Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 ]

	BAGIAN KESEBELAS: TAHUN PERTAMA DI YATHRIB1       (2/4)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Orang yang begitu mulia, sangat rendah hati, orang yang penuh
	kasih sayang, selalu memenuhi janji, sifatnya yang pemurah,
	selalu  terbuka  bagi si miskin, bagi orang yang hidup
	menderita, ini juga yang memberikan kewibawaan kepadanya
	terhadap penduduk Yathrib. Dan semua ini telah sampai kepada
	suatu ikatan perjanjian persahabatan dan persekutuan serta
	menetapkan adanya kebebasan beragama. Perjanjian ini - menurut
	hemat kita - merupakan suatu dokumen politik yang patut
	dikagumi sepanjang sejarah. Dan fase yang dialami dalam
	sejarah hidup Rasul ini belum pernah dialami oleh seorang nabi
	atau rasul lain. Pernah ada Isa, ada Musa, ada nabi-nabi yang
	lain sebelum itu. Mereka terbatas hanya pada dakwah agama
	saja. Mereka menyampaikan itu kepada orang dengan jalan
	berdebat, dengan jalan mujizat. Sesudah itu mereka tinggalkan
	ditangan para penguasa yang kemudian, dan untuk menyiarkan
	dakwahnya itu harus dilakukan dengan kekuatan politik dan
	membela kebebasan orang yang sudah beriman kepadanya itu
	dengan kekuatan senjata yang disertai peperangan pula. Agama
	Kristen disiarkan oleh murid-muridnya yang kemudian sesudah
	Isa. Mereka dan pengikut-pengikut  mereka  masih  selalu
	mengalami siksaan. Baru setelah ada raja-raja yang cenderung
	kepada agama ini, ia dilindunginya dan disiarkan. Begitu juga
	halnya dengan agama lain, di dunia Timur ataupun di Barat.
 
	Sebaliknya Muhammad, tersebarnya Islam serta menangnya misi
	kebenaran itu harus berada ditangannya. Ia menjadi Rasul,
	menjadi negarawan, pejuang dan penakluk. Semua itu demi Allah,
	demi misi kebenaran, yang oleh karenanya ia diutus. Dalam hal
	ini  semua,  sebenarnya dia adalah orang besar, lambang
	kesempurnaan insani par exellence dalam arti kata  yang
	sebenarnya.

	Antara kaum Muhajirin dan Anshar dengan orang-orang Yahudi,
	Muhammad membuat suatu perjanjian tertulis  yang  berisi
	pengakuan atas agama mereka dan harta-benda mereka, dengan
	syarat-syarat timbal balik, demikian bunyinya:
 
	"Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang. Surat Perjanjian
	ini dari Muhammad - Nabi; antara orang-orang beriman dan kaum
	Muslimin dari kalangan Quraisy dan Yathrib serta yang mengikut
	mereka dan menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka;
	bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain.
 
	"Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menurut
	adat  kebiasaan  baik yang berlaku2 di kalangan mereka,
	bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah3 antara
	sesama mereka dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan
	cara yang baik dan adil diantara sesama orang-orang beriman.
 
	"Bahwa Banu Auf adalah tetap menurut adat kebiasaan baik
	mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah
	seperti yang sudah-sudah. Dan setiap golongan harus menebus
	tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara
	sesama orang-orang beriman."
 
	Kemudian disebutnya tiap-tiap suku4 Anshar itu serta keluarga
	tiap  puak:  Banu'l-Harith,  Banu  Saida,  Banu  Jusyam,
	Banu'n-Najjar, Banu 'Amr b. 'Auf dan Banu'n-Nabit. Selanjutnya
	disebutkan,
 
	"Bahwa  orang-orang  yang beriman tidak boleh membiarkan
	seseorang yang menanggung beban hidup dan hutang yang berat
	diantara sesama mereka. Mereka harus dibantu dengan cara yang
	baik dalam membayar tebusan tawanan atau membayar diat.
 
	"Bahwa seseorang yang beriman tidak boleh mengikat janji dalam
	menghadapi mukmin lainnya.
 
	"Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa harus melawan
	orang yang melakukan kejahatan diantara mereka sendiri, atau
	orang  yang  suka melakukan perbuatan aniaya, kejahatan,
	permusuhan atau berbuat kerusakan diantara orang-orang beriman
	sendiri, dan mereka semua harus sama-sama melawannya walaupun
	terhadap anak sendiri.
 
	"Bahwa seseorang yang beriman tidak boleh membunuh sesama
	mukmin lantaran orang kafir untuk melawan orang beriman.
 
	"Bahwa jaminan Allah itu satu: Dia melindungi yang lemah
	diantara mereka.
 
	"Bahwa orang-orang yang  beriman  itu  hendaknya  saling
	tolong-menolong satu sama lain.
 
	"Bahwa barangsiapa dari kalangan Yahudi yang menjadi pengikut
	kami, ia berhak mendapat pertolongan dan persamaan; tidak
	menganiaya atau melawan mereka
 
	"Bahwa persetujuan damai orang-orang beriman itu satu; tidak
	dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri dengan
	meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan
	Allah. Mereka harus sama dan adil adanya.
 
	"Bahwa setiap orang yang berperang bersama kami, satu sama
	lain harus saling bergiliran.
 
	"Bahwa orang-orang beriman itu harus saling membela terhadap
	sesamanya yang telah tewas di jalan Allah.
 
	"Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa hendaknya berada
	dalam pimpinan yang baik dan lurus.
 
	"Bahwa orang tidak dibolehkan melindungi harta-benda atau jiwa
	orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang beriman.
 
	"Bahwa barangsiapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah
	dengan cukup bukti maka ia harus mendapat balasan yang
	setimpal kecuali bila keluarga si terbunuh sukarela (menerima
	tebusan).
 
	"Bahwa orang-orang yang beriman harus menentangnya semua dan
	tidak dibenarkan mereka hanya tinggal diam.
 
	"Bahwa seseorang yang beriman yang telah mengakui isi piagam
	ini dan percaya kepada Allah dan kepada hari kemudian, tidak
	dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya, dan
	bahwa barangsiapa yang menolongnya atau melindunginya, ia akan
	mendapat kutukan dan murka Allah pada hari kiamat, dan tak ada
	sesuatu tebusan yang dapat diterima.
 
	"Bahwa bilamana diantara kamu timbul perselisihan tentang
	sesuatu masalah yang bagaimanapun, maka kembalikanlah itu
	kepada Allah dan kepada Muhammad - 'alaihishshalatu wassalam.
 
	"Bahwa  orang-orang  Yahudi  harus  mengeluarkan  belanja
	bersama-sama orang-orang beriman selama mereka masih dalam
	keadaan perang.
 
	"Bahwa orang-orang Yahudi Banu Auf adalah satu umat dengan
	orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang
	pada  agama  mereka,  dan orang-orang Islampun hendaknya
	berpegang pada agama mereka pula, termasuk pengikut-pengikut
	mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang melakukan
	perbuatan aniaya dan durhaka. Orang semacam ini hanyalah akan
	menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri.
 
	"Bahwa  terhadap orang-orang Yahudi Banu'n-Najjar, Yahudi
	Banu'l-Harith, Yahudi Banu Sa'ida, Yahudi Banu-Jusyam, Yahudi
	Banu Aus, Yahudi Banu Tha'laba, Jafna dan Banu Syutaiba5
	berlaku sama seperti terhadap mereka sendiri.
 
	"Bahwa tiada seorang dari mereka itu boleh keluar kecuali
	dengan ijin Muhammad s.a.w.
 
	"Bahwa seseorang tidak boleh dirintangi menuntut haknya karena
	dilukai; dan barangsiapa yang diserang ia dan keluarganya
	harus berjaga diri, kecuali jika ia menganiaya. Bahwa Allah
	juga yang menentukan ini.
 
	"Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung  nafkah
	mereka sendiri dan kaum Musliminpun berkewajiban menanggung
	nafkah mereka sendiri pula. Antara mereka harus ada tolong
	menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang pihak
	yang mengadakan piagam perjanjian ini.
 
	"Bahwa   mereka   sama-sama   berkewajiban,   saling
	nasehat-menasehati dan saling berbuat kebaikan dan menjauhi
	segala perbuatan dosa.
 
	"Bahwa seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan salah
	terhadap sekutunya, dan bahwa yang harus ditolong ialah yang
	teraniaya.
 
	"Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan belanja
	bersama orang-orang beriman selama masih dalam keadaan perang.
 
	"Bahwa kota Yathir adalah kota yang dihormati bagi orang yang
	mengakui perjanjian ini.
 
	"Bahwa tetangga itu seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu
	dan diperlakukan dengan perbuatan jahat.
 
	"Bahwa tempat yang dihormati itu tak boleh didiami orang tanpa
	ijin penduduknya.
 
	"Bahwa bila diantara orang-orang yang mengakui perjanjian ini
	terjadi suatu perselisihan yang dikuatirkan akan menimbulkan
	kerusakan, maka tempat kembalinya kepada Allah dan kepada
	Muhammad Rasulullah -s.a.w. - dan bahwa Allah bersama orang
	yang teguh dan setia memegang perjanjian ini
 
	"Bahwa melindungi orang-orang Quraisy atau menolong mereka
	tidak dibenarkan.
 
	"Bahwa antara mereka harus saling membantu melawan orang yang
	mau menyerang Yathrib ini. Tetapi apabila telah  diajak
	berdamai maka sambutlah ajakan perdamaian itu.
 
	"Bahwa apabila mereka diajak berdamai, maka orang-orang yang
	beriman wajib menyambutnya, kecuali  kepada  orang  yang
	memerangi agama. Bagi setiap orang, dari pihaknya sendiri
	mempunyai bagiannya masing-masing.
 
	"Bahwa orang-orang Yahudi Aus, baik diri mereka sendiri atau
	pengikut-pengikut mereka mempunyai kewajiban seperti mereka
	yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini dengan segala
	kewajiban  sepenuhnya dari mereka yang menyetujui naskah
	perjanjian ini.
 
	"Bahwa kebaikan itu bukanlah kejahatan dan bagi orang yang
	melakukannya hanya akan memikul sendiri akibatnya. Dan bahwa
	Allah bersama pihak yang benar dan patuh menjalankan isi
	perjanjian ini
 
	"Bahwa orang tidak akan melanggar isi perjanjian ini, kalau ia
	bukan orang yang aniaya dan jahat.
 
	"Bahwa barangsiapa yang keluar atau tinggal dalam kota Medinah
	ini, keselamatannya tetap terjamin, kecuali orang yang berbuat
	aniaya dan melakukan kejahatan.
 
	"Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat kebaikan dan
	bertakwa."
 
	Inilah dokumen politik yang telah diletakkan Muhammad sejak
	seribu tiga ratus lima puluh tahun yang lalu dan yang telah
	menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan
	pendapat; tentang keselamatan harta-benda dan larangan orang
	melakukan kejahatan. Ia telah membukakan pintu baru dalam
	kehidupan politik dan peradaban dunia masa itu. Dunia, yang
	selama ini hanya menjadi permainan tangan tirani, dikuasai
	oleh kekejaman  dan  kehancuran  semata.  Apabila  dalam
	penandatanganan dokumen ini orang-orang Yahudi Banu Quraiza,
	Banu'n-Nadzir dan Banu Qainuqa tidak ikut serta, namun tidak
	selang lama sesudah itu merekapun mengadakan perjanjian yang
	serupa dengan Nabi.
 
	Demikianlah, seluruh kota Medinah dan  sekitarnya  telah
	benar-benar jadi terhormat bagi seluruh penduduk. Mereka
	berkewajiban mempertahankan kota ini dan mengusir setiap
	serangan yang datang dari luar. Mereka harus bekerja sama
	antara sesama mereka guna menghormati segala hak dan segala
	macam kebebasan yang sudah disetujui bersama dalam dokumen ini
 
	Muhammad sudah cukup merasa lega dengan hasil demikian ini.
	Kaum Musliminpun merasa tenteram menjalankan kewajiban agama
	mereka, baik dalam berjamaah ataupun sendiri-sendiri.

	Mereka  tidak lagi kuatir ada gangguan atau akan takut
	difitnah. Ketika itulah Muhammad menyelesaikan perkawinannya
	dengan Aisyah bt. Abi Bakr, yang waktu itu baru berusia
	sepuluh atau sebelas tahun. Ia adalah seorang gadis yang
	lemah-lembut dengan air muka yang manis dan sangat disukai
	dalam pergaulan. Ketika itu ia sedang menjenjang remaja
	puteri,  mempunyai kegemaran bermain-main dan bersukaria.
	Pertumbuhan badannya baik sekali.
 
	Pertama ia pindah ke tempatnya yang sekarang di samping tempat
	Sauda di sisi mesjid, ia melihat Muhaminad adalah seorang ayah
	yang penuh kasih-sayang, seorang suami yang penuh cintakasih.
	Ia tidak keberatan ikut bermain-main dengan barang-barang
	mainannya itu. Dengan itu Aisyah telah menghiburnya pula dari
	pikiran yang berat-berat yang selalu menjadi bebannya karena
	suasana politik Yathrib yang kini sudah mulai diarahkan dengan
	sebaik-baiknya itu.

	Dalam  suasana  kaum Muslimin yang sudah mulai tenteram
	menjalankan tugas-tugas agama itu, pada waktu itu kewajiban
	zakat dan puasa mulai pula dijalankan hukumnya. Di Yathrib
	inilah Islam mulai menemukan kekuatannya. Ketika Muhammad
	sampai di Medinah, bila ketika itu waktu-waktu sembahyang
	sudah tiba, orang berkumpul bersama-sama tanpa dipanggil. Lalu
	terpikir  akan  memanggil  orang  bersembahyang  dengan
	mempergunakan terompet seperti orang-orang Yahudi. Tetapi dia
	tidak menyukai terompet itu. Lalu dianjurkan mempergunakan
	genta, yang akan dipukul waktu sembahyang, seperti dilakukan
	oleh orang-orang Nasrani.
 
	Tetapi kemudian sesudah ada saran dari Umar dan sekelompok
	Muslimim - menurut satu sumber, - atau dengan perintah Tuhan
	melalui wahyu, menurut sumber lain - penggunaan genta inipun
	dibatalkan dan diganti dengan azan. Selanjutnya diminta kepada
	Abdullah b. Zaid b. Tha'laba:
 
	"Kau pergi dengan Bilal dan bacakan kepadanya - maksudnya teks
	azan - dan suruh dia menyerukan azan itu, sebab suaranya lebih
	merdu dari suaramu."

	Di samping mesjid ada sebuah rumah kepunyaan seorang wanita
	dari Banu'n-Najjar yang lebih tinggi dari mesjid. Bilal naik
	keatas rumah itu lalu menyerukan azan. Dengan demikian, setiap
	hari di waktu fajar seluruh penduduk Yathrib mendengar seruan
	bersembahyang itu diucapkan dengan alunan suara yamg indah dan
	lembut sekali, yang ditujukan Bilal ke segenap penjuru, dan
	menggema ke telinga pendengarnya:
 
	"Allahu Ahbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illa Allah
	Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayy 'ala' sh-shala hayy
	'ala'l-falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa
	Allah." (Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Aku bersaksi tak
	ada tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah
	Utusan Allah. Marilah sembahyang. Marilah mencapai kemenangan.
	Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tak ada tuhan selain
	Allah).
 
	Dengan demikian ini rasa takut yang selama ini membayangi kaum
	Muslimin telah berubah jadi aman dan tenteram. Yathrib kini
	telah menjadi Madinat'r-Raslll - menjadi Kota - Rasulullah.
	Penduduk kota ini yang bukan Islam sudah pula merasakan adanya
	kekuatan kaum Muslimin - suatu kekuatan yang bersumber dari
	lubuk  hati yang sudah mengenal pengorbanan, yang sudah
	mengalami pelbagai macam penderitaan, demi membela iman. Kini
	mereka memetik buahnya, buah kesabaran dan ketabahan hati.
	Mereka merasakan adanya kebebasan  beragama  yang  telah
	ditentukan Islam itu dan bahwa tidak ada kekuasaan seseorang
	atas manusia lain, dan bahwa agama hanya bagi Allah semata,
	hanya kepadaNya adanya pengabdian itu. Di hadapan Tuhan semua
	manusia itu sama. Balasan yang akan mereka terima sesuai
	dengan perbuatan yang mereka lakukan dan dengan niat yang
	telah mendorong perbuatan itu.
 
	Sekarang jalan sudah terbuka di hadapan Muhammad  dalam
	menyebarkan ajaran-ajarannya itu. Dan biarlah pribadinya dan
	segala tingkah lakunya yang akan menjadi teladan tertinggi
	dalam ajaran-ajarannya itu. Dan biarlah ini pula yang akan
	menjadi batu pertama dalam pembinaan peradaban Islam.
 
	Batu pertama ini ialah persaudaraan umat manusia: persaudaraan
	yang akan mengakibatkan seseorang tidak sempurna imannya
	sebelum ia dapat mencintai saudaranya seperti  mencintai
	dirinya sendiri dan sebelum persaudaraan demikian itu dapat
	mencapai kebaikan dan rasa kasih-sayang tanpa suatu sikap
	lemah dan mudah menyerah. Ada orang yang bertanya kepada
	Muhammad; "Perbuatan apakah yang baik dalam Islam?" Dijawab:
	"Sudi memberi makan dan memberi salam kepada orang yang
	kaukenal dan yang tidak kaukenal."

	Dalam khutbah pertama yang diucapkannya di Medinah ia berkata:
	"Barangsiapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka
	sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau
	itupun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik. Sebab
	dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan sepuluh kali lipat."
	Dan dalam khutbahnya yang kedua dikatakannya: "Beribadatlah
	kamu sekalian kepada Allah dan janganlah mempersekutukanNya
	dengan apapun. Benar-benar takutlah kamu kepadaNya. Hendaklah
	kamu jujur terhadap Allah tentang apa yang kamu katakan baik
	itu; dan dengan ruh Allah hendaklah kamu sekalian saling
	cinta-mencintai. Allah sangat murka  kepada  orang  yang
	melanggar janjinya sendiri."
 
	Dengan kata-kata ini dan yang semacam ini ia berbicara dengan
	sahabat-sahabatnya itu, ia berkhutbah di mesjid kepada orang
	banyak,  sambil  bersandar pada batang pohon kurma yang
	dijadikan penopang atap mesjid itu, yang kemudian lalu disuruh
	buatkan mimbar terdiri dari tiga tangga. Waktu menyampaikan
	khutbah ia berdiri pada tangga pertama, dan pada tingkat
	tangga kedua di waktu ia duduk.
 
	Bukan hanya kata-katanya itu saja yang menjadi sendi ajaran
	adanya persaudaraan demikian itu, yang dalam peradaban Islam
	merupakan  bagian  yang  penting  sekali, melainkan juga
	perbuatannya serta teladan yang diberikannya adalah contoh
	persaudaraan dalam bentuknya yang benar-benar sempurna. Dia
	adalah Rasulullah - Utusan Allah; tapi  tidak  mau  ia
	menampakkan diri dalam gaya orang berkuasa, atau sebagai raja
	atau pemegang kekuasaan duniawi. Kepada sahabat-sahabatnya ia
	berkata: "Jangan aku dipuja, seperti orang-orang Nasrani
	memuja anak Mariam. Aku adalah hamba Allah. Sebutkan sajalah
	hamba Allah dan RasulNya."
 
	Sekali pernah ia mendatangi sekelompok sahabat-sahabatnya
	sambil bertelekan pada sebatang tongkat. Mereka  berdiri
	menyambutnya. Tapi dia berkata: "Jangan kamu berdiri seperti
	orang-orang asing yang mau saling diagungkan.
 
	Apabila ia mengunjungi sahabat-sahabatnya iapun duduk dimana
	saja  ada  tempat  yang  terluang.  Ia  bergurau dengan
	sahabat-sahabatnya, bergaul dengan mereka, diajaknya mereka
	bercakap-cakap, anak-anak merekapun diajaknya bermain-main dan
	didudukkannya mereka itu dipangkuannya. Dipenuhinya undangan
	yang datang dari orang merdeka atau dari si budak dan si
	miskin. Dikunjunginya orang yang sedang sakit, yang jauh
	tinggal di sana, di ujung kota. Orang yang datang minta maaf
	dimaafkannya. Dan ia yang memulai memberi salam kepada orang
	yang dijumpainya. Ia yang lebih dulu mengulurkan tangan
	menjabat sahabat-sahabatnya. Apabila ada orang yang menunggu
	ia sedang salat, dipercepatnya sembahyangnya lalu ditanyanya
	orang itu akan keperluannya. Sesudah itu kembali lagi ia
	meneruskan ibadatnya. Baik hati ia kepada setiap orang dan
	selalu senyum. Dalam rumah-tangga, ia ikut memikul beban
	keluarga: ia mencuci pakaian, menambalnya dan memerah susu
	kambing. Ia juga yang menjahit terompahnya, menolong dirinya
	sendiri dan mengurus unta. Ia duduk makan bersama dengan
	bujang, ia juga mengurus keperluan orang yang lemah, yang
	menderita dan orang miskin. Apabila ia melihat seseorang yang
	sedang dalam kebutuhan ia dan keluarganya mengalah, sekalipun
	mereka  sendiri  dalam kekurangan, tak ada sesuatu yang
	disimpannya untuk besok; sehingga tatkala ia wafat, baju
	besinya sedang tergadai di tangan seorang Yahudi - karena
	untuk keperluan belanja keluarganya. Sangat rendah hati ia,
	selalu memenuhi janji. Tatkala ada sebuah delegasi dari pihak
	Najasi datang, dia sendiri yang melayani mereka, sehingga
	sahabat-sahabat menegurnya:
 
	"Sudah cukup ada yang lain," kata sahabat-sahabatnya itu.
 
	"Mereka sangat menghormati sahabat-sahabat kita," katanya.
	"Saya ingin membalas sendiri kebaikan mereka.
 
	                  (bersambung ke bagian 3/4)
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1