Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index ]

	KOTBAH 'ARAFAT
 
	Di Namira, sebuah desa sebelah timur 'Arafat, telah pula
	dipasang sebuah kemah buat Nabi, atas permintaannya. Bila
	matahari sudah tergelincir, dimintanya untanya al-Qashwa, dan
	ia berangkat lagi sampai di perut wadi di bilangan 'Urana. Di
	tempat itulah manusia dipanggilnya, sambil ia masih di atas
	unta, dengan suara lantang; tapi sungguhpun begitu masih
	diulang oleh Rabi'a b. Umayya b. Khalaf. Setelah mengucapkan
	syukur dan puji kepada Allah dengan berhenti pada setiap anak
	kalimat ia berkata,
 
	  "Wahai manusia sekalian!5 perhatikanlah kata-kataku ini!
	  Aku tidak tahu, kalau-kalau sesudah tahun ini, dalam
	  keadaan seperti ini, tidak lagi aku akan bertemu dengan
	  kamu sekalian.
	  
	  "Saudara-saudara!5 Bahwasanya darah kamu dan harta-benda
	  kamu sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari ini
	  dan bulan ini yang suci sampai datang masanya kamu
	  sekalian menghadap Tuhan. Dan pasti kamu akan menghadap
	  Tuhan; pada waktu itu kamu dimintai pertanggung-jawaban
	  atas segala perbuatanmu. Ya, aku sudah menyampaikan ini!
	  
	  "Barangsiapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat
	  itu kepada yang berhak menerimanya.
	  
	  "Bahwa semua riba sudah tidak berlaku. Tetapi kamu
	  berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat
	  aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu
	  teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi
	  ada riba dan bahwa riba 'Abbas b. 'Abd'l-Muttalib semua
	  sudah tidak berlaku.
	  
	  "Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliah tidak
	  berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang
	  kuhapuskan ialah darah Ibn Rabi'a bin'l Harith b.
	  'Abd'l-Muttalib!
	  
	  "Kemudian daripada itu saudara-saudara.5 Hari ini nafsu
	  setan yang minta disembah di negeri ini sudah putus buat
	  selama-lamanya. Tetapi, kalau kamu turutkan dia walau
	  pun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti
	  merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya akan
	  senanglah dia. Oleh karena itu peliharalah agamamu ini
	  baik-baik.
	  
	  "Saudara-saudara.5 Menunda-nunda berlakunya larangan
	  bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu
	  orang-orang kafir itu tersesat. Pada satu tahun mereka
	  langgar dan pada tahun lain mereka sucikan, untuk
	  disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan.
	  Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan
	  Allah dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan.
	  
	  "Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan
	  bumi ini. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada
	  duabelas bulan, empat bulan di antaranya ialah bulan
	  suci, tiga bulan berturut-turut dan bulan Rajab itu
	  antara bulan Jumadilakhir dan Sya'ban.
	  
	  "Kemudian daripada itu, saudara-saudara.5 Sebagaimana
	  kamu mempunyai hak atas isteri kamu, juga isterimu sama
	  mempunyai hak atas kamu. Hak kamu-atas mereka ialah
	  untuk tidak mengijinkan orang yang tidak kamu sukai
	  menginjakkan kaki ke atas lantaimu, dan jangan sampai
	  mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau sampai
	  mereka melakukan semua itu Tuhan mengijinkan kamu
	  berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh memukul
	  mereka dengan suatu pukulan yang tidak sampai
	  mengganggu. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu,
	  maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada
	  mereka dengan sopan-santun. Berlaku baiklah terhadap
	  isteri kamu, mereka itu kawan-kawan yang membantumu,
	  mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu
	  mengambil mereka sebagai amanat Tuhan, dan kehormatan
	  mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Tuhan.
	  
	  "Perhatikanlah kata-kataku ini, saudara-saudara5 Aku
	  sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas
	  kutinggalkan ditangan kamu, yang jika kamu pegang teguh,
	  kamu takkan sesat selama-lamanya - Kitabullah dan Sunnah
	  Rasulullah.
	  
	  "Wahai Manusia sekalian!5 Dengarkan kata-kataku ini dan
	  perhatikan! Kamu akan mengerti, bahwa setiap Muslim
	  adalah saudara buat Muslim yang lain, dan kaum Muslimin
	  semua bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan
	  (mengambil sesuatu) dari saudaranya, kecuali jika dengan
	  senang hati diberikan kepadanya. Janganlah kamu
	  menganiaya diri sendiri.
	  
	  "Ya Allah! Sudahkah kusampaikan?"
 
	Sementara Nabi mengucapkan itu Rabi'a mengulanginya kalimat
	demi  kalimat,  sambil  meminta kepada orang banyak itu
	menjaganya dengan penuh kesadaran. Nabi juga menugaskan dia
	supaya menanyai mereka misalnya: Rasulullah bertanya "hari
	apakah ini?" Mereka menjawab: Hari Haji Akbar! Nabi bertanya
	lagi:
 
	  "Katakan kepada mereka, bahwa darah dan harta kamu
	  oleh Tuhan disucikan, seperti hari ini yang suci,
	  sampai datang masanya kamu sekalian bertemu Tuhan."
 
	Setelah sampai pada penutup kata-katanya itu ia berkata lagi:
 
	  "Ya Allah! Sudahkah kusampaikan?!"
 
	Maka serentak dari segenap penjuru orang menjawab: "Ya!"
 
	Lalu katanya:
 
	  "Ya Allah, saksikanlah ini!"
 
	Selesai Nabi mengucapkan pidato ia turun dari al-Qashwa' -
	untanya itu. Ia masih di tempat itu juga sampai pada waktu
	sembahyang lohor dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya
	menuju Shakharat. Pada waktu itulah Nahi a.s. membacakan
	firman Tuhan ini kepada mereka:
 
	  "Hari inilah Kusempurnakan agamamu ini untuk kamu
	  sekalian dengan Kucukupkan NikmatKu kepada kamu, dan
	  yang Kusukai Islam inilah menjadi agama kamu."
	  (Qur'an, 5: 3)
 
	Abu Bakr ketika mendengarkan ayat itu ia menangis, ia merasa,
	bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya
	Nabi hendak menghadap Tuhan.
 
	Setelah meninggalkan Arafat malam itu Nabi bermalam  di
	Muzdalifa. Pagi-pagi ia bangun dan turun ke Masy'ar'l-Haram.
	Kemudian ia pergi ke Mina dan dalam perjalanan itu ia
	melemparkan batu-batu kerikil. Bila sudah sampai di kemah ia
	menyembelih 63 ekor unta, setiap seekor unta untuk satu tahun
	umurnya, dan yang selebihnya dari jumlah seratus ekor unta
	kurban yang dibawa Nabi sewaktu keluar dari Medinah  -
	disembelih  oleh Ali. Kemudian Nabi mencukur rambut dan
	menyelesaikan ibadah hajinya.
 
	Dengan selesainya ibadah haji ini, ada orang yang menamakannya
	'Ibadah haji perpisahan' yang lain menyebutkan 'ibadah haji
	penyampaian' ada lagi yang mengatakan 'ibadah haji Islam.'6
	Nama-nama  itu memang benar semua. Disebut 'ibadah haji
	perpisahan' karena ini yang penghabisan kali Muhammad melihat
	Mekah dan Ka'bah. Dengan 'ibadah haji Islam,' karena Tuhan
	telah menyempurnakan agama ini kepada umat manusia  dan
	mencukupkan pula nikmatNya. 'Ibadah haji penyampaian' berarti
	Nabi telah menyampaikan kepada umat manusia apa yang telah
	diperintahkan Tuhan kepadanya. Tiada lain Muhammad hanya
	memberi peringatan dan  pembawa  berita  gembira  kepada
	orang-orang beriman.
 
	Catatan kaki:
 
	 5 Aslinya Ayyuhan-nas, harfiah: "Wahai manusia!" (A).
	  
	 6 Yakni 'Hijjat'l-Wada', 'hijjat'l-balagh' dan
	  'hijjat'l-Islam , (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1