Akhlak Rasulullah Test

 [Rupa & Ciri-Cirinya | Kebagusan Ahlaknya | Pakaiannya | Makanannya | Perkataan & Ketawanya ]

Perkataan & Ketawa Nabi SAW 

1.     Nabi SAW adalah manusia yang paling fasih tutur katanya dan yang paling enak bunyi perkataannya. Beliau bersabda,”Aku orang Arab yang terfasih” (Ath-Tabrani dari Abi Sa’id Al-Khudri, isnad dhaif). Bahwa penduduk surga berbicara dalam sorga dengan lughat (bahasa) Muhammad SAW (Al-Hakim dari Ibnu Abbas dan dipandangnya shahih).

2.     Beliau sedikit berkata-kata, mudah perkataannya. Apabila berliau bertutur kata, maka tidak berkata yang tidak perlu. Dan kata-katanya adalah seperti mutiara yang tersusun. Nabi SAW berkata-kata dengan kata-kata yang menghimpunkan segala maksud. Tiada kata-kata yang berlebihan dan teledor.

3.     Nabi SAW keras suaranya, manusia yang terbagus bunyi suaranya.

4.     Beliau lama berdiam, tiada berkata-kata pada yang tidak diperlukan. Beliau tidak mengatakan perkataan yang tidak baik (perkataan munkar). Dan tidak mengatakan pada waktu senang dan pada waktu marah selain yang benar.

5.     Beliau berkata dengan kinayah (sindiran) mengenai hal yang perlu dikatakan, perihal yang tidak disukai.

6.     Apabila beliau berdiam diri, lalu teman-teman duduknya berkata-kata. Dan beliau tidak berebutan pada pembicaraan.

7.     Beliau memberi pengajaran dengan sungguh-sungguh dan nasehat. Beliau bersabda,”Laa tadl-ribul Qur-aana ba’dlahu bi-ba’-dlin fa-innahu unzila ‘alaa wujuuh (Janganlah kamu memukul AL-Qur’an, sebahagiannya dipukul dengan sebahagian yang lain, karena sesungguhnya AL-Qur'’n diturunkan atas beberapa wajah (bentuk) pengertian) (Ath-Thbarani dari Abdullah bin 'Amr dengan isnad baik)

8.     Rasulullah SAW adalah manusia yang terbanyak senyum dan ketawa di muka sahabt-sahabatnya. Kadan, beliau ketawa, sehingga tampaklah gigi gerahamnya. Dan adalah ketawa sahabatnya disisinya itu tersenyum, karena mengikuti dan memuliakannya. Rasulullah SAW apabila gembira dan senang, sebaik-baik manusia dalam kesenangan.

9.     Kalau beliau memberi pengajaran niscaya beliau memberi pengajaran dengan sungguh-sungguh. Dan kalau beliau marah, maka tiadalah kemarahannya itu selain karena Allah, yang tidak ada yang dapat menghalangi kemarahannya.

10.  Apabila terjadi sesuatu urusan, beliau menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dan beliau melepaskan diri dari urusan itu dengan daya dan tenaga dan memohonkan turun petunjuk (hidayah) Allah. Beliau mendoa,”Allahumma arinil haqqa haqqan fa-attabi-‘ahu wa-arinil- munkara munkaran war-zuqnij-tinaa-bahu wa-a-‘idz-nii min an yasy-tabiha ‘alayya fa-attabi-‘a hawaaya bighairi hudan minka waj-‘al-hawaaya taba-‘an lithaa-‘atika wa khudz-ridlaa nafsika min nafsii fii ‘aafiyatin wah-diini limaa akhtalifu fiihi minal-haqqi-bi-idznika innaka tahdii man tasyaa-u ilaa shitaathin mustaqiim (Wahai Allah Tuhanku! Perlihatkanlah akan aku kebenaran itu kebenaran, lalu aku mengikutinya. Perlihatkan aku kemunkaran itu kemunkaran dan anugerahilah aku menjauhkannya! Lindungilah akan aku daripada yang meragukan atasku, lalu aku mengikuti hawa nafsuku, tanpa petunjuk daripada Engkau! Jadikanlah hawa nafsuku patuh menthaa’ti-Mu Ambillah kerelaan diri Engkau dari diriku pada ke-afiatan! Dan tunjukilah aku bagi kebenaran yang aku perselisihkan padanya, dengan keizinan Engkau! Bahwasanya Engkau menunjuki siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus) (Al-Mustaghfari dari Abu Hurairah)

 

bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan