Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

BAGIAN KEDUAPULUH SEMBILAN: 

IBADAH HAJI PERPISAHAN  

Muhammad dan Ahli Kitab - 594; Kedudukannya di kalangan orang-orang Nasrani - 596; Keramahannya terhadap mereka - 599; Islam membedakan paganisma dengan Ahli Kitab - 598; Mengalirnya perutusan - 600; Kesatuan Arab di bawah Islam - 600; Islamnya Ahli Kitab - 601; Perutusan terakhir ke Medinah - 601; Persiapan Nabi naik haji - 601; Perjalanan kaum Muslimin ke Haji - 602; Ihram dan Talbiah - 602; Melepaskan Umrah - 603; Ali kembali dari Yaman - 604; Menjalankan manasik haji - 606; Khotbah 'Arafat - 606; "Hari ini Kusempurnakan agamamu." - 610;

	   
	SEJAK Ali b. Abi Talib membacakan awal Surah Bara'ah kepada
	orang-orang yang pergi haji, yang terdiri dari orang-orang
	Islam dan musyrik, waktu Abu Bakr memimpin jemaah haji, dan
	sejak ia mengumumkan kepada mereka atas perintah Muhammad
	waktu mereka berkumpul di Mina, bahwa orang kafir tidak akan
	masuk surga, dan sesudah tahun ini orang musyrik tidak boleh
	lagi naik haji, tidak boleh lagi bertawaf di Ka'bah dengan
	telanjang, dan barangsiapa terikat oleh suatu perjanjian
	dengan Rasulullah s.a.w. itu tetap berlaku sampai  pada
	waktunya - sejak itu pula orang-orang musyrik penduduk jazirah
	Arab semua yakin sudah, bahwa buat mereka tak lagi ada tempat
	untuk terus hidup dalam paganisma. Dan kalau masih juga mereka
	melakukan itu, ingatlah, akan pengumuman perang dari Allah dan
	RasulNya. Hal ini akan berlaku buat penduduk daerah selatan
	jazirah Arab, yaitu Yaman dan Hadzramaut; sebab buat daerah
	Hijaz dan sekitarnya sampai ke utara mereka sudah masuk Islam
	dan bernaung di bawah bendera agama baru ini. Di bagian
	selatan  itu  sebenarnya  masih  terbagi antara penganut
	paganisma, dengan penganut Kristen. Tetapi orang-orang pagan
	ini kemudian menerima juga, seperti yang sudah kita lihat di
	atas. Secara berbondong bondong mereka masuk Islam, mereka
	mengirim utusan ke Medinah, dan Nabi pun menyambut mereka
	dengan sangat baik sekali, yang kiranya membuat mereka lebih
	gembira lagi menerima Islam. Sebagian besar mereka kembali ke
	daerah kekuasaan mereka masing-masing dan ini membuat mereka
	lebih cinta lagi kepada agama baru ini.
 
	Mengenai Ahli Kitab yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan
	Nasrani, ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Ali dari Surah
	At-Taubah demikian bunyinya:
 
	"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
	Hari Kemudian dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan
	oleh Allah dan RasulNya, dan tidak pula beragama menurut agama
	yang benar, yaitu orang-orang yang sudah mendapat Al-Kitab,
	sampai mereka membayar. jizya dengan patuh dalam keadaan
	tunduk."1 sampai kepada firman Tuhan:
 
	"Orang-orang beriman! Banyak  sekali  para  pendeta  dan
	rahib-rahib memakan harta orang dengan jalan yang batil dan
	mereka merintangi orang dari jalan Allah. Dan mereka yang
	menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan
	Allah, beritahukanlah kepada mereka adanya siksa yang pedih.
	Tatkala semuanya dipanaskan dalam api jahanam, lalu dengan itu
	dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka dibakar.
	'Inilah harta bendamu yang kamu timbun untuk dirimu sendiri.
	Sebab itu, rasakan sekarang akibat apa yang kamu timbun itu."
	(Qur'an, 9: 34 - 35)
 
	Menghadapi ayat-ayat Surah At-Taubah sebagai wahyu penutup
	dalam Quran itu, banyak ahli-ahli sejarah yang bertanya-tanya
	dalam hati: apakah perintah Muhanmnmad 'a.s. mengenai Ahli
	Kitab itu berbeda dengan perintahnya dulu ketika baru-baru ia
	membawa ajarannya? Beberapa Orientalis lalu berpendapat bahwa
	ayat-ayat ini hendak menempatkan Ahli Kitab dan orang-orang
	musyrik dalam kedudukan yang hampir sama; dan bahwa Muhammad,
	yang sudah berhasil mengalahkan paganisma di seluruh jazirah,
	setelah meminta bantuan pihak Yahudi dan Nasrani, dengan
	menyatakan pada tahun-tahun pertama risalahnya itu, bahwa ia
	datang membawa agama Isa, Musa, Ibrahim dan rasul-rasul Iain
	yang sudah lebih dulu, telah mengarahkan sasarannya kepada
	orang-orang Yahudi, yang sudah lebih dulu menghadapinya dengan
	permusuhan. Mereka tetap bersikap demikian, sampai akhirnya
	mereka diusir dari jazirah. Sementara itu ia hendak mengambil
	mati orang-orang Nasrani, lalu turun ayat-ayat yang memperkuat
	iman mereka yang baik, sehingga datang firman Tuhan ini:
 
	"Pasti akan kaudapati orang-orang yang paling keras memusuhi
	mereka yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang
	musyrik dan pasti akan kaudapati orang-orang yang paling akrab
	bersahabat dengan mereka yang beriman ialah mereka yang
	berkata: 'Kami ini orang-orang Nasrani.' Sebab, diantara
	mereka terdapat kaum pendeta dan rahib-rahib, dan mereka itu
	tidak menyombongkan diri." (Qur'an, 5: 82)

	Nah, sekarang ia mengarahkan tujuannya kepada pihak Nasrani,
	sama seperti yang dulu ditujukan kepada  pihak  Yahudi.
	Orang-orang Nasrani digolongkan kedalam mereka yang tidak
	percaya kepada Tuhan dan kepada Hari Kemudian. Ia melakukan
	hal itu setelah pihak Nasrani memberikan perlindungan kepada
	pengikut-pengikutnya kaum Muslimin ketika mereka dulu pergi ke
	Abisinia di bawah naungan rajanya yang adil, dan setelah pula
	Muhammad menulis surat kepada penduduk Najran dan kaum Nasrani
	lainnya dengan menjamin agama mereka dan segala upacara
	keagamaan yang mereka lakukan. Lalu golongan Orientalis itu
	berpendapat bahwa sikap kontradiksi dalam siasat Muhammad
	inilah yang kemudian membuat permusuhan antara pihak Muslimin
	dengan Nasrani itu jadi berlarut-larut, dan bahwa dia pula
	yang membuat saling pendekatan antara pengikut-pengikut Yesus
	dengan pengikut-pengikut Muhammad jadi tidak begitu mudah,
	kalau pun tidak akan dikatakan mustahil.
 
	Mengambil argumen ini secara mendatar adakalanya dapat memikat
	orang bahwa itu ada juga benarnya, atau pun dapat memikat
	orang sampai mempercayainya. Akan tetapi bila orang mau
	mengikuti jalur sejarah mau menelitinya sehubungan dengan
	masalah-masalah dan sebab-sebab turunnya  ayat-ayat  itu,
	samasekali orang tidak perlu sangsi tentang kesatuan sikap
	Islam dan sikap Muhammad terhadap agama-agama Kitab sejak dari
	permulaan risalah itu sampai akhirnya. Almasih anak Mariam
	ialah Hamba Allah yang diberiNya kitab, dijadikanNya ia
	seorang nabi, dijadikannya ia orang yang beroleh berkah dimana
	pun ia berada! diperintahkanNya ia melakukan sembahyang,
	mengeluarkan zakat selama ia masih hidup. Itulah yang telah
	diturunkan oleh Qu'ran sejak dari permulaan risalah sampai
	akhirnya. Allah cuma Satu. Allah itu Abadi dan Mutlak. Tidak
	beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada suatu apa pun yang
	meyerupaiNya. Itulah jiwa dan dasar Islam sejak dari langkah
	pertama, dan itu pula jiwa Islam selama dunia ini berkembang.
 
	Orang-orang Nasrani Najran pernah mendatangi Nabi hendak
	mengajaknya berdebat tentang Tuhan dan tentang kenabian Isa
	terhadap Tuhan jauh sebelum Surah At-Taubah ini turun. Mereka
	bertanya kepada Muhammad:
 
	"Ibu Isa itu Mariam; lalu siapa bapanya?"
 
	Untuk itu datang firman Allah:
 
	"Hal seperti terhadap Adam; dijadikanNya ia dari tanah lalu
	dikatakan: 'jadilah,' maka jadilah ia. Kebenaran itu datangnya
	hanya  dari  Tuhan. Jangan kau jadi orang yang sangsi.
	Barangsiapa mengajak engkau berdebat tentang Dia setelah
	engkau mendapat pengetahuan, katakanlah: 'Marilah kita panggil
	anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita-wanita kami dan
	wanita-wanita kamu, diri kami sendiri dan diri kamu; kemudian
	kita berdoa supaya laknat Tuhan itu ditimpakan kepada yang
	berdusta.' Inilah kisah kisah sebenarnya: tiada tuhan selain
	Allah. Dan Allah sungguh Maha Kuasa dan Bijaksana. Kalau pun
	mereka menyimpang juga, Tuhan jua yang mengetahui mereka yang
	berbuat bencana. Katakanlah: 'Orang-orang Ahli Kitab! Marilah
	kita menerima suatu istilah yang sama antara kami dengan kamu;
	bahwa tak ada yang akan kita sembah selain Allah, dan bahwa
	kita takkan mempersekutukanNya dengan apa pun, dan tidak pula
	antara kita akan saling mempertuhan satu sama lain, selain
	daripada  Allah.'  Tetapi  kalau mereka menyimpang juga,
	katakanlah:  'Saksikanlah,  bahwa  kami  ini  orang-orang
	Muslimin." (Qur'an, 3: 59 - 64)
 
	Percakapan dalam surah ini, Surah Keluarga 'Imran dengan gaya
	bahasa yang luarbiasa, ditujukan kepada Ahli Kitab, menegur
	mereka mengapa mereka merintangi orang beriman dari jalan
	Allah dan mengapa mereka mengingkari ayat-ayat yang datang
	dari Tuhan, padahal ayat-ayat itu juga yang dibawa oleh Isa,
	oleh Musa, oleh Ibrahim, sebelum kata-kata itu diubah-ubah dan
	sebelum diartikan menurut kehendak nafsu sendiri disesuaikan
	dengan kehidupan duniawi dengan kesenangan yang penuh tipu
	daya. Banyak lagi surah-surah lain, yang dalam kata-katanya
	ditujukan seperti yang terdapat dalam surah Keluarga 'Imran
	itu. Dalam Surah al-Ma'idah (5) Tuhan berfirman:
 
	"Sebenarnya  mereka  telah melakukan penyhinaan (terhadap
	Tuhan), mereka yang mengatakan, bahwa Allah satu dari tiga
	dalam trinitas. Tak ada tuhan kecuali Tuhan Yang Satu. Apabila
	tidak mau juga mereka berhenti (menghina Tuhan), pasti mereka
	yang telah merendahkan (Tuhan) itu akan dijatuhi siksaan yang
	amat pedih. Tidakkah mereka mau bertaubat kepada Tuhan dan
	meminta ampun. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sebenarnya
	Almasih putera Mariam itu hanya seorang rasul, dan ibunya
	adalah wanita yang tulus dan jujur, keduanya memakan makanan.
	Perhatikanlah, betapa Kami menjelaskan ayat-ayat itu kepada
	mereka,  lalu  perhatikanlah,  bagaimana  mereka  sampai
	dipalingkan?" (Qur'an,5:73 - 75)
 
	Kemudian dalam Surah al-Ma'idah itu juga Tuhan berfirman:
 
	"Dan ingat ketika Allah berkata: 'Hai Isa anak Mariam!
	engkaukah yang mengatakan kepada orang: Allah mengangkatku dan
	ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?' Ia menjawab: 'Maha Suci
	Engkau, tidak akan aku mengatakan yang bukan menjadi hakku.
	Kalau pun aku mengatakannya, tentu Engkau sudah mengetahuinya.
	Engkau mengetahui apa yang ada dalam hatiku, tapi aku tidak
	mengetahui apa yang ada didalam DiriMu." (Qur'an, 5: 116)
 
	sampai pada ayat-ayat selanjutnya seperti sudah kita nukilkan
	dalam  pengantar buku ini. Salah satu ayat dalam Surah
	al-Ma'idah inilah yang oleh penulis-penulis sejarah Kristen
	dipersoalkan dan dijadikannya alasan tentang perkembangan
	sikap Muhammad terhadap mereka sesuai dengan perkembangan
	politiknya, yaitu ketika Tuhan berfirman:
 
	"Pasti akan kau dapati orang-orang yang paling keras memusuhi
	mereka yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang
	musyrik; dan pasti akan kaudapati orang-orang yang paling
	akrab bersahabat dengan mereka yang beriman ialah mereka yang
	berkata: 'Kami ini orang-orang Nasrani.' Sebab, diantara
	mereka terdapat kaum pendeta dan rahib-rahib, dan mereka itu
	tidak menyombongkan diri." (Qur'an, 5: 82)
 
	Sebaliknya, ayat-ayat yang terdapat dalam Surah Bara'ah (9)
	yang juga bicara tentang Ahli Kitab  sekali-kali  tidak
	membicarakan kepercayaan mereka mengenai Almasih anak Mariam
	itu.  Ayat-ayat  itu  bicara  tentang  kelakukan  mereka
	mempersekutukan Tuhan, makan harta orang secara tidak sah
	serta menimbun emas dan perak. Sedang menurut Islam Ahli Kitab
	itu sudah keluar dari rel agama Isa, mereka menghalalkan apa
	yang dilarang oleh Tuhan dan melakukan perbuatan orang yang
	tidak beriman kepada Tuhan dan Hari Kemudian. Tetapi sungguh
	pun demikian - lepas dari semua itu - keimanan mereka kepada
	Tuhan  sudah  menjadi  jembatan buat mereka untuk tidak
	dipersamakan dengan orang-orang pagan. Buat mereka yang masih
	gigih mau menjadikan Tuhan satu dari tiga dalam trinitas dan
	mau menghalalkan apa yang dilarang Tuhan, cukup  dengan
	membayar jizya dengan taat dan patuh.

	Seruan yang telah disampaikan oleh Ali tatkala Abu Bakr
	memimpin jamaah haji itu merupakan puncak dari masuknya
	penduduk  jazirah  bagian  selatan  kedalam Islam secara
	berbondong-bondong. Utusan-utusan itu secara berturut-turut
	telah  datang ke Medinah seperti sudah kita sebutkan -
	diantaranya perutusan dari orang-orang musyrik dan dari Ahli
	Kitab. Nabi memberi hormat secukupnya kepada setiap utusan
	yang datang dan para amir itu dikembalikan ke daerah kekuasaan
	mereka dengan cara terhormat sekali. Hal ini sudah kita
	sebutkan dalam bagian yang lalu. Asy'ath b. Qais dengan
	memimpin 80 orang dari Kinda dengan berkendaraan, mereka
	datang kepada Nabi dalam mesjid, dengan berhias rambut,
	bercelak  mata,  mengenakan  jubah  yang indah-indah dan
	berselempang sutera. Begitu melihat mereka, Nabi berkata:
 
	"Bukankah kamu sudah menjadi Islam?"
 
	"Ya," jawab mereka.
 
	"Buat apa kamu mengenakan sutera ini di leher?" kata Nabi
	lagi.
 
	Mereka lalu melepaskan sutera itu.
 
	"Rasulullah," kata Asy'ath kemudian, "kami dari Keluarga
	Akil'l-Murar2 dan tuan juga dari keturunan Akil'l-Murar."
 
	Mendengar itu Nabi tersenyum. Ia teringat pada 'Abbas bin
	'Abd'l-Muttalib dan Rabi'a bin'l-Harith
 
	Bersama dengan Asy'ath itu juga datang Wa'il b. Hujr al-Kindi,
	seorang amir dari daerah pantai di Hadzramaut. Ia kemudian
	masuk  Islam. Nabi mengakui daerah kekuasaannya itu dan
	dimintanya ia memungut 'usyr dari penduduk untuk diserahkan
	kepada pemungut-pemungut pajak yang sudah ditunjuk oleh Rasul.
	Dalam hal ini Nabi menugaskan Mu'awiya b. Abi Sufyan menemani
	Wa'il ke negerinya. Tetapi Wa'il tidak mau sekendaraan dengan
	dia dan tidak pula mau memberikan kepadanya alas kaki. Sekedar
	dapat menahan panasnya musim, cukup dengan membiarkan dia
	berjalan di bawah naungan untanya. Meskipun ini bertentangan
	dengan ajaran Islam yang mengajarkan persamaan antara sesama
	kaum Muslimin dan semua orang Islam bersaudara, namun Mu'awiya
	menerimanya juga demi menjaga Islamnya Wa'il dan golongannya.

	Setelah Islam tersiar di kawasan Yaman, Nabi mengutus Mu'adh
	(b. Jabal) ke daerah itu untuk memberikan pelajaran kepada
	penduduk serta untuk memperdalam hukum Islam, dengan pesan:
	"Permudahlah dan jangan dipersulit. Gembirakan dan jangan
	ditakut-takuti. Engkau akan bertemu dengan golongan Ahli Kitab
	yang akan bertanya kepadamu: 'Apa kunci surga?' Maka jawablah:
	'Suatu kesaksian, bahwa tak ada tuhan selain Allah Yang tiada
	bersekutu."
 
	Mu'adh pun berangkat, disertai beberapa orang dari kalangan
	Muslimin yang mula-mula dan yang bertugas mengurus 'usyr,
	serta memberikan pelajaran dan menjalankan hukum sesuai dengan
	perintah Tuhan dan Rasul.
 
	Dengan tersebarnya Islam di seluruh kawasan jazirah itu - dari
	timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan - maka
	seluruh lingkungan itu telah menjadi satu di bawah satu panji,
	yaitu panji Muhammad Rasulullah s.a.w. dan berada dalam satu
	agama yaitu Islam, jantung mereka pun hanya satu pula arahnya,
	yaitu menyembah Allah Yang Tunggal tiada bersekutu.

	Sebelum duapuluh tahun yang lalu, kabilah-kabilah itu saling
	bermusuhan, satu sama lain serang menyerang dalam peperangan,
	setiap ada kesempatan. Tetapi dengan penggabungan mereka
	dibawah panji Islam ini; mereka telah menjadi bersih dari
	segala noda paganisma,  mereka  hidup  tenteram  dibawah
	undang-undang  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa. Dengan demikian
	permusuhan di kalangan penduduk itu sudah tak ada lagi. Perang
	dan permusuhan sudah tidak punya tempat. Sudah tak ada lagi
	orang yang akan menghunus pedang, kecuali  jika  hendak
	mempertahankan tanah air, membela agama Allah dari serangan
	pihak lain.

	Akan tetapi masih ada sekelompok orang-orang Nasrani Najran
	yang masih berpegang pada agama mereka, yang berbeda dengan
	sebagian besar masyarakat mereka sendiri, yaitu Banu Harith
	yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Kepada mereka ini Nabi
	mengutus Khalid bin'l-Walid mengajak mereka menganut Islam
	supaya terhindar dari serbuannya. Tetapi begitu diserukan
	mereka sudah mau masuk Islam. Khalid kemudian mengirim utusan
	dari kalangan mereka sendiri ke Medinah supaya menemui Nabi,
	yang kemudian disambutnya dengan ramah dan akrab sekali.
	Disamping itu ada lagi sekelompok masyarakat Yaman yang masih
	merasa enggan sekali tunduk di bawah panji Islam, sebab Islam
	lahir di Hijaz, sedang biasanya Yaman yang menyerbu Hijaz.
	Sebaliknya, sebelum itu Hijaz tidak yernah menyerang Yaman.

	Kepada mereka ini Nabi mengutus Ali b. Abi Talib dengan tugas
	mengajak mereka ke dalam Islam. Juga pada mulanya mereka
	sangat  congkak  sekali.  Menyambut  ajakan  Ali  dengan
	menyerangnya. Akan tetapi Ali - dengan usianya yang masih
	begitu muda dan hanya membawa tiga ratus orang - sudah dapat
	membuat mereka cerai-berai. Pihak penyerang yang sudah dipukul
	mundur itu kembali menyusun lagi barisannya. Akan tetapi Ali
	segera mengepung mereka sehingga timbul panik dalam barisan
	mereka itu. Tak ada jalan lain mereka harus menyerah. Dengan
	demikian kemudian mereka masuk Islam dan menjadi orang Islam
	yang baik. Semua pelajaran yang diberikan oleh Mu'adh dan
	sahabat-sahabatnya mereka dengarkan baik-baik. Utusan mereka
	ini merupakan utusan terakhir yang diterima Nabi di Medinah
	sebelum Nabi berpulang ke rahmatullah.

	Sementara Ali sedang bersiap-siap kembali ke Mekah, Nabi pun
	sedang dalam persiapan pula hendak menunaikan ibadah haji, dan
	dimintanya orang juga bersiap-siap. Bulan berganti bulan dan
	bulan Zulkaedah pun sudah pula hampir lalu. Nabi belum lagi
	melakukan ibadah haji akbar meskipun sebelum itu sudah dua
	kali mengadakan 'umrah dengan melakukan ibadah haji ashghar.3
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1