidak dapat dibedakan tempat duduknya dengan tempat duduk sahabat-sahabatnya karena dimana saja ada tempat duduk terluang, beliau langsung duduk disitu.

55.  Beliau tidak sekali-kali memanjangkan kakinya diantara sahabatnya sehingga tiada menyempitkan seseorang. Kecuali tempat itu lapang, tidak sempit. Kebanyakan duduknya menghadap kiblat

56.  Beliau memuliakan siapa saja yang masuk ke tempatnya. Sehingga kadang-kadang beliau bentangkan kainnya untuk diduduki orang yang tiada hubungan kefamilian dan susuan dengan beliau

57.  Beliau mengutamakan orang yang masuk ke tempatnya dengan memberikan kasur yang diduduki. Jika orang itu enggan menerimanya, niscaya beliau berazam, sehingga orang itu menerimanya. Dan semau orang di hadapan Nabi merasa menjadi orang termulia. Sehingga Nabi memberikan kepada tiap-tiap orang yang duduk, bahagian dari wajahnya yang mulia. Sehinggan tempat duduknya, pendengarannya, pembicaraannya, kelemah-lembutannya, kebagusannya, dan penghadapannya, adalah untuk orang yang duduk itu

58.  Majelis Nabi SAW adalah majelis yang bersifat malu, merendahkan diri dan amanah (penuh kepercayaan). Allah berfirman,”Maka dengan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka dan kalau kiranya engkau berbudi kasar dan berhati bengis tentulah mereka akan lari dari keliling engkau”. (S. “Ali Imran, ayat 159)

59.  Rasulullah SAW memanggil sahabatnya dengan kuniah (gelar yang didahului dengan perkataan : abu, seperti Abu Abdillah atau dengan perkataan ummu, seperti ummu Kalsum) mereka, karena memuliakan mereka dan menarikkan hati mereka. Dan beliau memberi kuniah bagi orang yang tiada mempunyai kuniah. Lalu memanggil mereka dengan kuniah yang diberikan. Beliau juga memberi gelar kuniah kepada kaum wanita yang mempunyai anak, Dan wanita-wanita yang tiada beranak, beliau juga mulai memberikan kuniah. Beliau memberi kuniah kepada anak-anak sehingga lembut lembutlah hatinya.

60.  Rasulullah SAW  adalah manusia yang terjauh dari kemarahan dan yang paling lekas merelai sesuatu. Beliau manusia yang paling menyayangi manusia, manusia yang terbaik bagi manusia dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia

61.  Dalam majelis beliau, suara tidaklah dikeraskan. Dan jika beliau bangkit dari majelis, beliau membaca,”Subhanakallaahumma wa bi hamdika, asyhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika (Maha suci Engkau, wahai Allah Tuahnku dan dengan pujian kepada Engkau aku mengaku, bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, aku meminta ampun dan bertaubat kepada Engkau)”. Kemudian berliau bersabda,”Bacaan ini diajarkan kepadaku oleh Jibril as”.

62. Nabi SAW adalah manusia yang tidak lekas marah. Dan yang amat suka memberi maaf serta mampunya mengambil balasan. Anas meriwayatkan:”Bahwa seorang perempuan Yahudi datang kepada Nabi SAW membawa daging kambing yang beracun, supaya Nabi SAW memakannya. Lalu perempuan itu dibawa kepada Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepadanya tentang hal itu. Maka perempuan itu menjawab:”Aku bermaksud membunuh engkau”.
Nabi SAW menjawab,” Allah Ta’ala tiada menyerahkan kekuasaan kepada engkau atas yang demikian”.
Maka para sahabat bertanya,”Apakah tidak kami bunuh perempuan ini?”
Nabi SAW menjawab,”Jangan”. (Muslim dari Anas).
Seorang lelaki Yahudi menyihir Nabi SAW. Lalu Jibril as mengkabarkan yang demikian kepada Nabi SAW sehingga sihir itu dapat dikeluarkan (dari sumur Dzarwan) dan terlepaslah ikatannya. Dan nabi SAW memperoleh keringanan sakit karena yang demikian. Dan Nabi SAW tiada menyebutkan yang demikian kepada Yahudi itu. Dan tiada sekali-kali melahirkannya kepada Yahudi tersebut”. (An-Nasa’I dari Zaid bin Arqam dengan isnad shohih).

63. Rasulullah SAW halus kulitnya, lembut lahir dan bathinnya.

64. Diketahui pada wajahnya akan kemarahan dan kesenangannya

65. Apabila bersangatan (emosi) perasaannya, niscaya beliau banyak memegang janggutnya yang mulia

66. Beliau tidak berbicara dengan seseorang dengan apa yang tiada disukainya.
Seorang laki-laki masuk ke tempat Nabi SAW. Pada orang itu warna kuning. Lalu beliau tiada menyukai warna kuning itu. Maka beliau tidak mengatakan suatupun kepada orang itu, sampai ia keluar. Lalu beliau mengatakan kepada sebagian kaumnya yang ada di situ,”Kalau kiranya kamu mengatakan kepada orang itu tadi, supaya meninggalkan warna kuning!”
Seorang Arab Badui kencing dalam masjid di hadapan Nabi SAW. Lalu para sahabat bermaksud mencegahnya. Maka Nabi SAW bersabda,”Jangan kamu putuskan kencingnya!”
Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Badui itu,”Bahwa masjid-masjid ini tiada patut untuk sesuatu kekotoran, kencing, dan berak”. Dan pada suatu riwayat,”Dekati dia! Jangan kamu jauhkan!” (Al-Bukhari dan Muslim dari Anas).

bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan