Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

BAGIAN KETIGA: 

MUHAMMAD DARI KELAHIRAN SAMPAI PERKAWINANNYA

Perkawinan Abdullah dengan Aminah - 52; Abdullah wafat - 53; Muhammad lahir - 53; Disusukan oleh Keluarga Sa'd - 56; Kisah dua malaikat dan pembedahan dada - 57; Lima tahun selama tinggal di pedalaman - 60 ; Di bawah asuhan Abd'l-Muttalib - 60; Aminah wafat - 61; Abd'l-Muttalib wafat - 62; Di bawah asuhan Abu Talib - 63; Pergi ke Suria dalam usia duabelas tahun - 63; Perang Fijar - 65; Menggembala kambing - 68; Ke Suria membawa dagangan Khadijah -71; Perkawinannya dengan Khadijah- 73

	
	Usia Abd'l-Muttalib sudah hampir mencapai tujuhpuluh tahun
	atau  lebih  tatkala Abraha mencoba menyerang Mekah dan
	menghancurkan Rumah Purba. Ketika itu umur Abdullah anaknya
	sudah duapuluh empat tahun, dan sudah tiba masanya dikawinkan.
	Pilihan Abd'l-Muttalib jatuh kepada Aminah bint Wahb bin Abd
	Manaf bin Zuhra, - pemimpin suku Zuhra ketika itu yang sesuai
	pula usianya dan mempunyai kedudukan terhormat. Maka pergilah
	anak-beranak itu hendak mengunjungi keluarga Zuhra. Ia dengan
	anaknya menemui Wahb dan melamar puterinya. Sebagian penulis
	sejarah berpendapat, bahwa ia pergi menemui Uhyab, paman
	Aminah, sebab waktu itu ayahnya sudah meninggal dan dia di
	bawah asuhan pamannya. Pada hari perkawinan Abdullah dengan
	Aminah itu, Abd'l-Muttalib juga kawin dengan Hala, puteri
	pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi dan
	yang seusia dengan dia.
	
	Abdullah dengan Aminah tinggal selama tiga hari di rumah
	Aminah, sesuai dengan adat kebiasaan Arab bila perkawinan
	dilangsungkan di rumah keluarga pengantin puteri. Sesudah itu
	mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abd'l-Muttalib. Tak
	seberapa lama kemudian Abdullahpun pergi dalam suatu usaha
	perdagangan ke Suria dengan meninggalkan isteri yang dalam
	keadaan hamil. Tentang ini masih terdapat beberapa keterangan
	yang berbeda-beda: adakah Abdullah kawin lagi selain dengan
	Aminah; adakah wanita lain yang datang menawarkan  diri
	kepadanya?   Rasanya  tak  ada  gunanya  menyelidiki
	keterangan-keterangan semacam ini. Yang pasti ialah Abdullah
	adalah seorang pemuda yang tegap dan tampan. Bukan hal yang
	luar biasa jika ada wanita lain yang ingin menjadi isterinya
	selain Aminah. Tetapi setelah perkawinannya dengan Aminah itu
	hilanglah harapan yang lain walaupun untuk sementara. Siapa
	tahu,  barangkali  mereka masih menunggu ia pulang dari
	perjalanannya ke Syam untuk menjadi isterinya di samping
	Aminah.
	
	Dalam perjalanannya itu Abdullah tinggal selama beberapa
	bulan. Dalam pada itu ia pergi juga ke Gaza dan kembali lagi.
	Kemudian ia singgah ke tempat saudara-saudara ibunya di
	Medinah sekadar beristirahat sesudah merasa letih selama dalam
	perjalanan. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah
	ke Mekah. Akan tetapi kemudian ia menderita sakit di tempat
	saudara-saudara ibunya itu. Kawan-kawannyapun pulang lebih
	dulu meninggalkan dia. Dan merekalah yang menyampaikan berita
	sakitnya itu kepada ayahnya setelah mereka sampai di Mekah.
	
	Begitu berita sampai kepada Abd'l-Muttalib ia mengutus Harith
	- anaknya yang sulung - ke Medinah, supaya membawa kembali
	bila ia sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Medinah ia
	mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan
	pula,  sebulan  sesudah  kafilahnya  berangkat ke Mekah.
	Kembalilah Harith kepada keluarganya dengan membawa perasaan
	pilu atas kematian adiknya itu. Rasa duka dan sedih menimpa
	hati Abd'l-Muttalib, menimpa hati Aminah, karena ia kehilangan
	seorang suami yang selama ini menjadi harapan kebahagiaan
	hidupnya. Demikian juga Abd'l-Muttalib sangat sayang kepadanya
	sehingga penebusannya terhadap Sang Berhala yang demikian rupa
	belum pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab sebelum itu.
	
	Peninggalan Abdullah sesudah wafat terdiri dari lima ekor
	unta, sekelompok ternak kambing dan seorang budak perempuan,
	yaitu Umm Ayman - yang kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh
	jadi  peninggalan  serupa itu bukan berarti suatu tanda
	kekayaan; tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Di
	samping itu umur Abdullah yang masih dalam usia muda belia,
	sudah mampu bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam pada
	itu ia memang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih
	hidup itu.
	
	Aminah sudah hamil, dan kemudian, seperti wanita lain iapun
	melahirkan. Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Abd'l
	Muttalib di Ka'bah, bahwa ia  melahirkan  seorang  anak
	laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah menerima
	berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira
	sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada.
	Cepat-cepat ia menemui menantunya itu, diangkatnya bayi itu
	lalu dibawanya ke Ka'bah. Ia diberi nama Muhammad. Nama ini
	tidak umum di kalangan orang Arab tapi cukup dikenal. Kemudian
	dikembalikannya bayi itu kepada ibunya. Kini mereka sedang
	menantikan orang yang akan menyusukannya dari Keluarga Sa'd
	(Banu Sa'd), untuk kemudian menyerahkan anaknya itu kepada
	salah seorang dari mereka, sebagaimana sudah menjadi adat kaum
	bangsawan Arab di Mekah.
	
	Mengenai tahun ketika Muhammad dilahirkan, beberapa ahli
	berlainan pendapat. Sebagian besar mengatakan pada Tahun Gajah
	(570 Masehi). Ibn Abbas mengatakan ia dilahirkan pada Tahun
	Gajah itu. Yang lain berpendapat kelahirannya itu limabelas
	tahun sebelum peristiwa gajah. Selanjutnya ada yang mengatakan
	ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga
	beberapa tahun sesudah Tahun Gajah. Ada yang menaksir tiga
	puluh tahun, dan ada juga yang menaksir sampai tujuhpuluh
	tahun.
	
	Juga para ahli berlainan pendapat mengenai bulan kelahirannya.
	Sebagian besar mengatakan ia dilahirkan bulan Rabiul Awal. Ada
	yang berkata lahir dalam bulan Muharam, yang lain berpendapat
	dalam bulan Safar, sebagian lagi menyatakan dalam bulan Rajab,
	sementara yang lain mengatakan dalam bulan Ramadan.
	
	Kelainan pendapat itu juga mengenai hari bulan ia dilahirkan.
	Satu pendapat mengatakan pada malam kedua Rabiul Awal, atau
	malam  kedelapan,  atau  kesembilan. Tetapi pada umumnya
	mengatakan, bahwa dia dilahirkan pada tanggal duabelas Rabiul
	Awal. Ini adalah pendapat Ibn Ishaq dan yang lain.
	
	Selanjutnya  terdapat  perbedaan  pendapat mengenai waktu
	kelahirannya, yaitu siang atau malam, demikian juga mengenai
	tempat kelahirannya di Mekah. Caussin de Perceval dalam Essai
	sur l'Histoire des  Arabes  menyatakan,  bahwa  Muhammad
	dilahirkan bulan Agustus 570, yakni Tahun Gajah, dan bahwa dia
	dilahirkan di Mekah di rumah kakeknya Abd'l-Muttalib.
	
	Pada hari ketujuh kelahirannya itu Abd'l-Muttalib  minta
	disembelihkan  unta.  Hal  ini kemudian dilakukan dengan
	mengundang makan masyarakat Quraisy. Setelah mereka mengetahui
	bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka bertanya-tanya
	mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang. "Kuinginkan
	dia akan menjadi orang yang Terpuji,1 bagi Tuhan di langit
	dan bagi makhlukNya di bumi," jawab Abd'l Muttalib.
	
	Aminah masih menunggu akan menyerahkan anaknya itu kepada
	salah seorang Keluarga Sa'd yang akan menyusukan anaknya,
	sebagaimana sudah menjadi kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab
	di  Mekah.  Adat  demikian  ini  masih  berlaku  pada
	bangsawan-bangsawan Mekah. Pada  hari  kedelapan  sesudah
	dilahirkan anak itupun dikirimkan ke pedalaman dan baru
	kembali pulang ke kota sesudah ia berumur delapan atau sepuluh
	tahun. Di kalangan kabilah-kabilah pedalaman yang terkenal
	dalam menyusukan ini di antaranya ialah kabilah Banu Sa'd.
	Sementara masih menunggu orang yang akan menyusukan itu Aminah
	menyerahkan anaknya kepada Thuwaiba, budak perempuan pamannya,
	Abu Lahab. Selama beberapa waktu ia disusukan, seperti Hamzah
	yang juga kemudian disusukannya. Jadi mereka adalah saudara
	susuan.
	
	Sekalipun Thuwaiba hanya beberapa hari saja menyusukan, namun
	ia tetap memelihara hubungan yang baik sekali selama hidupnya.
	Setelah wanita itu meninggal pada tahun ketujuh sesudah ia
	hijrah ke Medinah, untuk meneruskan hubungan baik itu ia
	menanyakan tentang anaknya yang juga menjadi saudara susuan.
	Tetapi kemudian ia mengetahui bahwa anak itu juga sudah
	meninggal sebelum ibunya.
	
	Akhirnya datang juga wanita-wanita Keluarga Sa'd yang akan
	menyusukan itu ke Mekah. Mereka memang mencari bayi yang akan
	mereka susukan. Akan tetapi mereka menghindari anak-anak
	yatim. Sebenarnya mereka masih mengharapkan sesuatu jasa dari
	sang ayah. Sedang dari anak-anak yatim sedikit sekali yang
	dapat mereka harapkan. Oleh karena itu di antara mereka itu
	tak ada yang mau mendatangi Muhammad. Mereka akan mendapat
	hasil yang lumayan bila mendatangi keluarga yang dapat mereka
	harapkan.
	
	Akan tetapi Halimah bint Abi-Dhua'ib yang pada mulanya menolak
	Muhammad, seperti yang lain-lain juga, ternyata tidak mendapat
	bayi lain sebagai gantinya. Di samping itu karena dia memang
	seorang wanita yang kurang mampu, ibu-ibu lainpun tidak
	menghiraukannya. Setelah sepakat mereka akan meninggalkan
	Mekah. Halimah berkata kepada Harith bin Abd'l-'Uzza suaminya:
	"Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa
	membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu
	dan akan kubawa juga."
	
	"Baiklah," jawab suaminya. "Mudah-mudahan karena itu Tuhan
	akan memberi berkah kepada kita."
	
	Halimah kemudian mengambil Muhammad dan dibawanya  pergi
	bersama-sama  dengan  teman-temannya  ke  pedalaman.  Dia
	bercerita, bahwa sejak diambilnya anak itu ia merasa mendapat
	berkah.  Ternak  kambingnya  gemuk-gemuk  dan  susunyapun
	bertambah. Tuhan telah memberkati semua yang ada padanya.
	
	Selama dua tahun Muhammad tinggal di sahara, disusukan oleh
	Halimah dan diasuh oleh Syaima', puterinya. Udara sahara dan
	kehidupan pedalaman yang kasar menyebabkannya cepat sekali
	menjadi besar, dan menambah indah bentuk dan pertumbuhan
	badannya. Setelah cukup dua tahun dan tiba masanya disapih,
	Halimah membawa anak itu kepada ibunya dan sesudah itu
	membawanya kembali ke pedalaman. Hal ini dilakukan karena
	kehendak ibunya, kata sebuah keterangan, dan keterangan lain
	mengatakan karena kehendak Halimah sendiri. Ia dibawa kembali
	supaya lebih matang, juga memang dikuatirkan dari adanya
	serangan wabah Mekah.
	
	Dua tahun lagi anak itu tinggal di sahara, menikmati udara
	pedalaman yang jernih dan bebas, tidak terikat oleh sesuatu
	ikatan jiwa, juga tidak oleh ikatan materi.
	
	Pada masa itu, sebelum usianya mencapai tiga tahun, ketika
	itulah terjadi cerita yang banyak dikisahkan orang. Yakni,
	bahwa sementara ia dengan saudaranya yang sebaya sesama
	anak-anak  itu sedang berada di belakang rumah di luar
	pengawasan keluarganya, tiba-tiba anak yang dari Keluarga Sa'd
	itu  kembali  pulang sambil berlari, dan berkata kepada
	ibu-bapanya: "Saudaraku yang dari Quraisy itu telah diambil
	oleh dua orang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan,
	perutnya dibedah, sambil di balik-balikan."
	
	Dan tentang Halimah ini ada juga diceritakan, bahwa mengenai
	diri dan suaminya ia berkata: "Lalu saya pergi dengan ayahnya
	ke tempat itu. Kami jumpai dia sedang berdiri. Mukanya
	pucat-pasi. Kuperhatikan dia. demikian juga ayahnya. Lalu kami
	tanyakan: "Kenapa kau, nak?" Dia menjawab: "Aku didatangi oleh
	dua orang laki-laki berpakaian putih. Aku di baringkan, lalu
	perutku di bedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Tak tahu
	aku apa yang mereka cari."
	
	Halimah dan suaminya kembali pulang ke rumah. Orang itu sangat
	ketakutan, kalau-kalau anak itu sudah kesurupan. Sesudah itu,
	dibawanya anak itu kembali kepada ibunya di Mekah. Atas
	peristiwa ini Ibn Ishaq membawa sebuah Hadis Nabi sesudah
	kenabiannya. Tetapi dalam menceritakan peristiwa ini Ibn Ishaq
	nampaknya hati-hati sekali dan  mengatakan  bahwa  sebab
	dikembalikannya kepada ibunya bukan karena cerita adanya dua
	malaikat itu, melainkan - seperti cerita Halimah kepada Aminah
	- ketika ia di bawa pulang oleh Halimah sesudah disapih, ada
	beberapa orang Nasrani Abisinia memperhatikan Muhammad dan
	menanyakan  kepada  Halimah tentang anak itu. Dilihatnya
	belakang anak itu, lalu mereka berkata:
	
	"Biarlah kami bawa anak ini kepada raja kami di negeri kami.
	Anak ini akan menjadi orang penting. Kamilah yang mengetahui
	keadaannya." Halimah lalu cepat-cepat menghindarkan diri dari
	mereka dengan membawa anak itu. Demikian juga cerita yang
	dibawa oleh Tabari, tapi ini masih di ragukan; sebab dia
	menyebutkan  Muhammad  dalam  usianya  itu, lalu kembali
	menyebutkan bahwa hal itu terjadi  tidak  lama  sebelum
	kenabiannya dan usianya empatpuluh tahun.
	
	               				 Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1