Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4]

	BAGIAN KETIGABELAS: PERANG BADR1             (3/4)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Serentak pihak Muslimin menyerbu kedepan, masih dalam jumlah
	yang lebih kecil dari jumlah Quraisy. Tetapi jiwa mereka sudah
	penuh terisi oleh semangat dari Tuhan. Sudah bukan mereka lagi
	yang membunuh musuh, sudah bukan mereka lagi yang menawan
	tawanan perang. Hanya karena adanya semangat dari Tuhan yang
	tertanam dalam jiwa mereka itu  kekuatan  moril  mereka
	bertambah, sehingga kekuatan materi merekapun bertambah pula.
	Dalam hal ini firman Allah turun:
 
	"Ingat, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: 'Aku
	bersama kamu.' Teguhkanlah pendirian orang-orang beriman itu.
	Akan kutanamkan rasa gentar ke dalam hati orang-orang kafir
	itu. Pukullah bagian atas leher mereka dan pukul pula setiap
	ujung jari mereka." (Qur'an, 8: 12)
 
	"Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah
	juga yang telah membunuh mereka. Juga ketika kau lemparkan,
	sebenarnya bukan engkau yang melakukan itu, melainkan Tuhan
	juga." (Qur'an, 8: 17)
 
	Tatkala Rasul melihat bahwa Tuhan telah melaksanakan janjiNya
	dan setelah ternyata pula kemenangan  berada  di  pihak
	orang-orang  Islam, ia kembali ke pondoknya. Orang-orang
	Quraisy kabur. Oleh Muslimin mereka dikejar terus. Yang tidak
	terbunuh dan tak berhasil melarikan diri, ditawan.
 
	Inilah perang Badr, yang kemudian telah memberikan tempat yang
	stabil kepada umat Islam di seluruh tanah Arab, dan yang
	merupakan  suatu  pendahuluan  lahirnya persatuan seluruh
	semenanjung di bawah naungan Islam, juga sebagai  suatu
	pendahuluan adanya persekemakmuran Islam yang terbentang luas
	sekali. Ia telah menanamkan sebuah peradaban besar di dunia,
	yang sampai sekarang masih dan akan terus mempunyai pengaruh
	yang dalam di dalam jantung kehidupan dunia.
 
	Bukan tidak mungkin orang akan merasa kagum sekali bila
	mengetahui, bahwa, meskipun Muhammad sudah begitu mengerahkan
	sahabat-sahabatnya dan mengharapkan terkikisnya musuh Tuhan
	dan musuhnya itu, namun sejak semula terjadinya pertempuran ia
	sudah minta kepada Muslimin untuk tidak membunuh Banu Hasyim
	dan  tidak  membunuh  orang-orang tertentu dari kalangan
	pembesar-pembesar Quraisy, sekalipun pada dasarnya mereka akan
	membunuh setiap orang dari pihak Islam yang dapat mereka
	bunuh. Dan jangan pula orang mengira, bahwa ia berbuat begitu
	karena ia mau membela keluarganya atau siapa saja yang punya
	pertalian keluarga dengan dia. Jiwa Muhammad jauh lebih besar
	daripada akan terpengaruh oleh hal-hal serupa itu. Apa yang
	menjadi pertimbangannya ialah, ia masih ingat Banu Hasyim dulu
	yang telah berusaha melindunginya selama tigabelas tahun sejak
	mula masa kerasulannya hingga masa hijrahnya, sampai-sampai
	Abbas pamannya ikut menyertainya pada malam diadakan ikrar
	'Aqaba. Juga jasa orang lain yang masih kafir di kalangan
	Quraisy di luar Banu Hasyim yang menuntut dibatalkannya piagam
	pemboikotan, yang oleh Quraisy dia dan sahabat-sahabatnya
	dipaksa tinggal di celah-celah gunung, setelah semua hubungan
	oleh mereka itu diputuskan. Segala kebaikan yang  telah
	diberikan oleh mereka masing-masing oleh Muhammad dianggap
	sebagai suatu jasa yang harus mendapat balasan setimpal, harus
	mendapat balasan sepuluh kali lipat. Oleh karena itu oleh
	Muslimin  ia  dianggap  sebagai  perantara  bagi  mereka
	masing-masing selama terjadi pertempuran, meskipun di kalangan
	Quraisy sendiri masih ada yang menolak pemberian pengampunan
	itu seperti yang dilakukan oleh Abu'l-Bakhtari - salah seorang
	yang ikut melaksanakan dicabutnya piagam. Ia menolak dan
	terbunuh.
 
	Dengan perasaan dongkol penduduk Mekah lari tunggang langgang.
	Mereka sudah tak dapat mengangkat muka lagi. Bila mata mereka
	tertumbuk pada salah seorang kawan sendiri, karena rasa
	malunya ia segera membuang muka, mengingat nasib buruk yang
	telah menimpa mereka semua.
 
	Sampai sore itu pihak Muslimin masih tinggal di Badr. Kemudian
	mayat-mayat Quraisy itu mereka kumpulkan dan setelah dibuatkan
	sebuah perigi besar mereka semua dikuburkan. Malam harinya
	Muhammad dan sahabat-sahabatnya  sibuk  di  garis  depan
	menyelesaikan barang-barang rampasan perang serta berjaga-jaga
	terhadap orang-orang tawanan. Tatkala malam sudah  gelap
	Muhammad mulai merenungkan pertolongan yang diberikan Tuhan
	kepada Muslimin yang dengan jumlah yang begitu kecil telah
	dapat menghancurkan kaum musyrik yang tidak mempunyai perisai
	kekuatan iman selain membanggakan jumlah besarnya saja. Dalam
	ia  merenungkan  hal  ini,  pada waktu larut malam itu
	sahabat-sahabatnya mendengar ia berkata:
 
	"Wahai penghuni perigi! Wahai 'Utba b. Rabi'a! Syaiba b.
	Rabi'a! Umayya b. Khalaf! Wahai Abu Jahl b. Hisyam! ..." -
	Seterusnya ia menyebutkan nama orang-orang yang dalam perigi
	itu satu satu. "Wahai penghuni perigi! Adakah yang dijanjikan
	tuhanmu itu benar-benar ada. Aku telah bertemu dengan apa yang
	telah dijanjikan Tuhanku."
 
	"Rasulullah, kenapa bicara dengan orang-orang yang sudah
	bangar?" kata kaum Muslimim kemudian bertanya.
 
	"Apa yang saya katakan mereka lebih mendengar daripada kamu,"
	jawab Rasul. "Tetapi mereka tidak dapat menjawab."
 
	Ketika itu Rasulullah melihat ke dalam wajah Abu Hudhaifa ibn
	'Utba. Ia tampak sedih dan mukanya berubah.
 
	"Barangkali ada sesuatu dalam hatimu mengenai ayahmu, Abu
	Hudhaifa"? tanyanya.
 
	"Sekali-kali tidak, Rasulullah," jawab Abu Hudhaifa. "Tentang
	ayah, saya tidak sangsi lagi, juga tentang kematiannya. Hanya
	saja yang saya ketahui pikirannya baik, bijaksana dan berjasa.
	Jadi saya harapkan sekali ia akan mendapat petunjuk menjadi
	seorang Islam. Tetapi sesudah saya lihat apa yang teriadi, dan
	teringat pula hidupnya dulu dalam kekafiran, sesudah makin
	jauh apa yang saya harapkan dari dia, itulah yang membuat saya
	sedih."
 
	Tetapi Rasulullah menyebutkan yang baik tentang dia serta
	mendoakan kebaikan baginya.
 
	Keesokan harinya pagi-pagi, bila Muslimin sudah siap-siap akan
	berangkat pulang menuju Medinah, mulailah timbul pertanyaan
	sekitar masalah harta rampasan, buat siapa seharusnya. Kata
	mereka yang melakukan serangan: kami yang mengumpulkannya;
	jadi itu buat kami. Lalu kata yang mengejar musuh sampai pada
	waktu mereka mengalami kehancuran kalau tidak karena kami,
	kamu tidak akan mendapatkannya. Dan kata mereka yang mengawal
	Muhammad karena kuatir akan diserang musuh dari belakang: kamu
	sekalian tak ada yang lebih berhak dari kami. Sebenarnya kami
	dapat memerangi musuh dan mengambil harta mereka, ketika tak
	ada suatu pihakpun yang akan melindungi mereka. Tetapi kami
	kuatir adanya serangan musuh kepada Rasulullah. Oleh karena
	itu kami lalu menjaganya.
 
	Tetapi kemudian Muhammad menyuruh mengembalikan semua harta
	rampasan yang ada ditangan mereka itu, dan dimintanya supaya
	dibawa agar ia dapat memberikan pendapat atau akan ada
	ketentuan Tuhan yang akan menjadi keputusan.
 
	Muhammad mengutus Abdullah b. Rawaha dan Zaid b. Haritha ke
	Medinah guna menyampaikan berita gembira kepada penduduk
	tentang kemenangan yang telah dicapai kaum Muslimin. Sedang
	dia sendiri dengan sahabat-sahabatnya berangkat pula menuju
	Medinah dengan membawa tawanan dan rampasan perang yang telah
	diperolehnya dari kaum musyrik, dan diserahkan pimpinannya
	kepada Abdullah b. Ka'b.
 
	Mereka berangkat. Sesudah menyeberangi selat Shafra', pada
	sebuah bukit pasir Muhammad berhenti. Di tempat ini rampasan
	perang yang sudah ditentukan Allah bagi Muslimin itu dibagi
	rata. Beberapa ahli sejarah mengatakan, bahwa pembagian kepada
	mereka itu sesudah dikurangi seperlimanya sesuai dengan firman
	Allah:
 
	"Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa rampasan perang yang kamu
	peroleh, seperlimanya untuk Tuhan, untuk Rasul, untuk para
	kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang
	terlantar dalam perjalanan, kalau kamu benar-benar beriman
	kepada Allah dan pada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami
	pada hari yang menentukan itu, hari, ketika dua golongan itu
	saling berhadapan. Dan atas segala sesuatu Allah Maha Kuasa."
	(Qur'an, 8: 41)
 
	Sebahagian besar penulis-penulis sejarah Nabi berpendapat,
	terutama angkatan lamanya - bahwa ayat tersebut turun sesudah
	peristiwa Badr dan sesudah rampasan perang dibagi, dan bahwa
	Muhammad membaginya secara merata di kalangan Muslimin, dan
	bahwa untuk kuda disamakannya dengan apa yang ada pada
	penunggangnya, bagian mereka yang gugur di Badr diberikan
	kepada ahli warisnya, mereka yang tinggal di Medinah dan tidak
	ikut ke Badr karena bertugas mengurus keperluan Muslimin, dan
	mereka yang dikerahkan berangkat ke Badr tapi tertinggal di
	belakang karena sesuatu alasan yang dapat diterima oleh Rasul,
	juga mendapat bagian. Dengan demikian rampasan perang itu
	dibagi secara adil. Yang ikut bersama dalam perang dan
	mendapat kemenangan bukan hanya yang bertempur saja, melainkan
	yang ikut bersama-sama dalam perang dan mendapat kemenangan
	itu ialah siapa saja yang ikut bekerja kearah itu, baik yang
	di garis depan atau yang jauh dari sana.
 
	Sementara kaum Muslimin dalam perjalanan ke Medinah itu, dua
	orang tawanan telah mati terbunuh, yakni seorang bernama Nadzr
	bin'l-Harith dan yang seorang lagi bernama 'Uqba b. Abi
	Mu'ait.  Sampai  pada  waktu  itu  baik  Muhammad  atau
	sahabat-sahabatnya belum lagi membuat suatu peraturan tertentu
	dalam menghadapi para tawanan itu yang akan mengharuskan
	mereka dibunuh, ditebus atau dijadikan budak. Tetapi Nadzr dan
	'Uqba ini keduanya merupakan bahaya yang selalu mengancam
	Muslimin selama di Mekah dulu. Setiap ada kesempatan kedua
	orang ini selalu mengganggu mereka.
 
	Terbunuhnya Nadzr ini ialah tatkala mereka sampai di Uthail
	para tawanan itu diperlihatkan kepada Nabi a.s. Ditatapnya
	Nadzr ini dengan pandangan mata yang demikian rupa, sehingga
	tawanan ini gemetar seraya berkata kepada seseorang yang
	berada di sampingnya:
 
	"Muhammad pasti akan membunuh aku," katanya. "Ia menatapku
	dengan pandangan mata yang mengandung maut."
 
	"Ini hanya karena kau merasa takut saja," jawab orang yang di
	sebelahnya.
 
	Sekarang Nadzr berkata kepada Mushiab b. 'Umair - orang yang
	paling banyak punya rasa belas-kasihan di tempat itu.
 
	"Katakan kepada temanmu itu supaya aku dipandang sebagai salah
	seorang sahabatnya. Kalau ini tidak kaulakukan pasti dia akan
	membunuh aku."
 
	"Tetapi  dulu  kau mengatakan begini dan begitu tentang
	Kitabullah dan tentang diri Nabi," kata Mushiab. "Dulu kau
	menyiksa sahabat-sahabatnya."
 
	"Sekiranya engkau yang ditawan oleh Quraisy, kau takkan
	dibunuh selama aku masih hidup," kata Nadzr lagi.
 
	"Engkau tak dapat dipercaya," kata Mush'ab. "Dan lagi aku
	tidak seperti engkau. Janji Islam dengan kau sudah terputus."
 
	Sebenarnya Nadzr adalah tawanan Miqdad, yang dalam hal ini ia
	ingin memperoleh tebusan yang cukup besar dan keluarganya.
	Mendengar percakapan tentang akan dibunuhnya itu ia segera
	berkata:
 
	"Nadzr tawananku," teriaknya.
 
	"Pukul lehernya," kata Nabi a.s. "Ya Allah. Semoga Miqdad
	mendapat karuniaMu."
 
	Dengan pukulan pedang kemudian ia dibunuh oleh Ali b. Abi
	Talib.
 
	Pada  waktu  mereka  dalam  perjalanan  ke  'Irq'z-Zubya
	diperintahkan oleh Nabi supaya 'Uqba b. Abi Mu'ait juga
	dibunuh.
 
	"Muhammad," katanya, "siapa yang akan mengurus anak-anak?"
 
	"Api," jawabnya.
 
	Lalu iapun dibunuh oleh Ali b. Abi Talib atau oleh 'Ashim b.
	Thabit, sumbernya berlain-lain.

	Sehari sebelum Nabi dan Muslimin sampai di Medinah kedua
	utusannya Zaid b. Haritha dan Abdullah b. Rawaha sudah lebih
	dulu sampai. Mereka masing-masing memasuki kota dari jurusan
	yang berlain-lainan. Dan atas unta yang dikendarainya itu
	Abdullah mengumumkan dan memberikan kabar gembira kepada
	Anshar tentang kemenangan Rasulullah dan sahabat-sahabat,
	sambil  menyebutkan  siapa-siapa  dan pihak musyrik yang
	terbunuh. Begitu juga Zaid b. Haritha melakukan hal yang sama
	sambil ia menunggang Al-Qashwa', unta kendaraan Nabi. Kaum
	Muslimin bergembira ria. Mereka berkumpul, dan mereka yang
	masih  berada  dalam rumah pun keluar beramai-ramai dan
	berangkat menyambut berita kemenangan besar ini.
 
	Sebaliknya orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi merasa
	terpukul sekali dengan berita itu. Mereka berusaha akan
	meyakinkan diri mereka sendiri dan meyakinkan orang-orang
	Islam yang tinggal di Medinah, bahwa berita itu tidak benar.
 
	"Muhammad  sudah  terbunuh  dan  teman-temannya  sudah
	ditaklukkan," tenak mereka. "Ini untanya  seperti  sudah
	sama-sama kita kenal. Kalau dia yang menang, niscaya unta ini
	masih di sana. Apa yang dikatakan Zaid hanya mengigau saja
	dia, karena sudah gugup dan ketakutan."
 
	Tetapi pihak Muslimin setelah mendapat kepastian benar dari
	kedua utusan itu dan yakin sekali akan kebenaran berita itu,
	sebenarnya mereka malah makin gembira, kalau tidak lalu
	terjadi suatu penstiwa yang mengurangi rasa kegembiraan mereka
	itu, yakni penstiwa kematian Ruqayya puteri Nabi. Tatkala
	ditinggalkan pergi ke Badr ia dalam keadaan sakit, dan
	suaminya,  Usman  b.  'Affan,  juga  ditinggalkan supaya
	merawatnya.
 
	Apabila kemudian temyata bahwa Muhammad yang menang, mereka
	merasa sangat terkejut. Posisi mereka terhadap Muslimin jadi
	lebih rendah dan hina sekali, sampai-sampai ada salah seorang
	pembesar Yahudi yang mengatakan:
 
	"Bari kita sekarang lebih baik berkalang tanah daripada
	tinggal  di  atas  bumi  ini  sesudah  kaum  bangsawan,
	pemimpinpemimpin dan pemuka-pemuka Arab serta penduduk tanah
	suci itu mendapat bencana."
 
	Kaum Muslimin memasuki Medinah sehari sebelum tawanan-tawanan
	perang sampai. Setelah mereka dibawa dan Sauda bt. Zam'a
	isteri Nabi baru saja pulang melawati11 orang mati pada
	kabilah Banu 'Afra', tempat asalnya, dilihatnya Abu Yazid
	Suhail b. 'Amr, salah seorang tawanan, yang kedua belah
	tangannya diikat dengan tali ke tengkuk, ia tak dapat menahan
	diri. Dihampirinya orang itu seraya katanya:
 
	"Oh Abu Yazid! Kamu sudah menyerahkan diri. Lebih baik mati
	sajalah dengan terhormat!."
 
	"Sauda!"  Muhammad  memanggilnya  dan  dalam rumah. "Kau
	membangkitkan semangatnya melawan Allah dan RasulNya!"
 
	"Rasulullah," katanya. "Demi Allah Yang telah mengutusmu
	dengan segala kebenaran. Saya sudah tak dapat menahan diri
	ketika melihat Abu Yazid dengan tangannya terikat di tengkuk
	sehingga saya berkata begitu."
 
	Sesudah itu kemudian Muhammad memisah-misahkan para tawanan
	itu di antara sahabat-sahabatnya, sambil berkata  kepada
	mereka:
 
	"Perlakukanlah mereka sebaik-baiknya."
 
	Hal ini kemudian menjadi pikiran baginya, apa yang harus
	dilakukannya terhadap mereka itu. Dibunuh saja atau harus
	meminta tebusan dari mereka? Mereka itu orang-orang yang keras
	dalam perang, orang yang kuat bertempur. Hati mereka penuh
	rasa dengki dan dendam setelah mereka mengalami kehancuran di
	Badr, serta akibatnya yang telah membawa keaiban sebagai
	tawanan perang. Apabila ia mau menerima tebusan, ini berarti
	mereka akan berkomplot dan akan kembali memeranginya lagi;
	kalau dibunuh saja mereka itu, akan menimbulkan sesuatu dalam
	hati keluarga-keluarga Quraisy, yang bila dapat  ditebus
	barangkali akan jadi tenang.
 
	Ia menyerahkan masalah ini ketangan sahabat-sahabat kaum
	Muslimin. Diajaknya mereka bermusyawarah dan pilihan terserah
	kepada  mereka.  Kalangan  Muslimin  sendiri  melihat
	tawanan-tawanan ini ternyata masih ingin hidup dan akan
	bersedia membayar tebusan dengan harga tinggi.
 
	"Lebih baik kita mengirim orang kepada Abu Bakr," kata mereka.
	"Dari kerabat kita ia orang Quraisy yang pertama, dan yang
	paling lembut dan banyak punya rasa belas-kasihan. Kita tidak
	melihat Muhammad menyukai yang lain lebih dari dia."
 
	Lalu mereka mengutus orang menemui Abu Bakr.
 
	"Abu Bakr," kata mereka. "Di antara kita ada yang masih pernah
	ayah, saudara, paman atau mamak kita serta saudara sepupu
	kita. Orang yang jauh dari kitapun masih kerabat kita.
	Bicarakanlah dengan sahabatmu itu supaya bermurah hati kepada
	kami atau menerima penebusan kami."
 
	Dalam hal ini Abu Bakr berjanji akan berusaha. Tetapi mereka
	kuatir Umar ibn'l-Khattab akan mempersulit urusan mereka ini.
	Maka mereka mengutus beberapa orang lagi kepadanya, dengan
	menyatakan seperti yang dikatakan kepada Abu Bakr. Tetapi Umar
	menatap mereka penuh curiga. Kemudian kedua sahabat besar
	Muhammad  ini  berangkat  menemuinya.  Abu Bakr berusaha
	melunakkan dan meredakan kemarahannya.
 
	"Rasulullah," katanya. "Demi ayah dan ibuku. Mereka itu masih
	keluarga kita; ada ayah, ada anak atau paman, ada sepupu atau
	saudara-saudara. Orang yang jauh dari kitapun masih kerabat
	kita. Bermurah hatilah kita kepada mereka itu. Semoga Tuhan
	memberi kemurahan kepada kita. Atau kita terimalah tebusan
	dari mereka, semoga Tuhan akan menyelamatkan mereka dari api
	neraka. Maka apa yang kita ambil dari mereka akan memperkuat
	kaum Muslimin juga. Semoga Allah kelak membalikkan hati
	mereka."
 
	Muhammad diam, tidak menjawab. Kemudian ia berdiri dan pergi
	menyendiri. Oleh Umar ia didekati dan duduk di sebelahnya.
 
	"Rasulullah,"  katanya.  "Mereka  itu  musuh-musuh Tuhan.
	Mendustakan tuan, memerangi tuan dan mengusir tuan. Penggal
	sajalah leher mereka. Mereka inilah kepala-kepala orang kafir,
	pemuka-pemuka orang yang sesat. Orang-orang musyrik itu adalah
	orang-orang yang sudah dihinakan Tuhan."
 
	Juga Muhammad tidak menjawab.
 
	Sekarang Abu Bakr kembali ke tempat duduknya semula. Begitu
	lemah-lembut ia bersikap sambil mengharapkan sikap yang lebih
	lunak. Disebutnya adanya pertalian famili dan kerabat, dan
	kalau para tawanan itu masih hidup, diharapkannya  akan
	mendapat petunjuk Tuhan. Sedang Umar kembali memperlihatkan
	sikapnya yang adil dan keras. Baginya lemah-lembut atau
	kasihan tidak ada.
 
	Selesai Abu Bakr dan Umar bicara, Muhammad berdiri. Ia kembali
	ke kamarnya. Ia tinggal sejenak di sana. Kemudian ia kembali
	keluar. Orang ramai segera melibatkan diri dalam persoalan
	ini. Satu pihak mendukung pendapat Abu Bakr, yang lain memihak
	kepada Umar. Nabi mengajak mereka berunding, apa yang harus
	dilakukannya. Lalu dibuatnya suatu perumpamaan tentang Abu
	Bakr dan Umar. Abu Bakr adalah seperti Mikail, diturunkan
	Tuhan dengan membawa sifat pemaaf kepada hambaNya. Dan dari
	kalangan nabi-nabi seperti Ibrahim. Ia sangat lemah-lembut
	terhadap masyarakatnya. Oleh masyarakatnya sendiri ia dibawa
	dan dicampakkan ke dalam api. Tapi tidak lebih ia hanya
	berkata:
 
	"Cih! Kenapa kamu menyembah sesuatu selain Allah? Tidakkah
	kamu berakal?" (Qur'an, 21: 67)
 
	Atau seperti katanya:
 
	"Yang ikut aku, dia itulah yang di pihakku. Tapi terhadap yang
	membangkang kepadaku, Engkau Maha Pengampun dan Penyayang."
	(Qur'an. 14: 36)
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1