Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

BAGIAN KEDUAPULUH LIMA: 

HUNAIN DAN TA'IF 

Malik b. 'Auf menghasut - 520; Muslimin berangkat ke Hunain - 521; Serangan Hawazin dan Thaqif - 521; Muslimin kucar-kacir - Ketabahan hati Muhammad - 522;Muslimin kembali bertempur - 524; Kemenangan Muslimin - 525; Kehancuran total pihak Musyrik - 526; Harga sebuah kemenangan - 527; Ta'if dikepung - 528; Diserang dengan manjaniq - 530; Kebun anggur ditebang dan dibakar - Utusan Hawazin meminta kembali tawanan perangnya - 531; Tawanan Hawazin dikembalikan - 533-534.

	        
 
	DENGAN perasaan gembira karena kemenangan yang telah diberikan
	Tuhan, kaum Muslimin masih tinggal di Mekah setelah kota itu
	dibebaskan. Mereka sangat bersenang hati  sekali  karena
	kemenangan  besar ini tidak banyak minta kurban. Setiap
	terdengar suara Bilal mengucapkan azan sembahyang, cepat-cepat
	mereka pergi ke Mesjid Suci, berebut-rebutan di sekitar
	Rasulullah, dimana saja ia berada dan ke mana saja ia pergi.
 
	Kaum Muhajirin pun sekarang dapat pulang, dapat berhubungan
	dengan keluarga mereka, yang kini telah mendapat petunjuk
	Tuhan. Hati mereka pun sudah yakin bahwa keadaan Islam sudah
	mulai stabil, dan bahwa perjuangan sebagian besar sudah
	membawa kemenangan. Akan tetapi limabelas hari  kemudian
	setelah mereka tinggal di Mekah itu, tiba-tiba tersiar berita
	yang membuat mereka harus segera sadar kembali. Soalnya ialah,
	Kabilah Hawazin yang tinggal di pegunungan tidak jauh di
	sebelah timur-laut Mekah, setelah melihat kemenangan Muslimin
	yang   telah  membebaskan  Mekah  dan  menghancurkan
	berhala-berhala, mereka pun kuatir akan mendapat giliran;
	pihak Muslimin akan juga menyerbu daerah mereka. Terpikir oleh
	mereka apa yang harus mereka lakukan dalam mencegah bencana
	yang akan menimpa mereka itu. dan membendung Muhammad serta
	mencegah arus  kaum  Muslimin  yang  akan  menghilangkan
	kemerdekaan kabilah-kabilah itu di seluruh jazirah bila mereka
	semua digabungkan kedalam suatu kesatuan di bawah naungan
	Islam.
 
	Untuk itu Malik b. 'Auf dari Banu Nashr sekarang berusaha
	mengumpulkan kabilah-kabilah Hawazin dan Thaqif, demikian juga
	kabilah-kabilah Nashr dan Jusyam. Dari pihak Hawazin semua
	ikut, kecuali Ka'b dan Kilab. Sedang dari pihak Jusyam ada
	orang yang bernama Duraid bin'sh-Shimma, orang yang sudah
	berusia lanjut dan sudah tidak berguna buat ikut berperang,
	tetapi  sebagai  orang  yang  sudah bertahun-tahun punya
	pengalaman dalam perang, pendapatnya  sangat  diperlukan.
	Kabilah-kabilah  itu  semua  berkumpul,  membawa  serta
	harta-benda, wanita dan anak-anak mereka. Mereka  menuju
	dataran  Autas.  Bilamana  dengusan  unta,  keledai yang
	melengking, tangisan anak dan kambing yang mengembik-embik
	sampai ke telinga Duraid, ia bertanya kepada Malik b. 'Auf:
 
	"Kenapa semua harta-benda, wanita dan anak-anak itu ikut serta
	dalam peperangan?"
 
	Malik menjawab bahwa hal itu dilakukan guna memberi semangat
	kepada angkatan perangnya.
 
	"Kalau kalian akan mengalami kekalahan mungkinkah hal ini bisa
	mencegahnya?" kata Duraid lagi. "Kalau harus menang juga, maka
	yang penting hanyalah laki-laki dengan pedang dan panahnya;
	sebaliknya kalau kamu harus mengalami kekalahan, keluarga dan
	hartamu hanya akan membawa bencana."
 
	Dengan Malik ia berselisih pendapat. Tetapi orang banyak ikut
	Malik. Dia seorang pemuda berusia tigapuluh tahun, bersemangat
	dan punya kemauan keras. Sekalipun sudah berpengalaman dalam
	perang, sekali ini Duraid menyerah kepada pendapat mereka.
 
	Sekarang Malik memerintahkan supaya orang berangkat ke puncak
	gunung dan ke selat Lembah Hunain. Bilamana nanti kaum
	Muslimin turun ke lembah itu, maka hendaklah mereka diserang,
	sehingga dengan serangan satu orang saja barisan mereka akan
	sudah jadi lemah, mereka akan kucar-kacir, akan  saling
	menghantami sesama mereka. Dengan demikian mereka akan hancur,
	pengaruh kemenangan mereka ketika membebaskan Mekah sudah
	takkan  berarti  lagi.  Yang ada nanti hanya kemenangan
	kabilah-kabilah Hunain itu saja di seluruh jazirah Arab, suatu
	kemenangan  yang akan dapat dibanggakan dalam menghadapi
	kekuatan yang kini menguasai tanah Arab itu. Perintah Malik
	ditaati oleh kabilah-kabilah dan mereka membuat pertahanan di
	selat wadi itu.

	Pihak Muslimin sendiri setelah dua minggu tinggal di Mekah,
	dalam persiapan senjata dan tenaga yang belum pernah mereka
	alami sebelum itu, dengan pimpinan Muhammad mereka berangkat
	pula cepat-cepat. Mereka bergerak dalam jumlah duabelas ribu
	orang. Sepuluh ribu terdiri dari mereka yang telah menyerbu
	dan membebaskan Mekah dan yang dua ribu lagi terdiri dari
	orang-orang Quraisy yang sudah Islam - di antaranya Abu Sufyan
	b.  Harb. Mereka semua mengenakan pakaian berlapis besi
	didahului oleh pasukan berkuda dan  unta  yang  membawa
	perlengkapan dan bahan makanan. Keberangkatan Muslimin dengan
	pasukan demikian ini, sebenarnya memang belum pernah dikenal
	di seluruh jazirah. Setiap kabilah didahului oleh panjinya
	masing-masing, tampil kedepan dengan hati bangga karena jumlah
	yang  begitu  besar,  yang tidak akan dapat dikalahkan.
	Sampai-sampai antara mereka satu sama lain ada yang berkata:
	Karena jumlah kita yang besar ini sekarang kita takkan dapat
	dikalahkan.

	Menjelang sore hari itu mereka sudah sampai di Hunain. Di
	pintu-pintu masuk wadi itu mereka berhenti dan tinggal di sana
	sampai waktu fajar keesokan harinya. Ketika itulah pasukan
	mulai bergerak lagi. Muhammad mengikuti dari belakang dengan
	menunggang bagalnya yang putih. Sementara Khalid bin'lWalid
	yang memimpin Banu Sulaim berada di depan. Dari selat Hunain
	itu mereka menyusur ke sebuah wadi di Tihama. Akan tetapi
	sementara  mereka  sedang menuruni lembah itu, tiba-tiba
	datanglah serangan mendadak secara bertubi-tubi dari pihak
	kabilah-kabilah dengan komando Malik b. 'Auf. Sementara masih
	dalam keadaan remang-remang subuh itu mereka telah dihujani
	panah oleh pihak Malik. Ketika itulah keadaan Muslimin jadi
	kacau-balau. Dalam keadaan terpukul demikian itu  mereka
	berbalik surut dengan membawa perasaan takut dan gentar dalam
	hati, dan ada pula yang lari sekuat-kuatnya. Dalam hal ini,
	dengan senyum gembira di bibir - Abu Sufyan yang sekarang
	melihat kegagalan orang-orang yang kemarin  telah  dapat
	mengalahkan Quraisy itu - berkata "Mereka takkan berhenti lari
	sebelum sampai ke laut."
 
	Begitu juga Syaiba b. 'Uthman b. Abi Talha berkata: "Sekarang
	aku dapat membalas Muhammad." Berkata begitu, karena bapanya
	telah terbunuh dalam perang Uhud.
 
	Ketika Kalada b. Hanbal berkata: "Ya, sihirnya sekarang sudah
	tidak mempan," dibalas oleh Shafwan saudaranya sendiri: "Diam
	kau! Sungguh aku lebih suka di bawah orang Quraisy daripada di
	bawah Hawazin."

	Percakapan demikian itu terjadi sementara keadaan pasukan
	perang sedang kucar-kacir. Dalam pada itu, kabilah-kabilah
	yang sedang mengalami kekalahan itu satu demi satu berlarian
	di hadapan Nabi yang berada di belakang - tanpa melihat ke
	kanan kiri lagi.
 
	Apa kiranya yang diperbuatnya? Mungkinkah pengorbanan yang
	duapuluh tahun itu akan hilang dalam sekejap mata begitu saja
	pada pagi buta itu? Ataukah Tuhan sudah menjauhinya dan sudah
	tidak lagi memberikan pertolongan? Tidak! Tidak! Ini tidak
	mungkin! Sebelum itu, sudah ada bangsa-bangsa yang sudah
	punah, golongan-golongan yang sudah tak ada lagi. Sebelum itu
	pun  Muhammad  sudah  biasa  bergumul dengan maut, dan
	kalau-kalau dalam mati membela agama Allah itu kemenangan akan
	ada. Dan apabila ajal itu sudah datang tidak akan dapat
	sedetik pun ditunda atau dimajukan.
 
	Muhammad tetap tabah tiada bergerak di tempatnya. Beberapa
	orang dari kalangan Muhajirin, Anshar serta kerabat-kerabatnya
	tetap berada di sekelilingnya.
 
	Dalam pada itu dipanggilnya orang-orang yang melarikan diri
	lewat di hadapannya itu seraya katanya: "Hai orang-orang! Kamu
	mau ke mana? Mau ke mana?"
 
	Tetapi, orang-orang yang sudah penuh ketakutan itu sudah tidak
	mendengar apa-apa lagi. Yang tergambar dalam mata mereka hanya
	Hawazin dan Thaqif yang kini sedang meluncur turun dari
	perkubuan  di  puncak-puncak gunung mengejar mereka. Dan
	gambaran mereka itu tidak salah. Pihak Hawazin sudah mulai
	turun dari tempat semula, didahului oleh seseorang di atas
	seekor unta berwarna merah, dan membawa sebuah bendera hitam
	yang dipancangkan pada sebilah tombak panjang. Setiap ia
	bertemu dengan pihak Muslimin ditetakkannya tombak itu kepada
	mereka, sementara pihak Hawazin, Thaqif dan sekutu-sekutunya
	terus meluncur turun dari belakang sambil terus menghantam.
 
	Semangat baru timbul dalam hati Muhammad. Dengan bagalnya yang
	putih itu ia ingin menerjang sendiri ke tengah-tengah musuh
	yang sedang meluap-luap seperti banjir itu. Sesudah itu
	terserah kepada Tuhan. Akan tetapi Abu Sufyan b. Harith b.
	'Abd'l-Muttalib segera menahan kekang bagal itu dan dimintanya
	jangan dulu maju.
 
	Abbas b. 'Abd'l-Muttalib seorang laki-laki yang berperawakan
	besar dan lantang sekali suaranya. Ia berseru yang kira-kira
	akan dapat didengar oleh semua orang dari segenap penjuru:
	"Saudara-saudara dari kalangan Anshar yang telah memberikan
	tempat dan pertolongan! Saudara-saudara dari Muhajirin yang
	telah  memberikan  ikrar  di  bawah  pohon!  Marilah
	saudara-saudara, Muhammad masih hidup!"

	Seruan demikian itu diulang-ulangnya oleh Abbas, sehingga
	suaranya bersipongang dan bergema ke segenap penjuru wadi.
	Disinilah adanya mujizat itu: Orang-orang 'Aqaba mendengar
	nama 'Aqaba, teringat oleh mereka Muhammad, teringat akan
	janji dan kehormatan diri mereka. Demikian juga orang-orang
	Muhajirin, begitu mendengar nama Muhajirin, teringat oleh
	mereka akan pengorbanan mereka selama ini, teringat akan
	kehormatan diri mereka. Mereka itu sudah mendengar  dan
	mengetahui tentang ketenangan dan ketabahan hati Muhammad,
	disamping sejumlah kecil orang-orang Muhajirin dan Anshar,
	yang sama tabahnya seperti ketika Perang Uhud dulu - dalam
	menghadapi musuh yang begitu besar. Dalam hati mereka kini
	terbayang betapa akibatnya kemenangan orang-orang musyrik itu
	terhadap agama Allah kelak sekiranya mereka ini sekarang
	gagal.
 
	Seruan Abbas yang selama itu masih tetap berkemandang dalam
	telinga, hati mereka sekaligus tersentak karenanya. Ketika
	itulah  mereka  saling  menyambut  dari segenap penjuru:
	"Labbaika,1 Labbaika! "
 
	Mereka-semua kini kembali, dan bertempur lagi secara heroik
	sekali.
 
	Pihak Hawazin yang sudah menyusur turun dari tempatnya semula,
	sekarang sudah berhadapan muka dengan Muslimin dalam lembah
	itu. Sinar siang sudah mulai tampak dan remang pagi dengan
	sendirinya menghilang. Di sarnping Rasulullah sekarang sudah
	berkumpul beberapa ratus orang siap akan berhadapan dengan
	kabilah-kabilah itu. Jumlah mereka ini bertambah juga. Dan
	dengan kembalinya mereka itu, semangat yang tadinya sudah
	lemah kini kembali berkobar-kobar. Pihak Anshar  sendiri
	berteriak: "Hai Anshar!" Lalu mereka saling memanggil-manggil:
	"Hai Khazraj!"
 
	Perasaan lega mulai terasa oleh Muhammad tatkala dilihatnya
	mereka kini kembali lagi.
 
	Sementara Muhammad menyaksikan pertempuran itu berkobar dengan
	pertarungan yang semakin sengit dan melihat moril anak buahnya
	makin tinggi dalam memukul lawan, ia berkata: "Sekarang
	pertempuran benar-benar berkobar. Tuhan tidak menyalahi janji
	kepada RasulNya."

	Kepada Abbas dimintanya segenggam batu kerikil dan kemudian
	kerikil itu dilemparkannya ke muka musuh seraya katanya:
	"Wajah-wajah yang buruk!" Dan terjunlah kaum Muslimin itu ke
	tengah-tengah gelanggang dengan tidak lagi menghiraukan maut
	demi di jalan Allah. Mereka percaya, bahwa kemenangan pasti
	datang dan barang siapa gugur ia akan mendapat kemenangan yang
	lebih besar lagi daripada hidup. Perjuangan ketika itu hebat
	sekali. Baik Hawazin maupun Thaqif dan pengikut-pengikutnya,
	begitu  melihat  bahwa  setiap perlawanan ternyata tidak
	berhasil, bahkan  mereka  sendiri  terancam  akan  habis
	samasekali, cepat-cepat mereka lari dalam keadaan berantakan
	tanpa melihat ke kanan-kiri  lagi,  dengan  meninggalkan
	wanita-wanita dan anak-anak mereka sebagai rampasan perang di
	tangan kaum Muslimin, yang ketika itu dihitung sebanyak 22.000
	ekor unta, 40.000 kambing dan 4.000 'uqiya2 perak. Sedang
	tawanan perang yang terdiri dari 6.000 orang itu telah
	dipindahkan  dengan  pengawalan  ke Wadi Ji'rana. Mereka
	ditempatkan disana sementara menunggu Muslimin kembali dan
	mengejar sisa-sisa musuh serta sekaligus mengepung pihak
	Thaqif di Ta'if.
 
	Muslimin meneruskan pengejarannya terhadap musuh mereka itu.
	Lebih tertarik lagi mereka mengadakan pengejaran itu karena
	Rasul mengumumkan, bahwa barang siapa dapat menyerbu orang
	musyrik,  maka  ia boleh merampasnya. Ketika itu Rabi'a
	bin'd-Dughunna telah dapat mengejar seekor unta yang membawa
	pelangkin,  yang  diduganya berisi wanita; ia pun ingin
	merampasnya. Unta itu berlutut dan ternyata isinya seorang
	laki-laki tua yang oleh pemuda itu tidak dikenalnya, yaitu
	Duraid bin'sh-Shimma. Kepada Rabi'a itu Duraid bertanya: Mau
	diapakan  dirinya.  "Akan kubunuh kau," jawabnya, sambil
	mengayunkan pedang. Tetapi tidak berhasil.
 
	"Jahat sekali ibumu mempersenjataimu!" kata Duraid. "Ambillah
	pedangku di belakang itu dan pukulkan. Keluarkan tulang dan
	otaknya. Begitulah aku menghantam orang dengan pedang itu. Dan
	kalau kau sudah pulang, katakan kepada ibumu bahwa engkau
	telah membunuh Duraid bin'sh-Shimma. Sudah sering sekali aku
	melindungi wanita-wanitamu."
 
	Sesampainya di rumah, oleh Rabi'a hal itu diceritakan kepada
	ibunya.
 
	"Dasar tangan celaka kau," kata ibunya. "Dia mengatakan itu
	hanya akan mengingatkan kita akan jasa-jasanya kepada engkau.
	Dia telah memerdekakan tiga orang ibu pada suatu pagi: Yaitu
	aku, ibuku dan ibu ayahmu."
 
	Pengejaran  terhadap  pihak  Hawazin oleh pihak Muslimin
	diteruskan sampai di Autas. Di tempat ini mereka digempur dam
	dihancurkan samasekali. Kaum wanita dan barang-barang mereka
	dirampas lalu dibawa kepada Muhammad. Malik b. 'Auf hanya
	sebentar saja bertahan kemudian ia pun lari, dia bersama-sama
	dengan kabilahnya dan golongan Hawazin, dan di Nakhla ia
	berpisah dengan mereka. Ia memutar haluan ke Ta'if dan di
	tempat ini ia berlindung.

	Dengan demikian nyatalah sudah kemenangan orang-orang beriman
	itu dan nyata pula kehancuran total orang-orang musyrik,
	setelah remang-remang subuh itu pihak Muslimin dalam keadaan
	terancam, mendapat serangan serentak sehingga mereka menjadi
	kacau-balau. Kemenangan Muslimin yang sangat menentukan itu
	ialah karena ketabahan Muhammad dan sejumlah kecil orang-orang
	di sekelilingnya. Dalam hal inilah firman Tuhan turun:
 
	"Tuhan telah menolong kamu pada beberapa tempat dan dalam
	Perang Hunain, tatkala kamu merasa bangga sekali karena jumlah
	kamu yang besar. Tetapi ternyata jumlah yang besar itu sedikit
	pun tidak menolong kamu, dan bumi yang seluas ini pun terasa
	amat sempit buat kamu, lalu kamu berbalik mundur. Sesudah itu
	Tuhan menurunkan perasaan tenang kepada Rasul dan kepada
	orang-orang beriman serta diturunkanNya pula balatentara yang
	tidak kamu lihat, dan disiksanya orang-orang kafir itu, dan
	memang itulah balasan buat orang-orang kafir. Sesudah itu
	kemudian  Allah  menerima  taubat  barangsiapa  yang
	dikehendakiNya,  Allah  Maha  Pengampun  dan  Penyayang.
	Orang-orang beriman! Ingatlah, orang-orang musyrik itu kotor.
	Sebab itu sesudah ini, janganlah mereka memasuki Mesjid Suci,
	dan kalau kamu kuatir menjadi miskin, maka Tuhan dengan
	kurniaNya akan memberikan  kekayaan  kepada  kamu,  jika
	dikehendaki. Sesungguhnya Tuhan Maha tahu dan Bijaksana."
	(Qur'an, 9: 25-28)

	Akan tetapi kemenangan ini tidak diperoleh dengan harga murah
	oleh kaum Muslimin. Mereka membayarnya dengan harga yang cukup
	mahal. Mungkin ini tidak akan mereka lakukan, kalau tidak
	karena pada mulanya mereka telah mengalami kegagalan lari
	dalam kekalahan, sehingga seperti dikatakan oleh Abu Sufyan
	"Mereka takkan berhenti lari sebelum mencapai laut." Mereka
	membayar harga mahal itu dengan jiwa orang-orang penting
	dengan pahlawan-pahlawan yang gugur dalam pertempuran itu,
	meskipun jumlah semua kurban tidak disebutkan dalam buku-buku
	biografi Nabi. Seperti sudah disebutkan, bahwa dua kabilah
	Muslimin hampir habis binasa, dan Nabi telah mendoakan semoga
	Tuhan memasukkan arwah mereka ke dalam surga. Tetapi bagaimana
	pun juga nyatanya ia telah mendapat kemenangan: kemenangan
	total yang diperoleh Muslimin terhadap lawan mereka, disertai
	rampasan dan tawanan perang, yang sebelum itu tidak pernah
	mereka  alami.  Kemenangan  adalah segalanya dalam suatu
	pertempuran, betapa pun besarnya harga yang harus dibayar,
	selama  itu merupakan suatu kemenangan terhormat. Dengan
	demikian Muslimin merasa gembira sekali akan kurnia yang telah
	diberikan  Tuhan  itu. Mereka tinggal menunggu pembagian
	rampasan perang dan dengan itu mereka kembali pulang. Akan
	tetapi Muhammad menginginkan suatu kemenangan yang lebih
	cemerlang lagi. Kalau Malik b. 'Auf yang telah mengerahkan
	orang-orang, kemudian setelah mengalami kekalahan ia sendiri
	mencari perlindungan pada pihak Thaqif di Ta'if, maka pihak
	Muslimin sekarang hendaknya dapat mengepung Ta'if lebih ketat
	lagi. Begitu itulah cara dalam Khaibar setelah perang Uhud,
	dan terhadap Quraiza setelah Khandaq. Mungkin suasana ini
	mengingatkan dia ketika beberapa tahun sebelum Hijrah ia pergi
	ke Ta'if, menganjurkan Islam kepada penduduk kota itu. Tetapi
	dia malah dicemooh, dan anak-anak melemparinya dengan batu,
	sehingga terpaksa ia berlindung pada sebuah kebun anggur. Juga
	mungkin ia teringat betapa benar ia berangkat seorang diri
	ketika itu, dalam keadaan sangat lemah, tiada daya upaya
	selain Tuhan, selain iman yang besar yang telah memenuhi
	dadanya, iman yang telah dapat meruntuhkan gunung. Sekarang,
	sekarang ia berangkat menuju Ta'if dengan sebuah rombongan
	Muslimin, dengan suatu jumlah yang belum pernah disaksikan
	sepanjang sejarah jazirah itu.
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1