Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

	BAGIAN KESEMBILAN: IKRAR1 'AQABA             (2/2)
	Muhammad Husain Haekal
	
	Apabila iman itu merupakan landasan yang paling kuat, yang
	akan membuat segalanya di hadapan kita menjadi kecil, dan
	untuk itu dengan segala senang hati orang mengorbankan harta
	bendanya, kesenangan, kebebasan dan seluruh hidupnya, apabila
	penganiayaan itu dengan sendirinya akan membuat iman seseorang
	bertambah  dalam, maka penganiayaan dan pengorbanan yang
	terus-menerus itu bagi seorang mukmin akan membuatnya ia
	merenungkan lebih dalam lagi, akan memberinya ruangan yang
	lebih luas serta pengertian tentang kebenaran yang lebih dalam
	dan  kuat.  Dahulu  Muhammad  pernah menganjurkan kepada
	pengikut-pengikutnya supaya mereka mengungsi ke  Abisinia
	daerah Kristen, karena di situ ada kebenaran, ada seorang raja
	yang adil. Maka akan lebih baiklah bila sekarang kaum Muslimin
	itu mengungsi ke Yathrib, dapat saling memperkuat diri dengan
	sahabat-sahabat kaum  Muslimin  di  sana,  dapat  saling
	tolong-menolong dalam menahan bahaya yang mungkin menimpa
	mereka. Dengan begitu mereka akan mendapat kebebasan dalam
	merenungkan agama serta berterang-terang pula guna mengangkat
	martabat mereka, sebagai jaminan suksesnya dakwah agama ini,
	suatu dakwah yang tidak mengenal paksaan, melainkan dasarnya
	adalah kasih-sayang, dapat meyakinkan dan bertukar pikiran
	dengan cara yang baik.
	
	Tahun ini - 622 M - jemaah haji dari Yathrib praktis jumlahnya
	banyak sekali, terdiri dari tujuhpuluh lima orang, tujuhpuluh
	tiga pria dan dua wanita. Mengetahui kedatangan mereka ini,
	terpikir oleh Muhammad akan mengadakan suatu ikrar lagi, tidak
	terbatas hanya pada seruan kepada Islam seperti selama ini,
	yang selama tigabelas tahun ini terus-menerus dilakukannya,
	dengan lemah-lembut, dengan segala kesabaran menang gung
	pelbagai macam pengorbanan dan kesakitan - melainkan kini
	lebih jauh lagi dari itu. Ikrar itu hendaknya menjadi suatu
	pakta persekutuan, yang dengan demikian kaum Muslimin dapat
	mempertahankan diri: pukulan dibalas dengan pukulan, serangan
	dengan serangan. Muhammad lalu mengadakan pertemuan rahasia
	dengan pemimpin-pemimpin mereka.
	
	Setelah ada kesediaan mereka, dijanjikannya pertemuan itu akan
	diadakan di 'Aqaba pada tengah malam pada hari-hari Tasyriq.3
	Peristiwa ini oleh Muslimin Yathrib tetap dirahasiakan dari
	kaum musyrik yang datang bersama-sama mereka. Menunggu sampai
	lewat sepertiga malam dari janji mereka dengan Nabi, mereka
	keluar meninggalkan kemah, pergi mengendap-endap  seperti
	burung ayam-ayam, sembunyi-sembunyi jangan sampai rahasia itu
	terbongkar.
	
	Sesampai mereka di gunung 'Aqaba, mereka semua memanjati
	lereng-lereng gunung tersebut, demikian juga kedua wanita itu.
	Mereka tinggal di tempat ini menunggu kedatangan Rasul.
	
	Kemudian Muhammad pun datang, bersama pamannya 'Abbas b.
	Abd'l-Muttalib  -  yang  pada  waktu itu masih menganut
	kepercayaan golongannya sendiri. Akan tetapi sejak sebelum itu
	ia sudah mengetahui dari kemenakannya ini akan adanya suatu
	pakta persekutuan; dan adakalanya hal ini dapat mengakibatkan
	perang. Disebutkan juga, bahwa dia sudah mengadakan perjanjian
	dengan Keluarga Muttalib dan Keluarga Hasyim untuk melindungi
	Muhammad. Maka dimintanya ketegasan kemanakannya itu dan
	ketegasan golongannya sendiri, supaya jangan kelak timbul
	bencana  yang akan menimpa Keluarga Hasyim dan Keluarga
	Muttalib, dan dengan demikian berarti orang-orang Yathrib itu
	akan kehilangan pembela. Atas dasar itulah, maka 'Abbas yang
	pertama kali bicara.
	
	"Saudara-saudara dari Khazraj!" kata 'Abbas. "Posisi Muhammad
	di tengah-tengah kami sudah sama-sama tuan-tuan ketahui. Kami
	dan mereka yang sepaham dengan kami telah melindunginya dari
	gangguan masyarakat kami sendiri. Dia adalah orang yang
	terhormat di kalangan masyarakatnya dan mempunyai kekuatan di
	negerinya sendiri. Tetapi dia ingin bergabung dengan tuan-tuan
	juga. Jadi kalau memang tuan-tuan merasa dapat menepati janji
	seperti  yang tuan-tuan berikan kepadanya itu dan dapat
	melindunginya dari mereka yang menentangnya, maka silakanlah
	tuan-tuan  laksanakan. Akan tetapi, kalau tuan-tuan akan
	menyerahkan dia dan membiarkannya terlantar sesudah berada di
	tempat tuan-tuan, maka dari sekarang lebih baik tinggalkan
	sajalah."
	
	Setelah mendengar keterangan 'Abbas pihak Yathrib menjawab:
	"Sudah kami dengar apa yang tuan katakan. Sekarang silakan
	Rasulullah bicara. Kemukakanlah apa yang tuan senangi dan
	disenangi Tuhan."
	
	Setelah membacakan ayat-ayat Qur'an dan memberi semangat
	Islam, Muhammad menjawab:
	
	"Saya minta ikrar tuan-tuan akan membela saya seperti membela
	isteri-isteri dan anak-anak tuan-tuan sendiri."
	
	Ketika itu Al-Bara' b. Ma'rur hadir. Dia seorang pemimpin
	masyarakat dan yang tertua di antara mereka. Sejak ikrar
	'Aqaba pertama ia sudah Islam, dan menjalankan semua kewajiban
	agama, kecuali dalam sembahyang ia berkiblat ke Ka'bah, sedang
	Muhammad dan seluruh kaum Muslimin waktu itu masih berkiblat
	ke al-Masjid'l-Aqsha. Oleh karena ia berselisih pendapat
	dengan masyarakatnya sendiri, begitu mereka sampai di Mekah
	segera mereka minta pertimbangan Nabi. Muhammad melarang
	Al-Bara' berkiblat ke Ka'bah.
	
	Setelah tadi Muhammad minta kepada Muslimin Yathrib supaya
	membelanya seperti mereka membela isteri dan anak-anak mereka
	sendiri,  Al-Bara'  segera  mengulurkan tangan menyatakan
	ikrarnya seraya berkata: "Rasulullah, kami sudah berikrar.
	Kami adalah orang peperangan dan ahli bertempur yang sudah
	kami warisi dari leluhur kami."
	
	Tetapi sebelum  Al-Bara'  selesai  bicara,  Abu'l-Haitham
	ibn't-Tayyihan datang menyela:
	
	"Rasulullah, kami dengan orang-orang itu - yakni orang-orang
	Yahudi - terikat oleh perjanjian, yang sudah akan kami
	putuskan. Tetapi apa jadinya kalau kami lakukan ini lalu kelak
	Tuhan memberikan kemenangan kepada tuan, tuan akan kembali
	kepada masyarakat tuan dan meninggalkan kami?"
	
	Muhammad tersenyum, dan katanya: "Tidak, saya sehidup semati
	dengan tuan-tuan. Tuan-tuan adalah saya dan saya adalah
	tuan-tuan. Saya akan memerangi siapa saja yang tuan-tuan
	perangi, dan saya akan berdamai dengan siapa saja yang
	tuan-tuan ajak berdamai."
	
	Tatkala mereka siap akan mengadakan ikrar itu, 'Abbas b.
	'Ubada datang menyela dengan mengatakan: "Saudara-saudara dari
	Khazraj. Untuk apakah kalian memberikan ikrar kepada orang
	ini? Kamu menyatakan ikrar dengan dia tidak melakukan perang
	terhadap yang hitam dan yang merah4 melawan orang-orang itu.5
	Kalau tuan-tuan merasa, bahwa jika harta benda tuan-tuan habis
	binasa dan pemuka-pemuka tuan-tuan mati terbunuh, tuan-tuan
	akan menyerahkan dia (kepada musuh), maka (lebih baik) dari
	sekarang tinggalkan saja dia. Kalaupun itu juga yang tuan-tuan
	lakukan, ini adalah suatu perbuatan hina dunia akhirat.
	Sebaliknya, bila tuan-tuan memang dapat menepati janji seperti
	yang tuan-tuan berikan kepadanya itu, sekalipun harta-benda
	tuan-tuan  akan  habis dan bangsawan-bangsawan akan mati
	terbunuh, maka silakan saja tuan-tuan terima dia. Itulah suatu
	perbuatan yang baik, dunia akhirat."
	
	Orang ramai itu menjawab:
	
	"Akan  kami  terima,  sekalipun  harta-benda kami habis,
	bangsawan-bangsawan kami terbunuh. Tetapi, Rasulullah, kalau
	dapat kami tepati semua ini, apa yang akan kami peroleh?"
	
	"Surga," jawab Muhammad dengan tenang dan pasti.
	
	Mereka lalu mengulurkan tangan dan dia juga membentangkan
	tangannya. Ketika itu mereka menyatakan ikrar kepadanya.
	
	Selesai ikrar itu, Nabi berkata kepada mereka:
	
	"Pilihkan dua belas orang pemimpin dari kalangan tuan-tuan
	yang akan menjadi penanggung-jawab masyarakatnya."
	
	Mereka lalu memilih sembilan orang dari Khazraj dan tiga orang
	dari Aus. Kemudian kepada pemimpin-pemimpin itu Nabi berkata:
	
	"Tuan-tuan adalah  penanggung-jawab  masyarakat  tuan-tuan
	seperti pertanggung-jawaban pengikut-pengikut Isa bin Mariam.
	Terhadap masyarakat saya, sayalah yang bertanggungjawab."
	
	Dalam ikrar kedua ini mereka berkata:
	
	"Kami berikrar mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di
	waktu bahagia dan sengsara, kami hanya akan berkata yang benar
	di mana saja kami berada, dan kami tidak takut kritik siapapun
	atas jalan Allah ini."
	
	Peristiwa ini selesai pada tengah malam di celah gunung
	'Aqaba, jauh dari masyarakat ramai, atas dasar kepercayaan,
	bahwa hanya Allah Yang mengetahui keadaan mereka. Akan tetapi,
	begitu peristiwa itu selesai, tiba-tiba mereka mendengar ada
	suara berteriak yang ditujukan kepada Quraisy: "Muhammad dan
	orang-orang yang pindah kepercayaan itu sudah berkumpul akan
	memerangi kamu!"
	
	Suara itu datangnya dari seseorang yang keluar untuk urusannya
	sendiri. Mengetahui keadaan mereka itu sedikit dengan melalui
	pendengarannya  yang  selintas, ia lalu bermaksud hendak
	mengacaukan rencana itu dan mau menanamkan kegelisahan dalam
	hati mereka, bahwa rencana mereka malam itu diketahui. Akan
	tetapi pihak Khazraj dan Aus tetap pada janji mereka. Bahkan
	'Abbas b. 'Ubada - setelah mendengar suara simata-mata itu -
	berkata kepada Muhammad:
	
	"Demi Allah Yang telah mengutus tuan atas dasar kebenaran,
	kalau sekiranya tuan sudi, penduduk Mina itu besok akan kami
	habiskan dengan pedang kami."
	
	Ketika itu Muhammad menjawab:
	
	"Kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembalilah ke kemah
	tuan-tuan."
	
	Merekapun kembali ke tempat mereka bermalam, lalu tidur.
	Keesokan harinya pagi-pagi baru mereka bangun.
	
	Akan tetapi pagi itu juga Quraisy sudah mengetahui berita
	adanya  ikrar  itu.  Mereka  terkejut  sekali. Pagi itu
	pemuka-pemuka Quraisy  mendatangi  Khazraj  di  tempatnya
	masing-masing. Mereka menyesalkan Khazraj dan mengatakan,
	bahwa mereka tidak ingin berperang dengan Khazraj. Tetapi
	kenapa mau bersekutu dengan Muhammad memerangi mereka. Ketika
	itu  juga  orang-orang  musyrik  dari  kalangan  Khazraj
	bersumpah-sumpah bahwa hal semacam itu tidak ada sama sekali.
	Sedang Muslimin malah diam saja setelah dilihatnya Quraisy
	lagaknya akan mempercayai keterangan orang-orang yang seagama
	dengan mereka itu.
	
	Sekarang Quraisy kembali tanpa dapat mengiakan atau meniadakan
	berita tersebut. Tetapi mereka terus menyelidiki, kalau-kalau
	dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Sementara itu
	orang-orang Yathrib sudah mengangkat perbekalan mereka dan
	kembali menuju negeri mereka sebelum pihak Quraisy mengetahui
	benar apa yang mereka lakukan itu.
	
	Setelah kemudian Quraisy mengetahui, bahwa berita itu memang
	benar, mereka berangkat mencari orang-orang Yathrib itu.
	Tetapi sudah tak ada lagi yang akan dapat mereka jumpai selain
	Sa'd b. 'Ubada, yang lalu diambil dan dibawanya ke Mekah. Ia
	disiksa.  Tetapi kemudian Jubair b. Mut'im b. 'Adi dan
	al-Harith b. Umayya datang menolongnya. Dulu orang ini pernah
	menolong mereka ketika mereka dalam perjalanan perdagangan ke
	Syam lewat Yathrib.
	
	Kalau  begitu  kekuatiran  Quraisy   kiranya   tidak
	berlebih-lebihan, begitu juga dalam mengejar jejak mereka yang
	telah ikrar kepada Muhammad akan memerangi mereka itu. Mereka
	telah mengenalnya selama tigabelas tahun terus-menerus, sejak
	permulaan kenabiannya. Mereka sudah berusaha  mati-matian
	melancarkan perang pasif itu kepadanya, dan masing-masing
	sudah pula menghadapinya. Mereka mengetahui itu adalah karena
	keyakinannya kepada Tuhan, karena teguhnya ia berpegang pada
	ajaran yang benar. Ia sudah tak dapat dilunakkan dan tak dapat
	pula dibujuk. Ia tak pernah gentar menghadapi gangguan,
	menghadapi siksaan, menghadapi pembunuhan. Sesudah ia dan
	pengikut-pengikutnya disakiti dengan pelbagai macam gangguan,
	sesudah ia dikepung di celah-celah bukit, seluruh penduduk
	Mekah diteror dengan bermacam-macam ketakutan supaya jangan
	jadi pengikutnya, terbayang oleh Quraisy bahwa mereka sudah
	hampir mengalahkannya, kegiatannya hanya akan terbatas dalam
	lingkaran sempit pengikut-pengikutnya yang masih berpegang
	pada agama itu saja. Dia dan sahabat-sahabatnya tidak lama
	lagi sudah akan jemu dalam pengasingan, dan akan kembali
	tunduk menyerah di bawah kekuasaan mereka.
	
	Tetapi sekarang, dengan adanya perjanjian persekutuan baru
	ini, pintu harapan akan menang jadi terbuka didepan Muhammad
	dan pengikut-pengikutnya. Setidak-tidaknya harapan kebebasan
	menyebarkan agama, serta  menyerang  berhala-berhala  dan
	penyembah-penyembahnya. Siapa tahu apa yang akan terjadi kelak
	terhadap masyarakat seluruh jazirah Arab itu, bila sudah
	mendapat bantuan Yathrib berikut Aus dan Khazrajnya, dan
	sesudah mendapat perlindungan dari serangan musuh, disertai
	adanya kebebasan melakukan upacara agama serta mengajak pihak
	lain turut bergabung. Kalau Quraisy tidak dapat mengikis
	gerakan ini di tanah tumpah darahnya sendiri maka kekuatiran
	mereka pada hari kemudiannya tetap selalu membayang, dan
	kemenangan Muhammad terhadap mereka masih tetap menggelisahkan
	mereka.
	
	Oleh karena itu sungguh-sungguh mereka memikirkan apa yang
	harus mereka lakukan guna menggagalkan usaha Muhammad itu,
	serta menghancurkan gerakan barunya. Demikian juga dia sendiri
	tidak kurang dari Quraisy dalam memikirkan hal ini. Pintu yang
	telah dibukakan Tuhan di hadapannya itu ialah pintu kehormatan
	bagi agama Allah, pintu yang akan memberi tempat pada arti
	kebenaran. Perjuangan yang sekarang berkecamuk antara dia
	dengan pihak Quraisy, adalah suatu peristiwa yang paling hebat
	terjadi sejak masa kerasulannya, yakni suatu perjuangan hidup
	atau mati bagi kedua belah pihak. Sudah tentu, kemenangan itu
	ada pada pihak yang benar. Keputusannya sudah bulat. Bolehlah
	ia minta pertolong an Tuhan. Biarlah, segala tipu-daya yang
	sudah dilakukan Quraisy itu akan bersifat lebih menghina
	mereka sendiri melebihi yang sudah-sudah. Ia akan terus maju,
	tapi dengan sikap bijaksana, tenang dan hati-hati. Masalahnya
	adalah  masalah kecekatan politik dan kecerdikan seorang
	pemimpin yang saksama.
	
	Dimintanya sahabat-sahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke
	Yathrib. Hanya saja dalam meninggalkan Mekah hendaknya mereka
	terpencar-pencar, supaya jangan sampai menimbulkan kepanikan
	pihak Quraisy terhadap mereka.
	
	Mulailah kaum Muslimin melakukan hijrah secara sendiri-sendiri
	atau kelompok-kelompok kecil. Akan tetapi hal itu rupanya
	sudah diketahui oleh pihak Quraisy. Mereka segera bertindak,
	berusaha mengembalikan yang masih dapat dikembalikan itu ke
	Mekah untuk kemudian dibujuk supaya kembali kepada kepercayaan
	mereka, kalau tidak akan disiksa dan dianiaya. Sampai-sampai
	tindakan itu ialah dengan cara memisahkan suami dari isteri;
	kalau si isteri dari pihak Quraisy ia tidak dibolehkan pergi
	ikut suami. Yang tidak menurut, isterinya yang masih dapat
	mereka kurung, dikurung.
	
	Akan tetapi mereka takkan dapat berbuat lebih dari itu. Mereka
	kuatir akan pecah perang saudara antar-kabilah jika mereka
	mencoba membunuh salah seorang dari kabilah itu.
	
	Berturut-turut kaum Muslimin hijrah ke  Yathrib,  sedang
	Muhammad  tetap  berada  di posnya. Tak ada orang yang
	mengetahui, dia akan tetap tinggal di tempatnya itu atau sudah
	mengambil keputusan akan hijrah juga. Dahulu juga mereka tidak
	mengetahui, ketika sahabat-sahabatnya diijinkan hijrah ke
	Abisinia,  sedang dia sendiri tetap di Mekah menyerukan
	anggota-anggota keluarganya yang lain ke dalam Islam. Bahkan
	Abu Bakrpun, ketika minta ijin akan turut hijrah ke Yathrib,
	ia hanya berkata: "Jangan tergesa-gesa; kalau-kalau Tuhan
	menyertakan seorang kawan." Dan tidak lebih dari itu.
	
	Sungguhpun begitu pihak Quraisy sendiri sudah seribu kali
	memperhitungkan hijrah Nabi ke Yahtrib itu. Jumlah kaum
	Muslimin di sana sudah begitu banyak sehingga hampir-hampir
	mereka itu menjadi pihak yang menentukan. Sekarang datang pula
	mereka yang hijrah dari Mekah menggabungkan diri, sehingga
	mereka jadi bertambah kuat juga adanya. Dalam pada itu,
	apabila Muhammad - orang yang sudah mereka kenal berpendirian
	teguh dengan pendapatnya yang tepat dan berpandangan jauh -
	sampai menyusul ke Yathrib, mereka kuatir penduduk Yathrib itu
	kelak akan menyerbu Mekah, atau akan menutup jalur perjalanan
	perdagangan mereka ke Syam atau akan membuat mereka mati
	kelaparan seperti yang pernah mereka lakukan dulu terhadap
	Muhammad dan sahabat-sahabatnya tatkala mereka membuat piagam
	pemboikotan dan memaksa mereka tinggal di celah-celah gunung
	selama tigapuluh bulan.
	
	Apabila Muhammad masih tinggal di Mekah dan berusaha akan
	meninggalkan tempat itu, maka mereka masih merasa terancam
	oleh adanya tindakan pihak Yathrib dalam membela Nabi dan
	Rasul. Jadi tak ada jalan keluar bagi mereka selain dengan
	membunuhya. Dengan begitu mereka lepas dari malapetaka yang
	terus-menerus itu. Tetapi kalau juga mereka membunuhnya, tentu
	Keluarga Hasyim dan Keluarga Muttalib akan menuntut balas.
	Maka pecahlah perang saudara di Mekah, dan suatu bencana yang
	sangat mereka takuti juga akan datang dari pihak Yathrib.
	
	Sekarang mereka mengadakan pertemuan di Dar'n-Nadwa membahas
	semua persoalan itu serta cara-cara pencegahannya. Salah
	seorang dari mereka mengusulkan:
	
	"Masukkan  dia  dalam  kurungan besi dan tutup pintunya
	rapat-rapat kemudian awasi biar dia mengalami nasib seperti
	penyair-penyair semacamnya sebelum dia; seperti Zuhair dan
	Nabigha."
	
	Tetapi pendapat ini tidak mendapat suara.
	
	"Kita keluarkan dia dari lingkungan kita, kita buang dari
	negeri kita. Sesudah itu tidak perlu kita pedulikan lagi
	urusannya," demikian terdengar suara yang lain. Tetapi mereka
	kuatir ia akan terus menyusul ke Medinah dan apa yang mereka
	takuti justru akan menimpa mereka.
	
	Akhirnya mereka memutuskan, dari setiap kabilah akan diambil
	seorang  pemuda yang tegap, dan setiap pemuda itu akan
	dipersenjatai dengan sebilah pedang yang tajam, yang secara
	bersama-sama sekaligus mereka akan menghantamnya, dan darahnya
	dapat dipencarkan antar-kabilah. Dengan demikian Banu 'Abd
	Manaf takkan dapat memerangi mereka semua. Mereka akan menebus
	darah itu kemudian dengan harta. Maka terlepaslah Quraisy dan
	orang  yang  membuat  porak-poranda dan mencerai-beraikan
	kabilah-kabilah mereka itu.
	
	Mereka menyetujui pendapat ini dan merasa cukup puas. Mereka
	mengadakan seleksi di kalangan pemuda-pemuda mereka. Mereka
	menganggap bahwa soal Muhammad akan sudah selesai. Beberapa
	hari lagi ia akan terkubur habis ke dalam tanah, bersama
	ajarannya, dan mereka yang sudah hijrah ke Yathrib akan
	kembali ke tengah-tengah masyarakat, akan kembali kepada
	kepercayaan dan kepada dewa-dewa mereka. Quraisy dan negeri
	Arab yang sudah dipecah-belah, kedudukannya yang sudah mulai
	lemah, dengan demikian akan kembali bersatu.
	
	Catatan kaki:
	
	 1 Bai'at'l-'Aqaba, secara harfiah berarti pernyataan
	  dan sumpah setia yang diadakan di bukit 'Aqaba (A).
	  
	 2 Hilf (amak ahlaf) pernyataan sumpah setia-kawan atau
	  bersahabat baik antar kabilah bersangkutan yang biasa
	  berlaku dalam tradisi masyarakat Arab pada masa itu.
	  Halif (jamak hulafa'), yakni pihak yang mengadakan
	  persahabatan, kawan-kawan sepersekutuan (A).
	  
	 3 Hari-hari Tasyriq ialah tiga hari berturut-turut
	  setelah hari Raya Kurban (lebaran Haji) (A).
	  
	 4 Yakni berperang habis-habisan melawan semua orang
	  (A).
	  
	 5 Yakni Quraisy (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1