Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH LIMA: HUNAIN DAN TA'IF         (2/2)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Jadi sahabat-sahabat itu oleh Muhammad diperintahkan berangkat
	ke Ta'if dan mengepung Thaqif yang dipimpin oleh Malik b.
	'Auf. Ta'if adalah sebuah kota yang sangat kukuh tertutup
	rapat oleh pintu-pintu gerbang seperti kebanyakan kota-kota
	negeri Arab ketika itu. Penduduk kota ini sudah  punya
	pengetahuan dalam soal kepung-mengepung dalam peperangan dan
	punya kekayaan yang cukup besar pula untuk membuat perkubuan
	yang kuat. Dalam perjalanan itu Muslimin singgah di Liya. Di
	tempat ini ada sebuah benteng khusus buat Malik b. 'Auf, yang
	kemudian  mereka  hancurkan,  demikian juga sebuah kebun
	kepunyaan pihak Thaqif  mereka  hancurkan  selama  dalam
	perjalanan itu.
 
	Bilamana Muslimin sudah sampai di Ta'if, Nabi memerintahkan
	pasukannya berhenti dan bermarkas di  dekat  kota  itu.
	Sahabat-sahabat dikumpulkan dan mereka berunding apa yang akan
	mereka lakukan. Tetapi pihak Thaqif begitu melihat mereka dari
	atas perbentengan, dihujaninya mereka dengan serangan panah,
	sehingga tidak sedikit pihak Muslimin yang terbunuh. Dan tidak
	pula mudah kaum Muslimin dapat menyerbu benteng-benteng yang
	sangat kukuh itu. Suatu cara lain harus mereka tempuh bukan
	seperti yang selama ini mereka lakukan ketika mengepung
	Quraiza dan Khaibar. Dapatkah kita menduga, bahwa kalau hanya
	dikepung saja sampai mengalami kelaparan pihak Thaqif itu akan
	mau menyerah? Dan kalau akan mereka serbu saja, dengan cara
	baru bagaimana harus mereka lakukan?
 
	Inilah beberapa masalah yang perlu dipikirkan dan akan memakan
	waktu. Jadi sebaiknya pasukan ini harus ditarik  mundur
	jauh-jauh  dari  sasaran  panah, supaya jangan ada lagi
	orang-orang Islam yang akan mengalami bencana dan tewas
	karenanya. Sesudah itu boleh Muhammad memikirkan apa yang
	harus dilakukannya.
 
	Dengan perintah Nabi 'a.s. markas itu sekarang dipindahkan
	jauh dari sasaran panah, dipindahkan ke sebuah tempat yang
	kemudian setelah Ta'if menyerah dan menerima Islam dibangunnya
	mesjid Ta'if di tempat itu. Hal ini sudah menjadi suatu
	keharusan. Anak panah Thaqif sudah menewaskan delapanbelas
	orang Islam, dan tidak sedikit pula yang telah mendapat
	luka-luka, diantaranya salah seorang anak Abu Bakr. Disamping
	tempat itu, yang sudah jauh dari sasaran panah, dipasang pula
	dua buah kemah dari kulit berwarna merah untuk tempat-tinggal
	kedua isteri Nabi - Umm Salama dan Zainab - yang sejak ia
	meninggalkan Medinah, ikut bersama-sama dalam  perjalanan
	menghadapi  peristiwa-peristiwa itu. Diantara kedua kemah
	inilah Muhammad melakukan salat. Dan agaknya Mesjid Ta'if itu
	pun di tempat ini pula dibangun.

	Kaum Muslimin tinggal di tempat itu sambil menantikan apa yang
	akan ditentukan Tuhan terhadap mereka dan terhadap lawan
	mereka itu nanti. Ada salah seorang orang Arab gunung berkata
	kepada Nabi: Orang-orang Thaqif yang dalam benteng itu sama
	seperti rubah yang di dalam liangnya. Untuk dapat mengeluarkan
	mereka meminta waktu lama. Kalau dibiarkan saja, juga ia
	takkan mengganggu. Tetapi Muhammad sudah tidak mau kembali
	lagi sebelum mendapatkan sesuatu dari pihak Thaqif. Banu Daus
	[salah satu kabilah yang tinggal di bawah Mekah] yang sudah
	berpengalaman dalam menggunakan manjaniq3 dan "tank,"4 salah
	seorang pemimpinnya adalah Tufail, yang sudah bersahabat
	dengan Muhammad sejak perang Khaibar, dan yang sekarang ikut
	pula mengepung Ta'if. Orang ini oleh Nabi diutus memintakan
	bantuan kepada kabilahnya itu.
 
	Kemudian orang ini datang kembali sudah membawa beberapa orang
	dari golongan itu lengkap dengan alat-alat. Mereka sampai di
	Ta'if empat hari kemudian setelah kota itu dikepung oleh
	Muslimin. Disinilah pihak Muslimin menyerang Ta'if dengan
	manjaniq, dan beberapa orang menyerbu dengan masuk ke dalam
	"tank" untuk menerobos dinding-dinding benteng itu. Tetapi
	pihak Ta'if tidak kurang pula pandainya sehingga mereka dapat
	memaksa lawannya harus melarikan diri juga. Beberapa batang
	besi mereka panaskan; bilamana sudah mencair, besi  itu
	dilemparkannya ke arah "tank" dan alat itu pun terbakar.
	Karena takut terbakar juga tentara Muslirnin pun menyusup lari
	dari bawah alat-alat itu. Oleh pihak Thaqif mereka terus
	diserang dengan panah sehingga banyak pula yang terbunuh.
 
	Jadi perjuangan ini juga tidak berhasil. Pihak Muslimin tidak
	dapat mengalahkan benteng-benteng yang kukuh itu.

	Sesudah itu, kiranya apa pula yang harus mereka lakukan? Lama
	sekali Muhammad memikirkan hal ini. Tetapi bukankah ia sudah
	dapat  mengalahkan  dan  mengosongkan  Banu  Nadzir dari
	perkampungannya dengan jalan membakar kebun kurma mereka?
	Sekarang kebun anggur Ta'if jauh lebih berharga daripada kebun
	kurma Banu Nadzir Apalagi anggur ini sangat terkenal sekali di
	seluruh tanah Arab yang membuat Ta'if bangga sebagai tempat
	yang paling subur di seluruh jazirah, dan sebagai wahah, Ta'if
	seolah surga di tengah-tengah padang sahara.
 
	Perintah Muhammad oleh kaum Muslimin sudah akan dilaksanakan.
	Mereka akan menebangi dan membakari tanaman-tanaman anggur itu
	- yang sampai sekarang masih tetap terkenal seperti dulu juga.
	Melihat hal ini orang-orang Thafiq yakin sekali bahwa Muhammad
	memang bersungguh-sungguh. Mereka mengutus orang kepadanya
	supaya kebun itu diambil saja kalau mau, kalau tidak supaya
	dibiarkan mengingat pertalian keluarga antara dia dengan
	mereka yang masih berkerabat itu. Muhammad segera menangguhkan
	hal itu, dan kemudian ia berseru kepada kalangan Thaqif, bahwa
	barangsiapa dari penduduk  Ta'if  yang  bersedia  datang
	kepadanya,  orang itu akan dimerdekakan. Hampir sebanyak
	duapuluh orang dari mereka lalu melarikan diri dan datang
	kepadanya. Dari mereka inilah kemudian diketahui, bahwa dalam
	benteng-benteng itu terdapat persediaan makanan yang cukup
	untuk waktu lama. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa
	pengepungan ini akan meminta waktu yang panjang, sedang
	pasukannya  sudah mau pulang akan membagi-bagikan barang
	rampasan perang yang sudah mereka peroleh. Kalau diminta
	supaya  mereka  tetap tinggal juga, mungkin mereka akan
	kehilangan kesabaran. Disamping itu bulan suci pun sudah dekat
	pula dan perang tidak diperkenankan.
 
	Oleh karena itu ia lebih senang pengepungan itu dibubarkan
	saja sesudah satu bulan berjalan. Ketika itu bulan Zulhijah,
	bulan muda sudah keluar. Dengan pasukannya itu ia kembali
	hendak melakukan umrah, dan diingatkannya pula, bahwa ia sudah
	bersiap hendak ke Ta'if bila bulan suci sudah lalu.
 
	Muhammad dan kaum Muslimin yang lain sekarang berangkat
	meninggalkan Ta'if menuju Ji'rana, tempat barang rampasan dan
	tawanan perang itu ditinggalkan. Di tempat ini mereka berhenti
	mengadakan pembagian. Seperlima di antaranya oleh  Rasul
	dipisahkan buat dirinya dan yang selebihnya dibaginya kepada
	para sahabat. Tetapi tatkala mereka di Ji'rana ini, tiba-tiba
	datang utusan dari pihak Hawazin yang sudah masuk Islam.
	Mereka ini mengharapkan, supaya harta mereka, wanita dan
	anak-anak dikembalikan kepada mereka karena sudah sekian lama
	mereka berpisah, dan sudah sekian lama pula mereka mengalami
	kepahitan hidup. Utusan itu datang menemui Muhammad. Salah
	seorang dari mereka berkata:
 
	"Rasulullah, di tempat-tempat berpagar,5 orang-orang tawanan
	itu terdapat juga bibi-bibimu dari pihak ayah dan pihak ibu,
	ibu-ibu yang dulu pernah memeliharamu. Jika sekiranya kami
	yang menyusui Harith b. Abi Syimr atau Nu'man bin'l-Mundhir,
	kemudian ia datang melihat keadaan kami seperti yang kaualami
	sekarang  ini,  tentu  kami  manfaatkan dan kami mintai
	belas-kasihannya. Konon pula engkau, yang sudah mendapat
	pemeliharaan yang terbaik."
 
	Mereka tidak salah dalam mengingatkan Muhammad akan adanya
	hubungan dan pertalian keluarga itu. Dari kalangan tawanan
	perang itu terdapat seorang wanita yang sudah berusia lanjut
	mendapat perlakuan keras dari tentara Muslimin. Wanita itu
	berkata kepada mereka: "Kamu tahu, bahwa aku masih saudara
	susuan dengan kawanmu itu."
 
	Karena mereka tidak percaya, oleh mereka ia dibawa kepada
	Muhammad, yang ternyata segera mengenalnya, bahwa wanita itu
	Syaima'  bint'l-Harith  ibn  'Abd'l-Uzza.  Dimintanya  ia
	kedekatnya dan dihamparkannya mantelnya supaya ia duduk. Ia
	dipersilakan memilih - kalau senang tinggal, boleh tinggal dan
	kalau ingin pulang akan diantarkan kepada kabilahnya. Tetapi
	ternyata wanita itu ingin pulang juga kepada masyarakatnya
	sendiri.
 
	Meningkat  hubungan  Muhammad  dengan mereka yang datang
	menyerahkan diri dari Hawazin itu demikian rupa, sudah wajar
	sekali apabila ia bersikap penuh kasih sayang kepada mereka
	dan memenuhi pula permintaan mereka. Sejak dahulu memang
	demikian inilah sifatnya, kepada siapa saja yang pernah
	mengulurkan tangan kepadanya. Tahu berterima  kasih  dan
	mengingat budi orang sudah menjadi bawaan dan sifatnya.
 
	Setelah mendengar kata-kata mereka itu ia bertanya:
 
	"Anak-anak dan isteri-isteri kamu ataukah harta kamu yang
	lebih kamu sukai?"
 
	"Rasulullah," jawab mereka, "kami disuruh memilih antara harta
	dengan sanak keluarga kami? Mengembalikan isteri-isteri dan
	anak-anak kami tentu itulah yang kami sukai."
 
	Lalu kata Nabi 'a.s.;
 
	"Apa yang ada padaku dan pada Banu 'Abd'l-Muttalib, itu akan
	kuserahkan kembali kepadamu. Bilamana nanti sudah selesai aku
	memimpin orang salat lohor hendaklah kamu berdiri dan katakan:
	'Kami meminta bantuan Rasulullah kepada kaum Muslimin dan
	meminta bantuan kaum Muslimin kepada Rasulullah mengenai
	anak-anak kami dan wanita-wanita kami.' Maka ketika itu akan
	kuserahkan kepadamu, dan akan kumintakan buat kamu."
 
	Setelah apa yang diucapkan Nabi itu dilaksanakan oleh Hawazin,
	ia berkata lagi:
 
	"Apa yang ada padaku dan pada Banu 'Abd'l-Muttalib, itu akan
	kuserahkan kembali kepadamu."
 
	Ketika itu juga kaum Muhajirin berkata:
 
	"Apa yang ada pada kami, itu kami serahkan kepada Rasulullah."
 
	Dan ini juga yang dikatakan oleh kaum Anshar.
 
	Tetapi Aqra' ibn Habis atas nama Tamim dan 'Uyaina b. Hishn
	menolak, demikian juga Abbas b. Mirdas atas nama Banu Sulaim.
	Akan tetapi Banu Sulaim sendiri tidak mengakui penolakan Abbas
	itu. Dalam hal ini Nabi berkata:
 
	"Barangsiapa mau mempertahankan haknya atas tawanan itu, maka
	untuk setiap orang ia akan mendapat ganti enam bagian dari
	tawanan yang mula-mula didapat."

	Dengan  demikian wanita-wanita dan anak-anak Hawazin itu
	dikembalikan kepada kabilahnya setelah mereka menyatakan diri
	masuk Islam. Kepada utusan Hawazin itu Muhammad menanyakan
	Malik b. 'Auf. Setelah diberitahukan bahwa orang itu masih di
	Ta'if  dengan  Thaqif,  dimintanya  kepada mereka supaya
	disampaikan: kalau dia mau datang dengan sudah menerima Islam,
	maka keluarga dan harta bendanya akan dikembalikan dan akan
	diberi pula seratus ekor unta.
 
	Sekarang orang mulai merasa kuatir - kalau Muhammad memberikan
	ini kepada setiap utusan yang datang - rampasan perang yang
	menjadi bagian mereka akan jadi berkurang. Oleh karena itu
	mereka mendesak supaya tiap-tiap orang mengambil bagiannya.
	Dan mereka terus saling berbisik. Bisikan demikian  ini
	tampaknya sampai juga kepada Nabi, yang dalam hal ini ia lalu
	berdiri di samping seekor unta, diambilnya seutas bulu dari
	ponok unta itu, dan sambil dipegang dengan jari dan diacungkan
	ke atas ia berkata:
 
	"Saudara-saudara.6 Demi Allah! Bagianku dari harta rampasan
	dan dari bulu ini hanya seperlima; ini pun sudah dikembalikan
	kepada kamu." Kemudian dimintanya kepada mereka masing-masing
	supaya harta rampasan itu dikembalikan dan dengan demikian
	dapat dibagi secara adil. "Barangsiapa mengambil ini secara
	tidak adil sekalipun hanya sebentar jarum, maka buat yang
	bersangkutan ini suatu cemar, api dan aib sampai hari kiamat."
 
	Muhammad mengatakan itu dengan sikap marah setelah mantelnya
	yang mereka ambil dikembalikan, dan setelah mengatakan kepada
	mereka: "Kembalikan mantelku itu, saudara-saudara. Demi Allah,
	andaikata kamu mempunyai ternak sebanyak pohon di Tihama ini,
	tentu kubagi-bagikan kepada kamu, kemudian akan kamu lihat
	bahwa aku bukan orang yang kikir, pengecut dan pembohong."
 
	Kemudian rampasan perang itu dibagi lima dan yang seperlima
	diberikan kepada mereka yang paling sengit  memusuhinya.
	Seratus ekor unta diberikan masing-masing kepada Abu Sufyan
	dan Mu'awiya anaknya, Harith bin'l-Harith b. Kalada, Harith b.
	Hasyim, Suhail b. 'Amr, Huwaitib b. 'Abd'l-'Uzza, kepada
	bangsawan-bangsawan dan kepada beberapa pemuka kabilah yang
	telah mulai lunak hatinya setelah pembebasan Mekah. Kepada
	mereka yang kekuasaan dan kedudukannya kurang dari yang tadi,
	diberi lima puluh ekor unta. Jumlah yang mendapat bagian itu
	mencapai puluhan orang. Ketika itu Muhammad menunjukkan sikap
	sangat ramah dan murah hati, yang membuat orang yang tadinya
	sangat memusuhinya, lidah  mereka  telah  berbalik  jadi
	memujinya. Tiada seorang dari mereka yang perlu diambil
	hatinya itu yang tidak dikabulkan segala keperluannya
 
	Ketika Abbas b. Mirdas mendapat beberapa ekor unta ia tidak
	senang hati dan mencela karena menurut anggapannya 'Uyaina,
	Aqra' dan yang lain tampaknya lebih diutamakan. Lalu Nabi
	berkata: "Temui dia dan berilah lagi supaya dia puas dan
	diam."7
 
	Lalu diberi lagi sampai dia puas. Dan itulah yang membuat dia
	diam.
 
	Akan tetapi tindakan Nabi mengambil hati orang-orang yang
	tadinya merupakan musuh besar itu, telah menjadi  bahan
	pembicaraan di kalangan Anshar, dan satu sama lain mereka
	berkata:
 
	"Rasulullah telah bertemu dengan masyarakatnya sendiri." Dalam
	hal ini Sa'd b. 'Ubada berpendapat akan meneruskan kata-kata
	Anshar itu kepada Nabi dan akan mendukung pula pendapat mereka
	itu
 
	"Sekarang kumpulkan masyarakatmu di tempat berpagar ini,"8
	kata Nabi.
 
	Setelah oleh Sa'd mereka dikumpulkan dan kemudian Nabi datang,
	maka terjadi dialog berikut:
 
	Muhammad: "Saudara-saudara kaum Anshar. Suatu desas-desus9
	berasal dari kamu yang telah disampaikan  kepadaku  itu
	merupakan suatu perasaan yang ada dalam hatirnu terhadap
	diriku, bukan? Bukankah kamu dalam kesesatan ketika aku datang
	lalu Tuhan membimbing kamu? Kamu dalam kesengsaraan lalu Tuhan
	memberikan kecukupan kepadamu, kamu dalam permusuhan, Tuhan
	mempersekutukan kamu?"
 
	Anshar: "Ya, memang! Tuhan dan Rasul juga yang lebih bermurah
	hati."
 
	Muhammad: "Saudara-saudara kaum Anshar. Kamu tidak menjawab
	kata-kataku?"
 
	Anshar: "Dengan apa harus kami jawab, ya Rasulullah? Segala
	kemurahan hati dan kebaikan itu ada pada Allah dan Rasul-Nya
	juga."
 
	Muhammad: "Ya, sungguh, demi Allah! Kalau kamu mau, tentu kamu
	masih dapat mengatakan - kamu benar dan pasti dibenarkan:
	'Engkau datang kepada kami didustakan orang, kamilah yang
	mempercayaimu. Engkau ditinggalkan  orang,  kamilah  yang
	menolongmu. Engkau diusir, kamilah yang memberimu tempat.
	Engkau dalam sengsara, kami yang menghiburmu.' Saudara-saudara
	dari Anshar! Adakah sekelumit juga rasa keduniaan itu dalam
	hati kamu? Dengan itu aku telah mengambil hati suatu golongan
	supaya mereka sudi menerima Islam, sedang terhadap keislamanmu
	aku sudah percaya. Tidakkah kamu rela, saudara-saudara Anshar,
	apabila orang-orang itu pergi membawa karnbing, membawa unta,
	sedang kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu? Demi Dia
	Yang memegang hidup Muhammad! Kalau tidak karena hijrah, tentu
	aku termasuk orang Anshar. Jika orang menempuh suatu jalan di
	celah gunung, dan Anshar menempuh jalan yang lain, niscaya aku
	akan menempuh jalan Anshar. Allahuma ya Allah, rahmatilah
	orang-orang Anshar, anak-anak Anshar dan cucu-cucu Anshar."
 
	Semua itu oleh Nabi diucapkan dengan kata-kata penuh keharuan,
	penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka yang pernah
	memberikan ikrar, pernah memberikan pertolongan dan satu sama
	lain saling memberikan kekuatan. Begitu besar keharuannya itu,
	sehingga orang-orang Anshar pun menangis, sambil berkata,
	"Kami rela dengan Rasulullah sebagai bagian kami."
 
	Dengan demikian Nabi telah memperlihatkan ketidaksukaannya
	pada harta yang telah diperoleh sebagai rampasan perang di
	Hunain itu, yang sebenarnya belum pernah ada suatu rampasan
	perang  diperoleh  sebanyak  itu.  Ia  memperlihatkan
	ketidaksukaannya pada harta itu  sebagai  langkah  dalam
	mengambil hati mereka - yang dalam beberapa minggu yang lalu
	masih musyrik - dapat melihat bahwa dalam agama yang baru itu
	ada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kalau dalam membagi
	harta itu Muhammad sendiri sudah merasa payah sekali sehingga
	menimbulkan pertanyaan di kalangan Muslimin; dan kalau pun ini
	telah membawa kemarahan pihak Anshar karena ia telah bermurah
	hati kepada mereka yang perlu dijinakkan itu, namun dengan
	demikian ia telah memperlihatkan sikap yang adil, pandangan
	yang jauh serta kebijaksanaan politik yang baik sekali. Dengan
	demikian ia telah berhasil mengajak ribuan orang Arab ini -
	semua dengan senang hati, dengan perasaan lega - bersedia
	memberikan nyawanya demi jalan Allah.
 
	Selanjutnya Rasul pun berangkat dari Ji'rana menuju Mekah,
	hendak menunaikan umrah. Selesai melakukan umrah ia menunjuk
	'Attab b. Asid sebagai tenaga pengajar untuk Mekah dengan
	didampingi oleh Mu'adh b. Jabal guna mengajar orang-orang
	memperdalam agama dan mengajarkan Qur'an.
 
	Ia kembali pulang ke Medinah bersama orang-orang Anshar dan
	Muhajirin. Sementara Nabi tinggal di kota ini lahir pula
	anaknya Ibrahim, dan selama beberapa waktu itu, setelah agak
	merasakan adanya ketenangan hidup, kemudian ia pun harus
	bersiap-siap pula menghadapi perang Tabuk di Syam.
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Harfiah, 'kupenuhi panggilanmu', yakni aku siap (A).
	  
	 2 'Uqiya. 'Dahulu kala sama dengan 40 dirham (drakhma)
	  dan di luar hadis sama dengan setengah 1/6 rati, yakni
	  1/12 bagian, dan ini tergantung kepada istilah negeri
	  masing-masing' (N). Pada umumnya 'uqiya sekarang ditaksir
	  sekitar 30 gram (A).
	  
	 3 Sebuah pesawat pelempar batu (junuq). Mungkin sama
	  dengan ballista yang biasa digunakan dalam peperangan
	  dahulu kala (A).
	  
	 4 Aslinya, dabbaba; dabba melata perlahan-lahan, yakni
	  semacam alat dibuat daripada kayu dan kulit, orang masuk
	  ke dalam alat tersebut lalu mendekat benteng yang sedang
	  dikepung untuk dilubangi atau dibongkar dan mereka
	  terlindung dan serangan yang datang dan atas (LA) mungkin
	  dapat disamakan dengan testudo semacam alat perang dahulu
	  kala, dari bahasa Latin, berarti kura-kura atau kulitnya
	  yang dapat melindungi badan. Dalam pengertian sekarang
	  kira-kira sama dengan tank (A).
	  
	 5 Hazira, 'segala yang dilingkungi sesuatu, kadang
	  terdiri dari buluh dan papan' (LA) yakni tempat berpagar
	  (A).
	  
	 6 Ayyuhan nas, harfiah: 'Hai manusia' (A).
	  
	 7 Iqta'u anni lisanahu, yakni 'berilah lagi supaya dia
	  puas dan diam' (LA) Harfiah, 'potongkan lidahnya tentang
	  aku' (A).
	  
	 8 Lihat catatan bawah halaman 531 (A).
	  
	 9 Qalatun, 'Banyak bicara yang akan menimbulkan
	  permusuhan' (N), yakni desas-desus (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1