Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KESEMBILANBELAS: DARI DUA PEPERANGAN
	SAMPAI KE HUDAIBIYA                   (2/3)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Demikian inilah persiapan kehidupan sosial yang baru yang
	dikehendaki oleh Islam untuk suatu masyarakat umat manusia.
	Landasannya ialah mengubah sama-sekali pandangan masyarakat
	itu akan hubungan laki-laki dengan wanita. Ia menghendaki
	dihapusnya  segala  tanggapan  tentang sex (libido) yang
	menguasai pikiran manusia selama ini, dan dalam segala hal
	menganggapnya  sebagai satu-satunya yang berkuasa. Dengan
	demikian yang dikehendaki ialah mengarahkan masyarakat itu
	sesuai dengan tujuan hidup umat manusia yang lebih tinggi
	dengan tidak mengurangi kesenangan hidupnya, yaitu kesenangan
	hidup yang tidak akan mengurangi pula kebebasannya untuk
	berkeinginan - apalagi sampai akan menghilangkan kebebasan
	untuk berkeinginan ini - dan yang akan melahirkan hubungan
	manusia dengan semesta alam. Dari tingkat hidup mengolah
	tanah, dari tingkat hidup usaha perindustrian dan perdagangan,
	yang bagaimana pun, ke tingkat yang lebih tinggi, setaraf
	dengan kehidupan orang-orang suci, dan akan berkomunikasi
	dengan cara malaikat. Puasa, salat,  zakat  yang  telah
	ditentukan oleh Islam, ialah alat untuk mencapai taraf ini;
	yang akan mencegah  perbuatan  keji,  kemungkaran  serta
	pelanggaran. Sekaligus ia akan membersihkan jiwa dan hati
	orang dari segala penyakit menghambakan diri selain kepada
	Allah, disamping memperkuat tali persaudaraan antara sesama
	orang beriman, memperkuat hubungan antara manusia dengan
	segala yang ada dalam semesta alam ini.
 
	Penyusunan suatu kehidupan sosial secara berangsur-angsur
	sebagai suatu persiapan kearah transisi besar yang telah
	disediakan oleh Islam bagi umat manusia ini, tidak mengurangi
	pihak Quraisy dan  kabilah-kabilah  Arab  lainnya  dalam
	menantikan kesempatan hendak menghancurkan Muhammad. Tetapi
	juga Muhammad tidak kurang pula selalu waspada. Cepat-cepat ia
	bergerak untuk menanamkan rasa takut dalam hati pihak musuh,
	bila dianggap perlu.
 
	Itu sebabnya, enam bulan kemudian setelah Banu Quraiza dapat
	dihancurkan, ia sudah merasakan adanya suatu gerakan lain di
	sekitar Mekah. Terpikir olehnya akan membalas kematian Khubaib
	b. 'Adi dan kawan-kawannya yang telah dibunuh oleh Banu Lihyan
	di Raji' dua tahun yang lalu itu. Akan tetapi maksudnya ini
	tidak diumumkan, kuatir pihak musuh akan segera berjaga-jaga.
	Untuk dapat menyergap pihak musuh ia pura-pura pergi ke Syam.
	Dengan membawa perlengkapan perang ia berangkat menuju ke arah
	utara.

	Setelah yakin sekali bahwa Quraisy dan sekutu-sekutunya yang
	berdekatan tak ada yang menyadari maksudnya, ia pun membelok
	ke arah Mekah dengan berjalan lebih cepat lagi. Tetapi
	sesampainya di perkampungan Banu Lihyan di 'Uran, masyarakat
	setempat telah melihatnya ketika pertama kali ia menyusur
	jalan ke selatan. Dari mereka inilah Banu Lihyan mengetahui
	bahwa ia menuju ke tempat mereka. Mereka pun segera berlindung
	ke puncak-puncak bukit dengan membawa harta-benda yang ada.
	Nabi tidak sampai berhasil menyergap mereka.
 
	Ketika itu ia lalu menugaskan Abu Bakr dengan membawa seratus
	orang pasukan menuju 'Usfan2 tidak jauh dari Mekah. Rasulullah
	sendiri kemudian kembali ke Medinah. Ketika itu panas musim
	sedang sampai di puncaknya, sehingga Nabi berkata:
 
	"Yang kembali dan yang bertobat   jika dikehendaki Allah
	kiranya  kepada Tuhan juga kami  memuji  syukur.  Saya
	berlindung kepada Allah dari perjalanan yang sangat meletihkan
	ini, serta kedukaan karena diri kembali dari perjalanan3
	dengan keburukan yang tampak pada keluarga dan harta-benda."

	Baru  beberapa  malam saja Muhammad kembali ke Medinah,
	tiba-tiba datang 'Uyaina b. Hishn menyerang pinggiran kota
	itu.  Di  tempat  tersebut ada beberapa ekor unta yang
	digembalakan, dijaga oleh seorang laki-laki dengan isterinya.
	Laki-laki itu oleh 'Uyaina dan kawan-kawannya dibunuh, unta
	diambil dan perempuan itu dibawa. Mereka segera pergi dengan
	perkiraan bahwa mereka telah dapat menyelamatkan diri dari
	pengejaran. Tetapi sebenarnya Salama b. 'Amr bin'l-Akwa' yang
	sudah  lebih  dulu  memacu  kudanya menuju hutan dengan
	bersenjatakan  panah  dan  busur,  ketika  melintasi
	Thaniat'l-Wada' dan menjenguk ke bawah dari arah bukit Sal'
	rombongan yang sedang menggiring unta dan membawa wanita itu
	dilihatnya. Ketika itu pula ia berteriak meminta bantuan
	sambil terus mengikuti jejak rombongan itu. Ia melepaskan anak
	panahnya ke arah mereka, setelah ia berada agak lebih dekat.
	Dalam pada itu tiada henti-hentinya ia berteriak. Dan teriakan
	Salama itu akhirnya sampai juga kepada Muhammad. Maka kemudian
	ia pun memanggil-manggil penduduk Medinah: Ada bahaya! Ada
	bahaya!
 
	Seketika itu juga pahlawan-pahlawan kota datang dari segenap
	penjuru. Setelah mendapat perintah mereka pun  berangkat
	mengikuti jejak gerombolan itu. Dia sendiri mempersiapkan
	pasukannya lalu berangkat menyusul mereka. Ia berhenti di
	sebuah gunung di bilangan Dhu Qarad.
 
	Sementara itu 'Uyaina dan anak buahnya sudah mempercepat
	langkah, ingin lekas-lekas bergabung dengan Ghatafan dan
	melepaskan diri dari pengejaran Muslimin. Akan tetapi pasukan
	Medinah berhasil mencapai barisan belakang mereka. Sebahagian
	unta itu dapat diselamatkan kembali dari tangan mereka.
	Kemudian Muhammad datang menyusul dan memberikan bantuannya.
	Wanita beriman yang dibawa oleh orang-orang Arab itu pun
	selamat pula.
 
	Ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi, terdorong oleh
	rasa panas hati, ingin terus mengejar 'Uyaina. Tetapi dilarang
	oleh Rasulullah, sebab sudah diketahuinya bahwa 'Uyaina dan
	anak buahnya sudah sampai ke tempat Ghatafan dan berlindung
	kepada mereka.

	Bila kaum Muslimin kemudian kembali ke Medinah, isteri penjaga
	itu pun datang pula menyusul di atas seekor unta kepunyaan
	kaum Muslimin. Wanita itu sudah bernadar, bahwa kalau unta itu
	dapat diselamatkan, akan disembelihnya seekor sebagai kurban
	buat Tuhan. Tetapi setelah nadarnya disampaikan kepada Nabi'
	Nabi berkata: "Suatu balasan yang buruk sekali, Tuhan sudah
	mengantarkan engkau dan menyelamatkan engkau dengan unta itu,
	lalu unta itu yang akan kausembelih. Nadar dengan berdosa
	kepada Tuhan tidak berlaku, juga atas sesuatu yang tidak
	kaupunyai."
 
	Sesudah itu Muhammad tinggal di Medinah hampir dua bulan
	sudah. Kemudian terjadi suatu  ekspedisi  terhadap  Banu
	Mushtaliq di Muraisi' - suatu ekspedisi yang telah dijadikan
	bahan studi oleh setiap ahli sejarah dan penulis sejarah hidup
	Nabi. Soalnya bukan karena ekspedisi itu sangat penting, atau
	karena kedua belah pihak - Muslimin dan musuhnya - bertempur
	mati-matian sampai melampaui batas, tetapi karena kenyataan
	adanya malapetaka yang kemudian hampir menjalar kedalam tubuh
	Muslimin sendiri kalau tidak segera Rasul mengambil langkah
	yang sangat baik sekali, tegas dan meyakinkan; juga karena
	kemudian Rasul kawin dengan Juwairiah bt. al-Harith, dan
	karena ekspedisi ini telah pula menimbulkan hadith'l-ifk -
	peristiwa kebohongan - tentang diri Aisyah. Peristiwa ini
	telah menempatkannya kedalam persoalan iman dan kekuatan hati
	- sementara usianya masih enambelas tahun - sehingga segalanya
	tidak akan berdaya, hanya karena keagungan iman dan kekuatan
	hati itu jugalah.
 
	Bahwa kegiatan Banu Mushtaliq - yang merupakan bagian dari
	Khuza'a  -  yang  telah  mengadakan  persepakatan  dalam
	perkampungan mereka di dekat Mekah, beritanya telah sampai
	pula kepada Muhammad. Mereka sedang mengerahkan segala potensi
	dengan maksud hendak membunuh Muhammad dengan dipimpin oleh
	komandan mereka Al-Harith b. Abi Dzirar. Rahasia ini diperoleh
	Muhammad  dari  salah  seorang  orang badwi. Maka iapun
	cepat-cepat berangkat sementara mereka sedang lengah, seperti
	biasanya bila ia menghadapi musuh. Pimpinan pasukan Muhajirin
	di tangan Abu Bakr dan pimpinan pasukan Anshar di tangan Sa'd
	b. 'Ubada. Pihak Muslimin ketika itu sudah berada di sebuah
	pangkalan air yang bernama Muraisi', tidak jauh dari wilayah
	Banu Mushtaliq. Kemudian Banu Mushtaliq dikepung. Pihak-pihak
	yang tadinya datang hendak memberikan pertolongan sekarang
	mereka sudah lari. Dari Banu Mushtaliq sepuluh orang terbunuh'
	dari Muslimin seorang, konon bernama Hisyam b. Shubaba,
	dibunuh oleh salah seorang dari Anshar, yang keliru dikira
	dari pihak musuh.

	Setelah terjadi sedikit saling hantam dengan panah, tak ada
	jalan lain buat Banu Mushtaliq mereka harus menyerah dibawah
	tekanan pihak Muslimin yang kuat dan bergerak cepat itu.
	Mereka dibawa sebagai tawanan perang, begitu juga wanita
	mereka, unta dan binatang ternak yang lain. Dalam pasukan
	tentara itu Umar ibn'l-Khattab mempunyai orang upahan yang
	bertugas menuntunkan kudanya. Selesai pertempuran orang ini
	pernah berselisih dengan salah seorang dari kalangan Khazraj
	karena soal air. Mereka jadi  berkelahi  dan  sama-sama
	berteriak. Pihak Khazraj berkata: "Saudara-saudara Anshar!"
	Sedang orang sewaan Umar berkata pula:  "Saudara-saudara
	Muhajirin!"
 
	Teriakan demikian itu terdengar juga oleh Abdullah b. Ubayy,
	yang ketika itu bersama-sama dengan orang-orang munafik turut
	pula dalam ekspedisi dengan harapan akan beroleh bagian
	rampasan perang. Dendamnya kepada pihak Muslimin dan kepada
	Muhammad segera timbul. Dalam hal ini ia berkata kepada
	kawan-kawannya:
 
	"Di kota kita ini sudah banyak kaum Muhajirin. Penggabungan
	kita dengan mereka akan seperti kata peribahasa: 'Membesarkan
	anak harimau.'4 Sungguh, kalau kita sudah kembali ke Medinah,
	orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina."
 
	Kemudian kepada golongannya yang hadir waktu itu ia berkata:
	"Inilah yang telah kamu perbuat sendiri. Kamu benarkan mereka
	tinggal di negerimu ini, dan kamu bagi harta-bendamu dengan
	mereka. Demi Allah, kalau apa yang ada pada kamu itu kamu
	pertahankan, pasti mereka akan beralih ke tempat lain."
 
	Percakapannya itu dibawa orang kepada Rasulullah, yang ketika
	itu baru selesai  menghadapi  musuh.  Ketika  itu  Umar
	ibn'l-Khattab hadir. Mendengar itu Umar marah sekali.
 
	"Perintahkan kepada Bilal supaya membunuhnya," katanya.
 
	Seperti biasanya, disini Nabi memperlihatkan sikap sebagai
	seorang pemimpin yang sudah matang, bijaksana dan punya
	pandangan jauh. Berpaling kepada Umar ia berkata:
 
	"Umar bagaimana kalau sampai menjadi pembicaraan orang dan
	orang mengatakan, bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya
	sendiri?"
 
	Akan tetapi dalam pada itu ia sudah mempertimbangkan, bahwa
	soalnya akan jadi rumit sekali kalau tidak segera diambil
	langkah yang tegas. Oleh karena itu diperintahkannya agar
	diumumkan untuk segera berangkat dalam waktu yang tidak
	biasanya kaum Muslimin meninggalkan tempat itu. Berita yang
	disampaikan orang kepada Nabi itu sampai juga kepada Ibn
	Ubayy. Cepat-cepat ia menemui Nabi hendak membantah adanya
	berita yang dihubungkan kepadanya itu. Ia bersumpah atas nama
	Tuhan, bahwa dia tidak mengatakan dan tidak pernah bicara
	begitu. Tetapi ini tidak mengubah keputusan Muhammad hendak
	meninggalkan tempat itu. Bahkan sepanjang hari hingga sore dan
	sepanjang malam hingga pagi harinya lagi terus-menerus ia
	memimpin perjalanan itu hingga pada pertengahan hari kedua
	tatkala terik matahari sudah terasa sangat mengganggu.
 
	Setelah sampai, karena sudah sangat lelah, begitu badan mereka
	menyentuh lantai, mereka pun segera tertidur. Karena sangat
	lelah orang sudah lupa cakap Ibn Ubayy. Sesudah itu mereka
	pulang  ke  Medinah  dengan membawa rampasan perang dan
	orang-orang tawanan Banu Mushtaliq, diantaranya  Juwairia
	bint'l-Harith b. Abi Dzirar, pemimpin dan komandan daerah yang
	sudah dikalahkan itu.

	Kaum Muslimin sudah sampai di Medinah. Abdullah ibn Ubayy pun
	sudah di sana. Ia sudah tidak pernah tenang, hatinya gelisah
	selalu, terbawa oleh rasa dengki kepada Muhammad dan kepada
	Muslimin. Pura-pura ia sebagai orang Islam, bahkan sebagai
	orang beriman, meskipun masih gigih ia membantah berita yang
	bersumber dari dia ditujukan kepada Rasulullah di Muraisi'
	itu. Pada waktu itulah Surah Munafiqin ini turun:
 
	"Mereka itulah yang berkata: "Jangan memberikan  bantuan
	apa-apa kepada mereka yang di sekitar Rasulullah, supaya
	mereka berpisah." Padahal segala perbendaharaan langit dan
	bumi  milik Allah. Tetapi orang-orang munafik itu tidak
	mengerti. Kata mereka: "Kalau kita sudah kembali ke Medinah,
	orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina."
	Padahal sebenarnya kekuasaan itu milik Allah dan Rasul-Nya
	beserta orang-orang yang beriman, hanya saja orang-orang
	munafik itu tidak mengetahui." (Qur'an, 63: 7-8)

	Dengan demikian lalu ada orang-orang yang mengira bahwa
	ayat-ayat itu merupakan hukuman terhadap Abdullah bin Ubayy,
	dan Muhammad pasti akan memerintahkan supaya ia dibunuh.
	Ketika itu Abdullah b. Abdullah b. Ubayy, yang sudah menjadi
	seorang Muslirn yang baik, datang dengan mengatakan:
 
	"Rasulullah, saya mendengar tuan ingin supaya Abdullah b.
	Ubayy itu dibunuh. Kalau memang begitu, tugaskanlah pekerjaan
	itu kepada saya. Akan saya bawakan kepalanya kepada tuan.
	Orang-orang Khazraj sudah mengetahui, tak ada orang yang
	begitu berbakti kepada ayahnya seperti yang saya lakukan. Saya
	kuatir tuan akan menyerahkan tugas ini kepada orang lain.
	Kalau sampai orang lain itu yang membunuhnya, maka saya takkan
	dapat menahan diri, membiarkan orang yang membunuh ayah saya
	itu berjalan bebas. Tentu akan saya bunuh dia dan berarti saya
	membunuh orang beriman yang membunuh orang kafir. Maka saya
	akan masuk neraka."
 
	Begitulah kata-kata Abdullah b. Abdullah b. Ubayy kepada
	Muhammad. Saya rasa tak ada suatu kata-kata yang lebih dalam
	dari ucapannya itu dengan begitu kuat meskipun singkat dalam
	melukiskan suasana batin yang sedang gelisah, batin yang
	dibawa oleh pengaruh pergolakan yang dahsyat sekali dalam
	jiwanya: gelisah karena pengaruh rasa berbakti kepada ayah dan
	pengaruh iman yang sungguh-sungguh disamping rasa harga diri
	sebagai orang Arab serta rasa cintanya akan kesejahteraan
	Muslimin supaya jangan tirnbul dendam yang berlarut-larut.
 
	Inilah perasaan seorang anak yang melihat ayahnya  akan
	dibunuh. Dia tidak minta kepada Nabi supaya ayahnya jangan
	dibunuh, sebab dia Nabi, dia akan tunduk kepada perintah
	Tuhan, dan yakin pula akan keingkaran ayahnya. Tetapi karena
	kuatir akan sampai menuntut balas kepada orang yang kelak akan
	membunuh ayahnya yang diharuskan oleh rasa baktinya kepada
	ayah dan oleh rasa kehormatan dan harga diri - maka dia
	sendirilah yang akan memikul beban itu, dia sendiri yang akan
	membunuh ayahnya; kepalanya akan dibawanya sendiri kepada
	Nabi, betapapun itu akan sangat menyayat hati dan perasaannya.

	Dengan imannya itu ia merasa agak mendapat hiburan juga
	menghadapi hal luar biasa yang menekan perasaan itu. Ia kuatir
	akan masuk neraka apabila ia membunuh seorang mukmin yang
	telah mendapat perintah Nabi membunuh ayahnya. Sungguh suatu
	perjuangan yang sangat dahsyat antara iman di satu pihak
	dengan perasaan dan moral di pihak lain. Suatu perjuangan
	batin yang sungguh fatal menghunjam ke dalam hati, sungguh
	tragis! Tetapi, tahukah kita betapa jawaban Nabi kepada
	Abdullah setelah mendengar itu?
 
	"Kita tidak akan membunuhnya. Bahkan kita harus berlaku baik
	kepadanya, harus menemaninya baik-baik selama dia  masih
	bersama dengan kita."
 
	Memaafkan. Sungguh indah dan agung maaf itu. Muhammad berlaku
	begitu baik kepada orang yang telah menghasut penduduk Medinah
	supaya memusuhinya dan memusuhi sahabat-sahabatnya. Biarlah
	sikap baiknya dan kemaafannya itu memberi bekas yang lebih
	dalam daripada kalau ia menjatuhkan hukuman kepada orang itu.
 
	Sejak itu apabila Abdullah b. Ubayy mencoba mau bermain api,
	golongannya sendiri menegurnya, menyalahkannya dan membuatnya
	ia merasa bahwa sisa hidupnya itu dari pemberian Muhammad.
	Tatkala pada suatu hari Nabi sedang bicara-bicara dengan Umar
	mengenai  masalah-masalah  kaum  Muslimin,  sampai  juga
	menyebut-nyebut Abdullah b. Ubayy' begitu  juga  tentang
	golongannya sendiri yang menegurnya dan menyalahkannya itu.
 
	"Umar, bagaimana pendapatmu," kata Muhammad. "Ya, kalau kau
	bunuh dia ketika kaukatakan kepadaku supaya dibunuh saja,
	tentu akan jadi gempar karenanya. Kalau sekarang kusuruh bunuh
	tentu akan kaubunuh."
 
	"Sungguh sudah saya ketahui, bahwa perintah Rasulullah lebih
	besar artinya daripada perintah saya."

	Semua peristiwa itu terjadi setelah kaum Muslimin - dengan
	membawa tawanan dan rampasan perang - kembali ke Medinah. Akan
	tetapi lalu ada suatu peristiwa yang pada mulanya tidak
	memberi bekas apa-apa, tetapi kemudian menjadi pembicaraan
	yang panjang juga. Soalnya ialah Nabi mengadakan undian
	terhadap isteri-isterinya bila akan berangkat  mengadakan
	ekspedisi. Barangsiapa yang keluar namanya maka dialah yang
	ikut serta. Sorenya pada waktu mau mengadakan ekspedisi
	terhadap kepada Banu Mushtaliq, maka yang keluar ialah nama
	Aisyah. Jadi dia yang dibawa. Aisyah adalah seorang wanita
	yang  berperawakan  kecil,  ringan. Bila pelangkin sudah
	diantarkan orang sampai di depan pintu rumahnya, dia pun naik.
	Lalu mereka membawanya pada punggung unta. Karena ringannya,
	mereka hampir tidak dapat merasakan.
 
	Selesai Nabi dari tugas perjalanan itu, dengan rombongannya ia
	berangkat lagi meneruskan perjalanan yang panjang dan sangat
	meletihkan seperti sudah kita sebutkan. Sesudah itu ia menuju
	Medinah. Sampai di suatu tempat dekat kota ia berhenti dan
	bermalam di tempat itu. Kemudian diumumkan kepada rombongan,
	perjalanan akan diteruskan lagi.
 
	Karena hendak menunaikan hajat, Aisyah ketika itu sedang
	keluar dari kemah Nabi, sedang pelangkin sudah menunggu di
	depan kemah, menantikan ia masuk kembali. Aisyah mengenakan
	seutas kalung yang ketika sedang menyelesaikan keperluannya,
	kalung itu lepas dari lehernya. Sesudah siap kembali ia akan
	berangkat, dirabanya kalung itu sudah tidak ada. Ia kembali
	menyusur jalan sambil mencari-carinya. Dan barangkali lama
	juga ia mencarinya, baru kemudian benda itu diketemukannya
	kembali. Mungkin sementara itu ia terlena karena sudah begitu
	lelah selepas perjalanan itu. Bila ia kembali ke markas untuk
	kemudian naik ke atas pelangkin, ternyata pelangkin itu sudah
	dipasang kembali di punggung unta dengan perkiraan bahwa dia
	sudah berada didalamnya lalu mereka berangkat juga dengan
	anggapan bahwa mereka sedang membawa Umm'l-Mu'minin, isteri
	yang sangat dekat ke dalam hati Nabi. Dalam markas itu orang
	yang akan dapat ditanyai tidak ada. Dia tidak merasa takut
	bahkan dia yakin bahwa apabila rombongan itu nanti mengetahui
	dia tidak ada, tentu mereka akan kembali ke tempatnya semula.
	Jadi lebih baik dia tidak meninggalkan tempat itu; daripada
	mengarungi padang pasir tanpa pedoman;  ia  akan  sesat
	karenanya. Tanpa merasa takut, dengan berselimutkan pakaian
	luarnya ia berbaring di tempat itu, sambil menunggu orang yang
	akan datang mencarinya.
 
	Sementara ia sedang berbaring itu, Shafwan bin'l-Mu'attal
	lewat di tempat tersebut, yang juga terlambat dari rombongan
	tentara karena harus menunaikan urusannya pula. Ia sudah
	pernah melihatnya sebelum ada ketentuan  hijab  terhadap
	isteri-isteri Nabi. Setelah melihatnya, ia terkejut sekali dan
	surut sambil berkata: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un!
	Isteri Rasulullah s.a.w.? Kenapa sampai tertinggal? Semoga
	rahmat Tuhan juga." Aisyah tidak menjawab. Didekatkannya
	untanya itu dan dia sendiri mundur sambil berkata: "Naiklah."
 
	Setelah Aisyah naik kemudian ia berangkat dengan unta itu
	cepat-cepat hendak menyusul rombongan yang lain. Tetapi tidak
	terkejar juga, karena ternyata mereka mempercepat perjalanan,
	ingin segera sampai di Medinah, agar dapat beristirahat
	setelah mengalami perjalanan yang cukup meletihkan, yang juga
	diperintahkan oleh Rasulullah guna menghindarkan fitnah yang
	hampir-hampir terjadi akibat perbuatan Ibn Ubayy itu.
 
	Shafwan memasuki Medinah pada siang hari disaksikan oleh orang
	banyak sementara Aisyah di atas untanya. Sampai di depan
	rumahnya dalam rangkaian rumah isteri-isteri Rasul, ia pun
	masuk. Tak terlintas dalam pikiran orang bahwa hal ini akan
	dijadikan buah bibir, atau akan menimbulkan syak karena ia
	terlambat dari rombongan, juga dalam hati  Rasul  tidak
	terlintas suatu prasangka buruk terhadap Shafwan, seorang
	orang mukmin yang beriman teguh.
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1