Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4]

	BAGIAN KETIGABELAS: PERANG BADR1            (4/4)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Contohnya lagi di kalangan para nabi seperti Isa tatkala ia
	berkata:
 
	"Kalaupun mereka Engkau siksa, mereka itu semua hambaMu; dan
	kalau  Engkau ampuni, Engkau Maha Kuasa dan Bijaksana."
	(Qur'an, 5: 118)
 
	Sedang Umar, dalam malaikat  contohnya  seperti  Jibril,
	diturunkan membawa kemurkaan dari Tuhan dan bencana terhadap
	musuh-musuhNya. Di lingkungan para nabi ia seperti Nuh tatkala
	berkata:
 
	"Tuhan, jangan biarkan orang-orang yang ingkar itu punya
	tempat-tinggal di muka bumi ini." (Qur'an, 71: 26)
 
	Atau seperti Musa bila ia berkata:
 
	"O Tuhan! Binasakanlah harta-benda mereka itu, dan tutuplah
	hati mereka. Mereka takkan percaya sebelum siksa yang pedih
	mereka rasakan." (Qur'an, 10: 88)
 
	Kemudian katanya:
 
	"Kamu semua mempunyai tanggungan. Jangan ada yang lolos mereka
	itu, harus dengan ditebus atau dipenggal lehernya."
 
	Lalu mereka berunding lagi dengan sesamanya. Di antara mereka
	itu ada seorang penyair, yaitu Abu 'Azza 'Amr b. Abdullah b.
	'Umair al-Jumahi. Melihat adanya pertentangan pendapat itu
	cepat-cepat ia mau menyelamatkan diri.
 
	"Muhammad," katanya, "Saya punya lima anak perempuan dan
	mereka tidak punya apa-apa. Maka sedekahkan sajalah aku ini
	kepada mereka. Aku berjanji dan memberikan jaminan, bahwa aku
	tidak akan memerangi kau lagi, juga sama sekali aku tidak akan
	memaki-maki kau lagi."
 
	Orang ini mendapat jaminan Nabi dan dibebaskan tanpa membayar
	uang tebusan. Hanya dialah satu-satunya tawanan yang berhasil
	mendapat jaminan demikian. Tetapi kemudian ia memungkiri
	janjinya, dan kembali ia setahun kemudian ikut berperang di
	Uhud. Ia kena tawan lagi lalu terbunuh.
 
	Pihak Muslimin, sesudah lama berunding akhirnya memutuskan,
	bahwa mereka dapat mengabulkan cara penebusan itu. Dengan
	dikabulkannya itu ayat ini turun.
 
	"Tidak  sepatutnya  seorang  nabi  itu  akan  mempunyai
	tawanan-tawanan perang, sebelum ia selesai berjuang di dunia.
	Kamu menghendaki harta-benda dunia, sedang Allah menghendaki
	akhirat. Allah Maha Kuasa dan Bijaksana." (Qur'an, 8: 67)
 
	Menanggapi masalah tawanan-tawanan Badr ini serta terbunuhnya
	Nadzr dan 'Uqba ada beberapa orang Orientalis yang masih
	bertanya-tanya: bukankah dengan demikian ini sudah membuktikan
	bahwa agama baru ini sangat haus darah? Kalau tidak tentu
	kedua orang itu tidak akan dibunuh. Bukankah sesudah mendapat
	kemenangan dalam pertempuran akan lebih terhormat bagi kaum
	Muslimin jika mengembalikan saja para tawanan itu, dan mereka
	sudah cukup memperoleh rampasan perang?
 
	Maksudnya dengan pertanyaan ini ialah hendak membangkitkan
	rasa simpati dalam hati orang yang selama itu belum menjadi
	masalah, supaya seribu tahun kemudian sesudah perang Badr dan
	peperangan-peperangan yang terjadi berikutnya akan dijadikan
	alat untuk mendiskreditkan agama ini serta pembawany a
 
	Tetapi ternyata pertanyaan semacam ini kemudian jadi gugur
	sendiri  apabila  terbunuhnya  Nadzr dan 'Uqba ini kita
	bandingkan dengan apa yang terjadi dewasa ini dan akan selalu
	terjadi, selama perabadan Barat, yang memakai jubah Kristen
	itu masih tetap menguasai dunia. Terhadap apa yang telah
	terjadi di negara-negara yang dikuasai oleh penjajah secara
	paksa atas nama hendak memadamkan pemberontakan itu, dapatkah
	peristiwa  di  atas  tadi  -  sedikit saja - dijadikan
	perbandingan? Dapatkah hal itu - sedikit saja  -  kita
	bandingkan dengan penyembelihan yang terjadi dalam Perang
	Dunia? Selanjutnya, dapatkah peristiwa itu kita bandingkan
	pula - sedikit saja - dengan apa yang telah terjadi selama
	Revolusi Perancis, dalam pelbagai revolusi yang pernah terjadi
	dan akan selalu terjadi pada bangsa-bangsa Eropa lainnya?
 
	Memang sudah tak dapat disangkal bahwa apa yang dialami
	Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu adalah suatu revolusi yang
	dahsyat dan Muhammad yang diutus Tuhan, berhadapan dengan
	paganisma dan orang-orang musyrik sebagai penyembahnya. Suatu
	revolusi, yang pada mulanya berkecamuk di Mekah, dan yang oleh
	karenanya, berbagai macam siksaan dan penderitaan dialami oleh
	Muhammad  dan  sahabat-sahabatnya  selama tigabelas tahun
	terus-menerus. Kemudian kaum Muslimin pindah ke Medinah. Di
	tempat ini mereka nengumpulkan tenaga dan kekuatan. Sementara
	itu benih-benih revolusi masih terus tumbuh dalam hati mereka,
	juga dalam hati semua orang Quraisy.
 
	Pindahnya  Muslimin ke Medinah, perjanjian mereka dengan
	orang-orang Yahudi setempat, terjadinya benterokan-benterokan
	sebelum peristiwa Badr, lalu Perang Badr itu sendiri - semua
	itu adalah suatu siasat revolusi, bukan prinsip. Kebijaksanaan
	yang  telah  ditentukan  oleh  pemimpin  revolusi  dan
	sahabat-sahabatnya itu akan disusul pula oleh adanya ketentuan
	prinsip-prinsip yang luhur, yang telah dibawa oleh Rasul.
	Jadi, siasat revolusi itu lain dan prinsip-prinsip revolusi
	lain lagi. Juga kondisi yang terjadi berikutnya kadang sama
	sekali berbeda dari tujuan pokok kondisi itu. Dalam hal Islam
	telah menjadikan rasa persaudaraan sebagai dasar peradaban
	Islam, maka untuk mencapai sukses jalan itu harus ditempuh,
	sekalipun untuk itu harus berlaku suatu kekerasan kalau memang
	sudah tak dapat dihindarkan lagi.
 
	Tindakan kaum Muslimin terhadap tawanan-tawanan perang Badr
	adalah  suatu teladan yang baik dan penuh kasih-sayang,
	dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam beberapa revolusi
	yang oleh pencetusnya diagungkan dengan arti keadilan dan
	kasih-sayang. Dan inipun merupakan satu bagian saja di samping
	penyembelihan-penyembelihan yang banyak terjadi atas nama
	Kristus, seperti penyembelihan Saint  Bartholomew  (Saint
	Barthelemy), suatu peristiwa penyembelihan yang dapat dianggap
	sebagai suatu aib besar dalam sejarah Kristen, yang dalam
	sejarah Islam contoh semacam itu samasekali tidak pernah ada.
	Penyembelihan ini diatur pada waktu malam. Orang-orang Katolik
	di  Paris  membantai  orang-orang Protestan dengan jalan
	tipu-muslihat dan penghkianatan, suatu gambaran tipu-muslihat
	dan penghianatan yang sungguh rendah dan kotor.
 
	Jadi kalau dua orang saja dari lima puluh tawanan Badr itu
	yang dibunuh oleh Muslimin, karena mereka selama tiga belas
	tahun memang begitu kejam terhadap kaum Muslimin, yang sampai
	menderita pelbagai macam siksaan selama di Mekah, itupun
	karena adanya sikap kasihan yang berlebih-lebihan dan dianggap
	sebagai suatu keuntungan yang terlalu pagi seperti disebutkan
	dalam ayat:
 
	"Tidak  sepatutnya  seorang  nabi  itu  akan  mempunyai
	tawanan-tawanan perang, sebelum ia selesai berjuang di dunia.
	Kamu menghendaki kekayaan duniawi, sedang Allah menghendaki
	akhirat. Allah Maha Kuasa dan Bijaksana." (Qur'an, 8: 67)
 
	Sementara orang-orang Islam sedang bersukaria karena dengan
	anugerah  Tuhan mereka mendapat kemenangan berikut harta
	rampasan, Haisuman b. Abdullah al-Khuza'i secara tergesa-gesa
	sekali berangkat pula menuju Mekah. Dia menjadi orang yamg
	pertama masuk di Mekah dan memberitahukan penduduk mengenai
	hancurnya pasukan Quraisy serta bencana yang telah menimpa
	pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin dan bangsawan-bangsawan
	mereka.  Pada  mulanya Mekah terkejut sekali, dan tidak
	mempercayai berita itu. Betapa takkan terkejut mendengar
	berita kehancuran itu serta terbunuhnya pemimpin-pemimpin dan
	bangsawan-bangsawan mereka! Tetapi tampaknya Haisuman memang
	tidak mengigau, diyakinkannya sekali apa yang dikatakannya.
	Dari pihak Quraisy dia sendiri memang yang merasa paling
	terpukul dengan bencana itu.
 
	Setelah  ternyata berita kejadian tersebut memang benar,
	seolah-olah mereka tersungkur jatuh pingsan. Abu Lahab jatuh
	demam, dan tujuh hari kemudian iapun meninggal. Sekarang
	orang-orang mengadakan perundingan, apa yang harus mereka
	lakukan. Kemudian dicapai kata sepakat untuk tidak menyatakan
	duka-cita atas kematian mereka, sebab apabila nanti ini
	terdengar oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, mereka akan
	diejek. Juga tidak akan mengrim orang untuk menebus para
	tawanan  itu,  supaya  jangan  sampai  Muhammad  dan
	sahabat-sahabatnya nanti memperketat mereka  dan  meminta
	tebusan yang terlampau tinggi.
 
	Haripun berjalan juga. Orang-orang Quraisy sedang menahan hati
	mengalami cobaan itu sambil menunggu kesempatan sampai dapat
	tawanan-tawanan mereka itu nanti tertebus.
 
	Hari itu yang datang adalah Mikraz b. Hafz, hendak menebus
	Suhail b. 'Amr. Rupanya Umar bin'l-Khattab keberatan kalau
	orang itu bebas tanpa mendapat sesuatu gangguan. Maka lalu ia
	berkata:
 
	"Rasulullah. Ijinkan saya mencabut dua gigi seri Suhail b.
	'Amr ini, supaya lidahnya menjulur keluar dan tidak lagi
	berpidato mencercamu di mana-mana."
 
	Tapi ini dijawab oleh Nabi dengan suatu jawaban yang sungguh
	agung:
 
	"Aku tidak akan memperlakukannya secara kasar, supaya Tuhan
	tidak memperlakukan aku demikian, sekalipun aku seorang nabi."
 
	Zainab puteri Nabi juga lalu mengirimkan tebusan hendak
	membebaskan suaminya, Abu'l-'Ash b. Rabi'. Diantara yang
	dipakai penebus itu ialah sebentuk kalung pemberian Khadijah
	ketika dulu ia akan dikawinkan dengan Abu'l-'Ash.
 
	Melihat kalung itu, Nabi merasa sangat terharu sekali
 
	"Kalau  tuan-tuan  hendak melepaskan seorang tawanan dan
	mengembalikan barang tebusannya kepada sipemilik, silakan
	saja," kata Nabi.
 
	Kemudian ia mendapat kata sepakat dengan Abu'l-'Ash untuk
	menceraikan Zainab, yang menurut hukum Islam mereka sudah
	bercerai. Dalam pada itu Muhammad mengutus Zaid b. Haritha dan
	seorang sahabat lagi guna menjemput Zainab dan membawanya ke
	Medinah.
 
	Akan tetapi sesudah sekian lama Abu'l-'Ash dibebaskan sebagai
	tawanan, ia berangkat ke Syam membawa barang dagangan Quraisy.
	Sesampainya  di dekat Medinah, ia bertemu dengan satuan
	Muslimin. Barang-barang bawaannya mereka ambil. Ia meneruskan
	perjalanan dalam gelap malam itu hingga ke tempat Zainab. Ia
	minta perlindungan dari Zainab dan Zainabpun melindunginya
	pula. Ketika itu barang-barang dagangannya dikembalikan oleh
	Muslimin kepadanya dan dengan aman ia kembali ke Mekah.
	Setelah barang-barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya
	masing-masing dari kalangan Quraisy, ia berkata:
 
	"Masyarakat Quraisy! masih adakah dari kamu yang  belum
	mengambil barangnya?"
 
	"Tidak ada," jawab mereka. "Mudah-mudahan Tuhan membalas
	kebaikanmu. Engkau ternyata orang yang jujur dan murah hati."
 
	"Saya naik saksi," katanya lagi kemudian, "bahwa tak ada tuhan
	selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya.
	Sebenarnya saya dapat saja masuk Islam di kotanya itu, tapi
	saya kuatir tuan-tuan akan menduga, bahwa saya hanya ingin
	makan harta tuan-tuan ini. Setelah semua ini saya kembalikan
	kepada tuan-tuan dan tugas saya selesai, maka sekarang saya
	masuk Islam."
 
	Kemudian ia kembali ke Medinah. Zainab juga oleh  Nabi
	dikembalikan lagi kepadanya.
 
	Dalam pada itu pihak Quraisy terus saja menebus tawanannya.
	Nilai tebusan waktu itu berkisar antara seribu sampai empat
	ribu dirham untuk tiap orang. Kecuali yang tidak punya apa-apa
	dengan kemurahan hati Muhammad membebaskannya.
 
	Rasanya tidak ringan nasib yang menimpa Quraisy itu, juga
	mereka tidak mau menghentikan permusuhan dengan Muhammad atau
	melupakan kekalahan yang mereka alami. Bahkan sesudah itu
	kemudian wanita-wanita Quraisy itu ramai-ramai selama sebulan
	penuh menangisi mayat mereka. Rambut kepala mereka sendiri
	mereka gunting. Kendaraan atau kuda orang yang sudah mati itu
	dibawa, lalu mereka menangis mengelilinginya.
 
	Dalam hal ini tak ada yang ketinggalan, kecuali Hindun bt.
	'Utba, isteri Abu Sufyan. Ketika pada suatu hari ia didatangi
	oleh wanita-wanita dengan mengatakan: "Kau tidak menangisi
	ayahmu, saudaramu, pamanmu dan keluargamu?"
 
	Ia menjawab:
 
	"Aku menangisi mereka? Supaya kalau nanti didengar oleh
	Muhammad dan teman-temannya mereka menyoraki  kita?  Dan
	wanita-wanita Khazraj juga akan menyoraki kita? Tidak! Aku
	mesti menuntut balas kepada Muhammad dan teman-temannya! Haram
	kita memakai minyak sebelum dapat kita memerangi Muhammad.
	Sungguh, kalau aku dapat mengetahui, bahwa kesedihan itu bisa
	hilang dari hatiku, tentu aku menangis. Tetapi ini baru akan
	hilang kalau mangsaku yang membunuh orang-orang yang kucintai
	itu sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri!"
 
	Memang,  ia  tidak  lagi  memakai minyak atau mendekati
	tempat-tidur Abu Sufyan. Ia terus mengerahkan orang sampai
	pada waktu pecah perang Uhud. Sedang Abu Sufyan, sesudah
	peristiwa Badr, ia bernazar tidak akan bersuci kepala dengan
	air sebelum ia memerangi Muhammad.
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Pada umumnya istilah ghazwa dan sarinya, dibedakan
	  dengan pengertian, bahwa ghazwa (jamak ghazawat),
	  pasukan yang bergerak bersama-sama dengan Nabi, sedang
	  sariya (jamak saraya) pasukan yang bergerak tanpa Nabi
	  ikut serta. Kata ghazwa pada umumnya diterjemahkan
	  dengan perang. Dalam terjemahan ini dipergunakan tiga
	  pengertian: perang ekspedisi dan razzia atau
	  pembersihan. Buku yang lebih khusus membicarakan
	  strategi perang antara lain: Mayor Muh. Abd'l-Fattah
	  Ibrahim, Muhammad al-Qa'id, Cairo 1945/1964; Muhammad
	  Hamidullah, The Battlefields of the Prophet Muhammad,
	  Working, England, 1952, 1953; Jenderal Mahmud Syait
	  Khattab Ar-Rasul'l-Qa'id, Cairo, 1964. Badr adalah
	  sebuah desa di barat daya Medinah, sebuah pangkalan air
	  terkenal yang terletak antara Medinah dan Mekah, tak
	  seberapa jauh dari pantai Laut Merah (A).
	  
	 2 Al-Haura, sebuah distrik di sebelah Mesir pada akhir
	  perbatasan dengan Hijaz di Laut Merah, yang merupakan
	  pelabuhan kapal-kapal Mesir ke Medinah. Cf. Jenderal
	  Mahmud Syeit Khattab, ar-Rasul'l-Qa'id, hal. 90 (A).
	  
	 3 Julukan Umayya b. Khalaf (A).
	  
	 4 Ihda't-ta'ifatain, harfiah, salah satu dari dua
	  kelompok. Dua kelompok ialah kafilah Quraisy yang datang
	  dari Suria membawa harta dagangan yang besar, terdiri
	  dari 40 orang tak bersenjata di bawah pimpinan Abu
	  Sufyan. 2) Angkatan bersenjata Quraisy terdiri dan 1000
	  orang dengan perenjataan lengkap datang dan Mekah di
	  bawah pimpinan Abu Jahl. (A).
	  
	 5 'Udwa 'tepi wadi' (LA). Al-'udwat'l-qashwa 'tepi wadi
	  yang lebih dekat ke arah Mekah' sebaliknya daripada
	  'al-'udwat'd-dunya' 'tepi wadi yang lebih dekat ke arah
	  Medinah' (L4) (A)
	  
	 6 Qur'an, 8: 7. (Lihat juga catatan bahwa halaman 268)
	  (A).
	  
	 7 Aslinya "Ya Nabiullah" (A).
	  
	 8 Maksudnya 'Amr bin'l-Hadzami yang tewas dalam
	  bentrokan dengan satuan Abdullah b. Jahsy (A).
	  
	 9 "Demi Allah" (A).
	  
	10 Suatu pernyataan Tauhid (A).
 
	11 Manaha harfiah berarti 'tempat wanita-wanita
	  menangisi mayat' (LA). (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1