Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

BAGIAN KETUJUH: 

PERBUATAN-PERBUATAN QURAISY YANG KEJI

Umar mengumumkan keislamanannya dan Muslimin beribadat di Ka'bah - 139; Piagam pemboikotan - 139; Upaya-upaya Quraisy memerangi Muhammad - 140; Alat propaganda - 140; Kefasihan yang mempesonakan - 142; Jabr orang Nasrani - 143; Tufail ad-Adausi - 144; Delegasi Nasrani - 145; Terpengaruhnya Quraisy pada ajakan yang baru - 146; Kekuatiran-kekuatiran Quraisy: persaingan - 149; Kehilangan kedudukan di Mekah - 150; Hari kebangkitan - 151; Beberapa perbandingan - 156.

	ISLAMNYA Umar telah membawa kelemahan ke dalam tubuh Quraisy
	karena ia masuk agama ini dengan semangat yang sama seperti
	ketika ia menentangnya dahulu.  Ia  masuk  Islam  tidak
	sembunyi-sembunyi, malah terang-terangan diumumkan di depan
	orang banyak dan untuk itu ia bersedia melawan mereka. Ia
	tidak mau kaum Muslimin sembunyi-sembunyi dan mengendap-endap
	di celah-celah pegunungan Mekah, mau melakukan ibadat jauh
	dari gangguan Quraisy. Bahkan ia terus melawan Quraisy, sampai
	nanti dia beserta Muslimin itu dapat melakukan ibadat dalam
	Ka'bah. Disini pihak Quraisy menyadari, bahwa penderitaan yang
	dialami Muhammad dan sahabat-sahabatnya, takkan  mengubah
	kehendak orang menerima agama Allah, untuk kemudian berlindung
	kepada Umar dan Hamzah, atau ke Abisinia atau kepada siapa
	saja yang mampu melindungi mereka.
	
	Quraisy lalu membuat rencana lagi mengatur langkah berikutnya.
	Setelah sepakat, mereka membuat ketentuan tertulis dengan
	persetujuan bersama mengadakan pemboikotan total terhadap Banu
	Hasyim  dan  Banu  Abd'l-Muttalib:  untuk  tidak  saling
	kawin-mengawinkan, tidak saling berjual-beli apapun. Piagam
	persetujuan ini kemudian digantungkan di dalam Ka'bah sebagai
	suatu pengukuhan dan registrasi bagi Ka'bah. Menurut perkiraan
	mereka, politik yang negatif, politik  membiarkan  orang
	kelaparan dan melakukan pemboikotan begini akan memberi hasil
	yang lebih efektif daripada politik kekerasan dan penyiksaan,
	sekalipun kekerasan dan penyiksaan itu tidak mereka hentikan.
	Blokade-blokade yang dilakukan Quraisy terhadap kaum Muslimin
	dan terhadap Banu Hasyim dan Banu Abd'l Muttalib sudah
	berjalan selama dua atau tiga tahun, dengan harapan sementara
	itu Muhammadpun akan ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.
	Dengan demikian dia dan ajarannya itu tidak lagi berbahaya.
	
	Akan tetapi ternyata Muhammad sendiri malah makin teguh
	berpegang pada tuntunan Allah, juga keluarganya, dan mereka
	yang sudah berimanpun makin gigih mempertahankannya  dan
	mempertahankan agama Allah. Menyebarkan seruan Islam sampai
	keluar  perbatasan  Mekah  itu  pun  tak  dapat  pula
	dihalang-halangi. Maka tersiarlah dakwah itu ke tengah-tengah
	masyarakat Arab dan kabilah-kabilah, sehingga membuat agama
	yang baru ini, yang tadinya hanya terkurung ditengah-tengah
	lingkaran gunung-gunung Mekah, kini berkumandang gemanya ke
	seluruh jazirah. Orang-orang Quraisy makin tekun memikirkan
	bagaimana caranya memerangi orang yang sudah melanggar adat
	kebiasaannya dan menista dewa-dewanya itu, bagaimana caranya
	menghentikan  tersiarnya  ajarannya  itu  di  kalangan
	kabilah-kabilah Arab, kabilah-kabilah yang tak dapat hidup
	tanpa Mekah dan juga Mekah tak dapat hidup tanpa mereka dalam
	perdagangan, dalam kegiatan impor dan ekspor dari dan ke
	Ibukota itu.
	
	Quraisy mencurahkan semua kegiatannya dalam memerangi orang
	yang dianggapnya sudah melanggar kebiasaan mereka, melanggar
	kepercayaan mereka dan kepercayaan leluhur mereka itu. Dengan
	tabah dan secara terus-menerus selama bertahun-tahun, apa yang
	telah mereka lakukan untuk menghancurkan ajaran baru ini,
	sungguh di luar yang dapat kita bayangkan. Muhammad diancam,
	keluarga dan ninik-mamaknya, diancam. Ia diejek, ajarannya
	diejek. Ia diperolok, dan orang yang jadi pengikutnya juga
	diperolok.  Penyair-penyair  mereka  didatangkan  supaya
	mengejeknya, supaya memburuk-burukkannya. Ia diganggu, dan
	orang yang jadi pengikutnya dinista dan disiksa. Ia mau
	disuap,  ditawari kerajaan, ditawari segala yang menjadi
	kedambaan orang. Kawan-kawan seperjuangannya diusir dari tanah
	air, perdagangan dan pintu rejeki mereka dibekukan. Ia dan
	sahabat-sahabatnya diancam  dengan  perang  serta  segala
	akibatnya yang mengerikan.
	
	Akhirnya blokade, akan dibiarkan mati kelaparan jika mungkin.
	
	Tetapi, sungguhpun begitu, Muhammad tetap tabah. Dengan cara
	yang amat baik tetap ia mengajak orang menerima kebenaran,
	yang hanya karena itu ia diutus Tuhan kepada umat manusia,
	sebagai pembawa berita gembira, dan peringatan. Bukankah sudah
	tiba waktunya Quraisy meletakkan senjatanya, dan mempercayai
	Al-Amin, orang yang dikenalnya sejak masa anak-anak, sejak
	masa  muda belia, sebagai orang yang jujur, tak pernah
	berdusta!? Ataukah mereka sudah mencari alat lain selain
	senjata perang seperti disebutkan, dan lalu terbayang oleh
	mereka, bahwa dengan demikian mereka akan menang perang, lalu
	kedudukan berhala-berhala mereka akan dapat dipertahankan
	sebagai pusat ketuhanan mereka seperti yang mereka duga, dan
	Mekahpun  akan  dapat  dipertahankan  sebagai  museum
	berhala-berhala  dan  tempat  yang  disucikan  karena
	berhala-berhala itu akan tetap berada di Mekah?!
	
	Tidak! Belum tiba saatnya bagi Quraisy akan tunduk dan
	menyerah. Mereka sekarang sedang dalam puncak kekuatirannya
	bila seruan Muhammad ini nanti akan tersebar di kalangan
	kabilah-kabilah Arab sesudah terlebih dulu tersebar di Mekah.
	
	Tinggal satu senjata lagi pada mereka sekarang yang sejak
	semula sudah menjadi pegangan dan kekuatan mereka, yaitu
	senjata propaganda: propaganda dengan segala implikasinya
	berupa  perdebatan,  argumentasi-argumentasi,  caci  maki,
	penyebaran desas-desus serta sifat merendahkan argumen lawan
	dengan menganggap alasan-alasannya sendiri yang lebih baik.
	Propaganda melawan akidah dan  pembawa  akidah  disertai
	tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Propaganda yang
	tidak hanya terbatas pada Mekah saja - sebenarnya buat Mekah
	ini sudah tidak lagi diperlukan dibandingkan dengan daerah
	pedalaman lain serta kabilah-kabilahnya, semenanjung jazirah
	serta semua penduduknya. Dengan mengadakan ancaman bujukan,
	teror dan penyiksaan, propaganda tidak diperlukan lagi buat
	Mekah. Tapi buat ribuan orang yang datang ke Mekah tiap tahun
	masih tetap diperlukan. Mereka datang dalam urusan perdagangan
	dan berziarah. Mereka berkumpul di pasar-pasar 'Ukaz, Majanna
	dan Dhul-Majaz, yang kemudian berziarah sambil menyembelih
	kurban, mengharapkan berkah dan ampunan.
	
	Oleh karena itu, sejak memuncaknya permusuhan antara Quraisy
	dengan Muhammad terpikir oleh mereka akan menyusun suatu alat
	propaganda anti Muhammad. Lebih gigih lagi mereka memikirkan
	hal ini sesudah orang-orang yang berziarah itu diajaknya
	supaya beribadat hanya kepada Allah yang Esa dan tidak
	bersekutu. Hal ini sudah terpikir olehnya sejak tahun-tahun
	pertama dari kerasulannya itu. Pada mulanya, sejak masa
	kerasulannya, ia adalah seorang nabi, sampai datangnya wahyu
	menyuruh ia memperingatkan keluarga-keluarganya yang dekat.
	Setelah ia memperingatkan keluarga-keluarga Quraisy dan ada di
	antara mereka yang menerima Islam, di samping banyak juga yang
	masih kepala batu dan mau berpikir-pikir dulu, ia masih
	berkewajiban mengajak bangsanya sendiri, seluruh masyarakat
	Arab, untuk kemudian meneruskan kewajibannya itu mengajak
	seluruh umat manusia.
	
	Setelah terpikir akan mengajak orang yang datang berziarah
	dari berbagai macam kabilah Arab itu beribadat kepada Allah,
	beberapa orang dari kalangan Quraisy datang berunding dan
	mengadakan pertemuan di rumah Walid bin'l-Mughira: Maksudnya
	supaya dalam menghadapi persoalan Muhammad itu satu sama lain
	mereka tidak bertentangan, dan tidak saling  mendustakan
	mengenai apa yang harus mereka katakan kepada orang-orang Arab
	yang datang musim ziarah itu. Ada yang mengusulkan, supaya
	dikatakan saja, bahwa Muhammad itu dukun. Tetapi al-Walid
	menolak pendapat ini, sebab apa yang dikatakan Muhammad bukan
	kumat-kamit seorang dukun. Yang lain mengusulkan lagi, bahwa
	Muhammad itu orang gila. Walidpun menolak pendapat ini, sebab
	gejala atas tuduhan demikian tidak tampak. Ada lagi yang
	menyarankan supaya Muhammad dikatakan sebagai tukang sihir.
	Juga di sini Walid menolak, sebab Muhammad tidak mengerjakan
	rahasia juru tenung atau sesuatu pekerjaan tukang-tukang
	sihir.
	
	Sesudah terjadi diskusi akhirnya Walid mengusulkan supaya
	kepada peziarah-peziarah orang-orang Arab itu dikatakan bahwa
	dia (Muhammad) seorang juru penerang yang mempesonakan,1 apa
	yang dikatakannya merupakan pesona yang akan memecah-belah
	orang dengan orangtuanya, dengan saudaranya, dengan isteri dan
	keluarganya. Dan apa yang dituduhkan itu pada orang-orang Arab
	pendatang itu merupakan bukti, sebab penduduk Mekah sudah
	ditimpa perpecahan dan permusuhan. Padahal  sebelum  itu
	penduduk Mekah merupakan suatu contoh solidaritas dan ikatan
	yang paling kuat
	
	Pihak Quraisy pada musim ziarah itu segera  menyongsong
	orang-orang yang datang berziarah dengan memperingatkan mereka
	jangan mendengarkan orang itu dan pesona bahasanya. Jangan
	sampai mereka itu mengalami bencana seperti yang dialami
	penduduk Mekah dan menjadi api fitnah yang akan membakar
	seluruh jazirah Arab.
	
	Akan tetapi propaganda begini tidak dapat berdiri sendiri,
	juga tidak dapat melawan penerangan yang mempesonakan yang
	sudah dipercayai orang itu. Kalau memanglah kebenaran yang
	dibawa oleh penerangan yang mempesonakan itu, apa salahnya
	orang mempercayainya? Adakah bila sewaktu-waktu orang mengakui
	kelemahannya dan menyatakan perlawanannya merupakan suatu
	propaganda yang ampuh? Di samping propaganda itu Quraisy harus
	punya propaganda lain lagi. Untuk propaganda itu Quraisy akan
	mendapatkannya pada Nadzr b. Harith. Manusia Nadzr ini adalah
	setannya Quraisy, orang yang pernah pergi ke Hira  dan
	mempelajari  cerita  raja-raja Persia, peraturan-peraturan
	agamanya, ajaran-ajarannya tentang kebaikan dan kejahatan
	serta tentang asal-usul alam semesta. Setiap dalam suatu
	pertemuan Muhammad mengajak orang  kepada  Allah,  serta
	memperingatkan mereka tentang akibat-akibat yang telah menimpa
	bangsa-bangsa sebelumnya yang menentang peribadatan kepada
	Allah, ia lalu datang menggantikan tempat Muhammad dalam
	pertemuan itu. Maka berceritalah ia kepada Quraisy tentang
	sejarah dan agamanya, lalu katanya: Dengan cara apa Muhammad
	membawakan ceritanya lebih baik daripada  aku?  Bukankah
	Muhammad membacakan cerita-cerita orang dahulu seperti yang
	kubacakan juga? Quraisypun lalu menyebarkan kisah-kisah Nadzr
	itu dengan jalan bercerita lagi sebagai propaganda atas
	peringatan dan ajakan Muhammad kepada mereka itu.
	
	Dalam pada itu di Marwa Muhammad sering duduk-duduk dengan
	seorang budak Nasrani yang konon bernama Jabr. Orang-orang
	Quraisy menuduh, bahwa sebagian besar apa yang dibawa Muhammad
	itu, Jabr inilah yang mengajarnya. Apabila ada orang yang mau
	meninggalkan kepercayaan nenek-moyangnya, maka agama Nasrani
	inilah  yang  lebih utama. Jadi tuduhan inilah yang di
	desas-desuskan oleh Quraisy. Untuk itulah datang Firman Tuhan:
	
	"Kami sungguh  mengetahui  bahwa  mereka  berkata;  yang
	mengajarkan itu adalah seorang manusia. Bahasa orang yang
	mereka tuduhkan itu bahasa asing, sedang ini adalah bahasa
	Arab yang jelas sekali." (Qur'an: 16: 103)
	
	Dengan  propaganda  semacam  itu dan sebangsanya Quraisy
	memerangi Muhammad lagi dengan harapan akan lebih ampuh
	daripada gangguan yang dialaminya dan siksaan yang dialami
	pengikut-pengikutnya. Akan tetapi kuatnya kebenaran dalam
	bentuk yang jelas dan sederhana yang dilukiskan melalui ucapan
	Muhammad, lebih tinggi dari yang mereka katakan. Makin sehari
	makin tersebar juga itu di kalangan orang-orang Arab. Tufail
	b. 'Amr ad-Dausi, seorang bangsawan dan penyair cendikiawan,
	ketika datang di Mekah segera dihubungi oleh Quraisy dengan
	memperingatkannya dari  Muhammad  dan  kata-katanya  yang
	mempesonakan itu, yang hendak memecah-belah orang dengan
	keluarganya, bahkan dengan dirinya sendiri. Mereka kuatir
	kalau peristiwa seperti Mekah itu akan menimpa mereka juga.
	Jadi sebaiknya jangan mengajak dan jangan mendengarkan dia
	bicara.
	
	Hari itu Tufail pergi ke Ka'bah. Muhammad sedang di sana.
	Ketika ia mendengarkan kata-kata Muhammad, ternyata  itu
	kata-kata yang baik sekali. "Biar aku mati, aku seorang
	cendekiawan, penyair," katanya dalam hati. "Aku dapat mengenal
	mana yang baik dan mana pula yang buruk. Apa salahnya kalau
	aku mendengarkan sendiri apa yang akan dikatakan orang itu!
	Jika  ternyata  baik  akan  kuterima,  kalau buruk akan
	kutinggalkan."
	
	Diikutinya Muhammad sampai di rumah. Lalu dikatakannya apa
	yang terlintas dalam hatinya itu. Muhammad menawarkan Islam
	kepadanya dan dibacakannya ayat-ayat Quran. Laki-laki itu
	segera menerima Islam dan dinyatakannya kebenaran itu dengan
	mengucapkan kalimat Syahadat.
	
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1